فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 337

وكالت در طلاق

سؤال 1049. زنى در ضمن عقد نكاح با شوهر خود شرط كرده كه اگر شوهر نسبت به وى سوء معاشرت داشته باشد، از طرف شوهر، وكيل در طلاق خود باشد، اگر زندگى وى با عسر و حرج باشد مى توان او را از مصاديق سوء معاشرت محسوب نمود؟

بسمه تعالى: سوء معاشرت غير از زندگى حرجى است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 337

وكالت در طلاق به خاطر سوء معاشرت

سؤال 1050. آيا ضرب و شتم و عصبانيت از مصاديق سوء معاشرت مى باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه اين جريان تكرار پيدا كند مصداق سوء معاشرت مى باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 337

طلاق به جهت سوء ظن

سؤال 1051. هرگاه دخترى پس از عقد دائم و قبل از دخول، طلاق بگيرد در سه صورت ذيل حكم مهريه را بيان فرماييد: الف. درخواست طلاق از ناحيه دختر به جهت سوء ظن به شوهر باشد; ب. درخواست طلاق از ناحيه مرد به جهت سوء ظن و يا يقين به تماس تلفنى دختر با نامحرم قبل ا

بسمه تعالى: هرگاه زن درخواست طلاق با گذشت از مهريه كند، طلاق خلعى است و مهر ندارد و اگر درخواست طلاق به وسيله مرد باشد بايد نصف مهريه را بپردازد و علل درخواست و دواعى آن مؤثر در حكم طلاق نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 338

بذل نفقه ايام عده براى طلاق

سؤال 1052. آيا زوجه مى تواند در مقابل بذل نفقه ايام عده، تقاضاى طلاق خلع نمايد؟

بسمه تعالى: چيزى مى تواند عوض خلع باشد كه زن آن را مالك باشد ولو بالقوه مثل اين كه شير دادن بچه يا انفاق او را بر ذمه بگيرد پس مى تواند آن را عوض خلع قرار دهد و اما نفقه اى كه بر ذمه شوهر است و زن مالك آن يكجا نيست بلكه يوماً فيوماً مالك مى شود(ولذا اگر در اثناء عده بميرد نفقه ساقط مى شود) نمى تواند عوض خلع باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 338

درخواست طلاق در صورت رها كردن همسر

سؤال 1053. شوهر اينجانب پس از عقد دائم مرا رها كرده و حاضر به طلاق نيز نمى باشد آيا مى توان زوج را مجبور به طلاق نمود؟

بسمه تعالى: اختلاف شما بايد در محكمه شرع مطرح شود و حاكم زوج را بين دو مطلب مخيّر مى كند يا زندگى مشترك را شروع بكند و در غير اين صورت اگر براى حاكم ثابت شد كه زير بار نمى رود پس از اتمام حجّت دستور طلاق را صادر مى كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 338

سوء معاشرت

سؤال 1054. سوء معاشرت به چه وسيله ثابت مى شود؟

بسمه تعالى: بايد سوء معاشرت را به وسيله دو شاهد عادل اثبات كند، البته در واژه سوء معاشرت، طول مدت وتكرار عمل نهفته است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 338

مقدار بذل مهر در طلاق خلع

سؤال 1055. در طلاق خلع كه زوجه مهر يا بيش تر يا كمتر از آن را بذل مى كند آيا مدخوله بودن شرط است يا نه؟

بسمه تعالى: در صورت مدخوله نبودن فقط مى تواند نصف مهر را بذل كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 339

تشويق زوجه بر طلاق

سؤال 1056. آيا تشويق و ترغيب زوجه از سوى وكلاء و قاضى براى جدايى از زوج در جايى كه امكان سازش باشد جايز است؟

بسمه تعالى: جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 339

شك در تمام شدن عده

سؤال 1057. زنى در عده عقد موقت چند مرتبه خون ديده ولى يقين به تحقق حيض ندارد وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: بايد يقين پيدا كند كه از عده بيرون آمده است، خونى كه در آن شك داشته، حساب نكند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 339

تعليق در ايقاعات

سؤال 1058. آيا تعليق در ايقاعات صحيح است؟

بسمه تعالى: تعليق در ايقاعات صحيح نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 339

سوء رفتار و درخواست طلاق

سؤال 1059. در يك نزاع بين شوهر و همسر بازوى همسر كبود مى شود، آيا همسر مى تواند طبق شروط ضمن عقد نكاح به جهت سوء رفتار شوهر از دادگاه درخواست طلاق نمايد؟

بسمه تعالى: سوء رفتار يك امر عرفى است با يك بار تحقق نمى پذيرد بلكه بايد يك نوع حالت استمرارى پيدا بكند كه باعث حرج شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 340

ترك همسر توسط شوهر

سؤال 1060. زوجه اعلام نموده كه شوهر به مدت چهار سال منزل را ترك نموده و مفقودالاثر است و تقاضاى حكم طلاق نموده آيا بايد به احكام مربوط به غايب عمل شود يا به جهت عسر و حرج مى تواند بدون مراعات احكام مربوط به مفقود الاثر، حكم طلاق را صادر نمود؟

بسمه تعالى: هرگاه در عقدنامه قيد شده است كه در صورت غيبت، زن وكيل در طلاق خودش است، در اين صورت مى تواند بدون نياز به تحقق شرايط طلاق غايب، طلاق داد و در غير اين صورت بايد طبق شرايط طلاق غايب انجام بگيرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 340

خطا در اجراء صيغه خلع

سؤال 1061. اگر هنگام طلاق مبارات، به غلط صيغه خلع خوانده شود، طلاق صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى: هرگاه پيش از كلمه «خالعتُ» صيغه طلاق را بگويد و ديگر شرايط مبارات موجود باشد طلاق او به عنوان مبارات صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 340

طلاق سفيه

سؤال 1062. شخصى سفيه است، و قيّم ايشان با طلاق و جدايى همسرش موافقت نموده آيا مى توان زن او را طلاق داد؟

بسمه تعالى: طلاق مجنون به وسيله ولى انجام مى گيرد، و اما سفيه تا خود طلاق ندهد ديگرى نمى تواند طلاق بدهد. و اگر زن مدعى حرج در زندگى شد پس از اثبات به وسيله حاكم شرع مطلقه مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 341

رجوع به همسرى مرد و عدم رجوع از بذل

سؤال 1063. خانم مطلقه ; طلاق خلعى، با رجوع شوهرش موافقت كرده و مدتى عمل زناشويى انجام داده است ولى رجوع از بذل نكرده است، آيا طلاق بدون رجوع زوجه از بذل، به طلاق رجعى تبديل مى شود؟

بسمه تعالى: ظاهر كار اين است كه هر دو از عملكرد خويش پشيمان شده و خواسته اند به حالت قبل از طلاق برگردند و اين ملازم با اين است كه زن از بذل خود رجوع كرده و آن هم پذيرفته است، هر چند به زبان نياورده است، و در نتيجه مرد حق رجوع پيدا مى كند ولى اگر بخواهند به احتياط عمل كنند زن دو عده نگه دارد، عده طلاق خلعى و عده وطى به شبهه و پس از انقضاى هر دو عده، عقد را تجديد كنند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 341

طلاق در پاكى

سؤال 1064. زنى كه در ابتداى روز پاك شد و در همان روز از شوهر خويش طلاق گرفت. آيا طلاق وى صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر در حالت پاكى، نزديكى انجام نگرفته باشد، طلاق صحيح است و اين طهر نيز از عده محسوب مى گردد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 341

