فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 322

مهريه و تمكين

سؤال 995. چرا زن قبل از دريافت كامل مهريه مى تواند تمكين نكند؟

بسمه تعالى: نكاح، ايجاد نوعى رابطه ميان زن و مرد است و زوجين در عقد نكاح ركنيّت دارند، بر خلاف بيع كه رابطه اى بين دو مال است و بايع و مشترى خارج از واقع بيع هستند، البته در ضمن عقد نكاح دايم، مهر به منزله ى يك شرط ضمنى بر ذمه ى زوج گذاشته مى شود و امساك از زناشويى به خاطر شرط ضمنى، مانعى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 322

عمل نكردن به شرايط عقد

سؤال 996. در عقد با زوج شرط نمودم كه براى من منزلى بخرد و مهريه ام چهارده سكه مى باشد، لكن زوج به شرط خود عمل نكرده است. آيا مى توانم عقد را فسخ كنم؟

بسمه تعالى: هرگاه زوج از قرارداد خود تخلّف كند زن نمى تواند عقد را به هم بزند، زيرا فسخ در نكاح، موارد معيّن دارد. پس لازم است به دادگاه مراجعه و حق خود را بگيريد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 323

شيربها

سؤال 997. آيا گرفتن شير بها جايز است؟

بسمـه تعـالى: هـرگاه دختـر اعلام كنـد كه مـن بدون رضـايت پدر حـاضر به عقـد نيستم و پـدر نيز رضـايت خـود را مشـروط به اخـذ مبلغى به عنوان شيربها قرار بدهد، در اين صورت اشكالى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 323

مهر و وفات زوج قبل از نزديكى

سؤال 998. اگر زوج يا زوجه قبل از نزديكى بميرد، آيا كل مهر در مالكيت زوجه مستقر مى شود يا نصف آن؟

بسمه تعالى: در صورت موت زوجه و يا موت زوج تمام مهريه ثابت مى شود . والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 323

زندانى كردن زوج براى مهريه

سؤال 999. آيا اجبار زوج و زندانى نمودن وى به دليل عدم پرداخت مهريه و به منظور پذيرش طلاق خلع جايز است؟

بسمه تعالى: در صورتى كه زوج متمكن از پرداخت مهريه نيست، نمى توان او را زندانى كرد. طلاق در اختيار مرد است و با رضايت خاطر او بايد طلاق صورت بگيرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 323

فوت زوجه پس از عقد

سؤال 1000. اگر پس از اجراء صيغه عقد نكاح زوجه وفات كند به طورى كه عرفاً و يا حتى عقلاً امكان استمتاع زوج نباشد آيا ورثه زوجه مى توانند از زوج مطالبه مهر كنند؟

بسمه تعالى: نصف مهرالمسمى را مستحق مى باشد ولى بهتر است مصالحه كنند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 324

نحوه محاسبه مهريه

سؤال 1001. چهار دانگ منزل به ارزش 16ميليون تومان جزء اقلام مهريه ذكر شده است آيا 16ميليون تومان به قيمت آن روز از منزل را بدهكار مى باشم؟

بسمه تعالى: هرگاه خانه معين را در نظر گرفته و چهار دانگ آنجا را مهر قرار داده است، همان مهريه است خواه ارزش آن زياد شده باشد يا نه. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 324

مهريه زانيه

سؤال 1002. اگر زوجه باكره پس از اجراى عقد و قبل از دخول زوج، مرتكب زنا شود يا به هر دليلى بكارت او زائل شود حكم مهرالمسمى چيست؟

بسمه تعالى: اگر در اين حالت طلاق دهد نصف مهر را مى پردازد و اما اگر بخواهد زندگى را ادامه دهد، تمام مهر را بپردازد; كم كردن از مهر در جايى است كه قبل از عقد اين كار صورت پذيرد و شوهر آگاه نباشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 324

