فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 343

عدم پرداخت عوض در هبه معوضه

سؤال 1091 . اگر در هبه معوضه مقدارى از عوض پرداخت نشده باشد آيا واهب مى تواند هبه را فسخ كند؟

بسمه تعالى: در فرض مزبور حق فسخ دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 343

ارحام

سؤال 1092 . در ماده 803 قانون مدنى فقط والدين و اولاد را جزء ارحام دانسته است آيا ساير ارحام مانند خواهر، عمه، خاله جزء ارحام هستند؟

بسمه تعالى: موارد سؤال همگى جزء ارحام مى باشند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 343

اختلاف بين هبه و غير آن

سؤال 1093 . شوهر تمام اموال خود را به نام خانم مى نمايد ولى پس از طلاق ادعا مى كند كه در واقع به او هبه نكرده بلكه به نحو صورى به نام او كرده است آيا ادعاى شوهر پذيرفته مى شود و آيا مى تواند از هبه خود بازگردد؟

بسمه تعالى: ظاهر سؤال اين است كه شوهر اموال خود را به خانم هبه كرده است در صورتى كه عين اموال باقى باشد مى تواند از هبه خود برگردد در غير اين صورت حق درخواست چيزى ندارد مگر اين كه دو شاهد عادل اقامه كند كه به نام كردن جدى نبوده بلكه ظاهرسازى براى امور ادارى خاص بوده است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 343

سلب حق رجوع در هبه

سؤال 1094 . آيا واهب مى تواند حق رجوع را از خود سلب و اسقاط كند؟

بسمه تعالى: مى تواند حق خود را در ضمن عقد لازم خارج ساقط كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 344

وضعيت مالكيت با سند عادى

سؤال 1095 . پدرم ملك خود را به اينجانب هبه كرد و سپس فوت كرد هم اكنون داراى سند عادى مى باشم وضعيت مالكيت اينجانب چگونه است؟

بسمه تعالى: هرگاه پس از هبه به قبض شما داده باشد هبه محقق شده است و آن ملك از آن شما مى باشد البته براى اثبات اين موضوع در صورت اختلاف ميان ورثه بايد دليل داشته باشيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 344

هديه به كارشناس جهت تسريع در كار

سؤال 1096 . اگر كسى براى فروش احتياج به تأييديه از كارشناسان مى باشد اگر براى تسريع در كارها مبلغى را به آنان هديه بدهم جايز است؟

بسمه تعالى: اگر پس از كارشناسى هديه بدهد اشكال ندارد اما قبل از انجام كار و يا در اثناء آن دادن هديه به مأمور دولت يا قوه قضائيه اشكال دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 344

مصرف هبه در غير مورد مصرف اهدائى

سؤال 1097 . مبلغى توسط عده اى خيّر به فردى جهت تهيه دارو براى نيازمندان، و درمان آنها پرداخت مى شود ولى وى آن مبالغ را در امور خيريه ديگر مصرف مى كند آيا كار او جايز است؟

بسمه تعالى: ظاهر قضيه اين است كه آنها به وى وكالت دادند كه مبلغ يادشده را در آن مورد مصرف كند بنابر اين مصرف آن در جاى ديگر خارج از دائره اذن صاحبان مال است و اشكال دارد البته اگر افراد خيّر از اين تخلف آگاه شدند و اعتراض نكردند شايد نشانه رضايت آنها باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 345

تبديل بُن به پول

سؤال 1098 . از طرف محل كارم بُن خريد كالا داده اند اگر بُن را به متصدى صندوق فروشگاه داده و با كسر مبلغى از بُن، پول نقد بدهد آيا اين تبديل جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه مقيّد به خريد است بايد در اين مورد مصرف شود و اگر مقصود كمك كردن به صاحب بُن است مى تواد به هر نحوى كه مصلحت است از آن استفاده كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 345

دادن وسيله خود به جاى خريد هديه

سؤال 1099 . پولى از طرف دوستانم جهت خريد هديه اى براى اهداء به شخص ثالث جمع شده، آيا مى توانم اين مبلغ پول را بردارم و در عوض يكى از وسائل منزلم را هديه بدهم؟

بسمه تعالى: ظاهر اين است كه هديه از بيرون تهيه شود نه اينكه خود شخص جنس خود را براى آنان بفروشد مگر اينكه به آنها بگويد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 345

رجوع پدر پس از هبه به صغير

سؤال 1100 . اگر پدرى ملكى را به فرزند صغيرش هبه نمايد آيا پدر مى تواند از هبه رجوع كند؟

بسمه تعالى: قبض ولىّ در مورد هبه به حكم قبض خود موهوب له يعنى فرزند است و چون قبض تحقق يافته است و از طرفى هبه به رحم است نمى تواند رجوع كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 346

مردن هبه كننده(پدر) بدون اعلام به هبه شده

سؤال 1101 . اگر پدر (واهب) بدون اعلام قضيّه به (متهّب)بميرد تكليف ملك موهوب چيست؟

