فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 375

استفاده از مبالغ موجود در صندوق صدقه امداد

سؤال 1181 . كميته امداد صندوقهايى در اختيار مردم مى گذارد كه صدقه در آن بريزند آيا جايز است مقدارى از آن مبالغ را برداريم و به مستحقينى كه در نظر داريم بدهيم؟

بسمه تعالى: بايد طبق نظر كميته امداد مصرف شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 375

تصرف در صدقات قبل از پرداخت

سؤال 1182 . شخصى هر روز مقدارى پول به عنوان صدقه كنار مى گذارد بعد از مدتى دوباره آنها را جمع كرده و به مبلغ مجموع آنها پول ديگرى به فقير مى دهد و دوباره آن پول خرده را به همان نحو قبلى هر روز به عنوان صدقه كنار مى گذارد. آيا اين كار صحيحى است ؟

بسمه تعالى: ماقبل از رسيدن به دست فقير، صدقه محقق نشده و لذا مى تواند تبديل كند البته اگر داخل صندوق صدقات مى اندازد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 376

صدقه براى سلامتى امام زمان

سؤال 1183 . آيا براى سلامتى امام زمان(عليه السلام) ماهيانه گوسفندى را قربانى و بين مستمندان تقسيم كنيم صحيح است؟

بسمه تعالى: ان شاء الله مورد قبول خدا است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 376

گدايى بدون فقر

سؤال 1184 . گدايى كه مقاديرى زيادى پول از طريق سؤال و تكدى جمع آورى مى كند، آيا مرتكب فعل حرام مى شود يا نه؟ و ضمناً آيا مالك آن پول ها مى شود؟

بسمه تعالى: سؤال و گدايى كراهت شديده دارد و اگر فقير نباشد مالك آن پول ها نمى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 376

جمع آورى پول به نام امام زمان(عليه السلام) و مصرف آن

سؤال 1185 . صدقاتى كه به نام امام زمان (عليه السلام) جمع آورى مى شود بايد در چه مورد مصرف شود؟

بسمه تعالى: در مورد شيعيان نيازمند مصرف شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 376

آنجا كه انسان طلبكار خود را نشناسد

سؤال 1186 . اگر كسى طلبكار خود را نمى شناسد به چه كسى پرداخت شود؟

بسمه تعالى: هرگاه ذمه انسان به كسى مشغول است ولى او را نمى شناسد بايد آن را به عنوان صدقه از طرف وى به فقير بپردازد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 377

مصرف صدقات

سؤال 1187 . آيا دريافت مبالغى را كه مردم غالباً بدون نيت خاص به حساب بهزيستى واريز مى كنند مى توان در موارد زير مصرف كرد: 1 . كسانى كه در جلب اين مشاركتها فعاليت مى كنند،2 . براى مددكاران و مربيان و مديران سازمان، 3 . براى فعاليت هاى تبليغى در جهت جلب بيش

بسمه تعالى: صرف كمك هاى مردمى در قسمت دوم بدون اشكال است ولى در اوّل و سومى خالى از اشكال نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 377

دستمزد مسئولين جمع آورى كمك هاى مردمى

سؤال 1188 . چند نفر مسئول جمع آورى پول از مردم براى بيمارى خاص مى باشند آيا مى توان مبلغى از پول هاى جمع شده را به عنوان اجرت به آنها داد؟

بسمه تعالى: هرگاه مؤسسه خيريه اى پذيراى گردآورى اين وجوه باشد حق برداشت ندارد و اگر فردى را استخدام كند كه اين وجوه را جمع كند بايد حقوق آن را خود مؤسسه بپردازد مگر اينكه صاحبان وجوه را از اين كار آگاه سازند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 377

استفاده پرسنل از مبالغ اهدايى

سؤال 1189 . مبلغى جهت تهيه غذا براى ايتام اهدا مى شود آيا پرسنل مى توانند از آن غذا استفاده كنند؟

بسمه تعالى: هرگاه براى خصوص ايتام اهداء كنند ديگران از آن استفاده نكنند و اگر به عنوان احسان اهداء نمايند همه مى توانند از آن استفاده نمايند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 378

شرط پذيرش در خيريه ايتام

سؤال 1190 . مؤسسه خيريه ايتام شرط پذيرش را يتيم بودن فرزندان قرار داده است اگر خانواده هايى مراجعه و اعلام كنند كه پدر فرزندان مفقود الأثر يا متوارى مى باشد آيا خيريه مجاز به پذيرش چنين خانواده هايى مى باشد؟

بسمه تعالى: براى رفع مشكل شرط پذيرش را توسعه بدهيد كه به مطلق مستحق برسد ايتام يا غير ايتام . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 378

هزينه خوراك و ساير نيازمنديهاى ايتام

سؤال 1191 . آيا مؤسسه خيريه ايتام مجاز است علاوه بر هزينه خوراك، ساير نيازمنديها را مانند پوشاك، سفر و . . . تأمين نمايد؟

