فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 254

صحت وكالت در صورتى كه حق الوكاله درصدى از سود حاصله باشد

سؤال 776. در باب وكالت مى گويند حق الوكاله بايد معلوم باشد. حال اگر كسى را وكيل كنم كه معامله اى براى من انجام دهد و حق الوكاله را ده درصد از سود حاصله كه نمى دانم چه مقدار است قرار دهم، آيا وكالت صحيح است؟

بسمه تعالى: وكالت حكم اجاره را دارد و بايد وجه وكالت مانند وجه اجاره معيّن باشد، نه مبهم. بنابراين در فرض مذكور، عقد وكالت باطل است و اگر وكيل در اين صورت كارى انجام داده است اجرة المثل مى گيرد و نيز طرفين مى توانند با وجه معيّنى پس از انجام مورد وكالت مصالحه كنند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 255

فروش وكيل ملك خود را به جاى ملك موكل

سؤال 777. اگر شخصى به كسى وكالت بدهد كه ملكى را براى او خريدارى نمايد، اگر وكيل به جاى خريد ملك از ديگرى، ملك خود را به موكل بدهد، آيا معامله ى مزبور صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه در وكالت نامه تصريح كند كه ملكى براى من از خود و يا ديگرى خريدارى كن، در اين صورت مى تواند ملك خود را براى موكل بفروشد و اما اگر ظاهر وكالت اين باشد ملك ديگرى را براى او بخرد، در اين صورت فروش مال وكيل به موكل فضولى است و تا موكل امضا نكند اثرى بر آن مترتب نمى شود. بنابراين بايد عبارت وكالت نامه ملاحظه شود.

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 255

پذيرش وكالت شخص مجرم

سؤال 778. آيا پذيرش وكالت شخص مجرم، براى تخفيف جرم، اعانه ى بر اثم مى باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه وكالت، سبب تعطيلى حكم الهى كه طرف مستحق است يا موجب ضايع شدن حق مظلومى شود، چنين وكالتى جايز نيست و اخذ اجرت براى آن حرام است، ولى اگر با تلاش علمى، قاضى را متوجه تكليف واقعى خود كند كه در آن، مجرم تخفيف قانونى داشته باشد، اشكال ندارد و اخذ اجرت در اين حالت، حلال است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 256

فروش جنسى به مبلغ كمتر از ارزش واقعى

سؤال 779. شخصى بر اساس وكالت نامه رسمى به همسرش وكالت تامه مى دهد كه منزل را بفروشد و وكيل با استفاده از اين وكالت، منزل را به يك چهارم ارزش واقعى (به قيمت روز بازار) به شخص خودش انتقال مى دهد. آيا موكل (شوهر) مى تواند معامله را فسخ كند؟

بسمه تعالى: هرگاه شوهر، همسر را وكيل كرده تا خانه ى او را به قيمت روز، به خودش يا به ديگرى بفروشد، بايد به قيمت روز بفروشد. در غير اين صورت معامله فضولى است و احتياج به اجازه ى مالك دارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 256

وكالت نامه جعلى و فروش ملك

سؤال 780. شخصى وكالت از خارج از كشور دريافت مى نمايد كه بر طبق آن ملك شخص ديگر را به فروش برساند و پس از انجام آن متوجه مى شود كه وكالت نامه جعلى است. اكنون وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: اگر مالك اجازه دهد معامله صحيح و الاّ باطل است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 256

وكالت از دو نفر و فروش دو ملك در يك معامله

سؤال 781. شخصى به وكالت از دو نفر كه هر كدام زمينى را با مساحت متفاوت مالك بوده اند در يك معامله فروخته است. اكنون بين دو مالك نسبت به ثمن فروش اختلاف حاصل شده است. آيا اين معامله صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه وكالت دو طرف بر بيع دو ملك، شامل چنين حالت كه هر دو را مجموعاً بفروشد، نبوده است، بيع مزبور فضولى است و احتياج به اجازه ى طرفين دارد و اگر دايره ى وكالت وسيع بوده و يا وسيع نبوده، طرفين اجازه دادند تقسيم ثمن با حفظ نسبت انجام بگيرد; به اين معنى كه هر يك از دو ملك تقويم مى شود و به همان نسبت، ثمن ميان آن دو تقسيم مى شود و اگر تقسيم را با مصالحه همراه سازند موافق احتياط است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 309

فوت يكى از وكلاء

سؤال 996 . اگر شخصى 2 نفر را وكيل خود قرار دهد كه با همديگر تصميم گرفته كارها را انجام دهند اگر يكى از وكلاء فوت كند، آيا وكيل ديگر حق تصرف دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه دايره وكالت قيد اجتماع داشته و تصرف وكيل محدود به هماهنگى دو نفر باشد در صورت وفات يا عزل ديگرى موضوع وكالت منتفى مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 309

