فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 109

اعاده نماز ظهر توسط مأموم

اگر امام جمعه ظهر را اعاده نكرد ولى مأمومين اعاده كردند، آيا مى توانند نماز عصر را به امامت او بجا آورند؟

بسمه تعالى:اگر مأمومين اجتهاداً و يا تقليداً نماز جمعه را كافى مى دانند مى توانند در نماز عصر به او اقتداء كنند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 110

خواندن نماز ظهر هنگام نماز جمعه

خواندن نماز ظهر و عصر در خانه يا در مسجد كه همزمان نمازجمعه اقامه مى شود صحيح است يا باطل؟

بسمه تعالى: هرگاه نمازگزار اجتهاداً و يا تقليداً نماز جمعه را واجب عينى نمى داند مى تواند موقع اقامه نماز جمعه نماز ظهر بخواند خواه به صورت جماعت يا فرادا، ولى بهتر است براى حفظ وحدت كلمه در هنگام اقامه نماز جمعه از خواندن نماز ظهر خوددارى شود .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 110

نماز مستحبى بين خطبه و نماز جمعه

بعد از تمام شدن خطبه ها و قبل از شروع به نمازجمعه كه عادتاً چند لحظه طول مى كشد مأموم مى تواند در اين فاصله مزبور نماز مستحبى بخواند؟

بسمه تعالى:اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 110

خواندن نماز جمعه به تنهايى

كسى جاهل به مسأله بوده لذا سه ماه نماز جمعه را در خانه خودش به تنهايى خوانده است اكنون با ملاحظه حفظ ترتيب، تكليف او درباره نماز ظهر و عصر چيست؟

بسمه تعالى:بايد اين فرد نماز ظهر خود را قضا كند اگر جاهل قاصر بوده اعاده عصر لازم نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 1111

احتياط پس از نماز جمعه به خواندن ظهر

آيا مى توانيم نماز ظهر را بعد از نماز جمعه احتياطاً بجا آوريم؟

بسمه تعالى:اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 1111

طولانى شدن خطبه ها بيش از يك ساعت

اگر خطبه هاى نماز جمعه بقدرى طول بكشد كه بيشتر از يك ساعت از ظهر شرعى بگذرد در اين صورت نماز جمعه مجزى است يا نماز ظهر را بايد اعاده كرد؟

بسمه تعالى:خطبه هاى حضرات معصومين(عليهم السلام) بسيار كوتاه بوده و لذا بايد خطبه ها و نماز در اوايل ظهر انجام گيرد و طولانى كردن خطبه به اندازه يك ساعت خلاف احتياط استوالله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 1111

درك يك ركعت نماز جمعه

اگر كسى تنها يك ركعت از نماز جمعه را درك كند (در ركعت دوّم برسد) وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى:ركعت دوم را به صورت فرادا بخواند و مجزى است به شرط اينكه تكبير امام را قبل از ركوع درك كرده باشد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 1111

گوش دادن به خطبه

آيا گوش دادن به خطبه خطيب جمعه واجب است و خوردن و آشاميدن و قرائت قرآن و مطالعه و يا خواندن نماز نافله موقع خطبه امام در نماز جمعه چگونه است؟

بسمه تعالى:گوش كردن به خطبه ها واجب است ولى اگر گوش ندهد و مشغول كار ديگر شود موجب بطلان نماز نمى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 112

ركوع رفتن به جاى قنوت در نماز جمعه

اگر در نماز جمعه مأموم سهواً در ركعت اوّل بدون اينكه قنوت بگيرد به اندازه ركوع خم شود حكم نمازش چيست؟

بسمه تعالى:براى متابعت برگردد و سپس همراه امام به ركوع برود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 112

ترك نماز جمعه

آيا احاديث شديداللحنى در مورد ترك نماز جمعه نظير : «فمن تركها بعد وفاتى اوفى حياتى فلا صلاه له و لا زكاه له و لا جمع الله شمله الخ » و يا حديث : «من تركها ثلث جمع طبع الله على قلبه و امثالها» ناظر به زمان حضور است و يا حال را شامل است؟

بسمه تعالى: مربوط است به كسانى كه در نماز جمعه به عنوان اعتراض به حكومت اسلامى حاضر نمى شوند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 112

فراموش كردن سوره در نماز جمعه

هرگاه امام در نماز جمعه سوره را فراموش كند تكليف مأموم چيست ؟

بسمه تعالى: مأموم بايد سوره را بخواند سپس به امام در ركوع يا سجود ملحق شود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 112