ادعاى تمام شدن عده توسط زن

سؤال 1065. زن شوهردارى ادعا مى كند مطلقه شده و عده اش تمام شده است. اگر اين زن متهمه نباشد، احتياج به فحص دارد؟

بسمه تعالى: در فرض مسأله، اگر متهمه نباشد، قولش پذيرفته مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 341

بخشيدن تمام مهر توسط زن قبل از نزديكى

سؤال 1066. زوجه قبل از نزديكى تمام مهر را به زوج بخشيد. سپس زوج وى را طلاق داد. آيا زوج مى تواند از زوجه نصف مهر را بگيرد؟

بسمه تعالى: اگر هدف زن از بخشيدن مهر، اخذ طلاق بوده، در اين صورت طلاق، خلعى است و زوجه بدهكار نمى باشد و اگر در دوران عقد و قبل از دخول، مهريه را بخشيده و سخنى از طلاق به ميان نيامده و سپس طلاق گرفته است، بايد نيمى از مهريه را به شوهر برگرداند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 342

ازدواج با خواهر زن مطلقه

سؤال 1067. اگر كسى زوجه اش را طلاق بائن دهد آيا مى تواند با خواهر زن مطلقه خود ازدواج كند؟

بسمه تعالى: احتياط اين است كه در عده طلاق بائن با خواهر زن مطلقه خود ازدواج نكند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 342

رجوع زن مطلقه در بذل

سؤال 1068. اگر كسى زوجه اش را طلاق خلعى دهد و در زمان عده با خواهر زن مطلقه خود ازدواج كند آيا زوجه مطلقه مى تواند در بذل خود رجوع كند؟

بسمه تعالى: اگر با خواهر زن مطلقه خود ازدواج كرده بنابر صحت اين ازدواج، زن مطلقه حق رجوع در بذل ندارد و رواياتى كه به او حق جواز رجوع قائل است ناظر به صورتى است كه مانعى در كار نباشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 342

سنى بودن شاهد در طلاق

سؤال 1069. اگر شاهد طلاق از اهل سنت باشد، طلاق صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه زن و مرد، غير شيعى باشند شهادت سنى مذهب در موقع طلاق كافى است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 343

طلاق قبل از عروسى و مطالبه مهر توسط زن

سؤال 1070. پس از عقد و قبل از عروسى، بر طبق توافق، طرفين تصميم به طلاق گرفتيم. در بيرون دادگاه گفتم طلاقت دادم و بذل مهريه ى تو را قبول كردم، لكن خانم در دفترخانه حاضر نشد و مطالبه ى مهر كرد. آيا طلاق صحيح است و آيا همسرم مى تواند مهريه را مطالبه نمايد؟

بسمه تعالى: لازم است صيغه ى طلاق در محضر دو شاهد عادل و به زبان عربى ايراد شود و چون اين دو شرط (حسب ظاهر سؤال) وجود نداشته، طلاق خلع يا مبارات محقق نشده است. طبعاً بايد دوباره طلاق داده شود يا به صورت رجعى و يا به صورت خلعى. بنابراين، آن زن فعلاً همسر شرعى شماست و مالك مهريه خود مى باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 343

طلاق هاى قبل از اسلام زوجين

سؤال 1071. زن و شوهر مسيحى چند مرتبه با طلاق از هم جدا شدند و از زمانى كه مسلمان شدند، دوباره طلاق صورت گرفت. آيا طلاق هاى قبل از اسلام به حساب مى آيد؟

بسمه تعالى: طلاق هاى قبل از اسلام آوردن به حساب نمى آيد. ميزان، سه طلاق در زمان مسلمانى آن دو است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 343

وجوب يا استحباب متعه(مبلغى كه به همسر داده مى شود) در صورت طلاق

سؤال 1072. آيا وجوب يا استحباب متعه(دادن هديه) در صورت طلاق پس از دخول نيز وجود دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه طلاق بعد از دخول انجام بگيرد و مهر معيّن نشده، علاوه بر مهرالمثل، احتياط واجب متعه است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 344

رجوع به خاطر جهل به مسأله در طلاق خلع

سؤال 1073. زنى از شوهر خود طلاق خلع گرفت، در اين ايام به خاطر جهل به مسأله، بدون قصد رجوع با شوهر خود همبستر شد. آيا بر اين زن لازم است براى ازدواج با مرد ديگر علاوه بر عده ى طلاق خلع، عده ى وطى به شبهه نيز نگه دارد؟

بسمه تعالى: اگر شوهر در طلاق بائن با زن مطلقه جماع كند، احتياطاً بايد زن دو عده نگه دارد، اما در فرض مسأله، تحقق عدم رجوع از سوى زن بعيد است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 344

وجوب يا استحباب متعه

سؤال 1074. اگر در عقد دائم مهر معيّن نشود وزوج، همسرش را طلاق دهد فرموده اند بر طبق آيه ى شريفه(ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)( )متعه (مبلغى يا چيزى به عنوان هديه) بدهد. آيا متعه واجب است يا مستحب؟ آيا با موت نيز متعه واجب خواهد بود؟

بسمه تعالى: در مورد سؤال شما دو آيه هست: الف. آيه ى 236 سوره ى مباركه ى بقره در مورد مطلَّقه ى قبل از دخول است; در حالى كه مهريه معين نشده است. در چنين موردى، متعه واجب است تا اين زن به حالت سرافكنده به خانه ى پدر باز نگردد. ب. آيه ى 241سوره ى مباركه ى بقره به صورت مطلق براى همه ى مطلَّقات، اعم از مدخوله و غير مدخوله، اعم از اين كه مهريه معين شده يا نشده، متعه اى را در نظر مى گيرد كه طبعاً با توجه به آيه ى 236 سوره ى مباركه ى بقره، چنين متعه اى مستحب خواهد بود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 345

رو گرفتن زن از شوهر در ايام عده

سؤال 1075. آيا لازم است كه زن در ايام عده از شوهر رو بگيرد؟

بسمه تعالى: در عده ى رجعى، رو گرفتن لازم نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 345

دخول بدون قصد رجوع در ايام عده

سؤال 1076. اگر در ايام عده، شوهر به زن دخول كند، لكن قصد رجوع نداشته باشد، آيا اين عمل، رجوع دانسته مى شود؟

بسمه تعالى: اگر در ايام عده دخول كند، رجوع حساب مى شود ولو قصد رجوع نكند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 345

بائن يا رجعى بودن طلاق حاكم

سؤال 1077. طلاقى كه حاكم به خاطر سوء معاشرت با زوجه اجرا مى كند، از مصاديق طلاق بائن است يا رجعى؟

بسمه تعالى: به كيفيت طلاق بستگى دارد. اگر مبلغى را از زن بگيرد و از طرف زن به شوهر ببخشد، طلاق بائن است، در غير اين صورت، طلاق رجعى است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 345

وكالت زوجه در طلاق مشروط به سفر زوج

سؤال 1078. به همسرم وكالت طلاق در صورت مسافرت اينجانب به خارج از كشور دادم، لكن به دلايلى سفر منتفى شد و همسرم از اين وكالت استفاده نموده و با بخشش مقدارى از مهريه، حكم طلاق خلعى گرفته است. آيا طلاق وى صحيح است؟ آيا مى توانم به همسرم رجوع كنم؟

