فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 423

شرط عدم پرداخت نفقه

سؤال 1341 . آيا شرط عدم پرداخت نفقه در زمان عقد يا بعد از آن صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه مقصود اين است كه پرداخت نفقه بر عهده شوهر نباشد اين شرط صحيح نيست و اگر مقصود اين است كه همسر صرفنظر كند اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 423

تمكين مشروط به منزل مستقل

سؤال 1342 . آيا زوجه مى تواند تمكين را مشروط به داشتن منزل مستقل كند؟

بسمه تعالى: هرگاه در ضمن عقد، داشتن منزل مستقل شرط نشده، زوجه حق اعتراض ندارد، آنچه كه لازم است منزل در شأن زوجه تهيه كند ملكى يا استيجارى، مشاع يا غيرمشاع، در صورت فراهم نمودن چنين منزلى عدم تمكين او حكم ناشزه را دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 423

نفقه در ايام عقد

سؤال 1343 . آيا احكام زوجيّت مانند اطاعت و عدم خروج از خانه بدون اذن زوج و نفقه از ابتداى زوجيّت آغاز مى شود؟ با اينكه هنوز به خانه نيامده است و يا از مقتضيّات تمكين است و بدون تحقّق آن محقّق نمى شود؟

بسمه تعالى: از زمان تمكين مطلق نفقه همسر بر شوهر است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 424

صلح زمين به همسر بابت نفقه

سؤال 1344 . اگر زوج بابت نفقه معوقه زوجه، زمين را صلح و واگذار نمايد ولى چند سال بعد همان زمين را به شخص ثالث واگذار كند آيا واگذارى او به ديگرى صحيح است؟

بسمه تعالى: در فرض مسأله زمين را صلح و واگذار نموده است و تحويل طرف داده است، ديگر نمى تواند آن را به ديگرى واگذار كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 424

نفقه زوجه در ايام دستگيرى شوهر

سؤال 1345 . شوهر براى همسرش به جهت انجام عمل منافى عفت از دادگاه درخواست طلاق مى دهد و زوجه نيز نفقه ايام دستگيرى و پس از آزادى را مطالبه نموده است آيا مستحق دريافت نفقه مى باشد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال مادامى كه طلاق نداده است بايد نفقه را بپردازد، اتهام زوجه سبب سلب نفقه نمى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 424

نفقه پدر فقير و اولاد متعدد

سؤال 1346 . شخصى اولاد ذكور و اناث متعدد دارد، بعد از كارافتادگى و حصول فقر براى والد و يا والدين نفقه ايشان بر عهده كدام يك از آنان مى باشد؟ با توجه به اينكه دخترها ازدواج نموده ودر خانه شوهر به سر مى برند و اگر از انفاق خوددارى كنند چطور؟

بسمه تعالى: نفقه پدر فقير بر اولاد است چه ذكور و چه اناث، و در صورت تعدّد همه بالسويه بايد مشاركت كنند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 425

نفقه كودكى كه پدرش در زندان است

سؤال 1347 . پدر كودكى در زندان است آيا جد پدرى كودك وظيفه پرداخت نفقه نوه اش را دارد؟

بسمه تعالى: در صورت عدم تمكّن پدر، جد بايد نفقه را بدهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 425

نفقه كودكى كه پدرش از دنيا رفته

سؤال 1348 . كودكى كه پدرش از دنيا رفته نفقه اش را بايد چه كسى بپردازد؟

بسمه تعالى: در صورتى كه خود كودك دارائى داشته باشد از دارائى آن پرداخت مى شود و در غير اين صورت هزينه بر عهده جد است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 425

نفقه ايام عقد پيش از عروسى

سؤال 1349 . آيا قبل از عروسى در حالى كه دختر در خانه پدر است نفقه بر همسر واجب است؟

بسمه تعالى: هرگاه تمكين داشته باشد نفقه هم لازم است در غير اين صورت نفقه ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 425

نفقه به صورت مواد اوليه

سؤال 1350 . آيا بر مرد واجب است نفقه زن را به صورت مواد اوليه در اختيار وى قرار دهد؟

