فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 45

بستن شير هنگام وضو

سؤال 102. اگر هنگام وضو شير آب را نبنديم، آيا اين كار اسراف است و آيا وضو باطل مى شود؟

بسمه تعالى: در جايى كه آب قيمت دارد و هدر نيست، باز گذاشتن شير آب، تبذير و حرام است، ولى وضوى گرفته شده، صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 45

مانع بودن ژل در مسح

سؤال 103. اگر به موى سر ژل بمالند، آيا مسح سر براى وضو صحيح است؟ حكم نمازى كه به اين نحو اقامه شده چيست؟

بسمه تعالى: اگر مانع از رسيدن آب باشد، نماز را اعاده يا قضا كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 45

مانع بودن موى كاشته شده از مسح

سؤال 104. آيا وضو و غسل با موى كاشته شده اشكال دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه موى مصنوعى مثل كلاه گيس باشد، مسح بر سر با برداشتن آن اشكال ندارد و اگر آن مو به شكلى ديگر است، بايد مانع از مسح بر پوست را، برطرف كند. ولى اگر جزء طبيعى بدن بشود و رشد بكند مانع براى وضو محسوب نمى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 46

كيفيت وضوى مرد

سؤال 105. اگر مرد آب وضو را در قسمت جلوى دست بريزد، وضويش صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر با دست آب را به طرف پايين دست برساند وضوى او صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 46

مانع نبودن چربى دست از رسيدن آب

سؤال 106. شخصى دچار حساسيت پوستى شده و طبق دستور پزشك بايد دست ها را با پماد چرب كند و پاك كردن آن ضرر دارد. وظيفه ى او براى وضو چيست؟

بسمه تعالى: اگر پاك كردن روغن، ضرر يا حَرَج دارد، به همان نحو وضو بگيرد و احتياطاً تيمم بكند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 46

شك در وضو در حين نماز

سؤال 107. شخصى در وسط نماز شك مى كند كه وضو گرفته يا خير وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: نماز را تمام كند سپس وضو بگيرد و همان نماز را اعاده كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 46

وضو با ناخن مصنوعى

سؤال 108. نوعى ناخن مصنوعى كه پس از كاشتن، مانند ناخن طبيعى رشد مى كند، آيا وضو با چنين ناخنى صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر ناخن مصنوعى جزء طبيعى انگشت بشود، وضوى او صحيح است . والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 46

تيمم با ناخن بلند

سؤال 109. خانمى كه ناخن هاى او حدود يك سانتيمتر بلند باشد آيا تيمم او صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى: در صورتى كه مانعى بر روى ناخن نباشد تيمم اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 47

وضو يا تيمم در فضا

سؤال 110. اگر مسلمانى به فضا رود وظيفه اش نسبت به وضو چيست؟ و در صورتى كه وضوء براى او امكان نداشته باشد آيا مى تواند بر خاك كرات تيمم نمايد؟

بسمه تعالى: در صورت وجود آب وضو بگيرند و در صورت عدم امكان، خاك آنجا براى تيمم كافى است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 47

تيمم با دست نجس

سؤال 111. اگر وظيفه كسى تيمم باشد و پشت دست نجس باشد و قابل تطهير نباشد وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: اگر پشت دست نجس باشد و تطهير آن ممكن نباشد بر همان مسح كند، اگر كف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بكشد با همان كف دست نجس در صورتى كه نجاستش مسرى نباشد تيمم كند و احتياط مستحب آن است كه علاوه بر اين پشت دست را به چيزى كه تيمم بر آن صحيح است بزند و بر دستها و پيشانى بكشد.

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 47

مانعى كه قابل برطرف شدن نيست

سؤال 112. مانعى بر روى دست به وجود مى آيد كه اطمينان داريم تا غروب از بين نمى رود، وظيفه ى ما براى وضو چيست؟

بسمه تعالى: به همان حالت وضو بگيرد و تيمم كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 48

دست كشيدن روى اسماى انبيا بدون طهارت

سؤال 113. دست كشيدن بر اسماى انبيا، بدون طهارت چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: احتياطاً بدون طهارت دست نكشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 48

اجير شدن براى نماز با وضوى جبيره اى

سؤال 114. كسى كه وضوى جبيره اى مى گيرد آيا مى تواند براى نمازهاى ميّت اجير شود؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 48