مهريه هاى سنگين

سؤال 1003. آيا مهريه هاى سنگين كه زوج قادر به پرداخت آن نيست باطل است؟

بسمه تعالى: هرگاه سنگينى مهريه به قدرى باشد كه عرفاً آن را يك نوع بازيچه تصور مى كنند، مسلماً باطل است و اما اگر مهر به نوعى است كه در جامعه رايج و دائر است ولى از قدرت فرد بيرون است چنين موردى تحت عمومات نكاح قرار مى گيرد. واگر مهريه مقيد به عندالاستطاعة نباشد زن مى تواند قبل از پرداخت، تمكين نكند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 324

عدم قدرت بر پرداخت مهريه

سؤال 1004. اگر زوج، همسرش را طلاق دهد، لكن قادر به پرداخت مهريه نباشد، آيا وى را مى توان حبس نمود؟

بسمه تعالى: فرد بدهكار آنگاه كه عدم استطاعت او بر پرداخت احراز شد، نمى توان او را حبس نمود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 325

اعسار زوج در پرداخت مهر و تمكين

سؤال 1005. شخصى به پرداخت دفعى مهريه ملتزم شده و سپس اعسار او ثابت گرديده است و بايد به طور اقساط پرداخت نمايد. آيا در اين صورت، حق عدم تمكين براى زوجه باقى است؟

بسمه تعالى: اگر مقصود از پرداخت دفعى اين است كه زوج در عقد ازدواج متعهد شده است كه هر موقع همسر مطالبه كرد، بپردازد و به اصطلاح فقها مهريه«حالّ» باشد، در اين صورت مى تواند تا مهريه نگرفته تمكين نكند; خواه زوج متمكن باشد يا نه. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 325

اعسار زوج براى پرداخت مهر و تمكين

سؤال 1006. اگر زوج معسر باشد و به حكم دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صورت اقساطى شود و با توجه به اين كه امروز مهريه، با مبالغ بالايى تعيين مى شود و پرداخت قسطى آن، سال ها طول مى كشد، آيا زن حق عدم تمكين تا پرداخت تمامى مهر را دارد؟

بسمه تعالى: مورد سؤال لابد جايى است كه مهر حال بوده است و به اصطلاح«عند المطالبه» بوده است، نه «عند الاستطاعه». بنابراين اگر زوجه از وضع مالى زوج آگاه بود و مى دانسته كه وى نمى تواند اين مهر را يك جا بپردازد و مع الوصف تن به ازدواج داده است، در اين صورت بايد تمكين كند و قسطى بودن مهريه سبب جواز عدم تمكين نمى شود. در غير اين صورت مى تواند امتناع ورزد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 326

تمكين و مهر عندالاستطاعه

سؤال 1007. اگر در عقد دائم، پرداخت مهريه مقيد به «عندالاستطاعه» باشد، آيا دختر مى تواند تا پرداخت مهريه تمكين نكند و نيز تقاضاى نفقه نمايد؟

بسمه تعالى: هرگاه مهريه در عقدنامه مقيد به «عندالاستطاعه» باشد، مادامى كه شوهر استطاعت بر پرداخت ندارد زن حق امتناع ندارد و اگر امتناع ورزيد حكم ناشزه پيدا مى كند و نفقه بر او واجب نيست . والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 326

محاسبه تورم در مهريه

سؤال 1008. اگر مهريه در اثر گذر زمان كم ارزش يا بى ارزش شود و شوهر، همسرش را طلاق دهد، آيا تورم را نيز بايد ملاحظه نمايد؟

بسمه تعالى: هرگاه علت تأخير در پرداخت مهر، شوهر باشد، بايد تورم را ملاحظه كرد و قيمت روز را پرداخت و براى اين كار مى تواند با مراجعه ى به كارشناسان بانك مركزى، قيمت واقعى مهريه در سال عقد را تشخيص دهد و راه ديگر اين كه ملاحظه شود با آن مهريه در آن زمان چه مقدار طلا مى توانست تهيه كند، آنگاه قيمت امروز آن طلا را بپردازد، البته اين مسأله در جايى است كه مهريه، پول نقد باشد، نه زمين و نه خانه. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 326