توكيل در وكالت

سؤال 997 . اگر موكل به وكيل بگويد منزل را بفروش و هر طور مى خواهى رفتار كن آيا وكيل مى تواند وكيل بگيرد و وكيل دوّم منزل را بفروشد؟

بسمه تعالى: عبارت «هر طور مى خواهى رفتار كن» حاكى از توكيل در وكالت نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 309

وكالت از طرف وكيل و موكل

سؤال 998 . آيا موكل مى تواند به وكيل اذن دهد كه وكيلى انتخاب كند كه وكيل از طرف موكل و وكيل باشد؟

بسمه تعالى: اگر بگويد «تو وكيل من هستى و نيز وكيلى شخصى را كه از طرف تو وكيل وكيل من هم هم نباشى» در اين صورت وكيل هر دو مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 310

خسارت و وكيل وكيل

سؤال 999 . هرگاه وكيل بدون اذن موكل ديگرى را وكيل كند و خسارتى به وجود بيايد مالك به چه كسى رجوع كند؟ و آيا بين علم و جهل وكيل تفاوتى وجود دارد؟

بسمه تعالى: وكيل ضامن است و مالك مى تواند به هر يك از اين دو نفر مراجعه كند و علم و جهل وكيل در ضمانت مؤثر نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 310

اجرت وكيل و عدم انجام كار

سؤال 1000 . فردى را طى وكالتنامه رسمى به عنوان وكيل تعيين نموده است تا سند زمين را در طول يك سال به نام وى تنظيم و دريافت نمايد و مبلغى را نيز دريافت نموده است ولى با گذشت يكسال موفق به اخذ سند نشده است آيا حق الوكالة را مستحق مى باشد؟

بسمه تعالى: چون كار به نتيجه نرسيده است بايد مبلغى را كه گرفته بر گرداند مگر اينكه بر اساس قرارداد مبلغ مذكور تقسيط بر كارها باشد در اين صورت هرمقدار كارى كه انجام داده حق الزحمه آن را به نسبت مجموع كار دريافت مى كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 310

شرط اجرت در صورت عزل

سؤال 1001 . متهّم براى دفاع از خود به شخصى وكالت مى دهد و استحقاق وكيل به دريافت حق الوكالة مشروط به صدور حكم قطعى بر برائت موكل مى شود، موكل نيز ملتزم مى شود در هر مرحله اگر وكيل را عزل كند تمام حق الوكالة را بپردازد پس از دفاعيات، دادگاه حكم غيرقطعى مبن

بسمه تعالى: در فرض سؤال قبل از نهايى شدن محاكمه و صدور حكم قطعى او را از اين كار بركنار كرده بايد طبق شرط در عقد وكالت عمل شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 311

وكالت در نذر و عهد و شهادت

سؤال 1002 . آيا وكالت در نذر، عهد، لعان، قسم، شهادت، قضاوت و حيازت جايز است؟

بسمه تعالى: وكالت در اين امور صحيح نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 311

ترديد در متعلق وكالت

سؤال 1003 . ترديد در متعلق وكالت صحيح است مثل اين كه بگويد تو وكيل هستى در اين كه خانه را يا اين زمين را بفروشى؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 311

توكيل در زمان عدم امكان انجام كار

سؤال 1004 . آيا وكالت در صورتى كه انجام عمل در زمان توكيل ممكن نباشد صحيح است مثل اين كه او را وكيل كند در طلاق همسرى كه بعداً با او ازدواج مى كند؟

بسمه تعالى: قدرت در موقع انجام كافى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 312

انشاى وكالت با نامه نگارى

سؤال 1005 . اگر انشاء وكالت به وسيله نامه باشد آيا به محض رسيدن نامه به وكيل و قبول وى، وكالت محقق مى شود؟

بسمه تعالى: وكالت محقق مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 312

رد وكالت و سپس قبول آن

سؤال 1006 . هرگاه وكيلى وكالت را رد نمود آيا دوباره مى تواند قبول كند يا ايجاب و قبول جديد لازم است؟

بسمه تعالى: نمى تواند قبول كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 312

وكالت زوجه بر طلاق و عدم تمكين وى

سؤال 1007 . زوج طبق عقدنامه به زوجه وكالت مى دهد كه در صورت ازدواج دوّم، زن وكيل است كه خود را مطلقه نمايد اگر زوج به جهت عدم تمكين زوجه با اجازه دادگاه ازدواج كند آيا زن مى تواند خود را مطلقه كند؟