مسح بر جوراب نازك

سؤال 115. اگر خانمى مسح بر روى جوراب بسيار نازك بكشد كه پا تر شود، آيا مسح او صحيح است؟

بسمه تعالى: مسح بر روى جوراب هر چند نازك باشد، كافى نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 48

جبيره

سؤال 116. اگر برخى از اعضاى وضو يا غسل را گچ گرفته باشيم، ولى مى توان روى آن دست تر كشيد در عين حال مى خواهيم پارچه اى يا پلاستيكى روى آن بكشيم و روى آن را مسح كنيم، آيا اين كار جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه گچ مورد نظر پاك باشد و كشيدن دست تر مضرّ نباشد، بايد بر روى همان دست كشيد، مگر اين كه نجس باشد كه در اين حالت بايد با بستن پارچه به گونه اى كه بر عضو بچسبد وضوى جبيره را انجام دهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 48

اگر جبيره نجس باشد

سؤال 117. شخصى تمام پايش را گچ گرفته است و جبيره هم نجس مى باشد. وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: اگر مقصود از جبيره گچ است، گچ قابل تطهير نيست و بايد آن را با پارچه اى بپوشاند و سپس وضوى جبيره اى انجام دهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 49

پاشيدن آب به اعضاى وضو

سؤال 118. اگر هنگام وضو گرفتن، آب به اعضاى وضو پاشيده شود، آيا وضو صحيح است؟

بسمـه تعـالـى: اگـر آب به اعضاى غير مسح ترشح كند اشكال ندارد و همچنين اگر بـر كف دستش يا بـه محلـى كه بـايد بر آن مسح كند ترشح كند، در صورتى كه خيلى جزئى باشد، اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 49

وضوى شخص فلج

سؤال 119. شخصى از ناحيه ى دست و پا فلج است، چگونه طهارت را تحصيل كند؟

بسمه تعالى: اگر مى تواند، به كمك ديگران وضو بگيرد و گرنه او را وضو دهند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 49

وضوى شخصى كه حجامت يا رگ زده

سؤال 120. شخصى كه حجامت كرده يا رگ زده يا زالو انداخته است، چگونه وضو بگيرد؟

بسمه تعالى: حجامت مانع از وضو نيست. اگر محل وضو زخم باشد، بايد با وسائلى خون را بند بياورد و وضو بگيرد و اگر خون بند نيامد با پوشاندن موضع، وضوى جبيره اى بگيرد و در صورتى كه آب ضرر داشته باشد، تيمم كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 50

وضو قبل از وقت

سؤال 121. كسى كه چند ساعت قبل از نماز، به قصد نماز، وضو بگيرد، آيا وضوى او صحيح است؟

بسمه تعالى: بهتر است انسان قبل از وقت به نيت «با وضو بودن» وضو بگيرد و در عين حال وضويى كه قبل از دخول وقت نماز گرفته مى شود، هر چند براى آماده شدن براى نمازى كه هنوز وقتش داخل نشده است باشد، صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 50

تكرار مسح در وضو

سؤال 122. تكرار مسح در وضو چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: براى احتياط مانعى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 50

وضوى بچه نابالغ

سؤال 123. آيا وضوى بچه ى نابالغ صحيح است و مى تواند به كلمات قرآن دست بزند؟

بسمه تعالى: صحيح است و مى تواند با آن قرآن را مس كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 50

عدم توانايى بر شستن دست

سؤال 124. كسى كه دست راست او سست است، چگونه وضو بگيرد؟

بسمه تعالى: كارهاى مربوط به دست راست مثل شستن و مسح كردن را با دست چپ انجام دهد و دست چپ را با گرفتن زير شير آب، بشويد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 50

تشكيل كلمه «الله» توسط افراد

سؤال 125. كلمه«الله» كه توسط افراد (مثلاً نظامى) كنار هم تشكيل مى شود آيا مى توان به چنين شكلى كه توسط افراد صورت گرفته بدون وضو دست زد و آيا جايز است كه يكى از اين افراد جنب باشد؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد، ولى احتياط خوب است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 51

مس بر آيات در موبايل

سؤال 126. آيا مس و كشيدن دست روى آياتى كه در موبايل ثبت شده، بدون وضو جايز است؟

بسمه تعالى: اگر مقصود آياتى است كه در صفحه ى نمايش موبايل ظاهر مى شود، براى مس آن، با وضو بودن شرط نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 51