شروع خطبه قبل از وقت

خطيب جمعه خطبه اول را قبل از دخول و قت شروع كرد و پس از اتمام خطبتين نماز جمعه را نيز بجا آورد سپس مشغول نماز عصر بود كه بنده به نيت نماز ظهر (كه بعلت تأخير نخوانده بودم) به عصر ايشان اقتداء كردم ، آيا نماز من صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر مأموم اجتهاداً يا تقليداً نماز جمعه را كافى مى داند مى تواند به نماز عصر او اقتداء كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 113

اقتدا به نماز عصر امامى كه نماز جمعه خوانده

بعد از نماز جمعه به نماز عصر رسيدم در صورتى كه خطبه ها قبل از اذان ظهر شروع شده بود آيا مى تواند نماز ظهر خود را با نماز عصر چنين خطيبى اقتدا كنم يا نه ؟

بسمه تعالى: جواب اين سؤال از پاسخ سؤال قبل روشن شد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 113

نماز خواندن هنگام خطبه هاى نماز جمعه

آيا خواندن نماز مستحبى يا احتياط ظهر يا قضاء هنگام ايراد خطبه يا پس از پايان خطبه ها در فاصله بين خطبه ها و برگزارى نماز جمعه توسط ماًموم جايز است؟

بسمه تعالى: در حين ايراد خطبه بر خلاف احتياط است اما پس از پايان خطبه ها اگر لطمه به نماز جمعه نزند اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 113

در حال شنيدن خطبه نماز جمعه ذكر گفتن

آيا مى توان در حال خواندن خطبه هاى نماز جمعه به كارهايى مثل تسبيح و يا صلوات و غيره مشغول شد؟

بسمه تعالى: شايسته است به خطبه ها گوش دهد و به كار ديگرى مشغول نباشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 113

نيم خيز بين دو سجده

شخصى مبتلا به پادرد است لذا در نماز جماعت بين دو سجده به صورت نيم خيز تكبير مى گويد و مجدداً با امام به سجده مى رود آيا نماز او صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه حال فرادى و حال جماعت او يكسان است اقتدا اشكال ندارد ولى اگر در حال فرادى بهتر مى تواند بنشيند و سپس به سجده برود، فرادى مقدم بر جماعت است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 114

نماز جماعت در خارج مسجد يا فرادى در مسجد

نماز فرادى در مسجد ثوابش بيشتر است يا نماز جماعت در غير مسجد؟

بسمه تعالى: ثواب نماز جماعت در غير مسجد بيشتر است مگر مساجد چهارگانه (مسجد الحرام، مسجد النبى، مسجد الاقصى و مسجد كوفه) . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره :

كسى زمينى را جهت ساخت مسجد يا حسينيه وقف نموده است ولى عده اى از افراد محل در ساخت اين زمين كارشكنى و مزاحمت نمايند آيا جايز است زمين را فروخته و در محل ديگر مسجد بنا نمود؟

بسمه تعالى: متولى وقف بايد پيگير مسأله باشد تا نظر واقف عملى گردد و نمى توان به بهانه مزاحمت ديگران وقف را فروخت و تبديل به چيز ديگر كرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 114

وقف براى حسينيه با مساحت كم

كسى زمينى را با مساحت كم براى احداث حسينيه وقف نموده، ولى قابل استفاده براى حسينيه نمى باشد آيا مى توان آن را تبديل به مغازه و وجه اجاره آن را در حسينيه مصرف كرد؟

بسمه تعالى: در صورت امكان بايد حسينيه را حفظ كرد و آن را توسعه داد و فروش حسينيه جايز نيست مگر اين كه از حيّز استفاده بيافتد در اين صورت بايد زير نظر يك عالم آشنا به احكام وقف حكم آن تعيين شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 115

امام جماعت غير روحانى

امام جماعت فرد غير روحانى و سخنرانى وى براى نمازگزاران جايز است؟

بسمه تعالى: شايسته است امام جماعت ملبس به لباس روحانيت باشد و با وجود فرد روحانى، ديگرى امام نشود، ولى در صورت فقدان روحانى، اقتداء به فرد عادل كه قرائت صحيحى دارد اشكال ندارد و اما استفاده از سخنران غير روحانى در صورتى كه از معارف مسائل اسلامى به طور صحيح اطلاع داشته و مورد اعتماد باشد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 115

امامت براى زنان

اگر ماًمومين زن باشند آيا مى توان از امام جماعت زن در صورت وجود امام روحانى استفاده كرد؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 115