عدم تعيين مهر در عقد موقت

سؤال 1009. اگر در ازدواج موقت، مهر تعيين نشود، عقد موقت صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر مهر هنگام عقد ذكر نشود، عقد موقت باطل مى شود و ذكر مهر، شرط صحت عقد موقت مى باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 326

استقرار مهر

سؤال 1010. آيا وطى در دُبر موجب استقرار كل مهر برعهده ى زوج مى شود؟

بسمه تعالى: در استقرار همه ى مهر بين وطى قُبُل و دُبُر فرقى نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 327

پرداخت مهريه توسط غير شوهر و طلاق

سؤال 1011. هرگاه مهريه ى زن را شخصى غير از شوهر تبرعاً بپردازد و شوهر قبل از نزديكى آن زن را طلاق دهد، نصفِ مهر به شوهر برمى گردد يا به آن شخص ثالث؟

بسمه تعالى: در فرض مذكور نصف مهر به شوهر برمى گردد، زيرا شخص ثالث از طرف او پرداخت كرده است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 327

مقدار مهرالسنه

سؤال 1012. در مهريه هاى رسم شده،«مهرالسنه حضرت زهرا(عليها السلام)» به عنوان يكى از اقلام مهريه و به عنوان تبرك، ذكر مى شود. لطفاً مقدار آن را مرقوم فرماييد؟

بسمه تعالى: مهرالسنه عبارت است از پانصد درهم كه برابر 5/262مثقال رايج نقره است و مى توان اصل يا قيمت آن را مهر قرار دهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 327

استحباب كم بودن مهر

سؤال 1013. آيا استحباب كم بودن مهريه در شريعت اسلام ثابت شده است؟

بسمه تعالى: كم بودن مهريه استحباب دارد و بهتر اين است كه به همان «مهرالسنه» اكتفا شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 327

مهرالسنه يا كمتر از آن

سؤال 1014. در صورتى كه امر دائر شود بين «مهرالسنه» و كمتر از «مهرالسنه»، كدام يك را انتخاب كنيم؟

بسمه تعالى: مهرالسنه را انتخاب كنيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 327

تعيين مهر توسط مصادر قانونى

سؤال 1015. با توجه به تعيين مهريه هاى بسيار سنگين يا مهريه هاى بسيار پايين از طرف زوجين در عقدهاى ازدواج كه بعضاً تبعات سوء حقوقى و اجتماعى دربردارد، آيا تعيين مقدار حداكثر و حداقل از سوى مصادر قانون گذارى كشور از جمله مجلس شوراى اسلامى، مشروع و جايز مى

بسمه تعالى: تعيين مهريه در اختيار زوجين است و شرعاً نمى توان دست زوجين را در اين موضوع بست و فقط مى توان مردم را به مهرالسنه و مهريه هاى مناسب تشويق كرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 328

بخشيدن مهر

سؤال 1016. زنى اين حديث را شنيد كه«اگر مردى مهريه ى زنش را ندهد، مثل اين است كه با زن زنا مى كند» و براى آن كه شوهرش مشمول اين حديث نشود، مهريه را به وى بخشيد، در حالى كه آن زن قلباً راضى به اين بخشش نبود. آيا اكنون مى تواند مهريه را طلب نمايد؟

بسمه تعالى: چون اجبارى در كار نبوده ومهريه را بخشيده است، حق رجوع ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 328

مهريه و انتخاب مسكن

سؤال 1017. اگر ضمن عقد نكاح شرط شود كه حق انتخاب مسكن با زوجه است آيا اين شرط ناظر به نوع و مكان مسكن نيز مى باشد؟

بسمه تعالى: اين نوع عبارتها در عقدنامه ها ناظر به انتخاب شهرى است كه در آنجا زوجين زندگى مى كنند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 328