بسمه تعالى: آن وكالت قانونى در جايى است كه بدون عذر قانونى و شرعى اقدام به ازدواج دوم بكند ولى در صورتى كه عذر قانونى و شرعى داشته باشد وكالت شامل اين صورت نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 312

عزل كردن زوجه از وكالت

سؤال 1008 . اگر زوج، زوجه را از وكالت عزل كند، و مدعى شود شرط عدم عزل وكيل، ضمن عقد خارج لازم نبوده ولكن محضر ازدواج مدعى است عقد خارج لازم وجود داشته است آيا عزل او صحيح است؟

بسمه تعالى: آنچه در محضر اقرار و امضاء كرده است و شهود هم آن را تصديق نموده اند همان معتبر است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 313

واگذارى وكالت به ديگرى و خيانت وى

سؤال 1009 . پدرم به من وكالت مطلق دادند كه كارهاى مربوط به زمينهاى كشاورزى ايشان را انجام دهم و من هم اين وكالت را به يكى از كشاورزان تفويض كردم لكن وى زمين ها را بدون اطلاع من و پدرم به نام خود نموده است آيا نسبت به اين موضوع ضامن هستم؟

بسمه تعالى: اگر معناى وكالت مطلق اين باشد كه وكيل در توكيل هستيد و شما در چهارچوب وكالت عمل نموده و در تفويض وكالت به ديگرى كوتاهى نكرده ايد ضامن نيستيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 313

تلف مال موكل در دست وكيل

سؤال 1010 . اگر وكيل مال موكل را بفروشد و ثمن آن را دريافت كند آيا ضامن است يا نه؟

بسمه تعالى: اگر وكيل در قبض ثمن باشد و در حفظ آن تفريط نكرده باشد ضامن نيست و نيز اجرت الوكالة محفوظ است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 313

گرفتن درصدى از حق الوكالة

سؤال 1011 . به جهت بالا بودن حق الوكالة گروهى از خيرين تصميم گرفتند به برخى از وكلاء مبلغى بپردازند تا افراد نيازمند را راهنمايى كنند و از آنها چيزى نگيرند و پس از انجام كار و دريافت حق الوكالة درصدى از حق الوكالة را طبق قرارداد به اين افراد خير بپردازند

بسمه تعالى: هرگاه اين مبلغ را به وكلا به صورت تبرعى مى دهند كه نوعى كمك به شاكيان نيازمند باشد حق گرفتن چيزى ندارد و اما اگر به عنوان قرض باشد نبايد چند درصدى وكالت بيش از آن مقدار باشد و اگر بخواهند با اين طريق در درآمد وكيل شريك باشند اشكال دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 314

اجرت وكيل در صورت بى نتيجه بودن كار

سؤال 1012 . هرگاه وكيل كار مورد وكالت را انجام دهد ولى نتيجه به دست نيايد آيا وكيل مستحق اجرت است؟

بسمه تعالى: ظاهر اين است كه وكالت براى تلاش در اثبات حق يا كارهايى از اين قبيل بوده است اگر تلاش خود را انجام داده ولى به عللى به نتيجه نرسيده است مستحق اجرت مى باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 314

غبن در حق الوكالة

سؤال 1013 . هرگاه موكل ادعا كند كه نسبت به مقدار حق الوكالة مغبون شده است آيا خيار غبن در مورد وكالت جارى است؟

بسمه تعالى: اگر شرايط خيار غبن موجود باشد مى تواند از خيار خود استفاده كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 314

فسخ وكالت و خسارت وارده بر وكيل

سؤال 1014 . هرگاه موكل يا وكيل از حق فسخ خود سوء استفاده كند و وكالت را در اثناء عمل فسخ كند آيا خسارتى را كه به هر يك از آنان وارد مى شود بايد جبران شود مثلاً وكيل براى خريد منزل به شهر ديگر برود و موكل، وكالت را فسخ كند هزينه بازگشت به عهده كيست؟

بسمه تعالى: پس از فسخ عقد وكالت و آگاهى وكيل از آن، عمليات وكالت متوقف مى شود و براى كليه اعمالى كه انجام داده، اجرت المثل مى گيرد و در فرض سؤال اگر مسافرت براى مورد وكالت لازم بوده هزينه بازگشت بر عهده موكل مى باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 315

معامله توسط وكيل معزول

سؤال 1015 . هرگاه موكل وكيل را عزل كند و وكيل از عزل اطلاع نداشته باشد و معامله اى انجام دهد ولى خريدار از عزل وكيل مطلع باشد آيا معامله نافذ است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال معامله فضولى است و نياز به اجازه موكل دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 315

عزل وكيل توسط پست و ادعاى عدم اطلاع

سؤال 1016 . هرگاه موكل ادعا كند كه خبر عزل وكيل را با نامه سفارشى فرستاده و رسيدن نامه دليل بر اطلاع اوست ولى وكيل بگويد من اطلاع پيدا نكردم آيا تصرفات وكيل نافذ است؟

