فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 109

ابتداى مسافت شرعى در شهرهاى بزرگ شده

سؤال 317 . در اثر بزرگ شدن شهر و روستاهاى اطراف بين آنها فضاى خالى نمانده است و تمام خدمات شهرى آن آبادى ها توسط شهردارى شهر انجام مى پذيرد براى تعيين مسافت شرعى از كجا بايد حساب كرد؟

بسمه تعالى: در صورتى كه آبادى ها جزء شهر حساب شود و همگى شهر تابع يك فرماندارى و شهردارى گردد، بنابراين آبادى ها جزء شهر است و ابتداى سفر را بايد از آخرين نقطه آن آبادى ها به طرف بيرون حساب كرد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 109

چند ساعت كمتر از ده روز كامل

سؤال 318 . اگر شخصى چند ساعت كمتر از ده روز كامل در محلى اقامت كند نماز او چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:شكسته است .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 109

خواندن نماز در وقت قبل از سفر و رسيدن به مقصد قبل از وقت نماز ظهر

سؤال 319 . اگر در آغاز سفر با هواپيما در مكانى باشيم كه نماز آن موقع را بخوانيم ولى در پايان سفر به مقصدى برسيم كه هنوز وقت آن نماز نشده باشد آيا بايد پس از داخل شدن وقت نماز را تكرار كنيم؟

بسمه تعالى:همان نمازى را كه خوانده است كافى است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 110

رجوع از قصد پس از تحقق قصد ده روز

سؤال 320 . اگر شخصى قصد ده روز كرده است آيا مى تواند بدون اضطرار از قصد خود برگردد؟

بسمه تعالى: اگر كسى قصد ده روز كرده و يك نماز چهار ركعتى خوانده است بعداً اگر از قصد خود برگردد اشكال ندارد ولى تكليف او عوض نمى شود روزه را بايد بگيرد و نماز را تمام بخواند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 110

قصد ده روز و خواندن نماز چهارركعتى قضا و انصراف از قصد

سؤال 321 . شخصى قصد ده روز كرده و يك نماز چهار ركعتى قضا خوانده است در صورت انصراف از قصد آيا تا زمانى كه در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند؟

بسمه تعالى: چهار ركعت قضاء كفايت نمى كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 110

شهرك هاى اطراف شهر

سؤال 322 . آيا شهرك هاى اطراف يك شهر جزء شهر محسوب شده و مسافر بايد مسافت شرعى را از آن مكان به بعد حساب كند؟

بسمه تعالى: هرگاه آن شهرك ها از نظر شهردارى و فرماندارى تابع شهر حساب مى شود جزء آن شهر محسوب مى شود و در غير اين صورت حكم مستقل دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 110

قصد توطن و گذشت زمان

سؤال 323 . آيا قصد توطن كافى است يا بايد مدت زمانى هم بگذرد؟

بسمه تعالى: هرگاه زندگى را در شهرى مستقر كند به گونه اى كه از حال مسافر درآيد و حالت استقرار به خود بگيرد، پس از گذشت تقريباً 4 ماه، وطن حساب مى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 111

اعراض از وطن

سؤال 324 . سالهاست كه از وطن به تبريز مهاجرت كرده ام و تبريز را به عنوان وطن گرفته ام ولى به زادگاهم آمد و رفت دارم و اخيراً ملك و باغ ارث برده ام ولى يادم نيست كه آيا از زادگاهم اعراض كرده ام يا خير، علاقه دارم كه آنجا را به عنوان وطن حفظ كنم؟

بسمه تعالى:مادامى كه تصميم قطعى نگرفته ايد كه در زادگاه زندگى نكنيد آنجا براى شما وطن است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 111

وطن دوم با توقف يك سال و نيم در آن مكان

سؤال 325 . افرادى مانند پاسدارانى كه يك سال و نيم تا 2 سال در مكانى مى مانند آيا آن مكان وطن دوم ايشان محسوب مى شود؟

بسمه تعالى: اگر كسى را براى مدتى مانند يك سال و نيم يا دو سال مأموريت بدهند كه در آن نقطه بماند به طورى كه زندگى را به آنجا منتقل كند وطن دوم حساب مى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 111

