فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 291

توافق كارفرما و كارگر بر مزد زير قانون كار

سؤال 896 . اگر كارفرما با كارگر بر دستمزدى زير دستمزد قانون كار توافق كنند آيا كارگر حق دارد كه بعداً مطالبه دستمزد بالاتر را بنمايد؟

بسمه تعالى: اگر توافق حاصل شده است معنايش اين است كه از آن دستمزد بالا صرف نظر كرده است و با اين شرايط قرارداد بسته است در اين صورت حق مطالبه فوق قرارداد را ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 291

تأخير در پرداخت اجرت تا بعد از تورم

سؤال 897 . شخصى سالها براى فردى كار مى كرده و ساختمان مى ساخته ولى آن فرد هر بار از پرداخت دستمزد طفره رفته است تا اين كه يك دفعه تورم شديد ايجاد شده است و قيمت ساختمان ها خيلى بالا رفته ولى آن فرد مى خواهد همان پول زمان قبل را بدهد تكليف چيست؟

بسمه تعالى: اگر در همان وقت نخست، حق الزحمه شخص اول را مى پرداخت كافى بود ولى اگر عمداً يا به علت خارج از اختيار به تأخير انداخته و طرف نيز راضى به تأخير نبوده و ارزش پول به صورت فاحش پايين آمده باشد بايد تورم را جبران كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 291

دريافت بر اساس قانون كار بيش از توافق اوليه

سؤال 898 . اگر كارفرما و كارگر بر كمتر از حقوق مصوب ا داره كار توافق كنند و پس از شروع به كار كارگر شكايت كند و مبلغ مصوب را دريافت كند چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر توافق شرعى بر حقوق معينى شد تخلف از آن جايز نيست، ولى در عين حال شايسته است كارفرما از آن حقوق رسمى كمتر ندهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 292

پاداش

سؤال 899 . آنچه مدير و مسئولان به زير مجموعه خود به عنوان پاداش مى دهند جايز است؟

بسمه تعالى: اگر در قانون اداره چنين بذل و بخششى براى مدير در نظر گرفته شده اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 292

تعهد بر انجام كار مجانى و سپس مطالبه هزينه هاى وسيله نقليه اش

سؤال 900 . فرد متعهّد شد كه كارى را مجاناً انجام دهد ولى پس از پايان كار مدعى است من نسبت به وجود شخصى خودم قول داده ام ولى هزينه هاى وسيله نقليه ام را مطالبه مى كنم آيا چنين حقى دارد؟

بسمه تعالى: ظاهر پذيرش كار مجانى اين است كه چيزى در مقابل نخواهد گرفت و اگر تنها مزد خودش بود لازم بود تذكر دهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 292

خواندن زيارت در وقت ادارى

سؤال 901 . آيا برپايى مراسم مذهبى از قبيل خواندن زيارت و مراسم اعياد و... در وقت ادارى در ادارات دولتى جايز است؟

بسمه تعالى: بايد طبق آيين نامه داخلى عمل شود اگر مدير وقت اختياراتى دارد مى تواند بخشى از اوقات را به امور دينى اختصاص دهد ولى شايسته اين است كه اين نوع امور عبادى در خارج از وقت ادارى انجام گيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 293

شرط استخدام، سكونت در شهر تهران

سؤال 902 . قصد استخدام در شركتى در تهران را دارم و در ورامين زندگى مى كنم، اگر استخدام فقط از ساكنين تهران باشد كه به موقع به محل كار حاضر شوند آيا مى توانم تهران را محل سكونت خود معرفى كنم؟

بسمه تعالى: ظاهر شرط اين است كه نظرشان حضور به موقع است اگر به اين شرط عمل كنيد استخدام شما صحيح است ولى گفتن اين كه ساكن تهران هستم دروغ است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 293

انعام از مشتركين

سؤال 903 . آيا گرفتن انعام از مشتركين در صورتى كه موافق نظر اداره مربوطه نباشد جايز است؟

بسمه تعالى: اگر در استخدام شرط شده است از مشتركين چيزى نگيرد، نبايد بگيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 293

الزام به پرداخت عيدى سر سال

سؤال 904 . بر طبق ضوابط اداره كار در كارخانجات خصوصى بايد كارفرما در آخر سال به اندازه دو برابر حقوق ماهانه به هر كارگر به عنوان عيدى پرداخت كند آيا اين قانون شرعى است؟

بسمه تعالى: اگر در قرارداد قيد شود كه در همه موارد طبق قانون كار عمل خواهد شد بايد بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 293

انجام عبادت مستحبى و سپس معامله بر آن

سؤال 905 . آيا قرآنى كه خوانده ام و يا روزه هاى مستحبى كه گرفته ام را مى توانم به كسى در ازاء مبلغى معامله كنم؟

بسمه تعالى: عباداتى كه انجام شده را نمى توان به حساب ديگرى گذارد و بايد از اوّل اجير شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 294

كار در ساختمان بدون مجوز

سؤال 906 . درآمد كسانى كه در ساختمان بدون مجوز كار مى كنند و از غير قانونى بودن ساخت و ساز نيز اطلاع دارند چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 294