بسمه تعالى: اگر قرائن قطع آور بر اطلاع او در كار نباشد مانند امضاء دفتر پست و يا تلگراف، كارهاى او تنفيذ مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 315

استعفاى وكيل و بقاى اذن موكل

سؤال 1017 . اگر وكيل استعفا كند آيا وكيل مى تواند با بقاء اذن موكل عمل را انجام دهد؟

بسمه تعالى: هرگاه موكل از اذن خود برنگشته، كليه اعمال او صحيح است زيرا صحت تصرف فرع اذن مالك است ولى از آنجا كه با فسخ عقد وكالت حالت اجنبى پيدا مى كند، طبعاً عمل او تبرعى خواهد بود و مستحق اجرت نخواهد گشت . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 315

توكيل همسر به اكراه و ترس

سؤال 1018 . زوجه از زوج طلب وكالت مطلق در طلاق نموده و اعلام كرده در صورت مخالفت، عليه زوج در دادگاه پرونده رابطه نامشروع را مطرح مى نمايد بنابراين زوج از ترس آبرو تن به وكالت در طلاق مى دهد و زوجه نيز خود را مطلقه مى نمايد آيا وكالت وى صحيح است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال وكالت و طلاق مترتب بر آن باطل است ولى صرف ادعاى اكراه از سوى زوج بدون دليل در محكمه مسموع نيست بنابراين اگر واقعا اكراه بوده و مرد قادر بر اثبات آن نيست براى جلوگيرى از وقوع حرام، زن را طلاق دهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 316

ضميمه كردن وكيل ديگر به زوجه در وكالت در طلاق

سؤال 1019 . اگر زوجه در ضمن عقد نكاح شرط نمايد كه هرگاه شوهر زن ديگرى بگيرد زن وكيل در طلاق باشد آيا زوج مى تواند شخص ديگرى را به عنوان وكيل به زوجه ضميمه كند كه زن نتواند مستقلاً طلاق دهد؟

بسمه تعالى: اگر مقصود از "ضميمه كردن" اين است كه هركدام به طور مستقل وكيل تام باشند اشكالى ندارد ولى از آنجا كه وكالت تام و مستقل به همسر داده است، ضم به معنى عدم استقلال معنى ندارد ولى اگر از اول دو نفر را به طور توافقى وكيل كند ضم معنى پيدا مى كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 316

اگر اجرت وكيل معين نشود

سؤال 1020 . هرگاه اجرتى براى وكيل معيّن نشود آيا عمل وكيل مجانى است؟

بسمه تعالى: عمل مسلم محترم است طبعاً اجرت المثل مى پردازد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 316

مقدار اجرت وكيل

سؤال 1021 . آيا مقدار اجرت در وكيل دعاوى، تابع تعرفه قانونى وكالت است و در غير دعاوى اجرت المثل است؟

بسمه تعالى: در هر دو تابع قرارداد است و در صورت عدم وجود قرارداد ملاك اجرت المثل است مگر اينكه قرينه بر تعرفه مصوب باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 317

وكالت در طلاق و انجام طلاق مبارات

سؤال 1022 . اگر زوج به زوجه وكالت در طلاق دهد و زوجه خود را مطلقه به طلاق مبارات نمايد در حالى كه در وكالت نامه قبول زوجه بذل مهريه را از طرف شوهر قيد نشده باشد آيا طلاق صحيح است؟

بسمه تعالى: در اين نوع وكالتها معمولاً مقصود، طلاق خلعى يا مبارات است نه طلاق رجعى; زيرا طلاق رجعى غرض زوجه را تأمين نمى كند و اما اين كه وكالت نامه پذيرش زوجه از طرف زوج نسبت به مهريه نيامده مشكلى ندارد زيرا وكالت در طلاق خلعى و مبارات ملازم وكالت زن در پذيرش مهريه از طرف زوج است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 317

وكالت مطلق به زوجه

سؤال 1023 . اگر زوج به زوجه وكالت مطلق در طلاق دهد آيا زوجه مى تواند خود را به هر نوع طلاقى كه بخواهد مطلقه كند يا مطلق در مقابل مشروط و معلق است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال وكالت ياد شده در مقابل مشروط و معلق است و نسبت به نوع طلاق بايد به عرف اين نوع وكالتها مراجعه شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 318

وكالت بلاعزل

سؤال 1024 . پس از فوت پدرم، برادر بزرگم را وكيل بلاعزل نمودم كه در مورد ارثيه تصميم گيرنده باشد ولى پس از گذشت 6 سال هنوز حق مرا نپرداخته اند، وظيفه ام چيست؟ و آيا پس از گرفتن ارث خمس بر آن تعلق مى گيرد؟