نماز مسافر

سؤال 326 . شغل من طورى است كه دو هفته در وطن خود و دو هفته در محل مأموريت هستم البته گاهى كمتر از دو هفته است و گاهى در طول مأموريت براى سركشى به مناطق ديگرى مى روم و گاهى محل مأموريت تغيير پيدا مى كند حكم نماز و روزه من چيست؟

بسمه تعالى: تكليف شما در وطن مثل ديگران است و اما در محل كار آنجا كه مى دانيد ده روز در محل معينى خواهيد ماند نماز و روزه شما تمام است و در غير اين صورت در آن محل و مناطق ديگر حكم مسافر را داريد نماز شما شكسته و روزه را بايد افطار كنيد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 112

سفر در هر هفته سه بار به كمتر از مسافت

سؤال 327 . كارمند يا مبلّغ دينى از محل اقامت خود هفته اى چند بار به مسافت 15كيلومترى جهت خدمات يا سخنرانى مى رود و بيشتر از سه يا چهار ساعت در روز و سپس برمى گردد، نماز و روزه او چگونه است؟

بسمه تعالى: اقامت چنين فردى محقق نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 112

كثير السفر

سؤال 328 . اگر كسى براى يك دوره آموزشى يك ماهه يا دو ماهه هر روز به مسافت شرعى رفت و آمد داشته باشد آيا كثيرالسفر است؟

بسمه تعالى:چون محدود به دو ماه است كثيرالسفر نيست .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 112

سفر در هفته دو يا سه مرتبه و كثرت سفر

سؤال 329 . هر هفته دو تا سه مرتبه براى سر زدن به خانواده ام به بيشتر از مسافت شرعى سفر مى كنم آيا كثيرالسفر هستم؟

بسمه تعالى:اگر اين كار را در طول سال انجام مى دهيد به گونه اى كه سفر براى شما يك امر عادى شده است، كثيرالسفر هستيد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 112

كثيرالسفر در مرخصى و سفر موردى

سؤال 330 . براى تحصيل در دانشگاه هفته اى سه روز مسافرت مى كردم، اكنون دو ترم مرخصى گرفته ام اگر در طول مرخصى سفر موردى به دانشگاه داشته باشم آيا حكم كثيرالسفر را دارم؟

بسمه تعالى: سفر موردى غير مرتب در حكم كثيرالسفر نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 113

يك هفته در وطن يك هفته در محل كار

سؤال 331 . يك هفته در وطن خود هستم و يك هفته در محل كار اقامت مى كنم آيا محل كار براى من حكم وطن دوم را دارد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال كثيرالسفر مى شويد و اگر محل كار محل زندگى شما است پس از اقامت چند ماه، وطن دوم محسوب مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 113

كثير السفر در سفر زيارتى و تبليغى

سؤال 332 . روحانى كه شخصاً سفر تبليغى يا زيارتى مى كند يا عده اى را براى زيارت مى برد و هميشه در سفر است و ده روز در وطن اقامه ندارد وظيفه اش در مورد نماز و روزه چيست؟ اگر اين فرد مأمور سازمان تبليغات اسلامى يا ستاد حج و زيارت باشد چه؟

بسمه تعالى: نماز چنين افرادى تمام است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 113

سفر معصيت براى طلبه

سؤال 333 . طلبه هستم شنيده ام كه فرموده ايد سفر زيارتى طلبه حين تحصيل سفر جايز نيست شرعاً تا چه حدى مى توان براى تبليغ وقت گذاشت؟

بسمه تعالى: ما سفرهاى غير ضرورى را گفته ايم اما تبليغ سفر ضرورى است و مشمول گفتار ما نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 114

خودرو غصبى و سفر

سؤال 334 . با توجه به اين كه كسى كه سفرش معصيت باشد نماز او تمام است اگر با خودروى بيت المال در سفر غير ادارى سفر كند، تكليف نماز او چگونه است؟

بسمه تعالى: نماز او شكسته است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 114