دست زدن بر لفظ عبدالله

سؤال 127. اگر اسم شخصى، عبدالله باشد آيا بدون وضو مى توان به اين اسم دست زد؟

بسمه تعالى: احتياطاً به لفظ «الله» به هر صورت بدون وضو دست نزند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 51

خط بريل و اسامى متبركه

سؤال 128. آيا نابينايان در موقع لمس اسامى متبركه يا قرآن كه با خط بريل نوشته شده، بايد وضو داشته باشند؟

بسمه تعالى: بدون وضو روى خط قرآن و اسامى متبركه دست نكشند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 51

چسبيدن مانع بر موى دست

سؤال 129. اگر به موى دست مانعى چسبيده باشد، ولى آب به پوست برسد، آيا برطرف كردن مانع لازم است؟

بسمه تعالى: احتياطاً مانع را برطرف كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 51

مسح از پايين به بالا

سؤال 130. آيا مسح سر و پا از پايين به بالا جايز است؟

بسمه تعالى: احتياط اين است كه در سر از بالا به پايين و در پا از پايين به بالا مسح شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 52

ترتيب بين مسح پا

سؤال 131. آيا بين مسح پاى راست و چپ ترتيب لازم است؟ آيا مى توان هر دو پا را همزمان مسح نمود؟

بسمه تعالى: ترتيب رعايت شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 52

جبيره مرطوب

سؤال 132. آيا پارچه اى كه بر روى زخم در وضو جبيره اى بسته مى شود بايد خشك باشد؟

بسمه تعالى: بايد جبيره (پارچه و امثال آن كه روى زخم مى بندند) خشك باشد يا در صورت داشتن رطوبت طورى باشد كه آب وضو در حين مسح بر آن غلبه پيدا كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 52

مسح بر روى كفش

سؤال 133. شخصى كه بايد كفش هاى طبى به پا داشته باشد و بيرون آوردن آن مشقت دارد، وظيفه اش براى مسح و نماز چيست؟

بسمه تعالى: براى برگزارى نماز بايد كفش ها را درآورد و براى تسهيل با يك وضو، ظهر و عصر و مغرب و عشا را يك جا بخواند، به اين معنى كه نزديك غروب، نماز ظهر و عصر و بعد از غروب، نماز مغرب و عشا را اقامه كند. در صورت عدم امكان و حرج شديد، وضو بگيرد و روى كفش مسح بكشد و ضمناً احتياطاً تيمم نيز بكند.والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 52

بستن روى زخم و طرف ديگر آن در وضو

سؤال 134. معمولاً يك طرف از اعضا وضو اگر زخم باشد، قسمت ديگر نيز به وسيله پارچه بسته مى شود. آيا براى وضو يا غسل، طرفى كه سالم است را بايد شست؟

بسمه تعالى: هرگاه بتوان پارچه ى روى زخم را به نحوى باز كرد كه بدون اين كه آب به محل زخم برسد، جاى سالم شسته شود، بايد اين كار را انجام داد، در غير اين صورت دست تر را روى همان پارچه بكشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 53

زخمى كه خون آن بند نمى آيد

سؤال 135. اگر در اعضاى وضو زخمى باشد كه خونش بند نيايد چگونه بايد وضو گرفت؟

بسمه تعالى: بايد با وسائلى خون را بند آورد و اگر بند نيامد، با پوشاندن موضع، وضوى جبيره اى بگيرد.البته اگر اميد دارد كه عذر او برطرف شود احتياط واجب آن است كه صبر كند و اگر عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضوى جبيره بجا آورد. والله العالم مسح ك

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 53

سؤال 136. كسى كه چند انگشت پايش قطع شده و تنها يكى يا دو انگشت دارد، چگونه مسح كند؟

بسمه تعالى: بر باقيمانده ى انگشتان مسح بكشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 53

مسلوسى كه اتفاقاً در وقت نماز پاك باشد

سؤال 137. مسلوس و مبطونى كه مرض او ادامه دارد و نماز را بخواند و اتفاقاً در بخشى از وقت نماز پاك باشد آيا واجب است نماز را در اين وقت اعاده كند؟

بسمه تعالى: اعاده، مستحب است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 53

وضوى قطع نخاعى

سؤال 138. قطع نخاع شده ام و گاهى براى وضو گرفتن كسى نيست كه از او كمك بگيرم و تا آخر وقت نماز نيز تنها هستم. وظيفه ام چيست؟