بسمه تعالى: اگر وكالت مشروط به سفر باشد، باطل است و اگر او وكيل است كه بعد از سفر خود را مطلّقه كند، در اين صورت وكالت صحيح است و تا موكّل به سفر نرفته وى حق طلاق دادن را ندارد و چنين طلاقى باطل است. گذشته بر اين، اگر موكِّل او را در دادن طلاق رجعى وكيل كرده، او نمى تواند طلاق خلعى بگيرد. پس طلاق خلعى او با قطع نظر از مطلب گفته شده در صدر پاسخ، باطل است و نيازى به رجوع نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 346

وكالت در طلاق

سؤال 1079. اگر زوج به زوجه، با اسقاط خيارات در ضمن عقد لازم خارج، وكالت در طلاق دهد، آيا زوجه مى تواند با بذل قسمتى از مهريه، خود را با طلاق بائن از نوع طلاق خلع مطلقه نمايد؟

بسمه تعالى: ظاهر اين است كه وكالت مربوط به طلاق رجعى است و ديگر انواع طلاق نياز به تصريح دارد. علاوه بر اين، طلاق خلعى بستگى دارد كه زن را وكيل كند كه قسمتى يا همه ى مهر يا چيز ديگر را به زوج ببخشد و از طرف او وكيل باشد كه قبض كند و اين نوع طلاق بايد در وكالت تصريح شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 346

فسخ عقد توسط پدر دختر

سؤال 1080. پس از عقد ازدواج و قبل از عروسى، پدر دختر منصرف شد و درخواست فسخ عقد كرد و بدون اطلاع بنده، دختر را به ازدواج شخص ديگرى درآورد. آيا پدر حق فسخ دارد؟

بسمه تعالى: در فرض مسأله حق فسخ براى پدر و دختر وجود ندارد و طبعاً تزويج او به شخص ديگر، بدون طلاق زوج و تمام شدن عده، باطل و در برخى صور موجب حرمت ابدى براى آن شخص مى شود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 442

توافق بر نگهدارى طفل توسط مادر تا سن 10 سالگى

سؤال 1401 . زوجين به موجب طلاق توافقى از يكديگر جدا مى شوند و نيز توافق مى كنند كه پسر 10 ساله آنان تا سن بلوغ در حضانت زوجه باشد آيا زوج مى تواند پس از مدّتى توافق بر حضانت را رد كند؟

بسمه تعالى: هرگاه زوجه ضمن عقد لازم يا با صلح نامه اى قرارداد ببندد كه زوج حق حضانت خود را تا سن بلوغ به او واگذارى كند و يا قبل از طلاق بر اين كار با هم مذاكره كند در چنين شرايطى شوهر به شرط خود عمل كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 442

طلاق زنى كه شير مى دهد

سؤال 1402 . زنى كه شير مى دهد و شوهر با او نزديكى كرده، طلاق او چگونه است؟

بسمه تعالى: يك بار كه خون ديد و سپس پاك شد شوهر مى تواند وى را طلاق دهد و اگر خون نمى بيند بايد سه ماه صبر كند و سپس طلاق دهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 442

طلاق در كشورهاى غير اسلامى

سؤال 1403 . در كشور روسيه زوجها هنگام جدايى طبق قوانين موجود، طلاق به شكل رسمى و دولتى انجام مى شود آيا اين نوع طلاقهاى مكاتبه اى صحيح است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال چون طلاق با مراسمى انجام مى گيرد و در دفتر نوشته مى شود و زوج امضاء مى كند شايد اين طلاق به صورت انشاء كتابتى كافى باشد و احتياط اين است كه اين زن به حاكم شرع مراجعه كند و به عنوان ولايت صيغه طلاق را اجراء كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 443

طولانى بودن عقد موقت و غيبت زوج

سؤال 1404 . آيا زوجه موقت كه مدت عقدش طولانى است و زوج غيبت كرده و دسترسى به وى ندارد و دچار عسر و حرج مى باشد آيا امكان بذل مدت از سوى حاكم وجود دارد؟ و اگر زوج تمام مهر را پرداخته و دخول صورت نگرفته باشد آيا مى تواند نصف آن را براى خود و نصف ديگر رابه و

بسمه تعالى: حاكم شرع يعنى مجتهد جامع الشرايط كه اجتهاد مطلق او ثابت است مى تواند با درنظرگرفتن عسر و حرج غير قابل تحمل اقدام به بذل مدت كند ولى چون دخول صورت نگرفته نصف مهر را مى گيرد و راجع به نصف ديگر بر اساس نظر حاكم شرعى عمل كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 443

اظهار علاقه در عده طلاق

سؤال 1405 . آيا به زنى كه در عده طلاق است مى توان اظهار علاقه كرد؟

بسمه تعالى: در عده طلاق بائن به صورت كنايه اشكال ندارد مثل اين كه بگويد من زنان را دوست دارم اما در عده طلاق رجعى بايد صبر كند تا مدت عده تمام شود إظهار علاقه در عده جائز نيست . لطفاً به تفسير آيه «ولا تواعدوهنّ سراً الا أن تقولا قولاً معروفا» بقره/ 235 مراجعه بفرمائيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 444

منع ديدار مادر از فرزندش

سؤال 1406 . آيا پدر مى تواند شرعاً فرزند خود را از ديدار مادر مطلقه اش (كه قبلاً زوجه آن پدر بود) منع كند و بگويد اگر به ديدار مادرت بروى عاق مى كنم؟

بسمه تعالى: اطاعت پدر در صورتى است كه به غير معروف امر نكند بنابراين فرزند مى تواند با مادر خود ديدار و به او نيكى كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 444

خطاء در حكم عده وفات به عده طلاق

سؤال 1407 . زنى شوهرش مرده و مرد ديگر به گمان اينكه عدّه وفات همانند عدّه طلاق سه ماه است با او ازدواج مى كند و بعداً متوجه مى شوند كه مسأله برخلاف آن بوده است ارتباط را قطع مى كنند يا زن را طلاق مى دهد اكنون بعد از سرآمدن عدّه وفات مى خواهند زندگى مشترك

بسمه تعالى: هرگاه دخول كرده باشد ازدواج مجدد جايز نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 444

طلاق در حال حيض و ازدواج و فرزندان

سؤال 1408 . كسى درحال حيض زن خود را طلاق داده مطلقه بعد از انقضاء عده با شخصى ازدواج نموده و اكنون داراى دو فرزند مى باشد طلاق و ازدواج مجدد او شرعاً چگونه است و فرزندان اخير او چه حكمى دارند؟

بسمه تعالى: طلاقش باطل است و به تبع آن ازدواج هم باطل است ، در هر تقدير فرزندان ، فرزندان شرعى هر دو هستند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 444

شك در صحت طلاق و ازدواج پس از آن

سؤال 1409 . پس از چند سال ازدواج شك شود كه موقع طلاق در عادت ماهيانه بوده است آيا ازدواج باطل است؟

بسمه تعالى: اگر موقع اجراء طلاق احكام طلاق را بدانند و احتمال توجه به آن را بدهند طلاق محكوم به صحت است ولى بهتر است احتياطاً از شوهر پيشين مجدداً طلاق بگيرد دو مرتبه پس از خروج عده با ديگرى ازدواج كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 445