بسمه تعالى: وكالت بلاعزل صحيح نيست چون وكالت عقد جائز است مگر اينكه در عقد خارج لازم بلاعزل بودن عقد وكالت را قيد كند به اين معنى كه او را عزل نكند در فرض سؤال چون به مقتضاى وكالت عمل نكرده او را عزل كنيد و سهم الارث را مطالبه كنيد و هرگاه متوفى خمس آن را پرداخته باشد خمس بر ذمه شما تعلق نمى گيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 318

صلح اموال به مبلغ ناچيز

سؤال 1025 . در ايام طفوليت اينجانب پدرم به شخصى وكالت مى دهد كه نسبت به اموال من وكيل باشد وكيل نيز بدون رعايت مصلحت من، تمام اموالم را به مبلغ ناچيزى صلح مى كند آيا صلح وى صحيح است؟

بسمه تعالى: در تصرف ولى در مال فرزند غبطه شرط نيست، بلكه همين مقدار كه فساد نداشته باشد كافى است ولى چون در وكالت نامه صلح نيامده و تصرف غير عادلانه بوده طبعاً تصرف او صحيح نخواهد بود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 318

شرط پرداخت اجرت در صورت انصراف

سؤال 1026 . اگر وكيل شرط كند اگر موكل بين كار وكالت را فسخ كند بايد كل مبلغ تعيين شده را به وكيل بدهد آيا چنين شرطى صحيح است؟

بسمه تعالى: چون اعمال فسخ مشروط به پرداخت مبلغ معين (حق الوكاله) بوده بايد بپردازد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 319

وكالت در خريد و فروش و تعيين سود

سؤال 1027 . اينجانب كاسب بازار هستم، يكى از دوستان مبلغى پول در اختيار من گذاشته تا در خريد و فروش شريك شود ولى چون سود مشخص نيست چگونه مى توان مبلغ معيّنى به عنوان سود به وى داد؟

بسمه تعالى: شما وكالتاً با پول ايشان كالا را براى ايشان به صورت نقدى بخريد و سپس آن كالا را به قيمت گرانتر به صورت نسيه از ايشان خريدارى نمائيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 319

كار و كارگر حق باغبانى

سؤال 1028 . از سال 1342 من و شوهرم مشغول به باغبانى بوده ايم و در اين روستا كسى كه باغبانى مى كند سهمى به عنوان حق الزحمة از باغ به وى تعلق مى گيرد ولى صاحب باغ پس از فروش باغ سهمى به ما نداد پس از فوت شوهر، من و فرزندم در باغ ديگرى كه ملك شخص فروشنده بود

بسمه تعالى: ظاهر اين است كه اين حق به خاطر كار از سال 42 تا به امروز است و قطعاً همسر شما نيز سهيم است و چون ايشان فوت كرده اين حق منتقل به اولاد مى شود، بهتر اين است كه با فرزندان ايشان مجموعاً مصالحه كنيد به طورى كه رضايت همگى به دست بيايد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 320

شغل سلمانى و ريش تراشى

سؤال 1029 . كسى كه شغلش سلمانى است و از طرفى تراشيدن تمام صورت و اجرتى كه در مقابل آن گرفته مى شود حرام است .مقتضاى جامعه متاسفانه طورى شده كه اگر كسى به سلمانى مراجعه كند و سلمانى صورت مشترى را نتراشد مشترى براى اصلاح سر خود نيز مراجعه نمى كند در نتيجه س

بسمه تعالى: سلمانى بايد يا شغل خود را عوض كند و يا به كم قناعت كند و خدا رزاق است. ما در طول زندگى ديديم برخى سلمانيها اعلام مى كنند كه اصلاح سر و صورت بدون ريش تراشى. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 320

حسابدارى معاملات باطل

سؤال 1030 . در شركتى مشغول به كار حسابدارى هستم مدير شركت در كنار كارم مرا به انجام ثبت حسابدارى معاملات حرام و باطل و قروض ربوى مجبور مى نمايد كه در صورت امتناع اخراج مى شوم آيا حقوقى كه دريافت مى كنم حلال است؟

بسمه تعالى: كار شما اشكال دارد و بايد انجام ندهيد و شغلى ديگر براى خود انتخاب كنيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 320

نوشتن مبلغ به قيمت غير واقعى

سؤال 1031 . در حسابدارى گاهى مبلغ واقعى كالا كمتر نوشته مى شود تا ماليات كمترى تعلق بگيرد آيا ثبت اين كاربراى حسابدار جايز است؟

بسمه تعالى: نوشتن مبلغ به ثمن غير واقعى مصداق كذب است و حرام مى باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 321