بسمه تعالى: اگر نمى توانيد تيمم نيز انجام دهيد، احتياطاً نماز را با همان حالت برگزار كنيد و بعد نماز را با وضو قضا كنيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 54

مانع بودن چربى بدن در وضو و غسل

سؤال 139. آيا چربى بدن مانع وضو و غسل است؟

بسمه تعالى: چربى معمولى بدن مانع نيست مگر آن كه چربى آن به مقدارى زياد باشد كه عرفاً مانع محسوب شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 54

وضو قبل از وقت نماز

سؤال 140. كسى كه قبل از اذان وضو بگيرد آيا وضوى او براى نماز صحيح است؟

بسمه تعالى: قبلاً در پاسخ اين سؤال گفتيم كه كسى كه مى خواهد قبل از دخول وقت وضو بگيرد بهتر است به نيت طهارت و اينكه با وضو باشم وضو بگيرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 54

قطع مسح و سپس ادامه آن

سؤال 141. مسح پا را مقدارى مى كشيم سپس دست را از روى پا برداشته بعداً مسح باقيمانده را انجام مى دهيم آيا مسح صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر اين عمل تكرار پيدا نكند اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 54

وضو از آب سردكن مسجدالحرام

سؤال 142. آب سردكنى كه داخل مسجدالحرام است ولى آب زمزم خالص نيست وروى آن نوشته كه فقط براى شرب استفاده شود آيا مى شود از آن وضو گرفت؟

بسمه تعالى: در صورتِ عدم توجه وضوى او صحيح است ولى اگر توجه داشته، وضوى او باطل است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 54

وضوى معلولين

سؤال 143. شخصى هر دو دست و پايش معلول مى باشد و نمى تواند وضو بگيرد، وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: اين شخص بايد به كمك ديگران وظيفه ى وضو و يا غسل را انجام دهد و كمك كردن به امر عبادى در اين صورت اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 55

كيفيت مسح

سؤال 144. كيفيت مسح پا چگونه است؟

بسمه تعالى: احوط اين است با چهار انگشت، تمام روى پا را مسح، و به اين اكتفا نكند و دو برآمدگى در دو طرف پا را نيز مسح بكشد.والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 55

وضوى معلولين

سؤال 145. كسى كه يك دست و پا و يا دو دست و دو پا ندارد، وضوى او چگونه است؟

بسمه تعالى: هرگاه دست او از آرنج و پا از مفصل قطع گرديده است، شستن و مسح آنها ساقط است و اگر بخشى از هر دو دست باقى است، بايد شسته شود و با باقيمانده ى دست، سر را مسح كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 55

حركت بدون اختيار دست به طرف بالا در وضو

سؤال 146. جانبازى هستم كه هنگام وضو، گاهى دستم به طرف بالا مى رود و آب وضو در جهت مخالف حركت مى كند. آيا وضوى من صحيح است؟

بسمه تعالى: از اين به بعد مراقبت كنيد آب از پايين به بالا سرازير نشود و اگر بدون اختيار آب از پايين به بالا سرازير مى شود، در اين حالت نيت شستن نكنيد، سپس آنجا را به صورت صحيح بشوئيد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 47

مانع بودن رنگ خودكار

سؤال 119 . آيا خطهاى خودكار يا خودنويس و امثال آن بر روى پوست مانع وضو و غسل است؟

بسمه تعالى: اگر غليظ نباشند، مانع نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 47

كاشت ناخن مصنوعى

سؤال 120 . نمى دانستم كه كاشت ناخن مصنوعى مانعى براى وضو و غسل است، اكنون برداشتن آن ناخن تا مدتى امكان پذير نيست وظيفه ام نسبت به نماز چيست؟

بسمه تعالى: به همان حالت وضو بگيرد و غسل كند نمازها را بخواند و بعداً قضا كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 48

كيفيت مسح كسى كه تمام دستش را گچ گرفته

سؤال 121 . اگر تمام يك دست گچ گرفته شده است(جبيره) مسح چگونه انجام شود؟

بسمه تعالى: با دست ديگر مسح سر و پا را انجام دهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره :

دست گچ گرفته شده

سؤال 122 . اگر دست شكسته و گچ گرفته شده باشد و فقط انگشتان دست بيرون باشد آيا بايد انگشتها را هنگام وضوى جبيره اى شست يا مسح با دست مرطوب كافى است؟