كاشت ناخن و اجرت آن

سؤال 907 . آيا گرفتن اجرت براى كاشت ناخن و مژه كه مانع رسيدن آب به محل وضو يا غسل مى شود جايز است؟

بسمه تعالى: چنين كارى كمك به حرام است طبعاً حلال نخواهد بود مگر اين كه احتمال دهد خانمى كه اقدام به اين كار مى كند در ايام عادت است و اين كاشت هم موقّت باشد و بايد انجام دهنده زن و يا محرم باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 294

بازاريابى و اجرت كار

سؤال 908 . براى شركتى بازاريابى مى كنم و بنابر گفته مدير شركت، محصولات به مشتريان تحويل داده مى شود آيا تحقيق در رابطه با صحت يا نادرستى گفته او بر من لازم است و گرفتن اجرت بابت اين كار حلال است؟

بسمه تعالى: تحقيق لازم نيست اجرت در مقابل عمل شما بى اشكال است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 295

مجروح شدن كارگر بدون بيمه

سؤال 909 . به عنوان پيمانكار ساختمان با فردى قرارداد بستم وى در اثر بى احتياطى از طبقه اوّل سقوط كرد كه موجب جراحات شديدى شد در حالى كه كارگر را بيمه نكرده بودم و او نيز خود را بيمه نكرده بود آيا هزينه هاى بيمارستان برعهده من مى باشد؟

بسمه تعالى:كارگر را بايد پيمانكار بيمه كند و خودش را نيز بيمه كند بنابراين در فرض سؤال تكليفى بر شما نيست، ولى در عين حال كمك هاى انسانى جاى خود دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 295

درصدى از سود به عنوان مزد

سؤال 910 . اگر صاحب كارخانه به جاى دستمزد در پايان هر سال درصدى از سود را به كارگر بدهد مثلاً 30 درصد را معين كند آيا جايز است؟

بسمه تعالى: چون اجرت مشخص نيست و معلوم نيست درصد سود چقدر مى باشد چنين قراردادى باطل است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 295

وعده اهداء زمين و تخلف از آن

سؤال 911 . كارمند نمونه انتخاب شدم و اداره وعده يك قطعه زمين داد و دريافت هرگونه زمين دولتى را از من سلب نمود ولكن به وعده خود عمل نكرده و مانع دريافت زمين دولتى نيز شده اند حق شرعى من چيست؟

بسمه تعالى: از نظر اخلاقى لازم است كه به وعده عمل شود اكنون كه عمل نكرده اند حق ندارند حق عادى و قانونى شما را سلب كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 295

كمك از فرزندان در ساختمان سازى

سؤال 912 . فردى بنّا و فقير به جاى كارگر از فرزندان خود كمك مى گرفته و مزد آنها را هزينه خودشان مى كرده، پس از گذشت سالها يكى از فرزندان مدعى است كه بايد پول كارگرى مرا بدهيد آيا شرعاً بدهكار او هستيم؟

بسمه تعالى: اگر واقعاً پدر بنّا و فقير بوده و اين ها موقع كار كردن نابالغ بوده اند و به گفته خود مزد اين ها را در هزينه اين ها صرف مى كرده است، فرزندان حق طلب كارى ندارند ولى بهتر اين است كه آنها را از خود راضى كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 296

برداشت حقوق بدون اطلاع صاحب كار

سؤال 913 . شخصى بيشتر از ساعت مقرر براى صاحب كار، كار كرده است اگر مقدارى پول از صاحب كار نزد وى باشد آيا مى تواند بدون اطلاع صاحب كار به مقدار حقوق خود از آن پول بردارد؟

بسمه تعالى: بايد حق الزحمه خودش را از راه قانونى بگيرد البته اگر هيچ راهى براى بدست آوردن حق خود ندارد مى تواند با اجازه حاكم شرع تقاص كند. البته اين در صورتى است كه كار او در مورد ياد شده مجانى نبوده و به دستور و درخواست مسئول آن را انجام داده است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 296

برداشت تنخواه در مقابل طلب از شركت

سؤال 914 . مبلغى به عنوان تنخواه گردان نزد كارمند يك شركت بوده، در پايان همكارى، شركت از پرداخت حقوق و پاداش قانونى سرباز مى زند آيا اين فرد مى تواند در مقابل طلب خود آن وجوه را بردارد؟

بسمه تعالى: طرف نمى تواند از محل آن وجوه برداشت كند، بايد مسأله نزد حاكم شرع طرح شود پس از ثبوت بدهى شركت به طرف، و نپرداختن وى، با اجازه حاكم مى تواند از آن وجوه برداشت كند مگر اين كه اين راه به روى او بسته باشد در اين صورت مى تواند طلب خود را از آن بردارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 296

كار شخصى در ساعت ادارى

سؤال 915 . آيا كارمندان در ساعات ادارى در صورتى كه كار خاصى ندارند مى توانند مشغول كارهاى شخصى خود شوند؟

بسمه تعالى: ظاهر اين است كه تمام ساعات كارى كارمند مربوط به اداره است و نمى تواند در اين ساعات كار ديگرى انجام دهد مگر اين كه مدير اجازه دهد . والله العالم