خارج شدن از محل اقامت

سؤال 335 . آيا خارج شدن از محلى كه ده روز قصد اقامت كرده ايم به مقدار كمتر از مسافت شرعى در هر روز جايز است؟

بسمه تعالى: اگر مدت خروج از محل اقامت حدود دو ساعت بوده باشد ضررى به اقامت نمى زند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 114

حدّ ترخص روستاهاى به هم پيوسته

سؤال 336 . روستايى با شش ده كوچك تشكيل شده است، حد ترخص از كجا محاسبه مى شود؟

بسمه تعالى: اگر همه اين روستاهاى شش گانه با يك بخشدار اداره مى شوند محلات يكديگر حساب مى شوند قهراً حد ترخّص از آخرين روستا حساب مى شود و اگر چنين نباشد هر كدام براى خود استقلال دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 114

شك در ماندن ده روز

سؤال 337 . سربازان گاهى در پادگان كمتر از ده روز يا بيشتر مى مانند وظيفه شان نسبت به نماز و روزه چيست؟

بسمه تعالى: مادامى كه در آن نقطه يقين به اقامت ده روز ندارند نماز آنها شكسته است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 115

ديدن ديوار شهر پس از هشت فرسخ

سؤال 338 . اگر مسافر از حدّ ترخص بگذرد ولى هم چنان ديوار شهر را ببيند آيا نمازش كامل است يا شكسته؟

بسمه تعالى: ميزان ديوارهاى آخر شهر است آن هم ديوار عادى نه ساختمان هاى بلند و اذان آخر شهر آن هم بدون بلندگو . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 115

رسيدن به مسافت شرعى در وسط شهر ديگر

سؤال 339 . از خسروشهر به اوّل بازار يا ميدان شهردارى تبريز، در وسط شهر چهار فرسخ است اگر كسى قصد اين مكان را نمايد آيا وظيفه اش نماز شكسته است؟

بسمه تعالى: هرگاه از سفر از خسروشهر نقطه معينى را در نظر مى گيرد اگر تا آن نقطه از شهر تبريز چهار فرسخ باشد وظيفه او قصر است، مثلاً از خسروشهر طبق نوشته شما تا شهردارى يا بازار قصد سفر كند كه همگى جزء سفر باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 115

كم شدن مسافت

سؤال 340 . روستايى در 23كيلومترى شهر واقع شده بود اكنون به واسطه توسعه شهر به 20 كيلومترى شهر رسيده است اگر كسى به آن روستا برود نماز را شكسته يا تمام بخواند؟

بسمه تعالى:در فرض مسئله موضوع عوض شده و به خاطر كمتر شدن مسافت سفر شرعى صدق نمى كند بايد نماز را تمام خواند و روزه را گرفت.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 116

مسافت شرعى در تهران و كرج

سؤال 341 . در تهران منطقه 22 مجتمع هاى مسكونى پراكنده دارد و اگر از آنجا محاسبه شود تا كرج كمتر از مسافت شرعى است و اگر منزل مسكونى چسبيده به هم را حساب كنيم بيش از مسافت شرعى است روش محاسبه به چه صورت است؟

بسمه تعالى:ميزان مجتمع هاى به هم چسبيده است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 116

انتهاى هشت فرسخ

سؤال 342 . در مسأله 1017 آمده است انتهاى هشت فرسخ نقطه اى است كه مى خواهد برود خواه وسط شهر يا آخر شهر باشد آيا اين مسأله صحيح است؟

بسمه تعالى: مقصود اين است كه مسافرى كه از نقطه اى به نقطه اى حركت مى كند انتهاى سفر لازم نيست اول شهر باشد بلكه وسط شهر هم مى تواند آخر سفر باشد بنابراين اگر تا اول شهر كمتر از هشت فرسخ باشد مابقى مى تواند متمم باشد مشروط بر اينكه فقط آن نقطه مورد نظر او باشد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 116

احكام مسافر (اساتيد و دانشجويان)