بسمه تعالى: بقيه را دستِ تر بكشد و آنچه بيرون است بشويد و در صورت احتمال ضرر از شستن خوددارى كند و تنها مسح كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 48

ايجاد مانع در اعضاى وضو

سؤال 123 . آيا قبل از دخول وقت يا بعد از دخول آن مى توان مانعى در اعضاى وضو يا غسل ايجاد كرد؟

بسمه تعالى: در هر دو صورت جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 48

جبيره پلاستيك

سؤال 124 . آيا مى توان عضوى كه بايد وضوء يا غسل جبيره اى انجام شود داخل پلاستيك كنند و وضوء و غسل دهند؟

بسمه تعالى: در صورتى كه پلاستيك به طور دقيق بسته شود كه بر عضو بچسبد و بِسان پارچه چسبيده به عضو درآيد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 49

چرك زير ناخن

سؤال 125 . آيا چركهاى زير ناخن دست و پا مانع از وضوء و غسل مى باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه ناخن در حد معمول باشد چرك زير ناخن مانع نيست ولى بهتر است اول تميز كند و بعداً وضو بگيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 49

وضو با آب چاه ديگران

سؤال 126 . آيا وضو گرفتن از آب چاهى كه آب با موتور خارج مى شود و مالك آن را نمى شناسيم جايز است؟

بسمه تعالى: بايد احراز رضايت شود ولكن معمولاً در اين موارد مالك آب نسبت به اين مقدار از تصرف آب راضى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 49

پمپ آب منزل

سؤال 127 . برخى خانه ها مجهز به پمپ آب مى باشند و موجب قطع يا كم شدن آب منزل همسايه مى شود آيا وضو و غسل با اين آب جايز است؟

بسمه تعالى: كار مزبور خلاف شرع است ولى وضو صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 49

ريختن آب بر دست وضو گيرنده

سؤال 128 . اگر هنگام وضو گرفتن ديگرى آب را به واسطه شيلنگ بر روى دستم بريزد كارهاى وضوء را خودم انجام مى دهم آيا وضويم صحيح است؟

بسمه تعالى: وضو به اين شيوه كمك گرفتن از ديگرى است و در حال اختيار جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 50

رطوبت پس از وضو

سؤال 129 . اگر شخصى پس از بول استبراء كند و وضو بگيرد چنانچه پس از وضو رطوبتى ببيند و بداند يا بول است يا منى، در اين صورت واجب است احتياطاً غسل كند و وضو هم بگيرد ولى اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو كافى است، علت اين حكم چيست؟

بسمه تعالى: در صورت نخست، اجمالاً علم دارد كه يا محدث به حدث اصغر شده يا محدث به حدث اكبر، لازمه اين علم اجمالى اين است كه هر دو عمل را انجام بدهد ولى در صورت دوم كه وضو نگرفته است اين شخص قطعاً محدث به حدث اصغر بوده است ولى محدث بودن او به حدث اكبر مورد شك است طبعاً بايد به آنچه كه يقين دارد(حدث اصغر) عمل كند و به مورد شك اعتنا نكند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 50

خالكوبى اسماء متبركه

سؤال 130 . آيا خالكوبى اسماء متبركه بر بدن و دست زدن بر آن جايز است؟

بسمه تعالى: خالكوبى اسماء متبركه بر بدن كار صحيحى نيست و اگر انجام گرفت چون ماده كه اسماء را نشان مى دهد زير پوست بدن قرار مى گيرد دست زدن بدون وضو اشكال ندارد، ولى اگر بتواند بايد پاك كند به شرط اين كه حرجى نباشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 50

چگونگى وضوى جبيره

سؤال 131 . اگر روى انگشتى كه زخمى شده است چسب ببنديم در اين صورت غير از جاى مجروح شده اطراف آن نيز پوشانده مى شود وظيفه ام چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه چسب يا چيزى كه روى زخم گذاشته ايد به مقدار متعارف اطراف زخم را دربرگيرد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 51

نبودن آب هنگام نماز

سؤال 132 . اگر هنگام نماز آب براى وضو نباشد و با تيمم نماز را به جا اورد سپس آب پيدا شود آيا نمازى كه خوانده، صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه موقع تيمم مطمئن بود كه تا آخر وقت آب يافت نمى شود و نماز خواند، نماز او صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 51