بسمه تعالى: هرگاه مقيد به اطعام نكرده اند مى توانيد در ديگر نيازمنديهاى ايتام مصرف كنيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 379

سؤال 1192 . آيا خيريه مجاز است نسبت به تأمين خوراك و پوشاك مادران ايتام نيز اقدام نمايد؟

بسمه تعالى: هرگاه مقيد به خصوص يتيم نكند مادر هم مى تواند مصرف كند و براى رفع مشكل شرط پذيرش را توسعه دهيد مانند ايتام و مستحقين . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 369

آداب صدقه

سؤال 1130 . آداب صدقه را بيان نماييد؟

بسمه تعالى: روايات متواتر بر استحباب صدقه وارد شده است خصوصاً روز جمعه و روز عرفه و ماه رمضان و بر عده بخصوصى مثل همسايه و ارحام و در اوّل هر روز و در اول هر شب و در صدقه قصد قربت شود البته صدقه بر ناصبى و حربى جايز نيست ولى به مخالف و ذمى مى توان صدقه داد و صدقه مستحب مخفيانه افضل است و اما صدقه واجب، اظهار آن افضل است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 369

فردى كه پدر و مادر او را رها كرده اند

سؤال 1131 . كسى كه پدر و مادر دارد ولى او را رها كرده اند، يتيم شمرده مى شود؟

بسمه تعالى: يتيم به شمار نمى رود ولى اگر محتاج شد بايد او را كمك كرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 369

مصرف وجوه پرداختى در ساختمان مؤسسه خيريه

سؤال 1132 . پس از تشكيل مؤسسه خيريه جهت نيازهاى ايتام و گذشت چند سال از فعاليت آن، اكنون نياز به توسعه ساختمان است آيا مى توان مقدارى از وجوه نقدى را صرف ساخت نمود؟

بسمه تعالى: خدمت به ايتام از بالاترين خدمات انسانى اسلامى است و در فرض سؤال با كسب اجازه از كسانى كه اين مبالغ را پرداخته اند مى توانيد در هدف معيّن مصرف كنيد ولى بدون اجازه جايز نيست البته ظاهر پرداخت براى رفع نيازهاى روزمرّه است، ولى بهترين راه اين است كه عده اى از خيرين را دعوت كنيد و موضوع را با آنها در ميان بگذاريد ان شاءالله كمك مى كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 370

حقوق پرسنل و هزينه هاى جارى

سؤال 1133 . آيا جايز است حقوق پرسنل مؤسسات خيريه و هزينه آب و برق و... را از صدقات خيرين پرداخت كرد؟

بسمه تعالى: پرداخت هزينه هاى جارى به صورت عادلانه از آن وجوه اشكال ندارد به شرطى كه اين مطلب در تابلويى نوشته شود كه هزينه هاى جارى از اين مبالغ تأمين مى شود به گونه اى كه واردين آن را مشاهده كنند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 370

مبالغ مؤسسه خيريه منحل شده

سؤال 1134 . اگر مؤسسه خيريه منحل شد، مبالغ آن چگونه بايد مصرف شود؟

بسمه تعالى: با اجازه مجتهد جامع الشرايط آنها را در مورد مناسب هدف خيريه مصرف كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 370

صدقه مستحبى به سيد

سؤال 1135 . آيا مى توان از صدقات مستحبى به سيد فقير پرداخت نمود؟

بسمه تعالى:در صورت علم به اين كه صدقه مستحبه است اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 371

قرض برداشتن از صدقات

سؤال 1136 . صندوق هاى يك خيريه براى جمع آورى صدقات در اختيار خيرين قرار مى گيرد، آيا مى توان از مبالغ جمع شده به صورت قرض برداشت و بعداً به جاى آن گذاشت؟

بسمه تعالى: احتياط لازم اين است كه مبلغى كه داخل صندوق ريخته اند هيچ نوع تصرفى در آن انجام نشود جز مصرف آن در محل صدقه . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 371

مصلحت يا عدم مفسده در فروش اموال صغير

سؤال 1137 . در فروش اموال صغير، ولى بايد مصلحت صغير را در نظر بگيرد يا عدم مفسده كفايت مى كند؟

بسمه تعالى: هرگاه تصرف موجب ضرر براى صغير نباشد معامله نافذ است البته اگر كوشش كند كه مصلحتى بر آن مترتب گردد بهتر است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 371

ميزان در تصرف در مال يتيم

سؤال 1138 . ملاك رعايت غبطه صغير وجود سود است يا عدم ضرر؟

بسمه تعالى: ميزان در تصرف در مال يتيم اين است كه در درجه اول مصلحت يتيم را درنظر بگيرد و در مواردى نيز مى تواند در مال يتيم تصرف كند به شرط اين كه هيچ مفسده اى قطعى و ظنى در آن نباشد مثلاً به كسى قرض بدهد كه احتمال عدم پرداخت نمى رود، حتى خود ولى در صورتى مى تواند استقراض كند كه در مقابل آن مالى داشته باشد . والله العالم