سؤال 343 . اساتيد و دانشجويان در صورتى كه كمتر از ده روز در محل تحصيل و خوابگاه مى مانند تكليف نماز و روزه شان چيست؟

بسمه تعالى: در فرض ياد شده در مدت تحصيل حكم كثيرالسفر را دارند نماز را تمام مى خوانند و روزه را مى گيرند. اين در صورتى است كه سفر آنها با اقامت ده روزه در وطن قطع نشود. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 116

اقامت در دو محل

سؤال 344 . شخصى براى مأموريت خاص دو ماه در شهرى اقامت مى كند و هر روز صبح به ده كيلومترى رفته و عصر برمى گردد، در طول اين دو ماه چند بار براى استراحت به وطن مى آيد. حكم نماز و روزه او در شهر و در ده كيلومترى آن چيست؟

بسمه تعالى:چون نقطه واحدى اقامت نمى كند اقامت او محقق نمى شود و چون يك سفر شمرده مى شود حكم مسافر را دارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 117

ميزان در كثيرالشك

سؤال 345 . در مورد كثيرالشك كه بايد سه شك پى در پى داشته باشد آيا اين سه شك بايد در ركعات باشد يا شك در اعمال و مستحبات و نوافل را هم شامل مى شود؟

بسمه تعالى: كثير الشك يك امر عرفى است به گونه اى كه بگويند شك اين فرد شك عادى نيست، و كافى است كه در سه نماز پشت سر هم شك كند، و فرقى بين فريضه و نافله نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 117

افضل بودن تمام در موارد تخيير

سؤال 346 . در مكان هاى تخيير بين قصر و تمام نماز، كدام افضل است؟

بسمه تعالى: تمام افضل است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 117

قضاى نماز به صورت نشسته

سؤال 347 . آيا براى شخصى كه توان جسمى لازم براى نمازهاى قضا به مقدار زياد را ندارد جايز است آنها را به صورت نشسته بخواند؟

بسمه تعالى: قضاى نماز، واجب فورى نيست، بنابراين تا مى تواند ايستاده نماز بخواند و هر موقع نتوانست ترك كند تا بعداً دوباره بتواند نماز را ايستاده به جا آورد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 118

نماز استيجارى

سؤال 348 . سالها قبل در ايام طلبگى يك سال نماز و روزه استيجارى گرفتم نماز را خودم خواندم روزه را به طلبه ديگرى واگذار كردم، حال براى اطمينان خاطر مى خواهم تكليف بنده را مشخص فرماييد؟

بسمه تعالى: اگر موقع استيجار، رويكرد اجاره اين بود كه خود شما شخصاً اين عبادت را انجام دهيد، واگذارى به ديگرى جايز نبوده و چون با انجام ديگرى برى الذمه شده است اجرت مقابل آن را به صاحبش برمى گردانيد. ولى اگر در وقت استيجار چنين رويكردى وجود نداشته و مى توانستيد به ديگرى نيز واگذار كنيد در اين صورت به تكليف عمل شده و وظيفه ديگرى نداريد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 118

نماز قضاى پدر و فوت پسر بزرگ

سؤال 349 . اگر پدرى كه از دنيا رفته نماز خود را به جا نياورده باشد و پسر بزرگ نيز فوت كرده باشد آيا نماز برعهده پسر بعدى مى باشد؟

بسمه تعالى: اگر پسر بزرگ در حال حيات پدر فوت كرده پسر دوم، پسر بزرگ است و اگر پس از فوت پدر درگذشته است بر دومى واجب نيست هر چند احتياط مستحب اين است كه قضا كند.والله العالم ترتيب در قضا

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 118

سؤال 350 . قضاى نمازهايم را به اين صورت خوانده ام مدتى نمازهاى صبح را خواندم و بعد نمازهاى ظهر و عصر را خواندم سپس نمازهاى مغرب و عشا را قضا كردم، آيا مبرئ ذمه خواهد بود؟

بسمه تعالى:كفايت مى كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 119

قضاى نمازهاى يوميه

سؤال 351 . اگر در قضاى نمازهاى گذشته اول همه نمازهاى صبح را بخواند بعد همه نمازهاى ظهر و بعد همه نمازهاى عصر و همينطور، آيا ذمه اش برى مى شود؟