ورود شوهر به منزل مشترك پس از طلاق

سؤال 1410 . از همسرم طلاق گرفتم و دوران عده سپرى شده است ولى سه دانگ از منزل كه در اختيارم است متعلق به شوهر است اكنون كه وى نامحرم مى باشد آيا مى تواند در هر زمان وارد منزل شود؟

بسمه تعالى: شوهرى كه از او طلاق گرفته ايد حكم اجنبى دارد و او بايد به همان نحو رفتار كند و بدون اجازه وارد محدوده خانواده شما نشود و پس از ورود با اجازه بايد به گونه اى باشد كه رفت و آمد ثالث ممكن بوده و خلوت با اجنبيه صدق نكند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 445

شرط پرداخت نصف دارايى در صورت طلاق

سؤال 1411 . در سند ازدواج شرطى به اين صورت آمده است و زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظائف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايى خود را كه در ايام زناشويى با ا

بسمه تعالى: شرط مزبور به خاطر جهالت اشكال دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 446

طلاق بدون حكميّت

سؤال 1412 . چنانچه طلاقى بدون اجراء حكميت با تمام شرايط صحت واقع شود آيا طلاق مزبور صحيح است يا باطل؟

بسمه تعالى: اگر با شرائط شرعى همراه بوده صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 446

وكيل شدن همسر در طلاق

سؤال 1413 . شوهر به جهت جلب اعتماد، همسرش را در امر طلاق وكيل مى كند و همسر نيز مهريه را بذل و درخواست طلاق خلعى مى نمايد سپس شوهر ادعا مى كند كه وكالت حقيقى نبوده بلكه فقط به جهت جلب اعتماد چنين نوشته اى به او داده است آيا طلاق صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه او را در هر نوع از طلاق حتى خلعى وكيل نموده است ادعاى بعدى كه وكالت حقيقى نبوده بلكه به خاطر جلب اعتماد بوده مسموع نيست مگر دو شاهد عادل بر اين كار گواهى دهند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 446

طلاق با ادعاى دروغ

سؤال 1414 . زنى به دروغ ادعاى مجهول المكان بودن شوهر كرده و تقاضاى طلاق مى كند و پس از طلاق و اجراى صيغه خلع ازدواج مى كند آيا طلاق او و بذل او صحيح است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال ازدواج او باطل است و زن همسر شرعى شوهر سابق مى باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره :

سؤال 1415 . در عقد متعه شوهر مدت را و زوجه مهر را بذل كنند لكن بعداً زوجه به مهر رجوع كند آيا مرد مى تواند به زن رجوع نمايد؟

بسمه تعالى: رجوع از هر دو طرف ساقط است . والله العالم

بسمه تعالى: رجوع از هر دو طرف ساقط است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 447

طلاق تلفنى

سؤال 1416 . اگر كسى صيغه طلاق را جارى كند و دو شاهد عادل از طريق تلفن بشنوند آيا چنين طلاقى صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه مطمئن باشند كه صدا مربوط به زوج يا وكيل زوج است حضور در مجلس عادى شرط نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 447

رجوع به مهر پس از طلاق بائن

سؤال 1417 . اگر زوجه تمام مهريه خود را در ازاى طلاق بذل نمايد و زوج نيز با قبول بذل موافقت نمايد ولى پس از اجراى صيغه طلاق بائن زوجه در ايام عده به قسمتى از مهريه خود رجوع كند آيا رجوع جايز است؟

بسمه تعالى: مى تواند به برخى از آن چه كه بذل كرده رجوع كند قهراً طلاق خلعى به طلاق رجعى مبدل مى شود و بايد مرد آن مقدار را بپردازد و اما آن مقدارى را كه بذل كرده و رجوع نكرده پرداخت آن لازم است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 447

وكالت در طلاق به شكل مطلق

سؤال 1418 . آيا زوج مى تواند در حين عقد بدون قيد و شرط زوجه را وكيل در طلاق كند؟

بسمه تعالى: در عقدنامه ها وكالت زن محدود و مشروط به موارد خاصى است و هرگز وكالت مطلق مطرح نيست و وكالت مطلقه براى زن ضمن عقد خارج لازم اشكالى ندارد ولى بايد در حدود ضوابط شرع باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 448

شوهر معتاد و زندگى با عسر و حرج

سؤال 1419 . شوهر زنى معتاد و هيچ شغلى ندارد آيا زن مى تواند به جهت عسر و حرج از شوهر جدا شود؟

بسمه تعالى: بايد دو فرد عادل و كارشناس از نزديك زندگى آنها را مطالعه كنند هرگاه تشخيص دادند زندگى آنها حرجى و غير قابل تحمل است به حاكم شرع گزارش كنند او در اين مورد تصميم مى گيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 448

عزل وكيل از طلاق

سؤال 1420 . اينجانب طى اختلاف با همسر ، به مادر همسرم وكالت دادم كه همسرم را مطلقه نمايد ولى پس از دادن وكالت پشيمان شدم و ايشان را از وكالت عزل كردم ولى وى با حضور در دفترخانه حكم طلاق را جارى كرد آيا طلاق جارى مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه ما در همسر را قبل از اجراء صيغه طلاق عزل و مطلع نموديد طلاق او باطل است و اگر پس از اجراء صيغه طلاق او را عزل كرديد يا قبلا عزل كرديد و پس از اجراء طلاق اطلاع داديد طلاق او صحيح است . اين حكم شرعى است اما در صورت اختلاف نياز به اثبات در دادگاه دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 448

عقيم بودن زوج يا زوجه

سؤال 1421 . زوجه پس از چند سال از زندگى مشترك و مراجعه به پزشك داراى فرزند نمى شود و علّت آن آسيب در اثر تصادف بوده و يا مادرزادى فاقد رحم و تخمدان است آيا زوج مى تواند عقد را فسخ كند؟

بسمه تعالى: عقيم بودن همسر سبب فسخ نيست و اگر بخواهند از هم جدا شوند راه شرعى آن طلاق است ولى بهتر اين است كه پيوند مقدس را حفظ كند و زوجه دوم انتخاب كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 449

گرفتن مهريه و درخواست طلاق خلع

سؤال 1422 . اگر زوجه قبل از درخواست طلاق به استناد شرط مندرج در عقدنامه با مراجعه به دادگاه و واحد اجراى ثبت، تمامى مهريه را دريافت نمايد طلاق خلع در اين صورت صحيح است يانه؟

بسمه تعالى: اگر شرط كند مهرى را كه گرفته برگرداند صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 449

طلاق خلع و آمدن مرد به خانه زن

سؤال 1423 . مردى زنش را طلاق خلع مى دهد و با يكديگر توافق مى كنند كه مرد شبها براى استراحت به خانه زن بيايد آيا آمدن مرد به منزل زن در حاليكه چند فرزند دارد جايز است؟

بسمه تعالى: از آنجا كه مرد نامحرم است و در خانه جز زن كس ديگرى نيست خلوت با اجنبيه حرام است مگر اينكه فرزندان بزرگ شده باشند و خانه از حالت خلوت بيرون بيايد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 449

طلاق و هداياى بستگان دو طرف در زمان عقد

سؤال 1424 . پس از چند سال زندگى مشترك زوجين با طلاق از همديگر جدا شده اند هدايايى كه در اين مدّت دريافت كرده اند چگونه تقسيم شود؟