كراهت مهر كمتر از ده دينار

سؤال 1018. آيا كراهت كمتر بودن مهر از ده دينار در مذهب ما ثابت شده است؟

بسمه تعالى: روايات در اين مورد ضعيف است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 328

تعيين گل مريم به عنوان مهريه

سؤال 1019. در عقد موقت، مقدار چهارده شاخه گل مريم قرار داده اند وبراى شاخه هاى گُل قيمت معين نشده است. آيا عقد آنها صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر قيمت شاخه ى گل در واقع معين است، اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 329

ديه و مهريه در صورت تجاوز به عنف

سؤال 1020. مردى به دختر هشت ساله اى تجاوز به عنف كرده است. آيا او علاوه بر مهريه، ديه نيز بدهكار است؟ اگر حاضر به پرداخت سى ميليون باشد، آيا اين مبلغ متعلق به پدر است؟

بسمه تعالى: متجاوز بايد مهرالمثل را به دختر بپردازد و پولى كه به پدر پرداخت مى شود، از پرداخت مهر كفايت نمى كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 329

اجبار به افزايش مهريه بعد از عقد

سؤال 1021. اگر مهريه ى زنى پنجاه سكه ى طلا باشد، لكن پس از عقد مرد را مجبور كنند كه مهريه را اضافه نمايد. آيا پذيرفتن شوهر، الزام آور مى باشد؟

بسمه تعالى: مهريه همان است كه در عقد تعيين شده است و تصميم هاى بعدى باعث افزايش مهر نمى شود و اگر به ميل خود و با اختيار مبلغى را تعهد كند، اين تعهد به خاطر «وجوب وفاى به عهد» الزام آور است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 329

توافق بر افزايش مهريه بعد از عقد

سؤال 1022. زوجين پس از تعيين مهر و اجراى صيغه ى نكاح، توافق مى كنند كه مهريه را افزايش دهند. آيا مقدار افزايش يافته، حكم مهر را دارد و در صورت طلاق قبل از دخول، تنصيف مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه افزايش مهر در ضمن عقد خارج لازم صورت بگيرد، اداى آن واجب است، ولى احكام مهر; از جمله پرداخت نصف در صورت طلاق قبل از دخول، بر آن مترتب نمى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 330

تفويض مهر در عقد موقت

سؤال 1023. آيا تفويض مهر در ازدواج موقت جايز است؟

بسمه تعالى: در عقد دائم تفويض جايز است، نه در عقد موقت. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 330

تجاوز از دبر

سؤال 1024. مردى به دختر از دبر تجاوز كرده، آيا مهرالمثل به دختر تعلق مى گيرد؟

بسمه تعالى: احتياطاً مهرالمثل بر آن واجب مى شود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 412

صلوات يا شاخه گل يا جان انسان به عنوان مهريه

سؤال 1307 . آيا يك صلوات يا يك شاخه گل يا جان انسان و يا اعضاء انسان مى تواند به عنوان مهريه قرار داده شود؟

بسمه تعالى: هر چيزى كه ماليت داشته باشد مى توان آن را مهر قرار داد بنابراين اين يك شاخه گل اگر ماليت داشته باشد مانع ندارد اما جان انسان و اعضاى آن نمى تواند مهر قرار گيرد و اگر چنين چيزهايى مهر قرار گيرد و شوهر بايد مهرالمثل بپردازد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 412

توقيف تنها دارايى به جهت اداى مهر

سؤال 1308 . آيا توقيف منزل كه تنها دارايى مردى كه كارمند دولت است از سوى زوجه به عنوان مطالبه مهريه جايز است يا خير؟ البته شوهر هم اكنون در خوابگاه دانشجويى است؟

بسمه تعالى: خانه مسكونى جزء مؤونه است از اين جهت جزء مستثنيات دين مى باشد مشروط بر اين كه در آن سكونت داشته، يا در آستانه سكونت باشد ولى اگر نياز آن به خانه پس از ساليانى صورت مى گيرد جزء مؤونه نيست و دين به آن تعلق مى گيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 412