اخذ اجرت بر كتابت خلاف واقع

سؤال 1032 . اگر قيمت معامله اى كمتر از مبلغ تعيين شده نوشته شود آيا دريافت دستمزد كاتب بر اساس قيمت واقعى محاسبه مى شود يا بر اساس ثمن غير واقعى؟

بسمه تعالى: مقدار اجرت بر اساس توافق طرفين معين مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 321

تغيير عكس بر روى پاكت سيگار

سؤال 1033 . هرگاه شركت دخانيات بر روى پاكت سيگار ريه سيگارى را تصوير كرده است كه كاملاً آماده بيمارى است آيا عوض كردن آن تصوير و اخذ اجرت بر اين كار جايز است؟

بسمه تعالى: گرفتن اجرت براى اين كار اشكال دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 321

دستور رئيس به ارتكاب حرام

سؤال 1034 . اگر رئيس اداره به كارمندش دستور دهد كه كار حرامى را انجام دهد آيا دستورى مجوّز شرعى مى باشد؟

بسمه تعالى: تا زمانى كه شرائط تحقق اكراه يا اضطرار به وجود نيامده نبايد كار خلاف شرع انجام بدهد و اگر در اداره اى در معرض چنين تخلفات مى باشد نبايد در آنجا ادامه كار دهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 321

همكارى با مدير يهودى

سؤال 1035 . همكارى با مدير يهودى كه با سرمايه اش بر ضد مسلمانان اقدام مى كند جايز است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال از همكارى با آن خوددارى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 322

اخراج از كار و تحمل خسارت

سؤال 1036 . دبير آموزش و پرورش بودم و به علت شاكى خصوصى از شغل دبيرى اخراج شدم اكنون كه رضايت شاكى خصوصى را جلب نموده و كيفر حبس را متحمل گرديده ام آيا شرعاً حق سنواتى به بنده تعلق مى گيرد؟

بسمه تعالى: هرگاه در آئين نامه استخدامى آموزش و پرورش قانونى به اين نحو باشد كه فرد، محكوميت دادگاهى نداشته باشد و اين شرط تا آخر رعايت شود در چنين صورتى حق ساقط است و در غير اين صورت بايد بپردازندالبته اگر از حقوق ماهيانه شما در مدت كار چيزى كم نموده اند كه در آخر بپردازند در هر صورت بايد آن مبلغ را پرداخت كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 322

تغيير در حق سنوات

سؤال 1037 . نماينده سهامداران در حضور مديران و كارگران اعلام مى كند تا زمانى كه شركت كار كند حق سنواتى ساليانه را به مدت 55 روز حساب و پرداخت مى كنيم و كارگران نيز حداكثر تلاش خود را نموده و كارهاى مضاعف متقبل شده اند ولى مدير عامل جديد گفته است حق سنوات

بسمه تعالى: هرگاه گفتار مسئول اول نوعى جعل قرارداد و عمل كارگران به دنبال آن به صورت قبول تلقى شود بايد 55 روز حساب شود ولى از زمانى كه مدير جديد قرارداد را تغيير دهد ملاك همان 30 روز خواهد بود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 323

گواهينامه جعلى و حمل مسافر

سؤال 1038 . اگر گواهينامه رانندگى را با ارائه گواهى اشتغال به تحصيل جعلى، دريافت كنم و مسافر كشى كرده و درآمد كسب كنم آيا درآمدم حلال است؟

بسمه تعالى: از آنجا كه در مقدمات كار قوانين جمهورى اسلامى را رعايت نكرده مرتكب معصيت شده است و اگر در رانندگى مهارت دارد اخذ اجرت براى مسافركشى اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 323

پرداخت حق الزحمة براى خريد كالا

سؤال 1039 . گاهى براى برخى اقوام جنسى را به قيمت ارزانتر خريدارى مى كنم اگر مقدارى بابت حق الزحمه حساب كنم و از آنها مطالبه كنم جايز است؟

بسمه تعالى: اگر به صاحبان پول تذكر بدهيد و بپذيرند اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 323

حق ريشه

سؤال 1040 . قسمتى از املاك موروثى اينجانب كه به صورت باغ بوده دراختيار دو نفر كشاورز قرار گرفته و نيمى از درآمد متعلق به كشاورز و نيم ديگر متعلق به مالك تقسيم مى گردد اكنون يكى از كشاورزان فوت نموده وارث وى تقاضاى حق ريشه نموده است آيا چنين حقى را دارند؟

بسمه تعالى: هرگاه حق ريشه در فرض ياد شده در آن روستا و محل عرفيت داشته و معمولاً كشاورزان چنين حقى را از مالكان مطالبه مى كردند طبعاً موقع قرارداد اين مسأله دخيل در قرارداد بوده، احتياطاً بپردازيد، حد و حدود حق ريشه تابع عرف محل است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 324