بسمه تعالى: مقصود از پرداخت هزينه اين است كه امكانات مالى و غير مالى در اختيار او بگذارد كه او بتواند رفع نياز كند و انجام اين عمل در همه شرايط يكسان نيست، زندگى در روستا به گونه اى است و زندگى در شهر به گونه اى ديگر; چه بسا در مواردى دادن پول نقد كافى باشد و در مواردى كافى نباشد و بايد كارهاى ديگرى انجام دهد وجه جامع اين است كه او را متمكّن از رفع نياز كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 426

هزينه هاى معالجات زن برعهده شوهر

سؤال 1351 . آيا هزينه معالجات زن هر چه سنگين باشد برعهده شوهر است؟

بسمه تعالى: برعهده شوهر است مگر اين كه طاقت فرسا باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 426

رد مظالم به همسر يا پدر و مادر

سؤال 1352 . آيا مى توان رد مظالم را به پدر يا مادر يا فرزند يا همسر فقير داد؟

بسمه تعالى: بايد به غير واجب النفقه پرداخت شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 426

استفاده از كمك خرجى دختر

سؤال 1353 . از شوهرم طلاق گرفتم و با دختر 20 ساله ام زندگى مى كنم شوهرم هر ماه مبلغى را به دخترم مى دهد آيا من هم مى توانم از اين مبلغ استفاده كنم؟

بسمه تعالى: در صورت تمليك به دختر، با رضايت دختر اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 426

برداشت پدر فقير از اموال پسر

سؤال 1354 . پدرى فقير است آيا مى تواند بدون اطلاع فرزندش از مال او استفاده كند؟

بسمه تعالى: پدر به مقدار نياز مى تواند از مال فرزند بدون اجازه بردارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 427

نپرداختن نفقه همسر

سؤال 1355 . اگر شوهر نفقه همسر را نپردازد آيا زن مى تواند بدون اطلاع از اموال شوهر بردارد؟

بسمه تعالى: اگر تمام راهها مسدود باشد به مقدار هزينه اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 427

خروج زن از منزل به مدت طولانى

سؤال 1308 . زنى بدون اجازه شوهر از منزل بيرون مى رود و گاهى يك هفته به منزل باز نمى گردد آيا زن ناشزه محسوب مى شود و شوهر مى تواند به او خرجى ندهد؟

بسمه تعالى: زندگى زناشويى بايد بر اساس تفاهم و عقلانيت صورت گيرد زن بايد براى ديدار پدر و مادر و يا ارحام از خانه بيرون برود و شوهر هم در اين مورد با او موافقت كند تا صميمت محفوظ باشد و اما خروج از منزل بدون اين چهار چوب به گونه اى كه زن خودسر و خودمختار باشد كارش حرام و ناشزه محسوب مى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 427

نفقه و هزينه بيمارى هاى صعب العلاج

سؤال 1309 . آيا زوج مكلّف به پرداخت هزينه هاى درمانى بيمارى هاى صعب العلاج مانند سرطان نيز مى باشد؟

بسمه تعالى: هزينه بيمارى ها جزو هزينه زندگى به شمار مى رود، در صورت توان زوج بايد بپردازد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 427

نفقه فرزند يتيم

سؤال 1310 . اگر فرزندى پدر ندارد نفقه او برعهده چه كسى است؟ آيا نفقه فرزند در صورت نياز فقط بر پدر واجب است؟

بسمه تعالى: هرگاه پدر نداشته باشد بر جد و اگر هر دو فقير باشند بر مادر.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 428

پدر غنى و حقوق دختران فقير

سؤال 1311 . پدر كه زندگى بدى ندارد آيا مى تواند حقوق دخترانش را بگيرد و آنها را در سختى قرار دهد؟

بسمه تعالى: در صورت بى نيازى پدر نمى تواند در مال فرزندان تصرف كند والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 428

هزينه تحصيلات دانشگاهى

سؤال 1312 . آيا هزينه تحصيل در دانشگاه فرزند جزء نفقه واجب است؟

بسمه تعالى: هرگاه رشته تحصيل بر خلاف شرع نباشد و فرد و يا جامعه از آن در آينده بهره مند مى شود و فقط مى تواند از اين طريق زندگى كند جزء مؤونه حساب مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 428

حد هزينه پسر بر پدر

سؤال 1313 . پدر تا چند سالگى هزينه پسر (خورد و خوراك و هزينه دانشگاه) را بايد بپردازد؟