مهريه زن و ارتداد شوهر

سؤال 1309 . فردى خود را مسلمان معرفى كرده، و با زن مسلمان ازدواج كرده است سپس خود را پيرو زرتشت خوانده و زن تقاضاى ابطال نكاح نموده است چه مقدار مهر بدهكار است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال نكاح زن مسلمان خودبخود باطل مى شود و اگر قبل از دخول باشد نصف مهر را بدهكار است و اگر پس از دخول باشد تمام مهر را بدهكار است، اما ثبوت ارتداد نياز به محاكمه شرعى دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 413

بخشش مهريه و مطالبه مجدد

سؤال 1310 . زنى مهريه خود را به شوهرش بخشيده سپس با تحريك ديگران مجداً آن را از همسرش مطالبه مى نمايد آيا شرعاً مى تواند طلب كند؟

بسمه تعالى: اگر بخشيده است نمى تواند دو مرتبه مطالبه كند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 413

قصد نپرداختن مهريه در هنگام عقد

سؤال 1311 . اگر مردى قصد پرداختن مهريه همسرش را نداشته باشد آيا اين عقد آنها باطل است؟

بسمه تعالى: اگر با قصد جدى عقد را خوانده است عقد صحيح است و مهريه را بايد بدهد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 413

قصد نپرداختن مهريه

سؤال 1312 . اگر مرد هنگام اجراى عقد ازدواج مهريه اى را قرار دهد كه مى داند قدرت پرداختن آن را ندارد آيا اين عقد باطل است؟

بسمه تعالى: عقد باطل نمى شود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 413

انتخاب محل سكونت با زوجه

سؤال 1313 . در ضمن عقد شرط شد كه انتخاب محل سكونت با زوجه باشد اگر يك بار زوجه انتخاب كند و سپس با رضايت وى از آن شهر منتقل شويم آيا انتخاب محل سكونت جديد نيز به عهده زوجه است؟

بسمه تعالى: هرگاه در عقد شرط شده است كه انتخاب مسكن با زن است با انتخاب مسكن اول به شرط عمل شده است و ديگر حقى براى زن باقى نمى ماند و اگر در عقدنامه شرط شود كه «هر موقع هر مسكنى را من انتخاب كردم بايد در آنجا زندگى كنيم» در اين صورت انتخاب مسكن دوم نيز در صورتِ امكان زندگى، با زن خواهد بود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 414

مهريه پس از فوت شوهر

سؤال 1314 . آيا زن پس از فوت شوهر حق دريافت مهريه را دارد؟

بسمه تعالى: پس از مرگ شوهر بايد ديون متوفى و از آن جمله مهريه پرداخت شود و سپس تركه تقسيم شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 414

توافق قبل از عقد بر مهر بيشتر از هنگام عقد

سؤال 1315 . مهريه اينجانب در هنگام عقد صد سكه تعيين گرديد و عقد بر اين اساس جارى شد، اما با توجه به توافقات قبل از عقد بر ميزان مهريه به مقدار هزار سكه افزايش داديم آيا هزار سكه مهريه محسوب مى شود؟

بسمه تعالى: مهريه همان است كه عقد بر اساس آن جارى شده است اما هزار سكه بر اساس توافق طرفين پس از عقد لازم الاجراء است اما جزء مهريه نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 414

شرط پرداخت مهريه عند الاستطاعة

سؤال 1316 . در برخى از اسناد ازدواج، پرداخت مهريه مشروط به عند القدرة والاستطاعة مى باشد كه از حيث زمان مجهول است آيا چنين شرطى باطل است؟

بسمه تعالى: جهل در اين مورد اشكال ندارد چون از قبيل معاملات نيست كه مشمول ادله نهى از غرر باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره :

سؤال 1317 . آيا اين كه در عقدنامه ها مى نويسند پرداخت مهر عند الاستطاعة است و گاهى مى نويسند عند المطالبة، آيا اين دو تعبير صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى: تعبير دوم صحيح نيست زيرا تمام تكاليف و صحت عقود مشروط به قدرت و استطاعت است هنگام مطالبه اگر طرف استطاعت دارد ملاك همان استطاعت است و اگر استطاعت ندارد تكليف در اين صورت به پرداخت مهر غير صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 415

تقسيط مهريه توسط حاكم شرع

سؤال 1318 . اگر شوهر نتواند مهريه را بدهد و در دادگاه مهر تقسيط شود ولى همسر از تمكين خوددارى كند آيا نفقه او ساقط مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه براى دادگاه ثابت شد كه زوج توان پرداخت همه مهريه را ندارد بايد آن را تقسيط كند و با پرداخت قسط اول حق تمكين ثابت مى شود و اگر زوجه تمكين نكرد نفقه او ساقط است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 415

عدم تمكين و ادعاى عسر و حرج

سؤال 1319 . هرگاه زوجه تنها به گرفتن تمام مهر حاضر به تمكين باشد و زوج طبق دستور دادگاه به مدت ده سال طى اقساط قادر به پرداخت باشد و زوجه ادعا نمايد چنين وضعى موجب عسر و حرج شديد گرديده است آيا از مصاديق عسر و حرج و اجبار حاكم به طلاق مى باشد؟

بسمه تعالى: تكليف مشروط به استطاعت است هرگاه دادگاه استطاعت او را در تقسيط دانست مهريه به اقساط تبديل مى شود و بايد تمكين كند و اينكه بگويد مدت طولانى است و اين عسر و حرج است سخن صحيحى نيست زيرا خود زوجه اين عسر و حرج را پديد آورده است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 416

افزايش مهريه به جهت رفع اختلاف و طلاق

سؤال 1320 . اگر شوهر به جهت برطرف شدن اختلاف و دوام زندگى مهريه را افزايش دهد ولى زوجه پس از تنظيم سند اقدام به مطالبه مهريه افزايش يافته و طلاق را بنمايد آيا زوجه مى تواند اين مبلغ را دريافت كند؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال كه افزايش مشروط به تمكين بوده است در صورت عدم تمكين و درخواست طلاق فقط حق مطالبه مهريه نخستين را دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 416

تغيير جنسيت زن و مهر وى

سؤال 1321 . اگر زنى با تغيير جنسيت مرد شود چه مقدار از مهريه به او مى دهند؟

بسمه تعالى: مهريه حكم سابق خود را دارد اگر تغيير جنسيت پيش از دخول صورت گرفته باشد نصف و اگر پس از دخول تحقق بايد تمام مهريه به او پرداخت شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 416

سفر عتبات به عنوان مهريه

سؤال 1322 . زوجه مهريه خود را در ازاء يك سفر عتبات بخشيده است اگر زوج زوجه را به عتبات نبرد آيا زوجه مى تواند به مهريه رجوع كند؟

بسمه تعالى: هبه معوضه است اگر تشرف حاصل نشد مى تواند فسخ كند و مهريه مطالبه نمايد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 417

عدم پرداخت مهريه و امتناع از تمكين

سؤال 1323 . زنى با مردى ازدواج كرده است و نسبت به تمام استمتاعات به غير از نزديكى در تمكين زوج بوده است آيا مى تواند به جهت عدم پرداخت مهريه از تمكين خوددارى كند؟

بسمه تعالى: مادامى كه دخول نكرده است مى تواند مطلقا تمكين نكند و اگر قبلاً نسبت به برخى از استمتاعات تمكين مى كرد از اين به بعد مى تواند تمكين نكند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 417

زناى نابالغ با كراهت طرف ديگر

سؤال 1324 . فردى در كودكى مرتكب زنا شده است اكنون فهميده كه آن فرد هنوز ازدواج نكرده چه مقدار بدهكار او مى باشد؟