بسمه تعالى: در قضاى فوائت يوميه تكرار صبح اشكالى ندارد ولى تكرار ظهر قبل از عصر و همچنين تكرار مغرب قبل از عشا صحيح نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 119

نماز آيات بدون مشاهده خسوف و كسوف

سؤال 352 . اگر كسى با علم هيأت و نجوم بتواند ساعت دقيق خسوف و كسوف را دريابد و در آن زمان جايى باشد كه نتواند ماه و خورشيد را ببيند آيا نماز آيات بر او واجب است؟

بسمه تعالى: اگر يقين داشته باشد كه خسوف و يا كسوف رخ داده نماز بخواند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 119

نماز آيات

سؤال 353 . اگر ابر يا پديده جوّى مانع ديدن خسوف و يا كسوف شود آيا نماز آيات واجب است؟

بسمه تعالى:اگر از گزارش منجمان يقين حاصل شود نماز آيات بر او واجب است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 119

ديدن خسوف يا كسوف با دوربين

سؤال 354 . اگر ماه گرفتگى يا خورشيد گرفتگى فقط با دوربين قابل مشاهده باشد آيا نماز آيات واجب است؟

بسمه تعالى: واجب نيست .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 120

سفر اول و دوم و سوم(كثير السفر)

سؤال 355 . حكم نماز و روزه، استاد يا دانشجو و بقيه افراد كه مرتب در رفت و آمد هستند در سفر اول چگونه است؟

بسمه تعالى: در سفر اوّل بايد قصر بخواند، در سفر دوم احتياطاً جمع كند، در سفر سوم و بعد از آن تمام بخواند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 120

دو سال ماندن در شهر جديد

سؤال 356 . آيا به صرف اسباب كشى به منزل جديد در شهر ديگر به نيت اين كه دو سال آنجا مى ماند، احكام وطن صدق مى كند؟

بسمه تعالى: بايد به قدرى زمان بگذرد كه مردم بگويند اهل اين شهر شده است مثلاً در حد 4 ماه، در اين مدت وظيفه اش احتياطاً جمع است مگر قصد ده روز نمايد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 120

شركت مسافر در نماز جمعه

سؤال 357 . آيا مسافر مى تواند در نماز جمعه شركت كند و از نماز ظهر كفايت مى كند؟

بسمه تعالى: مسافر مى تواند در نماز جمعه شركت كند و از نماز ظهر كفايت مى كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 120

اعراض پسر به تبع پدر از وطن

سؤال 358 . فرزندى كه به سن بلوغ نرسيده و با پدر خود از شهرى كه در آن متولد شده به شهر ديگر هجرت كرده آيا پس از بلوغ مى تواند آن شهر اوّل را وطن خود حساب كند؟

بسمه تعالى: از آنجا كه پسر غير بالغ تابع پدر است اعراض پدر، اعراض پسر حساب مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 121

2 ماه دوره آموزشى و سفر آخر هفته

سؤال 359 . نيروهاى ارتش در طى دوره آموزشى به مدت 2 ماه به مركز آموزش اعزام مى شوند و آخر هر هفته به مرخصى مى روند نماز اين افراد قصر يا تمام است؟

بسمه تعالى: هرگاه مدّت سفر اين افراد محدود به دو ماه است حكم مسافر را دارند بنابراين نمازشان شكسته و روزه را بايد افطار كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 121

پرديسان نسبت به قم

سؤال 360 . آيا پرديسان جزء قم است يا جداى از قم؟

بسمه تعالى: از نظر ما جداى از قم نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 121

جا گرفتن در صف جماعت براى ديگرى

سؤال 361 . با توجه به تراكم جمعيت در حرم هاى مطهر در وقت نماز، جا گرفتن زائرى براى ديگران و ممانعت از نماز خواندن ديگران در آنجا چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: مادامى كه نماز شروع نشده است اشكال ندارد مگر اين كه ديگر جايى براى نمازگزاران نباشد، در اين صورت چنين جا گرفتن حقى ايجاد نمى كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 121