بسمه تعالى: معمولاً هداياى خانواده زوج، آن را تمليك زوج نموده و هداياى خانواده زوجه، تمليك زوجه مى كنند مگر اينكه تصريح بر خلاف كنند، هرگاه مختصات هريك به رضاى خودش خرج زندگى مشترك شده، عوض نخواهد داشت مگر اينكه زوجه موقع خرج كردن تصريح بر ضمان كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 450

طلاق زنى كه رحم ندارد

سؤال 1425 . زنى كه رحم او را برداشته اند در صورتى كه زوج 3 بار يا 6 بار وى را طلاق دهد محلّل لازم است؟ و اگر وى را نه بار طلاق دهد ايا ازدواج با وى حرام ابدى است؟

بسمه تعالى: محلّل لازم است، و هرگاه نه بار با شرايط طلاق دهد حرام مؤبّد مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 450

مخارج ضررهاى جسمى پس از طلاق

سؤال 1426 . زنى به جهت سوء معاشرت و كتك زدن و بد اخلاقى شوهر دچار ناراحتى هاى جسمى و روحى شده است و طبق نظر پزشك وى بايد تحت مراقبت باشد آيا مى توان هزينه ضررهاى جسمى و روحى از قبيل هزينه بيمارستان و درمان را در صورت وقوع طلاق، از زوج مطالبه نمود؟

بسمه تعالى: هرگاه طبق نظر پزشكان متخصص ثابت شود كه اين حالات مربوط به سوء رفتار شوهر بوده و بيمارى مربوط و مستند به زمينه هاى شخصى دختر نبوده است در اين صورت با حكم حاكم شرع ضمان ثابت مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 450

اگر در عده يك بار حيض ببيند و سپس يائسه شود

سؤال 1427 . هرگاه زن مطلقه يك بار خون حيض ديد و سپس يائسه شد عده وى چگونه است؟

بسمه تعالى: دو حيض تبديل به دو ماه مى شود و اين مسأله منصوص است و نيز اگر دو بار حيض شدو سپس قطع شد در اين مورد نيز دو بار حيض به ضميمه يك ماه در خروج از عدّه كافى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 451

رجوع زن از بذل در طلاق و عدم تمكين وى

سؤال 1428 . زوج بر حسب توافق طرفين مشروط بر اينكه زوجه مهريه خود را در عوض طلاق به زوجه بذل كند زوجه را طلاق دهد ولى پس از طلاق زوجه به دفتر طلاق مراجعه و از بذل خود رجوع نمايد و زوج نيز پس از اطلاع از اقدام زوجه به دفترخانه طلاق مراجعه و رجوع به زوجيت كر

بسمه تعالى: هرگاه رجوع زوجه نسبت به بذل و رجوع زوج نسبت به طلاق در عده انجام بگيرد زن بايد تمكين كند و عدم تمكين او كار حرام و مايه نشوز است و در اين حالت نفقه ساقط مى شود و اما مطالبه مهريه در صورتى كه زوج توانايى ادا داشته باشد حاكم شرع مى تواند او را الزام به اداء كند و در غير اين صورت بايد منتظر توانايى زوج باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 451

طلاق خانمى كه رحم ندارد

سؤال 1429 . خانمى كه رحم او را برداشته اند طلاق او به چه صورت است؟

بسمه تعالى: هرگاه طبق شرائط خون حيض مى بيند مانند ديگران عده نگه دارد و در غير اين صورت شوهر سه ماه از نزديكى خوددارى مى كند آنگاه صيغه طلاق جارى مى كند و مدت عده سه ماه يعنى نود روز مى باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 442

طلاق زن بدون مهر

سؤال 1356 . در صورت شرط عدم مهر در نكاح دائم، اگر زن را طلاق داد آيا زن استحقاق مهر دارد يا نه؟

بسمه تعالى: فرض سؤال مفوضة البضع يا در حكم نسيان مهر است اگر قبل از دخول طلاق داد چيزى به عنوان تمتيع به زوجه مى دهد و اگر بعد از دخول باشد مهرالمثل تعلق مى گيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 442

طلاق به درخواست زوجه بدون بذل

سؤال 1357 . اگر طلاق به درخواست زوجه باشد و در حكم دادگاه طلاق را خلع ناميده باشد ولى چيزى براى بذل قرار نداده اند اين طلاق چه نوع طلاقى خواهد بود؟

بسمه تعالى: اگر جمله «أنتِ طالق» را به زبان آورده است طلاق رجعى مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 442

درخواست مهريه در طلاق خلع

سؤال 1358 . اگر زوج غير از منزل مسكونى اموال ديگرى ندارد زوجه كه درخواست طلاق خلع نموده است مى تواند مهريه را به طور كامل و نقدى درخواست نمايد؟

بسمه تعالى: در طلاق خلع زوجه بايد مبلغى را به شوهر بدهد نه اين كه چيزى از او بگيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 442

اسقاط حق رجوع در طلاق خلع

سؤال 1359 . طلاق خلعى به اين صورت انجام گرفته است كه زن در ايام عده به آنچه كه بذل نموده حق رجوع ندارد سپس در ايام عده طرفين رجوع كرده ولى ذكرى از مابذل به ميان نيامده است. آيا زوجيت طرفين و رجوع به مابذل و حق مطالبه مهريه چه حكمى دارند؟

بسمه تعالى: اگر رويكرد رجوع اين است كه به زندگى سابق برگردند و اين طلاق در وسط كأن لم يكن باشد مهريه ثابت مى شود و احتياط آن است كه در صورتى كه فعلاً عده منقضى شده عقد را تجديد كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 443

طلاق خلع و ازدواج موقت در ايام عده

سؤال 1360 . اگر همسرم را طلاق خلع بدهم ولى در همان ابتداى عده اش به عقد موقت با وى ازدواج كنم كه معلوم مى شود كراهتى نداشته است آيا مى توان طلاق خلع را در اين مورد باطل دانست؟

بسمه تعالى: هرگز عقد موقت دليل بر عدم كراهت نيست زيرا ممكن است زن از زندگى با زوجيّت دائم كراهت داشته باشد اما از زندگى موقت و گذرا روى يك رشته مصالح راضى باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 443

آميزش به قصد لذت پس از طلاق خلع و مبارات

سؤال 1361 . پس از طلاق خلع و مبارات اگر به قصد لذت و به عنوان آخرين بار رابطه جنسى برقرار شود تكليف چيست؟

بسمه تعالى: مسلماً اگر فقط قصد لذت باشد پس از طلاق رابطه نامشروع است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 443

عسر و حرج زوجه

سؤال 1362 . اگر حاكم با شهادت شهود عسر و حرج زوجه را احراز كند آيا مى تواند بدون احضار زوج و استماع دفاعيات او زوجه را طلاق دهد؟

بسمه تعالى: صرف احراز حاكم در اين مورد كافى نيست و بايد زوج را احضار كند تا خود زوج طلاق دهد و در صورت اباء زوج، حاكم شرع طلاق مى دهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 444

حق طلاق به خاطر عسر و حرج زوجه از نزديكى

سؤال 1363 . در صورتى كه نزديكى به خاطر تنگى مجرا درد شديد و عسر و حرج براى زوجه داشته باشد حق درخواست طلاق دارد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال كه نزديكى مايه عسر و حرج براى زن است حق امتناع دارد نه حق طلاق. فقط مرد مى تواند از حق طلاق خود استفاده كند .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 444