بسمه تعالى: در صورتى كه زن بالغ بوده و با رضايت مرتكب زنا شده چيزى بر عهده فرد خاطى نيست«لا مهر لبغىّ»، و اگر با اكراه و يا شبهه انجام گرفته است مهرالمثلش را بپردازد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 417

قسط بندى مهريه

سؤال 1325 . اگر زوج از پرداخت تمامى مهريه در يك نوبت ناتوان شناخته شود دادگاه وى را به پرداخت مهر طى اقساط محكوم نمايد آيا پس از دريافت اولين قسط زوجه مى تواند از حق حبس استفاده كند؟

بسمه تعالى: هرگاه تقسيط در محكمه شرع انجام گرفته عمل به آن الزامى است و ديگر حق عدم تمكين ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 417

عدم دسترسى براى پرداخت مهريه

سؤال 1326 . اگر پس از پايان عقد موقّت، نتواند زن را پيدا كند تا مهريه را به وى پرداخت كند وظيفه او چيست؟

بسمه تعالى: به طور امانت نگه مى دارد و اگر مأيوس شد از طرف او صدقه بدهد آن هم با ضمانت . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 418

مهريه كسى كه رحم ندارد

سؤال 1327 . زنى كه رحم ندارد و يا رحم وى را برداشته اند آيا مستحق مهريه است و آيا در صورت طلاق بايد عده نگه دارد؟

بسمه تعالى: در صورت عدم تدليس استحقاق مهريه را دارد و در صورت طلاق عده نگهدارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 418

عمل نكردن زوج به تعهد در عقد بر تبديل پول به زمين

سؤال 1328 . 40 سال قبل مبلغ 5 هزار تومان به عنوان مهر تعيين شد و در شرايط ضمن عقد زوج متعهد شد كه تا سر يك ماه پس از تاريخ عقد در ازاى اين مبلغ قطعه زمينى را به نام زوجه نمايد و در صورت عدم انجام اين تعهد مبلغ 500 تومان ديگر به زوجه بدهد اگر زوج به تعهد خ

بسمه تعالى: در فرض سؤال ورثه بايد ارزش وجه 5 هزار تومان به اضافه پانصد تومان آن زمان را در نظر بگيرند ه مثلاً با اين دو مبلغ چه مقدار امكان خريد طلا داشت در اين صورت به قيمت همان طلا وجه رايج به زوج بدهند، راه ديگر اين كه به بانك مركزى مراجعه كند و بر اساس كارشناسى آنها تورم را حساب كنند و مهريه را بپردازند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 419

ازدواج با شرط عدم مهريه

سؤال 1329 . هرگاه در عقد ازدواج دائم، شرط عدم مهر شود اگر مقصود عدم مهر حتى بعد از دخول باشد آيا عقد باطل است؟

بسمه تعالى: اگر مقصود اين است كه چنين ازدواجى مطلقا حتى در آينده مهرالمثل نداشته باشد چنين شرطى باطل است در هر حال اگر بخواهند ازدواج ادامه پيدا كند احتياطاً عقد را تجديد كنند و اگر نخواهند طلاق دهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 419

تبديل پرداخت مهريه از عندالاستطاعة به عندالمطالبه

سؤال 1330 . اگر پس از عقد براى جلب رضايت همسر طبق يك اقرار نامه رسمى، پرداخت مهريه را از عندالاستطاعة به عندالمطالبه تبديل نمايم آيا الزام آور خواهد بود؟

بسمه تعالى: در سؤال هاى پيشين گفته شد كه تمام تكاليف مشروط به استطاعت و قدرت است بنابراين اگر قادر به پرداخت است بايد بپردازد و تغيير شرط اثرى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 419

حق عدم تمكين شامل همه استمتاعات

سؤال 1331 . آيا حق حبس(عدم تمكين) براى زوجه تا پرداخت مهريه اختصاص به دخول دارد يا شامل همه استمتاعات مى شود؟

بسمه تعالى: همه استمتاعات را شامل مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 419

حق عدم تمكين مختص به استمتاعات است

سؤال 1332 . آيا زوجه به جهت حق حبس از استمتاعات تا پرداخت مهريه مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود؟

بسمه تعالى: فقط حق امتناع از استمتاع را دارد بقيه حقوق زوج باقى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 420

سقوط حق عدم تمكين با دخول

سؤال 1333 . آيا حق حبس تنها با دخول ساقط مى شود يا آماده شدن زوجه براى استمتاعات موجب سقوط حق است .