استخدام از طريق آشنايان

سؤال 1041 . اگر از طريق آشنايى، شغلى مرتبط با رشته تخصصى برايم فراهم شود در صورتى كه اگر آن آشنا نباشد امكان استخدام وجود نداشته باشد آيا استخدام و حقوقى كه دريافت مى كنم حلال است؟

بسمه تعالى: اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 324

حق الزحمه قارى قرآن

سؤال 1042 . پرداخت حق الزحمه به قاريان قرآن جايز است؟

بسمه تعالى: اجرت براى آموزش مقدار واجب از قرائت چون قرائت سوره حمد اشكال دارد ولى براى بيشتر از آن مانعى ندارد و همچنين پرداخت اجرت براى قرائت در مجالس يا ختم قرآن و اهداء ثواب آن به كسى اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 324

آزار و اذيت به هنگام كار

سؤال 1043 . اگر هنگام ساخت ساختمان همسايه اذيت شود وظيفه معمار چيست؟

بسمه تعالى: آزار بيش از حد معمول حرام است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 324

اجازه استفاده از وسائل دولتى

سؤال 1044 . اگر رئيس سازمان براى استفاده از وسائل دولتى مانند تلفن و دستگاه كپى و . . . در امور شخصى اجازه دهد آيا اجازه او مجوّز شرعى مى باشد؟

يسمه تعالى: استفاده از تلفن هاى دولتى و همچنين دستگاه هاى كپى و نظاير آن كه متعلق به دولت است براى امور شخصى جايز نيست و همچنين در مواقع كار ادارى نبايد كار شخصى انجام دهد مگر كارى كه جزئى و قابل مسامحه باشد و رياست سازمان تنها در چارچوب قانون مى تواند اجازه بدهد و فراتر از آن حق ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 325

حرفه دلالى

سؤال 1045 . آيا حرفه دلالى كار محسوب مى شود؟

بسمه تعالى: حرفه دلالى كمك به امر توزيع است طبعاً اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 325

تقلب در امتحان و مشغول به كار شدن

سؤال 1046 . با دادن رشوه و تقلّب در برخى از ترمهاى دانشگاه قبول شدم حالا پشيمان هستم آيا حقوقى كه از بابت اين مدرك دريافت مى كنم حلال است؟

بسمه تعالى: اگر مهارت آن كار را مانند صاحبان مدرك واقعى داريد حقوقى كه مى گيريد حلال است مگر اين كه اطمينان داشته باشيد براى صاحب كار، داشتن مدركى كه از راه متعارف و بدون تقلب به دست آمده ملاك است در اين صورت استفاده از مدرك ياد شده براى اخذ حقوق جائز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 325

اجرت تعمير و فروش در هنگام تعمير

سؤال 1047 . ماشينى را براى تعمير به كارگاهى فرستاده باشد چنانچه ماشين در هنگام تعمير فروخته شود اجرت تعمير كار بر عهده چه كسى است؟

بسمه تعالى: اجرت تعمير بر عهده كسى است كه با تعمير كار قرارداد بسته است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 326

پياده شدن مسافر قبل از مقصد

سؤال 1048 . شخصى كسى ر اجير كرده است كه او را با ماشين به مقصد خاصى برساند اگر مسافر بين راه از رفتن پشيمان شود آيا واجب است كه تمام كرايه را بپردازد؟

بسمه تعالى: بايد كل كرايه را بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 301

وكالت در فروش به هر قيمت

سؤال 926 . اگر صاحب ملك به شخصى وكالت دهد در فروش و در وكالتنامه قيد شود«به هر مبلغ و قيمتى» آيا وكيل مى تواند به ثمن بخس حتى يك صدم قيمت واقعى بفروشد؟

بسمه تعالى: اين نوع تعبيرها «به هر مبلغ و قيمت» ناظر به اختلاف قيمتى است كه ارزش جنس را تا حد معقول و معمول حفظ كند نه به مبلغى كه معامله سفهى باشد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 301

عمل خارج از حدود وكالت و خسارت يوم الاداء

سؤال 927 . موكل به وكيل وكالت تام داده كه منزلش را به هركس و هر مبلغ و با هر شرطى بفروشد، وكيل مال را به كمتر از 51 قيمت واقعى فروخته و مصلحت موكل را رعايت نكرده است. اين معامله چگونه است و خسارات بر اساس يوم التلف است يا يوم الاداء؟