بسمه تعالى: اگر موهوب له (كسى كه براى او هبه شده است) كودك باشد و پدر از طرف او قبض كرده باشد هبه صحيح است ولى اگر موهوب له بالغ باشد و قبل از قبض بميرد، هبه محقق نمى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 346

هبه مسلوب المنفعة

سؤال 1102 . شخصى زمينى را هبه مى كند و مى گويد تا زنده هستم اختيار آن را داشته باشم آيا هبه نافذ است؟

بسمه تعالى: اگر مورد هبه را به قبض طرف بدهد هرچند به صورت مسلوب المنفعة باشد اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 346

هبه منزل به شرط سكونت واهب

سؤال 1103 . پدرم منزلش را به من هبه نمود مشروط بر اينكه مادامى كه زنده است در تصرف خودش باشد و نيز پذيرفت كه من در يكى از اتاقهاى آن سكونت كنم آيا پس از فوت وى خانه با منافعش متعلق به من مى باشد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال پدر در حال حيات خانه را بدون منافع به شما منتقل نموده است و شما پذيرفته ايد و در آنجا ساكن شده ايد پس از درگذشت وى خانه با منافعش متعلق به شما است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 347

فروش هبه توسط هبه دهنده

سؤال 1104 . برادرم دو دانگ از زمينى را به من بخشيد و به نام كرد ولى پس از مدتى زمين را فروخت ولى به من پول كمتر از سهمى كه بخشيده است پرداخت كرد آيا كار وى صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر فروش به رضايت شما بوده، بايد سهم شمارا كاملاً بپردازد و در غير اين صورت معامله وى نسبت به سهم شما نافذ نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 347

هبه قبل از فوت

سؤال 1105 . پدرم قبل از فوت، اموال بسيارى را به يكى از فرزندان هبه نمود و در برگه اى نوشته كه هبه را قبض دادم آيا هبه او صحيح است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال هرگاه اين هبه در حال صحت و سلامت بوده صحيح است و قبض هم محقق شده است و اگر در حال بيمارى بوده است كه با آن بيمارى از دنيا رفته، به اندازه ثلث مال او نافذ مى شود و افزون بر ثلث وابسته به اجازه ديگر ورثه است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 347

استفاده از ميوه درختان كنار خيابان

سؤال 1106 . آيا از ميوه هاى درختانى كه در پياده رو و خيابان كاشته شده مى توان استفاده كرد؟

بسمه تعالى: در صورتى كه مالك حقيقى يا حقوقى(مانند شهردارى) نداشته باشد استفاده از آن اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 333

موارد عدم رجوع در هبه

سؤال 1024 . اگر انسان چيزى را به كسى هبه كرده باشد در چه مواردى نمى تواند آن را پس بگيرد؟

بسمه تعالى: در بعضى موارد انسان نمى تواند هبه را پس بگيرد و به اصطلاح هبه لازم است: 1. مثل: هبه به ارحام، 2. هبه به قصد تقرب به خدا، 3. تصرف مغيّر عين از جانب كسى كه به او هبه شده است، 4. اخراج عين از ملك به وسيله فروش و غيره، 5. هبه معوضه. البته در مواردى كه هبه جايز است اخلاقاً شايسته نيست انسان چيزى را كه هبه كرد پس بگيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 334

رجوع در ابراء

سؤال 1025 . هرگاه شخصى حق بر ذمه كسى داشته باشد و آن حق را ابراء نمايد آيا پس از مدتى مى تواند رجوع كند؟

بسمه تعالى: اگر ابراء كند حق رجوع ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 334

هديه غير نقدى به مدير

سؤال 1026 . آيا جايز است جوايز و هدايا به منظور تجليل و قدردانى به برخى مديران اعطا شود؟

بسمه تعالى: هرگاه فرد از ملك شخصى خود هديه مى دهد اشكالى ندارد اما اگر از اموال دولتى و امثال آن برداشت مى كند مادامى كه در قانون مقرّر نشده است از اين كار خوددارى كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 334

شرط رجوع از هبه و تمليك و وقف، در روز مبادا

سؤال 1027 . آيا جايز است در ضمن هبه و تمليك و يا وقف شرط شود اگر روز مبادا پيش بيايد حق رجوع داشته باشم؟

بسمه تعالى:اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 335

هديه براى معلمين با مازاد اردوى دانش آموزى

سؤال 1028 . مدير مدرسه مبلغى از دانش آموزان براى اردوى دانش آموزى دريافت كرده و بعد از برگزارى اردو از مازاد آن هديه براى معلمين خريده است، آيا كار وى جايز است؟

بسمه تعالى: ظاهر هديه اين است كه اولياء همه پول را هديه كرده اند و منتظر باز گرداندن مازاد نيستند، مگر اين كه مبلغ خيلى بالا باشد كه در اينجا بايد از صاحبان آن اجازه بگيرند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 335