بسمه تعالى: فقط با دخول ساقط مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 420

ادعاى ماليت نداشتن مهر المسمى

سؤال 1334 . در عقد نكاح، يك جلد كلام الله و يك شاخه نبات به عنوان مهريه تعيين نموده اند آيا زوجه مى تواند با ادعاى ماليت نداشتن مهر، آن را به منزله عدم و يا عدم تناسب با حيثيت خانوادگى و يا عدم تناسب عرفى تقاضاى تعيين مهر المثل نمايد؟

بسمه تعالى: مهر و عقد صحيح است و جاى اعتراض نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 420

توقيف منزل مسكونى براى پرداخت مهريه

سؤال 1335 . با زنى ازدواج كردم و خانه اى براى زندگى مشترك تهيه نمودم، اكنون وى مطالبه مهريه نموده است و منزل مسكونى را توقيف كرده است آيا چنين حقى براى ايشان مى باشد؟

بسمه تعالى: اگر خانه موجود در شأن شماست جزء مستثنيات دين است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 421

فساد عقد در صورت تفويض مهريه

سؤال 1336 . در صورت تفويض مهر يا تفويض بضع يا فساد مهر، در عقد دائم، آيا زوجه مى تواند تمكين ننمايد؟

بسمه تعالى: در موارد سه گانه زن حق دارد كه از زوج بخواهد تكليف مهر را روشن كند هرگاه پس از روشن شدن مهر، صورت حالّ به خود گرفت قهراً مى تواند تا گرفتن مهريه تمكين نكند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 421

دريافت مهريه به شرط فوت شوهر

سؤال 1337 . اگر زن دريافت مهر را مشروط به فوت شوهر كند آيا چنين شرطى صحيح است؟ و اگر مهريه ريال بوده آيا مى تواند پس از فوت شوهر مهريه را به نرخ روز مطالبه نمايد؟

بسمه تعالى: اگر بخواهد چنين شرطى بكند صحيح آن اين است كه بگويد: من حق مطالبه مهريه خود را ندارم مادامى كه شوهر زنده است و اگر عقد با توجه به شرائط موجود خوانده شده است مهريه را به نرخ روز دريافت مى كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 421

شرط خيار در مهر عقد موقت

سؤال 1338 . آيا شرط خيار نسبت به مهر در عقد موقت موجب بطلان عقد مى شود؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال عقد باطل است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 421

عقد موقت و شرط عدم دخول و تخلف از آن

سؤال 1339 . دخترى به اجازه پدر به عقد موقت مردى درآمده و در ضمن عقد شرط شده كه دخول نشود ولى بر خلاف شرط و بدون رضايت زن، بكارت او زائل شده است آيا ارش بدهكار است؟

بسمه تعالى: بايد علاوه بر اجرتى كه در عقد موقّت ذكر شده مهرالمثل بپردازد و در ازاله بكارت غالباً مهرالمثل است، نه ارش . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 422

طلاق و حالّ شدن مهر

سؤال 1340 . آيا طلاق مانند موت زوج، باعث حالّ شدن مهر مى شود و زن به محض طلاق حق مطالبه مهر را دارد يا بايد تا زمان تعيين شده براى پرداخت مهريه صبر نمايد؟

بسمه تعالى: موت شوهر سبب مى شود كه مهريه مؤجل، حالّ بشود ولى طلاق موجب حالّ شدن مهر نمى گردد . والله العالم