ادعاى عسر و حرج بدون تغيير شرايط زوج

سؤال 1364 . اگر بيوه اى با اطلاع و اختيار كامل به عقد دائم فردى ساده (كم توان ذهنى) درآمده و قبل از عقد و بعد از آن همه جا با هم و هم كلام بوده اند و حالا پس از چند سال بدون تغيير شرايط، درخواست مطلقه شدن به عنوان عسر و حرج بدون رضاى زوج را دارد آيا اين ك

بسمه تعالى: در فرض سؤال نمى تواند موضوع مزبور را وسيله اى براى طلاق قرار دهد و به ديگر سخن چون شرايط عوض نشده و حالت يكسان حاكم است نمى تواند بدون رضايت زوج طلاق بگيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 444

ازدواج با برادزاده و خواهر زاده در عده طلاق خلع

سؤال 1365 . فردى زوجه خود را طلاق خلع داده است و در زمان عده با برادرزاده و يا خواهرزاده او ازدواج نموده است آيا زوجه مى تواند رجوع به بذل كند؟ و اين رجوع به بذل اذن حساب مى شود يا خير؟

بسمه تعالى: ممنوعيت ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده مربوط به جايى است كه زوجيت ثابت باشد. ولى در اين جا با طلاق خلع ديگر اين زن زوجه شوهر نيست. لذا ازدواج با برادرزاده و يا خواهرزاده مانعى نخواهد داشت و زن به خاطر وجود مانع نمى تواند برگردد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 445

رجوع به مهريه قبل از طلاق

سؤال 1366 . اگر زنى قبل از طلاق به شوهر بگويد از مهريه ام مى گذرم و يا گذشتم آيا جايز است قبل از طلاق به بخشش خود رجوع كند؟

بسمه تعالى:اگر شرط طلاق باشد خواه هبه باشد يا ابراء مى تواند رجوع كند و اگر شرط طلاق نباشد اگر بخشيده باشد مى تواند رجوع كند ولى اگر ابراء كرده باشد جايى براى رجوع نيست.والله العالم رجوع زوج پس از طلاق و عده

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 445

سؤال 1367 . زنى در دادگاه با ادعاى مجهول المكان بودن زوج و عسر و حرج درخواست طلاق مى دهد و پس از طى مراحل قانونى و شرعى طلاق جارى شده و عده هم گذشته ولى از زوج چيزى ظاهر نشده است. پس از عده زن ازدواج كرده و داراى فرزند است، حال آيا زوج قبلى حق رجوع دارد؟

بسمه تعالى: اگر طلاق مزبور به حكم دادگاه شرع انجام گرفته باشد و شرايط طلاق رعايت شده باشد پس از عده حق رجوع ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 446

بقاء وكالت در طلاق پس از وقوع طلاق

سؤال 1368 . اگر مردى به زنش وكالت در طلاق دهد و بعد از آن طلاق واقع شود و دوباره زن با همان مرد ازدواج كند آيا وكالت قبلى پابرجاست؟

بسمه تعالى: اگر رويكرد وكالت در طلاق براى بار اوّل بوده، بار دوم نياز به وكالت مجدد دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 446

طلاق به خاطر سوء رفتار و اعتياد

سؤال 1369 . در زندگى مشترك يك بار دعوا پيش آمده كه زوج زوجه را زده و به او توهين كرده است، خانواده زوجه مدعى اعتياد زوج هستند، ولى آزمايش ها منفى بوده و دادگاه او را از اتهام اعتياد تبرئه كرده، حال زوجه تمكين نمى كند، آيا مى تواند به خاطر سوء رفتار و اعتي

بسمه تعالى: در فرض سؤال كه اعتياد ثابت نشده و درگيرى يك بار هم نشانه سوء رفتار نيست نمى تواند خود را مطلقه سازد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 446

وكالت زوجه در طلاق

سؤال 1370 . پس از 3 سال زندگى به شوهرم گفتم طلاق مى خواهم، او هم بدون اين كه نظرش را بگويد رها كرد و رفت، بعد از سه چهار سال از طريق دادگاه طلاق گرفتم، حال آمده مى گويد من نمى خواهم طلاق بدهم، حكم شرع چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه در عقدنامه شوهر اين ماده را امضا كرده كه در صورت ترك زندگى وعدم انفاق نفقه، همسر وكيل است كه خود را مطلقه سازد در اين صورت طلاق شرعى است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 447

وكالت در طلاق

سؤال 1371 . زوج در ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم به زوجه وكالت به هر نوع طلاق داده است و ذكر كرده كه اگر زوجه طلاق خلع را انتخاب نمايد حق دارد از طرف زوج بذل را قبول كند، حال اگر زوجه طلاق خلع را انتخاب كند و شوهر حاضر به قبول بذل نشود آيا لازم است به حاك

بسمه تعالى: اگر در وكالت قيد شده است كه اگر زوجه طلاق خلع را انتخاب نمود حق دارد از طرف زوج بذل را قبول كند، ديگر نيازى به حاكم نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 447

وكالت زوجه بر طلاق و پشيمانى زوج

سؤال 1372 . اينجانب به زوجه ام در محضر و در ضمن عقد خارج لازم وكالت در طلاق داده ام اكنون پشيمان شده ام آيا مى توانم وكالت را فسخ كنم؟

بسمه تعالى: بهترين راه اين است كه با همسر خود با رأفت و مهربانى رفتار كنيد تا هر نوع فكر استفاده از وكالت را فراموش كند و در غير اين صورت راهى براى فسخ وكالت نامه نيست مگر اين كه خود طرف راضى شود. عقد وكالت هر چند عقد جايز است ولى در محضر در ضمن عقد لازم خارج اين حق از شما گرفته شده است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 447

وكالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد و عقد براى محرميّت

سؤال 1373 . اگر زوج به زوجه در صورت ازدواج مجدد، وكالت بر طلاق دهد اگر زوج به جهت محرميت با دختر بچه اى با اجازه از ولى عقد موقت بخواند آيا زوجه مى تواند خود را مطلقه نمايد.؟

بسمه تعالى: وكالت مزبور ناظر به ازدواجى است كه در حباله شوهر بماند و از نوعِ ازدواج موقت آن هم با بچه منصرف است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 448

وكالت در طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه به مدت 6ماه

سؤال 1374 . اگر زوج در ضمن عقد خارج لازم به زوجه وكالت دهد در صورت عدم پرداخت نفقه به مدت 6 ماه زوجه حق طلاق دارد، در صورت ايجاد شدن اين حق و پس از آن نفقه پرداخت شود آيا حق طلاق باقى است؟

بسمه تعالى: شرعاً حق زوجه ساقط نمى شود ولى اخلاقاً بايد زوجه از تصميم خود برگردد و نبايد خانواده را با اين كارها از هم بپاشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 448

وكالت در طلاق خلع با هر شرط

سؤال 1375 . اگر شوهر به همسر خود وكالت داده به اين عبارت «وكيل هستيد در طلاق خلع با هر شرط» حال شوهر ادعا مى كند كه من منظورم بذل كل مهريه بوده است تكليف چيست؟

بسمه تعالى: اطلاق كلام او معتبر است مگر در مواردى كه اطلاق از آن منصرف باشد و عرفاً كلام گوينده آن را دربرنگيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 448

