فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 347

ازدواج در عده

سؤال 1081. زنى در اثر جهل به مسأله در ايام عده ى طلاق، با مردى ازدواج كرد و پس از مدتى شك كرد كه آيا دخول در ايام عده بوده يا پس از آن. آيا اين عمل موجب حرمت ابدى مى شود؟

بسمه تعالى: احتياط اين است كه اين زن را طلاق بدهد و ديگر با او ازدواج نكند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 347

ازدواج در عده ديگرى

سؤال 1082. مردى در حالى كه جاهل به حكم و موضوع بوده، با زنى در ايام عده اش، ازدواج مى كند و زن نيز جاهل به حكم حرمت بوده است. آيا پس از ايام عده مى تواند با اين زن ازدواج كند و آيا پسر اين مرد به اين زن محرم مى باشد؟

بسمه تعالى: ازدواج در عده همراه با دخول، حتى در حال جهل، موجب حرمت ابدى است، ولى فرزندى كه از اين ازدواج متولد مى شود، ولد شبهه و حلال زاده است. ارث هم مى برد، امّا فرزند مرد از زن ديگر براى اين زن محرم نيست، هم چنان كه فرزند شوهر نمى تواند با اين زن ازدواج كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 347

عده زن مطلقه قبل از دخول

سؤال 1083. مردى با زنى ازدواج موقّت نموده و دخول نيز انجام شده و پس از انقضاى مدت، در زمان عده، وى را به عقد دائم خود درمى آورد و لكن قبل از دخول، زن را طلاق مى دهد آيا اين زن در حكم مطلقه غير مدخوله از حيث عده مى باشد؟

بسمه تعالى: در فرض مسئله زن به خاطر اينكه در ازدواج نخست مدخوله است بايد عده نگه دارد و ازدواج در حالِ عده، نافى عده پيشين نيست و بايد عده عقد موقت را بگذراند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 348

عده در تلقيح

سؤال 1084. نطفه شوهر به واسطه تلقيح، به رحم همسر منتقل مى شود آيا پس از طلاق بايد عده نگه دارد و چه مقدار؟

بسمه تعالى: عده نگه دارد و عده آن وضع حمل است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 348

ازدواج در عده

سؤال 1085. زنى در ايام عِدّه ى طلاق با مردى ازدواج كرد و هر دو جاهل به حكم يا موضوع بوده اند. آيا آن مرد مى تواند پس از ايام عِده با اين زن ازدواج كند؟

بسمه تعالى: اگر عقد در زمان عِدّه با دخول همراه بوده است، زن بر مرد حرام ابدى مى شود و در اين مسأله بين جهل و علم به آن فرقى نيست، ولى اگر جاهل به موضوع يا حكم باشد و دخول صورت نگيرد، عقد انجام شده باطل است، ولى باعث حرمت ابدى نمى شود; يعنى پس از خروج از عده مى تواند با آن زن ازدواج كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 348

ازدواج با خواهر زن پس از بخشيدن مابقى مدت

سؤال 1086. شخصى با زنى ازدواج موقّت نموده و پس از دخول، مابقى مدت را بخشيده است. آيا آن مرد مى تواند در زمان عده با خواهر اين زن ازدواج كند؟

بسمه تعالى: مادامى كه زن پيشين در عده است نمى تواند خواهر او را به عقد خود درآورد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 348

عده حامله بدون دخول

سؤال 1087. زوجه در زمان نامزدى بدون دخول، از زوج حامله شد. آيا زوجه در صورت طلاق بايد عدّه نگه دارد؟ و عِدّه ى او چه مقدار است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، عِدّه دارد و عِده اش با وضع حمل تمام مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 349

عده ريختن منى در رحم بدون دخول

سؤال 1088. اگر منى در رحم زن ريخته شود. ولى دخول صورت نگرفته باشد، آيا براى زن عده لازم است؟

بسمه تعالى: اگر نطفه ى شوهر بدون دخول موجب حمل شده است، بايد زوجه در صورت طلاق، عده نگه دارد و اگر موجب حمل هم نشده است، عده لازم نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 349

زينت پس از مرگ شوهر

سؤال 1089. آيا زن زينتى را كه در زمان مرگ شوهر در دست داشته، بايد خارج كند؟

بسمه تعالى: آنچه كه در عرف زينت حساب مى شود، بايد از آن اجتناب كند و هر محيطى حكم خود را دارد. و الله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 452