بسمه تعالى: تا آنجايى كه فرزند توانايى اداره خود را نداشته باشد نفقه فرزند برعهده پدرى است كه مى تواند نيازهاى او را تأمين مى كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 428

خرج مزد كار فرزند در خانه

سؤال 1314 . فرزندى قبل از بلوغ، مزد كار دريافت مى كند آيا پدر مى تواند آن پول را در امور منزل خرج كند؟

بسمه تعالى: اگر پدر قادر بر اداره زندگى فرزند نبوده در اين صورت مى تواند از اموال فرزند در مورد هزينه هاى زندگى او مصرف كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 429

نفقه براى تحصيل

سؤال 1315 . حداقل تحصيل فرزند كه ولى او مكلف به انفاق است چيست؟

بسمه تعالى: در شرايط كنونى حد تحصيل لازم شش كلاس ابتدايى است و در روايات آمده است يكى از حقوق اولاد بر پدر «ان يعلمه الكتابة» يعنى خواندن و نوشتن را بياموزد و بالاتر از آن بستگى به شرايط فرزند دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 429

مدعى و منكر در نفقه

سؤال 1316 . زوجه شاغل پس از چهارده سال زندگى مشترك در خانه اى كه چهار دانگ متعلق به زوجه است با معرفى شهود مدعى عدم دريافت نفقه مى شود و زوج منكر اين ادعاست، دادگاه شهادت شهود را كافى ندانسته چه كسى بايد قسم بخورد؟

بسمه تعالى: اگر ميزان در تشخيص مدعى و منكر موافقت اصل باشد زن منكر است و مرد مدعى است و بايد مرد بينه بياورد. اگر دو شاهد عادل گواهى بدهند كه نفقه را پرداخته است كار تمام است و مورد جاى قسم نيست، البته ظاهر حال زندگى چهارده ساله در يك خانه گواه بر پرداخت نفقه است .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 429

نفقه دختر مطلقه و پسر بى كار

سؤال 1317 . آيا پرداخت نفقه مطلقه شدن دختر و يا عدم اشتغال پسر به كار، پس از تحصيل بر ولى واجب است؟

بسمه تعالى: هرگاه دختر پس از طلاق قادر بر اداره زندگى نيست نفقه او برعهده پدر است، و پسر هم همين حكم را دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 430

دادن نفقه و عقد باطل

سؤال 1318 . اگر پس از مدت طولانى مشخص شود كه عقد نكاح باطل بوده است آيا زوج مى تواند نفقه هايى را كه به زوجه داده است برگرداند و آيا زوجه مى تواند بابت تمكين هاى متعدد، مهرالمثل متعدد مطالبه كند؟

بسمه تعالى: هر نوع نزديكى در اين مورد وطى به شبهه است نه زنا و نفقه اى كه به زوجه پرداخته است قابل برگشت نيست زيرا زوج به طيب نفس اين نفقه را پرداخته است و فقط يك مهرالمثل بايد بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 430

كارهاى غير مشروع قبل از ازدواج

سؤال 1319 . اگر زوجه قبل از ازدواج بكارت خود را از دست داده باشد و كارهاى غير صحيحى انجام داده است، آيا نفقه وى واجب است؟

بسمه تعالى: انجام كارهاى غير صحيح سبب سقوط نفقه نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 430

بخشيدن نفقه به زوج

سؤال 1320 . آيا زوجه مى تواند تمام يا مقدارى از نفقه خود را براى هميشه به زوج ببخشد؟

بسمه تعالى: مى تواند ببخشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 430

سود پول در بانك براى نفقه روز مبادا

سؤال 1321 . افغانى هستم و همسرم ايرانى است، نيروى انتظامى فرموده سه ميليون در بانك بگذارم كه اگر روزى به افغانستان رفتم و برنگشتم از آن پول همسرم استفاده كند، بانك طبق معامله ماهى 60 هزار تومان مى دهد آيا اين سود مال شوهر است يا زن؟

بسمه تعالى: ظاهر حال اين است كه بهره گيرى از درآمد پول مال روزى است كه شوهر به سفر برود و از پرداخت نفقه خوددارى كند، مادامى كه نفقه را مى پردازد سود از آنِ شوهر است به شرط اين كه سود حلال باشد . والله العالم