شرط حق طلاق به دست زوجه

سؤال 1376 . آيا مى توان در عقد شرط كرد كه حق طلاق به دست زوجه باشد؟

بسمه تعالى: اين شرط كه طلاق دستِ زن باشد شرط باطل است چون مخالف قانون اسلام است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 449

شرط فرزند آورى(بطور طبيعى)در دفتر عقد

سؤال 1377 . اگر با تلقيح مصنوعى امكان فرزنددار شدن زن باشد آيا زن مى تواند با تمسك به شرط موجود در دفتر عقد ـ كه اگر در 5 سال از شوهرش فرزنددار نشود وكالت در طلاق خواهد داشت ـ خود را مطلقه سازد؟

بسمه تعالى: ظاهر شرط اين است كه امكان بچه دار شدن به صورت طبيعى باشد نه از طريق مصنوعى كه در ذهن طرفين به هنگام عقد وجود نداشته است بنابر اين شرط محقق است زيرا به صورت طبيعى بچه دار نمى شود مع الوصف چون مسأله مهم است در اين مورد احتياط كند و از اختيار خود استفاده نكند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 449

شرط فرزند آورى در مدت 5 سال در دفتر عقد

سؤال 1378 . در بند 10 دفترچه عقد آمده كه اگر به مدت 5 سال زوجه از همسر خود فرزند نياورد مى تواند خود را مطلقه كند. حال اگر زوجه فقط 2 سال در تمكين بوده آيا مى تواند به اين شرط براى طلاق تمسك كند؟

بسمه تعالى: مقصود اين است كه پنج سال در اختيار زوجه باشد كه از طريق نزديكى، عقيم بودن يا عدم آن روشن شود و در فرض سؤال فقط دو سال با شوهر بوده است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 449

درخواست طلاق به خاطر سابقه نابارورى زوج

سؤال 1379 . در چند سال اول زندگى، زوج توانايى بچه دار شدن نداشت، حال با عمل جراحى اين توانايى حاصل شده است، آيا زوجه مى تواند به بهانه اين كه قبلاً اين توانايى نبوده درخواست طلاق دهد؟

بسمه تعالى: اوّلاً بارور نشدن سبب نمى شود كه شوهر تحت فشار قرار بگيرد تا همسرش را طلاق دهد مگر اين كه در عقدنامه شرط شود آن هم به صورت شرعى ثانياً اكنون كه اين مشكل رفع شده هيچ مجوزى براى درخواست طلاق نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 450

سه ازدواج و سه طلاق در حيض

سؤال 1380 . خانمى سه بار ازدواج كرده و هر سه بار طلاق گرفته ولى هر سه طلاق او در حيض بوده است، الآن دسترسى به هيچ يك از شوهران ندارد تكليف چيست؟

بسمه تعالى: اگر شوهرانى كه طلاق داده اند كسب اطلاع از عادت زن براى آنان مشكل بوده است و يا در سفر بوده اند و داراى چنين خصوصيتى باشند طلاق آنها صحيح است. در غير اين صورت هر سه طلاق باطل است، يعنى طلاق اوّل باطل و طلاق هاى دوم و سوم فاقد موضوع است. اكنون كه دسترسى به شوهر اول نيست مسأله به حاكم شرع مراجعه مى شود و با تعيين مدت اگر نتيجه بخش نشد طلاق مى دهد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 450

سه طلاقه غير مدخوله

سؤال 1381 . اگر زن غير مدخوله سه طلاقه شود آيا نياز به محلل دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه سه بار عقد كرده و سه بار طلاق داده است نياز به محلل دارد هر چند دخول نكرده باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 450

طهر غير مواقعه در يائسگى

سؤال 1382 . خانمى در سن 40سالگى يائسگى قبل از موعد پيدا كرده و دو ماه خون نديده است براى طلاق در طهر غير مواقعه تكليف او چيست؟

بسمه تعالى: بايد سه ماه صبر كند و مقاربت انجام نشود اگر خون نديد طلاق دهد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 451

اختلاف در طهر مواقعه

سؤال 1383 . پس از اجراى طلاق، زوج مدعى است كه در طهر مواقعه صورت گرفته ولى زوجه منكر است و مدعى است كه در طهر غير مواقعه صورت گرفته است قول كدام يك مقدم است؟

بسمه تعالى: قول مدعى صحت، مقدم است كه همان قول زن است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 451

اخفاى سابقه ازدواج و طلاق توسط زوجه

سؤال 1384 . زوجه سابقه ازدواج و طلاق قبلى را از شناسنامه خود پاك كرده است و در حين عقد هم به زوج اعلام نكرده است بعد از عقد و قبل از عروسى زوج ملتفت شده آيا مى تواند عقد را فسخ كند؟

بسمه تعالى: حق فسخ ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 451

طلاق بدون رضايت شوهر

سؤال 1385 . زوجه ام با همكارى وكيل خود بدون دليل درخواست طلاق خلع كرده و قاضى به صرف حرف هاى وكيل اقدام به صدور رأى طلاق كرده است، آيا اين طلاق صحيح است؟

بسمه تعالى: طلاق بدون اذن شوهر مطلقاً باطل است مگر در شرايط خاصى مثل اين كه زندگى حرجى باشد و قابل تحمل نباشد و زوج حاضر به دادن طلاق نباشد آن هم پس از ثبوت نزد حاكم شرع. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 452

طلاق خلع بدون رضايت شوهر

سؤال 1386 . همسرم به خاطر دخالت هاى ديگران درخواست طلاق خلع داده است در حالى كه بنده هيچ دليلى بر اين كار نمى بينم نه عسر و حرجى و نه اذيتى و نه كمبودى، و به شدت به اين مسأله اعتراض دارم آيا طلاق بدون رضايت شوهر صحيح است؟

بسمه تعالى: مجرد اين كه از شوهر خوشم نمى آيد مجوز عسر و حرج نمى شود. بايد يك رشته شواهد و قرائنى از رفتار شوهر ارائه كند كه نشانه عدم توافق اخلاقى و اسباب كراهت زوجه باشد، بنابراين در فرض مزبور درخواست طلاق خلعى موضوع ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 452

رضايت شوهر در طلاق

سؤال 1387 . پس از اذيت و آزار فراوان همسرم و ترك منزل و ندادن نفقه و پيگيرى از طريق فاميل و مشاوره و نهايتاً دادگاه طلاق به صورت حضورى انجام شد حال شوهرم همه جا مطرح مى كند كه اين طلاق بدون رضايت او بوده است حال تكليف من چيست؟

بسمه تعالى: حكم دادگاه محترم است مگر اينكه مدعى دليل بر اشتباه دادگاه اقامه كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 452

اجبار شوهر به طلاق

سؤال 1388 . در طلاق خلع در صورت پرداخت معادل نيمى از مهريه و عدم قبول آن از سوى شوهر آيا مى توان زوج را مجبور به اخذ آن و اجرا صيغه طلاق نمود؟(شوهر نيمى از عين مهريه را طالب است)

بسمه تعالى: طلاق در دست مرد است و تا رضايت او جلب نشود طلاق صحيح نيست و چون طلاق خلعى است طبعاً بايد عوض همان باشد كه شوهر به آن رضايت داده است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 453

طلاق خلع بدون رضايت زوج

سؤال 1389 . اگر زوجه با بذل تمام حقوق مالى خويش از جمله مهريه، نفقه و اجرت المثل خواهان طلاق باشد در حالى كه زوج رضايتى نه به طلاق و نه به بذل زوجه داشته باشد آيا چنين طلاقى شرعاً صحيح است؟