وضو گرفتن قبل از وقت

سؤال 133 . اگر قبل از دخول وقت نماز، وضو را به نيّت نماز واجب بگيرد، آيا مى توان با اين وضو بعد از دخول وقت نماز واجبى يا هر كارى كه نياز به وضو دارد را به جا آورد؟

بسمه تعالى: قبل از وقت ، بايد به نيت وضو دار بودن و به تعبير فقهى «كون على الطهارة» وضو گرفت و بعداً با چنين وضويى مى شود تمام اعمالى كه مشروط به وضو است بجا آورد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 51

تكرار مسح سر

سؤال 134 . شخصى در وضو اشتباهاً اينطور متوجه شده كه اگر مسح سر را دو بار انجام دهد مستحب است و اين شخص هم به قصد مستحب دو بار مسح كرده حالا بعد از پى بردن به مسأله، آيا نماز هاى خوانده شده به اين شكل را بايد قضاء كند يا لازم نيست؟

بسمه تعالى: وضو و نمازهاى او صحيح است ولى از اين به بعد بيش از يكبار مسح نكشد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 52

رسيدن انگشتان در مسح به پيشانى

سؤال 135 . شخصى در مسح سر غالباً با توجه و يا بى توجه انگشتان خود را تا پيشانى مى كشيد و نتيجتاً آب دست مقدارى با آب صورت قاطى مى شود بنظر حضرت عالى چطور است؟

بسمه تعالى: اگر آب مختلط خيلى كم باشد و بر آب خود دست غالب نباشد وضوى او صحيح است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 52

وضو زير شير آب بدون دست كشيدن

سؤال 136 . كسى كه مى خواهد وضو بگيرد دست خود را از آرنج زير شير آب قرار مى دهد بدون اينكه با دست مالش داده باشد و آب همه جاى عضو او را فرا مى گيرد آيا اين نحوه طهارت اشكال دارد؟

بسمه تعالى: كافى است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 52

بستن شير آب در هنگام وضو

سؤال 137 . در بين مردم متداوّل شده است كه از بستن شير آب در اثناى وضو خوددارى مى كنند و معتقدند كه اگر شير آب بطور مكرر بسته شود قهراً در مسح سر و پاها مشكلى ايجاد مى شود آيا اين پندار مبناى علمى و مستند فقهى دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه آب شير در رطوبت دست تأثير آشكارى نداشته باشد بستن مكرر اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 52

اسراف در غسل و وضو

سؤال 138 . آيا اسراف در مصرف آب، غسل و وضو را باطل مى كند؟

بسمه تعالى: غسل و وضو صحيح است ولى كار حرامى انجام داده است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 53

خون در اعضاى وضو

سؤال 139 . ديدن خون در اعضاى وضو، بعد از وضو چه حكمى دارد؟ حكم وضو و نمازى كه با آن خوانده چيست و آيا واجب است محل مسح و اعضاى وضو و لباسهايش را تطهير كند؟

بسمه تعالى: هرگاه يقين دارد كه خون قبل از وضو وجود داشته بايد بدن را تطهير و وضو را تجديد كند و اگر احتمال خروج خون را بعد از وضو مى دهد وضوى او صحيح است و موضع را بايد آب بكشد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 53

مسح بر روى كفش در صورت ضرورت

سؤال 140 . يك سرباز انظباطى را بعنوان ديدبان در محلى از پادگان مأموريت داده اند، اتفاقا ًزمان و مدّت خدمت او با اوقات نماز مصادف است و در حين خدمت برابر آئين نامه نظامى كندن لباس و يا كفش و جوراب ممنوع است. آيا او مى تواند بر روى كفش مسح نمايد؟

بسمه تعالى: وضو بگيرد و بر روى كفشها مسح كند و بنابر احتياط واجب تيمم هم بكند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 53

عجز از مسح پا

سؤال 141 . شخصى بعلّت بيمارى استخوانى، دستش به پايش نمى رسد در نيتجه از مسح پا عاجز است چنين شخصى در مسح پاها چه وظيفه اى دارد؟

بسمه تعالى: اگر امكان دارد از كسى كمك بگيرد تا با رطوبت دست او به پايش مسح باشد و بنابر احتياط تيمم هم بكند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 54

تيمم يك دست

سؤال 142 . شخصى در طى يك حادثه رانندگى، سلامت دست چپ خود را از دست داده است حالا كه وضو و تيمّم را با دست سالم انجام مى دهد، در اين صورت شستن دست سالم بطور ارتماسى امكان دارد ولى در تيمّم اين دست مكلّف چه وظيفه اى دارد؟