بسمه تعالى: معمولاً اين نوع تعبيرها(هر مبلغ و هر شرطى) مواردى را شامل مى شود كه در ذهن هر دو طرف اجمالاً وجود داشته باشد اما قيمت بسيار پايين تر مثل 51 قيمت هرگز مورد نظر طرفين نيست. بنابراين چنين خريد و فروشى از مورد وكالت خارج بوده و معامله صورت نگرفته است، بر فرض تلف قيمت يوم الاداء را ضامن است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 301

سند وكالتى

سؤال 928 . معمولاً در فروش املاك و وسايل نقليه براى فرار از مشكلات ادارى به طرف وكالت مى دهند كه مورد وكالت را به نام خود ثبت كند اگر موكل بميرد آيا اين نوع وكالت باطل مى شود؟

بسمه تعالى: وكالتى كه در مورد وسائل نقليه مى دهند طبق نوشته صورى است و در حقيقت نقل و انتقال حقيقى صورت گرفته است و الاّ اگر ثابت شود كه وكالت بوده عقد جايز خواهد بود و با فوت موكّل وكالت باطل مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 302

توافق بر غير حق الوكاله قانونى

سؤال 929 . چنانچه براى حق الوكاله وكيل و يا حق العمل شخصى قانوناً مبلغى تعيين شده باشد طرفين مى توانند به كمتر و يا بيشتر توافق نمايند؟

بسمه تعالى: هر نوع توافق ضمن عقد لازم باشد لازم الاجراء است، در غير اين صورت نوعى مذاكره و مقاوله است، عمل به آن اخلاقاً خوب است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 302

فوت وكيل قبل از انجام وكالت

سؤال 930 . شخصى وكيل مى شود كه حكم اعدام كسى را به حبس تبديل مى كند اما پس از قبول وكالت و قبل از اين كه كارى انجام دهد از دنيا مى رود البته طبق قوانين حكم اعدام وى تبديل به حبس ابد مى شود آيا وكيل مستحق وجه مى باشد؟

بسمه تعالى: اگر وظيفه اى را كه بر دوش او بوده اصلاً انجام نداده ورثه وى حق مطالبه ندارند، مگر اين كه مقدارى از كار را انجام داده كه در تبديل اعدام به حبس مؤثر بوده بايد نسبت به آن، مبلغى بپردازند چنانچه در مسئله بعد مى آيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 303

كار نيمه تمام وكيل

سؤال 931 . اگر وكيل كار را نيمه تمام رها كند و مابقى را خود موكل انجام دهد آيا مستحق اجرت مى باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه مبلغى كه در مقابل امور مربوط به وكيل معيّن شده است در مقابل اين باشد كه كار را به پايان برساند به گونه اى كه اگر نقصى در كار شد مستحق چيزى نباشد، در اين صورت اصلاً مستحق نيست، ولى اين فرض در قراردادها بعيد است و غالباً قراردادها به اين نحو است: كه وكيل هر مقدارى كه انجام مى دهد مستحق اجرت مى شود، در اين صورت بايد آن مقدارى كه انجام داده اجرت بگيرد و آنچه انجام نداده است مستحق اجرت نيست مگر اين كه موكل از ادامه كار او جلوگيرى كند و او آماده انجام ادامه كار باشد در اين صورت اگر وكيل را عزل كند بايد ضررى كه متوجه وكيل شده را جبران كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 303

وكالت در پرونده هاى ناقص

سؤال 932 . اگر موكل همه اسنادى كه به ضرر موكل و نفع طرف مقابل است را در اختيار وكيل خود قرار ندهد(بدون اطلاع وكيل) و باعث شود حكم دادگاه به نفع موكل صادر گردد: 1. حقى از محكوم به ذمه وكيل مى باشد؟ 2. استفاده از حق الوكاله اشكال دارد؟

بسمه تعالى:1. حقوقى كه ضايع شده است بر گردن موكل است كه مدارك را ارائه نكرده است و او بايد جبران كند. 2. حقوقى كه دريافت كرده است در مقابل تلاشى است كه در برابر آن انجام داده است، ولى اگر شما آن مدارك را در اختيار داريد و حقوق طرف ضايع شده است او را مطلع كنيد تا طرح دعوى كند و به حقوق خود برسد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 304

اسقاط حق عزل وكيل

سؤال 933 . اگر در ضمن عقد وكالت، حق عزل وكيل را به مدت بيست سال از خود ساقط نموده است، آيا اين شرط نافذ است يا خير؟

بسمه تعالى: هرگاه اسقاط حق عزل وكيل به مدت بيست سال در ضمن عقد خارج لازم شرط كرده نمى تواند وكيل را عزل كند و اگر در ضمن خود عقد وكالت حق عزل را از خود ساقط كرده با فسخ خود وكالت شرط هم خود به خود منتفى مى شود . والله العالم