بسمه تعالى: طلاق در تمام شرايط بايد به اذن شوهر باشد مگر در جايى كه حاكم تشخيص دهد كه بايد زن را مطلقه سازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 453

مهر بخشيده شده و طلاق خلع و رجعى

سؤال 1390 . زن همه مهر و حق و حقوق خود را به شوهر بخشيده است اگر بعداً طلاقى صورت گيرد رجعى است يا خلع است؟ و اگر رجوع شود زن هم مى تواند به مهر رجوع كند؟

بسمه تعالى: اگر آنچه را كه از مهر و حقوق به شوهر بخشيده بدون درخواست طلاق بوده است نمى تواند موضوع طلاق خلع باشد مگر اين كه بعداً چيزهايى به شوهر ببخشد تا طلاق دهد در اين صورت طلاق خلعى مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 453

بى هوشى كامل مرد به مدت طولانى

سؤال 1391 . اگر مردى به مدت 5 سال در حالت كما(بى هوشى كامل) به سر برد تكليف همسر او چيست؟

بسمه تعالى: اگر زندگى در اين حالت براى زن حرجى و مشقت آور است به حاكم شرع رجوع كرده و تقاضاى طلاق بكند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 454

محدود شدن زوج با قيد طلاق زوجه با توافق طرفين

سؤال 1392 . در عقد ازدواج طرفين توافق كرديم كه زوجه حق طلاق داشته باشد حال كه زندگى با مشكلات عديده روبرو شده و من قصد طلاق دارم زوجه ام مى گويد بايد با رضايت من باشد آيا اين درست است؟

بسمه تعالى: قرارداد مزبور كه همسر نيز در طلاق سهمى داشته باشد بر خلاف شرع است و طلاق در دست مرد است، البته مرد نبايد بدون جهت بنيان خانواده را متلاشى سازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 454

شرط تمليك تا نصف دارايى

سؤال 1393 . ضمن عقد نكاح شرط شده است:«در صورت طلاق زوج مكلف است تا نصف دارايى خود را كه در زمان زوجيت حاصل نموده به زوجه انتقال دهد» آيا اين شرط صحيح است؟

بسمه تعالى: از نظر ما اين شرط مجهول است و تأثيرى ندارد، حداكثر براى جلب رضايت همسر به گونه اى كنار بيايند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 454

طلاق در ترك منزل و فسخ عقد زوج مرتد

سؤال 1394 . با مردى به ظاهر متدين ازدواج كردم بعد معلوم شد كه به احكام شرع معتقد نيست و حتى سفر حج در ايشان تغييرى ايجاد نكرد سپس با ادعاهاى عجيب و غريب و پيروى فرقه اى مرتد شروع به خودزنى و فحاشى به خود كرد و سپس از خانه رفت و سه سال است خبرى از او نداري

بسمه تعالى: هرگاه در عقدنامه شرط هشتم را امضا كرده باشد كه «زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترك كند(تشخيص ترك زندگى خانوادگى و تشخيص عذر موجه با دادگاه است) يا شش ماه متوالى بدون عذر موجه غيبت كند زن وكيل است كه خود را مطلقه سازد» در اين صورت دادگاه مى تواند او را طلاق دهد. و علاوه بر اين اگر دو شاهد عادل پيش حاكم شهادت دهند كه ايشان ضروريات دين را منكر شده، ارتداد او ثابت مى شود و زوجيت باطل مى گردد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 455

باردارى در طلاق خلع

سؤال 1395 . پس از رابطه جنسى، زن خون ديد و به حساب عادت ماهانه گذاشت و سپس به شكل خلع طلاق گرفت بعد معلوم شد زن باردار شده است آيا طلاق صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر پس از پاك شدن طلاق دهد و بعد روشن شود كه حامله بوده است طلاق صحيح است ولى زن از عده خارج نمى شود مگر با وضع حمل. و اگر صيغه طلاق در طهر مواقعه يا در موقع خون ديدن اجرا شده باشد طلاق باطل است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 455

طلاق غيابى با ادعاى كذب

سؤال 1396 . زنى مجهول بودن مكان همسر را ادعا كرده و اين كه چند سال است همسرش او را رها كرده با ادعاى عسر و حرج از دادگاه طلاق گرفته است همسر او پس از اطلاع دلائلى ارائه كرده كه همسرش دروغ گفته است حال تكليف دادگاه چيست؟ ازدواج بعدى اين زن چه حكمى خواهد دا

بسمه تعالى: دادگاه شرع اگر با موازين شرعى او را طلاق داده است، ظهور شوهر بعد از آن تأثيرى ندارد. و اگر بدون موازين شرعى بوده طلاق او باطل است بنابراين ازدواج او با فرد دوم هم باطل خواهد بود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 456

ظهار يا ايلاء

سؤال 1397 . اگر مردى به زن خود بگويد سر من و تو روى يك بالش قرار نخواهد گرفت آيا ظهار محقق مى شود؟ و تشبيه به يكى از محارم در ظهار كافى است؟ و آيا عربى بايد باشد؟

بسمه تعالى: شرط ظهار اين است كه لفظ ظهر به صورت عربى يا فارسى آن را به زبان بياورد و در غير اين صورت ظهار محقق نمى شود ولى بايد توجه نمود كه ظهار در مقابل دو عادل باشد كه سخن او را بشنود و زن در حال پاكى باشد كه دخول با او انجام نگرفته است و به تعبير ديگر مثل طلاق است و بايد شرايط طلاق موجود باشد البته تشبيه به يكى از محارم مانند دختر و خواهر محقق ظهار است به شرطى كه كلمه ظهر يا معادل آن را بگويد. و عربى بودن معتبر نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 456

طلاق مرد منكر ازدواج زن مدعيه را

سؤال 1398 . زن ادعا دارد كه به عقد شرعى مرد درآمده است و مرد منكر اين مسأله است و زن دليلى و مدركى بر حرف خود ندارد. در چنين حالى تكليف چيست؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال زن مدعيه است و مرد منكر و چون مدعى شاهد ندارد نوبت به قسم منكر مى رسد و مرد با سوگند خويش كار را تمام مى كند. ولى زن چون مدعى ازدواج است نمى تواند با ديگرى ازدواج كند و چون چين حالتى براى زن حرجى است حاكم شوهر را مى طلبد و از او درخواست مى كند كه به امر او طلاق دهد و مى گويد: «إن كنتِ زوجتى فأنتِ طالق» چنين شرطى مخلّ به طلاق نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 457

طلاق و ادعاى زوج بر يائسه نبودن زوجه

سؤال 1399 . در زمان طلاق در دادگاه زوجه ادعا مى كند كه يائسه و يا غير مدخوله است و زوج سكوت مى كند و دادگاه طلاق بائن مى دهد. پس از اجرا و ثبت طلاق زوجه ادعا و ثابت مى كند كه يائسه نبوده و يا مدخوله بوده آيا طلاق باطل است و يا تبديل به طلاق رجعى مى شود؟

بسمه تعالى: اگر اين طلاق در طهر غير مواقعه و با شرايط همراه بوده اگر طلاق به صيغه أنت طالق اجراء شده طلاق رجعى واقع مى شود و اگر شرايط جمع نبوده طلاق باطل است . والله العالم