اشتباه امام در بلند و آهسته خواندن نماز

سؤال 362 . اگر امام جماعت در حمد و سوره نماز ظهر كه بايد آهسته بخواند، بلند و در نماز مغرب كه بايد قرائت حمد و سوره نماز بلند باشد آهسته قرائت كند وظيفه مأموم چيست؟

بسمه تعالى: وظيفه مأموم اين است كه او را تذكر دهد ولو با خواندن اين آيه(وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ) و اگر وظيفه او اخفات است بخواند:(وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا).والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 122

زنان و مردان در يك صف جماعت

سؤال 363 . در مكان عمومى يا نمازخانه ها اگر زنان و مردان در يك رديف نماز را به جماعت مى خوانند آيا لازم است حائل و پرده اى ميان زنان و مردان باشد؟ ارتفاع حائل چه مقدار لازم است؟

بسمه تعالى: بايد ميان مردان و زنان در صورتى كه در يك رديف قرار دارند حائلى وجود داشته باشد. و كافى است حائل به اندازه اى باشد كه مانع از رؤيت باشد لازم نيست تا سقف برسد و نبايد حائل يا ديوار به گونه اى باشد كه مانع از آگاهى زنان از كيفيت نماز امام باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 122

واسطه شدن معذور در صف جماعت

سؤال 364 . اگر كسى در صف جماعت در صف اول و يا در جايى كه در حكم صف اوّل است قرار گيرد كه روى ميز و صندلى نماز مى خواند در حالى كه وظيفه او چنين نمازى نيست آيا اتصال جماعت قطع مى شود؟

بسمه تعالى: اگر وظيفه آنان نماز انسان مختار باشد ولى از صندلى استفاده كنند يك نفر ضرر نمى زند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 123

صندلى نشينان در صف اوّل

سؤال 365 . آيا چند نفر از نمازگزاران صندلى نشين مى توانند كنار هم در صف اوّل قرار گيرند؟

بسمه تعالى:اگر اتصال محفوظ باشد اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 123

وجوب تخييرى نماز جمعه

سؤال 366 . شركت در نماز جمعه واجب عينى است يا تخييرى(در رساله با 8 شرط آن را در زمان غيبت واجب دانسته ايد)؟

بسمه تعالى: وجوب تخييرى است .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 123

تشهد در حالت نيم خيز

سؤال 367 . در ركعت اوّل مأموم و ركعت دوم امام كه مأموم نيم خيز مى نشيند آيا قرائت تشهد هم واجب است؟

بسمه تعالى: واجب نيست، مستجب است .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 123

حجامت امام جماعت

سؤال 368 . امام جماعتى كه حجامت كرده ولى امكان تطهير فورى موضع زخم پس از حجامت نيست آيا مى تواند امامت جماعت را برعهده بگيرد؟

بسمه تعالى: امامت او اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 123

شك در صحت نماز امام جماعت

سؤال 369 . اگر مأموم حمد و سوره را بهتر از امام تلفظ مى كند آيا اقتدا جايز است و نيز در نماز ظهر و عصر كه امام، حمد و سوره را آهسته مى خواند اگر مشخّص نشود كه امام جماعت تلفظش صحيح است آيا مى توان به او اقتدا كرد؟

بسمه تعالى:اگر قرائت امام جماعت صحيح است اشكال ندارد و اگر نمى داند صحيح است يا نه، اصالة الصحة جارى كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 124

تلفظ غير صحيح امام جماعت

سؤال 370 . اگر امام جماعت برخى از كلمات حمد و سوره و يا اذكار را نادرست تلفظ مى كند آيا واجب است به او تذكر دهيم؟

بسمه تعالى: تذكر لازم است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 124

باطل شدن نماز امام

سؤال 371 . اگر امام جماعت وضويش باطل شود آيا واجب است به مأمومين بگويد؟

بسمه تعالى:لازم است امام جماعت از نماز بيرون برود و به مأمومين بگويد نمازشان را به صورت فرادى تمام كنند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 124