بسمه تعالى: پس از مسح صورت به وسيله دست راست ، پشت دست راست را به خاك بكشد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 54

كاشت مو و كيفيت وضو و غسل

سؤال 143 . شخصى جهت ترميم كچلى سر يا ترميم ابروها اقدام به كشت مو مى كند آيا وضو يا غسل با موى كاشته شده چه صورت دارد؟

بسمه تعالى: اگر رشد دارد حكم موى طبيعى را دارد و در غير اين صورت مانع به شمار مى آيد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 54

غصبى بودن لوله آب

سؤال 144 . اگر لوله هاى آب غصبى باشند ولى شير آب غصبى نباشد در اين صورت باز كردن شير آب آيا تصرف در مال غصبى محسوب مى شود و ثانياً اگر وضو بگيريم صحيح است يا نه؟

بسمه تعالى: مانع از صحت وضو نيست چون آب پس از جدا شدن از لوله حكم آب مباح را دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 54

وضو و اتصال سونت

سؤال 145 . وضوى بيمارى كه در مجراى بول و يا محل دفع مدفوع سونت گذارى شده است رافع حدث است و يا مبيح صلاه ؟ آيا مس قرآن و امثال آن را نيز مجاز است و همچنين در اين كار لوله اى را تا مثانه فرو مى برند و بول بوسيله آن دفع مى شود و مشخص نيست بول چه زمانى خارج

بسمه تعالى: حكم سلس البول را دارد و اين نحو وضو مبيح صلاة است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 55

نقاش و مكانيك و مانع براى وضو

سؤال 146 . نقاش و يا مكانيك و نظاير آنها كه از اول مى دانند كه اقتضاء شغلشان اين است كه معمولا در اطراف ناخن و يا در نوك انگشتان آثار رنگ و بتونه و غير آن قهرا ولو مقدار كمى جرم خواهد بود و با هيچ وسيله اى زائل نخواهد شد در وضو و غسل چه وظيفه اى دارند؟

بسمه تعالى: بايد وضوى جبيره اى بگيرد و تيمم هم بكند و از اين به بعد كوشش كند كه اين كار را با دستكش انجام دهد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 55

گرمى هوا و خشك شدن اعضا

سؤال 147 . در اهواز و انديمشك و بعضى از مناطق هوا بقدرى گرم مى شود كه به هنگام مسح سر و پا در هيچ عضوى آب باقى نمى ماند در اين صورت وضو گيرنده بلحاظ مسح سر و پاها چه وظيفه اى دارد؟

بسمه تعالى: اين فرض واقعيت ندارد مگر اينكه خيلى وسواسى باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 55

شستن صورت و دستها بيش از دو بار

سؤال 148 . فقهاء مى فرمايند شستن صورت و يا دستها بيش از دو بار جايز نيست آيا مبطل هم هست يا نه؟

بسمه تعالى: مبطل هم هست چون موجب بطلان مسح مى شود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 56

كيفيت تيمم

سؤال 149 . اگر تمام وقت فريضه نماز را در هواپيما بوده و امكان وضو و تيمم هم نداشته باشد آيا واجب است كه بر لباس خونين و يا موكت هواپيما تيمم كند و يا نه و اگر اصلا نماز نخوانده باشد قضا دارد يا نه؟

بسمه تعالى: بايد به چيزى كه اجمالاً گرد دارد تيمم بكند و نماز بخواند و اگر انجام نداد بايد قضا كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 56

كيفيت تيمم

سؤال 150 . در انجام تيمم تنها بايد كف دستها، پشت دستها را مسح كنند يا انگشتان هم بالتبع بايد كشيده شوند؟

بسمه تعالى: بايد همه پشت دست را تا نوك انگشتان مسح كند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 59

جراحى غير ضرورى بينى

سؤال 145 . برخى افراد بدون ضرورت و به خاطر زيبايى بينى خود را جراحى مى كنند آيا در مدتى كه بينى بسته است حكم وضو و غسل آنان چگونه است؟

بسمه تعالى: وضو و غسل جبيره اى لازم است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 59

وضوى زن در مقابل نامحرم

سؤال 146 . آيا وضو گرفتن زن در جايى كه نامحرم او را مى بيند جايز است؟

بسمه تعالى: جايز نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 59

نصب پمپ روى لوله اصلى آب

سؤال 147 . اگر نصب پمپ به لوله اصلى آب در منازل از نظر مقررات ممنوع باشد آيا وضو و غسل با آن چه صورت دارد؟