عده در صورت مصرف قرص

سؤال 1430 . اگر خانمى از قرص تأخير عادت ماهانه استفاده كند آيا در نگه داشتن زمان عده شبيه زنانى است كه عادت ماهانه نمى بينند؟

بسمه تعالى: جزو زنانى نيست كه در حد حيض اند ولى حيض نمى بينند و بايد در عقد موقت دو حيض و در عقد دائم سه حيض عدّه نگه دارد و در نتيجه بايد از خوردن قرص خود دارى كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 452

تغيير جنسيّت

سؤال 1431 . بر فرض صحت تغيير جنسيّت زن و مرد در صورت طلاق يا فسخ يا فوت همسر عده چه مقدار است؟

بسمه تعالى: هرگاه تغيير جنسيت قبل از طلاق باشد عقد باطل مى شود و اگر بعد از طلاق باشد عده باطل مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 452

پاك شدن رحم پس از تجاوز

سؤال 1432 . اگر به زن شوهردارى تجاوز به عنف شود آيا اين زن بايد نسبت به شوهر خودش عده نگه دارد؟

بسمه تعالى: بايد آن قدر از هم دور شوند كه معلوم شود كه رحم پاك و نطفه اى در آن نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 452

عده زنى كه بدون دخول حامله شده

سؤال 1433 . زوجه با بذل مهريه اش خواستار طلاق شده است و زوج نيز قبول بذل نموده و وى را طلاق داده از آنجا كه نزديكى صورت نگرفته طلاق خلع و غير مدخوله و بدون عده اعلام شده است ولى پس از دو ماه از اجراى طلاق، زن اعلام داشته كه حمل 6 ماهه دارد كه ممكن است در

بسمه تعالى: در فرض سؤال چون زن حامله است و ولد هم از نظر حكم شرعى متعلق به شوهر است بايد تا وضع حمل عده نگه دارد ولى مرد حق رجوع به زن را ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 453

عده زنى كه حيض نمى بيند در عقد موقت

سؤال 1434 . زنى به جهت جلوگيرى از حاملگى از آمپول استفاده كرده و ديگر حيض نمى بيند و به عقد موقت درآمده، شوهر پس از دو ماه مابقى مدت عقد را بخشيده، عده اين خانم چه مقدار است؟

بسمه تعالى: بايد از آمپول استفاده نكند و مقدار عده مورد نظر چهل و پنج روز است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 457

عده زوجه غير مدخول بها و شوهر مفقود الأثر

سؤال 1400 . زوجه غير مدخول بها يا يائسه اگر همسر آنان غائب مفقودالاثر باشد و حاكم شرع او را مطلّقه نمايد عده او رجعى است يا بائن؟

بسمه تعالى: عده او عده وفات است كه چهار ماه و ده روز مى باشد ولى حكم عده رجعى را دارد كه اگر زوج در اين مدت پيدا شد به همسر خود أحق است و نياز به عقد مجدد ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 457

بخشيده شدن مابقى مدت در حال حيض

سؤال 1401 . اگر زن در هنگام بخشيده شدن مابقى مدت در عقد موقت در حال حيض باشد آيا مى توان آن را حيض اول حساب كرد؟

بسمه تعالى: حساب نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 458

عقد در عده

سؤال 1402 . زن در عده طلاق است و تصميم دارد در آينده با مردى ازدواج كند آيا آن دو مى توانند در عده، صيغه محرميت بخوانند بشرط عدم آميزش تا پايان عده؟

بسمه تعالى: عقد در عده حرام است و اگر عقد بخوانند موجب حرمت ابدى مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 458

عقد موقت در عده طلاق

سؤال 1403 . مردى زنش را طلاق داده آيا در عده طلاق مى تواند عقد موقت با او ببندد؟

بسمه تعالى: اگر مراد طلاق رجعى است عقد منقطع جايز نيست مگر پس از عده . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 458

عده مطلقه اهل كتاب

سؤال 1404 . عده زن مطلقه اهل كتاب از چه زمانى شروع مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه شوهر زنِ مطلقه، اهل كتاب بوده و طلاق داده اگر در دين آنها عده نيست پس از استبراء كه روشن شد زن حامله نيست مى توان او را عقد كرد البته به صورت موقت . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 458

عقد در عده طلاق بائن

سؤال 1405 . عقد در عده طلاق بائن در چهار صورت دانستن و ندانستن و نزديكى و عدم نزديكى چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: در همه صورت ها حرام مى شود مگر موقعى كه جاهل به حكم يا موضوع باشد و دخول نكند . والله العالم