جمعيت زياد نشانه عدالت امام

سؤال 372 . وارد بر مسجدى پر از جمعيت مى شويم آيا مى توان اقتدا كرد؟

بسمه تعالى:اگر اقتداء جمع كثيرى سبب اطمينان به عدالت مى شود مى توانيد اقتداء كنيد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 124

نماز جماعت در مسجدالحرام

سؤال 373 . در مسجدالحرام روحانى شيعه اگر در حركات ظاهرى از امام تبعيت كند و ما هم پشت سر او به او اقتدا كنيم آيا صحيح است؟

بسمه تعالى: بهتر اين است در جماعت آنان شركت كنيد سپس نماز را در صورت امكان به صورت جماعت و در غير اين صورت به صورت فرادى اقامه كنيد، شيوه اى كه مرقوم فرموده ايد اشكال ندارد ولى بهتر آن است كه گفته شد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 125

امامت با جمع بين قصر و اتمام

سؤال 374 . اگر كسى از باب احتياط نمازش را جمع بخواند آيا مى تواند امام جماعت شود؟

بسمه تعالى: بايد در نماز جماعت نماز امام واجب باشد و به نماز احتياطى نمى توان اقتدا كرد، بنابراين چون جمع بين دو نماز هر كدام حكم احتياطى دارد اقتدا جايز نيست مگر اين كه مكلف از نظر ابتلاء مشابه امام باشد، آن موقع مى تواند هر دو نماز را اقتدا كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 125

اعاده نماز در مسجدالحرام و صفهاى منقطع

سؤال 375 . نماز جماعت در بيت الله الحرام با توجه به صف هاى منقطع و سوره هاى نيمه تمام نياز به اعاده دارد يا خير؟

بسمه تعالى:اعاده لازم است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 125

متوجه شدن عدم اتصال پس از نماز جماعت

سؤال 376 . پس از نماز جماعت متوجه شدم شخصى كه واسطه اتصال بين من و امام جماعت است نمازش باطل بوده يا اتصال صفوف حفظ نشده است آيا نماز من صحيح است؟

بسمه تعالى: نماز شما به صورت فرادى صحيح است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 125

نقص عضو امام جماعت

سؤال 377 . آيا امامت فردى كه قسمتى از دست و يا پاى او قطع شده صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه از نظر حركات مانند قيام و قعود يكسان باشند قطع شدن دست و پا اشكالى ندارد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 126

امامت كسى كه عمداً دستش را قطع كرده

سؤال 378 . اگر فردى با اختيار خود دست خود را قطع كند آيا مى تواند امام جماعت شود؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال مرتكب گناه كبيره شده و بعد از استغفار نمودن مى تواند امام جماعت باشد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 126

صحت نماز جماعت دوم

سؤال 379 . آيا امام جماعت براى صحت نماز جماعت دوم مى تواند نذر كند كه مثلاً نماز قضاى فلانى را براى خدا به عهده مى گيرم؟

بسمه تعالى: اگر شخصى كه از طرف او نماز قضا خوانده مى شود به طور يقينى نماز بر عهده اش واجب باشد بدون نذر هم مى توان از طرف او نماز خواند و امامت كرد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 126

گفتن ذكر در تكرار سجده

سؤال 380 . اگر مأموم زودتر از امام سرش را از سجده بردارد و دوباره برگردد آيا گفتن ذكر جايز است يا خير؟

بسمه تعالى: اگر قبلاً ذكر را گفته ذكر دوم مستحب است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 126

نماز جماعت ظهر و عصر همزمان با نماز جمعه

سؤال 381 . در شهرهايى كه نماز جمعه برگزار مى شود حكم برگزارى نماز جماعت ظهر و عصر روز جمعه چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:احتياطاً تأخير بيندازد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 127

بلند خواندن نماز در جمعه

سؤال 382 . بلند خواندن نماز در نماز ظهر جمعه چه حكمى دارد؟ در فرادى چطور؟

بسمه تعالى: فقط در نماز جمعه مى تواند حمد و سوره را جهراً بخواند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 127