بسمه تعالى: وضو و غسل صحيح است، ولى كار او صحيح نيست. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 59

قدرت نداشتن بر انجام مسح

سؤال 148 . به دستور پزشك بايد استراحت مطلق نمايم و قدرت خم شدن يا بالا آوردن پا براى مسح را ندارم آيا مى توانم نايب بگيرم تا از اعضاى وضو يعنى از كف دست آب بگيرد و بر پايم مسح كند؟

بسمه تعالى: همانطور كه نوشته ايد اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 60

دست را زير آب شير گرفتن

سؤال 149 . دست را زير شلنگ گرفتن و سپس روى آن دست كشيدن در وضو اشكال دارد؟

بسمه تعالى: دست راست اشكال ندارد ولى اين كار در دست چپ خلاف احتياط است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 60

وضو در مناطق بسيار گرم

سؤال 150 . در برخى از مناطق اهواز و انديمشك هوا به قدرى گرم مى شود كه هنگام مسح، آب در دست يا اعضاى ديگر باقى نمى ماند، چگونه وضو بگيرد؟

بسمه تعالى: بايد برود زير سايه و يا نقطه اى كه رطوبت در دست يا اعضاى ديگر بماند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 60

باطل شدن دائم وضو

سؤال 151 . كسى كه دائماً باد از او خارج مى شود وظيفه اش در نماز چيست؟

بسمه تعالى: ابتداى نماز وضو بگيرد و سپس آبى هم در كنار خود بگذارد، اگر باد خارج شد بدون اين كه روى خود را از قبله برگرداند بلافاصله وضو بگيرد و نماز خود را ادامه بدهد و اگر اين كار براى او مشقت زياد ايجاد مى كند مى تواند براى هر نماز يك وضو بگيرد. آنچه گفته شد در صورتى است كه نتواند با يك وضو همه نماز را با اكتفاء به واجبات نماز و صرفنظر از مستحبات بخواند و الاّ بايد همين كار را انجام دهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 61

چسب روى پوست

سؤال 152 . در كارگاه چسب به دست چسبيده و تا چند روز به هيچ وجه برطرف نمى شود، تكليف وضو و تيمم چيست؟

بسمه تعالى:بين تيمم و وضو جمع كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 61

رمل و لاك

سؤال 153 . آيا رمل در پلك چشم و يا لاك در ناخن هاى بلند مانع وضو و غسل است؟

بسمه تعالى: بايد براى وضو هر چه كه مانع از رسيدن آب به اعضاء وضو است بردارد و الاّ وضو و غسل باطل است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 61

كاشت ناخن

سؤال 154 . كاشتن ناخن كه در طول چند ماه باقى مى ماند آيا براى وضو و غسل مانع است؟

بسمه تعالى: نبايد ناخن كاشت، زيرا مانع از غسل و وضوست ولى اگر اين كار را انجام دهد چون كندن آن حرجى است بايد به همان نحو وضو بگيرد و غسل كند تا ناخن خود به خود كنده شود و گذشته بر وضو احتياطاً تيمم هم بكند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 61

دست كشيدن به ساعد قبل از مسح

سؤال 155 . اگر شخصى عادتاً بدون اين كه دستش خشك باشد و به ترى نياز داشته باشد قبل از مسح سر و پا، دستهايش را به ساعدش مى كشد آيا وضويش صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر به ساعد دست چپ بزند اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 62

نقّاش و مكانيك و وجود مانع در اطراف ناخن

سؤال 156 . نقّاش و مكانيك و شغل هايى كه به اقتضاى كارشان معمولاً در اطراف ناخن آثار رنگ و بتونه ولو به مقدار كمى باقى مى ماند كه نمى توان آن را برطرف كرد وظيفه اين افراد چيست؟

بسمه تعالى: با نفت و نظائر آن مى توانند پاك كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 62

كاشت ناخن

سؤال 157 . كاشت ناخن حرام است؟ و اگر قابل قلع نباشد آيا علاوه بر وضو و غسل، تيمم هم لازم است يا نه؟

بسمه تعالى: وضوى چنين فردى وضوى جبيره است ولى احتياطاً تيمم نيز بكند البته بايد از كاشت ناخن اجتناب كنند. والله العالم