منشور جاوید (تفسیر موضوعی قرآن کریم)

Norwayمنشور جاوید
آیت الله العظمی سبحانی (دام ظله العالی)

این کتاب که چهره تازه ای از تفسیر قرآن یا نخستین تفسیر موضوعی به زبان فارسی است. در این کتاب حدود بیست موضوع از مباحث عقلی و اجتماعی و اخلاقی قرآن که مورد توجه نسل جوان و... مطرح شده به صورت روشن و موضوعی مورد بررسی قرار گرفته است.

Norwayجلد چهارم

عصمت پيامبران و امامان در قرآن

Norwayجلد سوم

درباره پيامبران «نبوّت عامّه»

Norwayجلد دوم

تجزيه وتحليلى از اسماء و صفات خدا در قرآن

Norwayجلد اول

توحيد وشرك از نظر قرآن كريم

Norwayجلد هشتم

پيامبر در قرآن

Norway جلد هفتم

تجزيه و تحليل زندگانى پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)

Norwayجلد ششم

پيامبر در قرآن

Norwayجلد پنجم

ضرورت معاد، پاسخ به شبهات منكران، ارائه نمونه هاى از احيا، وكيفيّت معاد

Norwayجلد دوازدهم

تجزيه و تحليل از زندگانى پيامبران خدا از حضرت شعيب تا حضرت عيسى

Norwayجلد یازدهم

تجزيه و تحليل از زندگانى پيامبران خدا از حضرت آدم تا حضرت يوسف ـ عليهم السلام ـ

Norwayجلد دهم

آگاهى سوم; حقوق اهل بيت (عليهم السلام) وتوسل به صالحان

Norwayجلد نهم

منافقان در قرآن و شناخت إنسان

Norwayجلد چهاردهم

اخلاقى و اجتماعى

Norwayجلد سیزدهم

اصول اخلاقى و اجتماعى در قرآن وتوسل به صالحان