عزل امام جماعت راتب

آيا امكان عزل امام جماعت راتب وجود دارد؟

بسمه تعالى: تا شرائط امام جماعت در او هست تعرض به آن جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 116

نماز جماعت فرقه دراويش

. درباره شركت در جلسات فرقه دراويش گنابادى و نماز جماعت آنان با توجه به اينكه خود را شيعه مى دانند ولى به جاى خمس قائل به عشريه هستند چيست؟

بسمه تعالى: با فرقه مزبور حسن معاشرت داشته باشيد ولى نماز را پشت سر ديگران بخوانيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 116

استحباب سخرخيزى

در رابطه با سحر خيزى چه توصيه اى داريد؟

بسمه تعالى: سحرخيزى تا آنجايى كه به كارهاى لازم ضررى نزند بسيار خوب است، مشروط بر اينكه آغاز شب زود بخوابيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 116

نماز شراب خوار

نماز شراب خوار تا چهل روز قبول نمى شود آيا مى تواند نماز را در اين مدت ترك كند؟

بسمه تعالى: شراب خوار بايد نماز بخواند ولى نماز او باعث رسيدن او به درجات معنوى نمى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 116

حدّ وجوب نماز براى بيمار روانى

اگر كسى به بيمارى اختلالات روحى و روانى مبتلا شود آيا نماز از او ساقط مى شود ؟

بسمه تعالى: نماز فريضه اى است كه هيچ گاه ساقط نمى شود مگر اينكه به قدرى اختلال روانى داشته باشد كه اوقات نماز را تشخيص ندهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 117

تلاوت آيه سجده

اگر قارى آيه اى كه سجده واجب دارد تلاوت كند و ما نيز همراه وى آن آيه را بخوانيم بايد چنده سجده انجام دهيم؟

بسمه تعالى: يك سجده كافى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 117

نماز قضاى پدر در صورت خوددارى پسر بزرگتر

اگر پسر بزرگتر قضاى نمازهاى پدر را نخواند و همچنين كسى را اجير نكند ولى برادران يا خواهران كوچكتر اين كار را انجام دهند، آيا از ذمه متوفّى ساقط مى شود؟

بسمه تعالى: ذمه هر دو برىء مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 117

خواندن نماز استيجارى با وجود نماز قضا

آيا كسى كه نماز قضا بر عهده دارد مى تواند نماز قضاى استيجارى انجام دهد؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 117

نيابت بچه نابالغ در نماز قضا براى ديگران

آيا بچه نابالغ مى تواند نماز و روزه نيابتى انجام دهد؟

بسمه تعالى: اگر نابالغ بدون اخذ وجه و عقد اجاره قربة إلى الله از طرف كسى نماز بخواند و روزه بگيرد انشاء الله صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 117

انجام ندادن نماز استيجارى

فردى براى نماز و روزه اجير شده ولى به دلايلى انجام نداده است و در حال حاضر انجامش برايش مقدور نيست و اجير كننده را نمى شناسد وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: مبلغ را به دفتر مراجع بپردازد و جريان را بازگو كند تا آنها كسى را اجير كنند و بايد ضررى كه در اين راه وارد مى شود متحمل شود چون اجرت انجام عبادات را به مرور زمان افزايش پيدا مى كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 118

وقف به حركت و وصل به سكون

اگر در قرائت نماز آيه اى را به آيه ديگر وصل كند جايز است؟

بسمه تعالى: احواط استحبابى ترك وصل به سكون و وقف به حركت است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 118

اقتداى اقرء به قارئ

اگر قرائت ماًموم بهتر از امام جماعت باشد آيا جايز است اقتدا كند؟

بسمه تعالى: اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 118

اتصال ماًمومين در طبقه دوم

مأمومين در طبقه دوم به خاطر وجود حائل، امام را نمى بينند فقط در وسط پنجره اى باز است كه يك نفر در حال ايستاده مى تواند امام را ببيند در اين صورت چگونه اقتدا كنند؟

بسمه تعالى: آن كسى كه جلوى پنجره ايستاده و امام را مى بيند جلوتر بايستد كسان ديگر پشت سر او صف تشكيل بدهند در اين صورت نماز همگان صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 119

نماز در زمين ديگران

نماز خواندن در زمين هايى كه پيش از انقلاب از كسانى بوده و پس از انقلاب بين كشاورزان تقسيم شده، صحيح است؟

بسمه تعالى: بايد از مالكان واقعى اجازه بگيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 119

دست دادن پس از نماز

آيا دست دادن مأمومين به يكديگر پس از نماز مستحب است؟

بسمه تعالى: مستحب نيست . والله العالم