دو خطبه نماز جمعه

سؤال 383 . فرموده اند كه دو خطبه نمازجمعه جاى دو ركعت نماز است اگر شخصى كوتاهى كرد و يا به دو خطبه نرسيد آيا نماز او صحيح است؟

بسمه تعالى:لازم است خطبه ها را مأموم درك كند و اگر كوتاهى كرد و يا نرسيد نماز جمعه او صحيح است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 127

فراموشى قنوت در نماز جمعه

سؤال 384 . اگر امام جمعه يكى از قنوت هاى نماز جمعه را فراموش كند حكم نماز جمعه چيست؟

بسمه تعالى:اگر محل تدارك گذشته باشد نماز صحيح است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 127

خواندن نماز ظهر به عصر امام جمعه

سؤال 385 . وقتى به مصلاى نماز جمعه رسيدم كه نماز جمعه تمام شده بود و امام نماز عصر را مى خواند آيا جايز است نماز ظهر را به نماز عصر امام اقتدا كنم؟

بسمه تعالى:اشكال ندارد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 127

فاصله محل خطبه ها با نماز جمعه

سؤال 386 . آيا مى توان خطبه را در اول مسجد خواند و نماز جمعه را در آخر مسجد؟ چقدر فاصله بايد باشد؟

بسمه تعالى:در فرض سؤال كه خطبه در مسجد است فاصله مضرّ نيست. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 128

آخر وقت نماز جمعه

سؤال 387 . آيا نماز جمعه بعد از گذشت بيش از 40 دقيقه از اذان ظهر كفايت مى كند؟

بسمه تعالى: شايسته است خطبه ها كوتاه باشد و در همان اوايل ظهر به آخر برسد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 128

قصد فرادى و جماعت در عمل

سؤال 388 . اگر شخصى به گمان اين كه در جماعت فقط دو ركعت اول را بايد با جماعت خواند و با اين نيّت وارد جماعت شود ولى همه چهار ركعت را با امام بخواند حكم نمازش چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه بعد از خواندن ركعت دوم قصد فرادى داشته اما عملاً تبعيت كرده است اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 128

نخواندن ذكر ركوع و سجده و تشهد از روى جهل

سؤال 389 . شخصى از روى جهل در نماز جمعه ذكر ركوع و سجده و تشهد را نمى گفته است حال مسأله را ياد گرفته است نمازهاى گذشته او چگونه است؟

بسمه تعالى: ان شاءالله صحيح است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 128

قصد فرادى كردن در نماز جماعت

سؤال 390 . بعضى از مأمومين در ركعت دوم نيت فرادى كرده و نماز را تمام مى كنند و در ركعت سوم خود را به امام رسانده و اقتدا مى كنند تا ثواب دو نماز را ببرند آيا اين كار صحيح است؟

بسمه تعالى: نيت فرادى از اول، صحيح نيست. بلكه در صورتى كه مشكلى پيش بيايد مى تواند نيت فرادى كند، بنابراين آنچه در سؤال آمده صحيح نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 129

كراهت اقتداى حاضر به مسافر و بالعكس

سؤال 391 . اقتداى حاضر به مسافر مكروه است؟

بسمه تعالى: هرگاه فرد حاضر كه مسافر نيست به امامى اقتدا كند كه مسافر است يعنى فردى كه نمازش تمام است به نماز كسى كه شكسته است اقتدا كند، اشكالى ندارد و اگر در روايات مى گويد مكروه است مقصود از آن قلّت ثواب است، يعنى از اقتداء حاضر به حاضر ثوابش كمتر است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 129

نماز در مسير عبور زائران

سؤال 392 . هنگام برگزارى نماز جماعت در حرم هاى شريف به طور معمول مسيرهايى را براى تردد زائران نشانه گذارى مى كنند آيا ايستادن در اين مسيرها براى نماز جايز است؟

بسمه تعالى: سدّ معبر است و سد معبر جايز نيست طبعاً نماز او صحيح نيست مگر اين كه نمازگزار در چنين حالت بتواند قصدقربت كند . والله العالم