ارسال كمك هاى مردمى به يك منطقه به منطقه ديگر

سؤال 1029 . اگر ارسال كمك هاى مردم براى حادثه ديدگان يك منطقه ممكن نباشد آيا مى توان كمك هاى مردمى را به مكان ديگر ارسال كرد؟

بسمه تعالى: اگر كمك هاى مردمى جهت خاصى نداشته باشد ارسال آن به مناطق ديگر با اجازه حاكم شرع اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 335

كفايت سند زدن در مورد هبه

سؤال 1030 . پدر سند منزلى را به نام يكى از فرزندان زده ولى نه به آن فرزند و نه به شخص ديگرى مطلبى درباره هبه كردن آن به فرزند نگفته است تكليف چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه فرزند مدعى باشد كه حين انتقال او را آگاه كرده و به نوعى به قبض او داده است و يا در حين انتقال فرزند صغير بوده است كه در اين صورت قبض پدر در صحت هبه كافى است، در اين دو صورت هبه محقق شده است و در غير اين دو صورت هبه محقق نشده است ولى اگر دليلى بر وصيت تمليكى وجود داشته باشد از ثلث محسوب مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 336

هبه اموال در حال حيات

سؤال 1031 . اگر كسى در حال حيات با عقد صلح شرعى قسمتى از املاك خود را به دو تن از فرزندانش واگذار كند ساير وراث از آن املاك سهمى خواهند داشت؟

بسمه تعالى: اگر انسان در حال صحت(نه مرض موت) مال خود را به هر كس به عقد لازم واگذار كند نافذ مى شود و وارثان نمى توانند به آن اعتراض كنند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 336

هبه با قبض بعد از فوت

سؤال 1032 . اگر كسى مالى را هبه كند ولى قبض آن را به بعد از مرگ خود محول نمايد، آيا اين هبه صحيح است؟

بسمه تعالى: چون قبض در حال حيات انجام نگرفته چنين هبه اى باطل است و جزء تركه حساب مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 336

قبض و اقباض در هبه به فرزند

سؤال 1033 . قبض و اقباض هبه به فرزند نابالغ چگونه است؟

بسمه تعالى: از طرف فرزند خود به عنوان ولايت قبض كند و ملك فرزند مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 336

صدقه مستحب به واجب النفقه

سؤال 1034 . آيا صدقه مستحبه را به پدر و مادر و يا واجب النفقه خود مى توان داد؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 336

هبه مشروط

سؤال 1035 . شخصى زمين مزروعى به فرزند خود هبه كرده است مشروط بر اين كه پسر هزينه گذران زندگى پدر را بپردازد ولى فرزند پس از قبض زمين چيزى به پدر نداده است، آيا پدر مى تواند زمين را از فرزند پس بگيرد؟

بسمه تعالى: چون هبه مشروط بوده، اگر به شرط عمل نكرده حق فسخ دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 337

قبول هديه در حال احتضار

سؤال 1036 . هديه به شخصى كه در حال احتضار است صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر عقل و شعور داشته باشد و قبض انجام گيرد اشكال ندارد اما در صورتى كه فاقد شعور باشد اهداء محقق نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 337

اثبات هبه

سؤال 1038 . پدر ملكى را به يكى از فرزندانش هبه كرد و به قبض وى رساند و در تصرف وى قرار گرفت اكنون ديگر فرزندان پس از 50 سال طرح دعوا كرده و خواستار تقسيم اين ملك به عنوان ارث بين فرزندان مى باشند آيا ادعاى آنان پذيرفته ا ست؟

بسمه تعالى: از آنجا كه در ظرف 50 سال اعتراضى رخ نداده و طرف در اين مدّت بر آن يد داشته، اعتراض آنان مسموع نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 338

هبه زمين قبل از پرداخت ثمن

سؤال 1039 . طبق مبايعه نامه زمين را فروخته ام قبل از دريافت ثمن، خريدار زمين را به مدرسه اى هبه كرده است تكليف ثمن چه مى شود؟

بسمه تعالى: اگر خريدار حاضر شد ثمن را بپردازد هبه او قطعى مى شود، و اگر آماده پرداخت ثمن نيست حاكم شرع او را مجبور مى كند كه از هبه خود برگردد و عين را برگرداند. و اگر در زمين تصرف شده است قيمت زمين را بايد بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 338

ادعاى هبه قبل از فوت واهب

سؤال 1040 . شخصى خانه اى خريده و به علت مشكل قانونى آن را به نام ديگرى ثبت كرده است، حال بعد از فوت مالك، امين ادعا مى كند كه مالك قبل از فوتش خانه را به او بخشيده است، آيا اين ادعا قبول است؟

بسمه تعالى: اگر امين مى پذيرد كه خانه ملك متوفى بوده است، در اين صورت پس از فوت او از آنِ ورثه است مگر اين كه دو شاهد عادل اقامه كند كه به او بخشيده است . والله العالم