فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 521

بازگشت يكى از شهود از گواهى در اموال

سؤال 1652 . اگر يكى از دو شاهد كه عليه شخصى شهادت دروغ داده پشيمان شود آيا ضامن نصف المال مى باشد يا ضامن تمام آن؟

بسمه تعالى: اگر عدول وى پس از حكم باشد ضامن نصف است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 521

پنجاه قسم از يك نفر كافى است

سؤال 1653 . آيا در قسامه، پنجاه سوگند يك نفر از خانواده مقتول كافى است؟ يا اين كه بايد پنجاه نفر سوگند ياد كنند؟

بسمه تعالى: در صورت امكان بايد پنجاه نفر سوگند ياد كنند، و در غير اين صورت به مقدار ممكن اگر تنها ولى دم مدعى باشد و ديگران يا مدعى نبوده و يا آماده براى سوگند نباشد، پنجاه سوگند يك نفر كافي است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 521

تعارض نظر كارشناس با شاهدان عينى صحنه تصادف

سؤال 1654 . در مورد تعارض نظر كارشناس با شاهد صحنه تصادف، كدام نظر مقدّم است؟

بسمه تعالى: اگر دو نفر شاهد مورد اعتماد صحنه تصادف بر كيفيت آن شهادت دهند قول آنها مقدم است مگر اين كه كارشناس با ادله قطعى نظر آنها را نقض كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 522

قسم نزد قاضى و نديدن واقعه

سؤال 1655 . اگر شاهد در نزد قاضى قسم بخورد در حالى كه چيزى نديده، به واسطه سخن مردم و يا فاميل اين كار را انجام داده است و به ضرر ديگرى حكم شود اكنون پشيمان شده است وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: اگر از روى يقين و آگاهى كامل بوده اشكال ندارد در غير اين صورت هرگاه سوگند شما سبب حكم قاضى شده هر نوع ضررى كه از ناحيه اين سوگند متوجه ديگرى شده است ضامن است و بايد به قاضى مربوطه اعلام كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 522

عدول از شهادت

سؤال 1656 . اگر شهود پس از شهادت عدول نمايند آيا حكمى كه روى اعتماد به شهادت آنان انشاء گرديده از ديدگاه شرع لازم و نافذ مى باشد؟

بسمه تعالى: در غير حدود شرعى هرگاه رجوع شاهدان قبل از حكم باشد حكم متوقف ولى اگر پس از حكم باشد، حكم نافذ مى شود، خواه حكم اجراء شده باشد يا اجراء نشده باشد، و در مورد حدود مطلقا حتّى پس از صدور حكم خوددارى مى شود و اگر مورد عدول، جرح و قتل باشد، صورى دارد كه در كتابهاى قضاء بيان شده است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 522

انكار پس از اقرار به قتل

سؤال 1657 . شخصى نزد قاضى به قتل عمد اعتراف كرده است و قاضى نيز وى را محكوم كرده، اما رأى وى در ديوان عالى كشور نقض مى گردد و پرونده به قاضى ديگر ارجاع مى نمايند و متهم منكر قتل مى شود آيا قاضى دوم مى تواند به استناد اعتراف وى نزد حاكم اول وى را محكوم نما

بسمه تعالى: به نظر مى رسد انكار اين فرد پس از اقرار موجب تهمت و لوث است، بايد احكام قسامه اجرا شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 523

حُسن ظاهر شاهد

سؤال 1658 . آيا در تحصيل عدالت شاهد، حسن ظاهر كافى است؟

بسمه تعالى: اگر مقصود از حسن ظاهر اين است كه در اثر معاشرت ممتد، گناهى از او مشاهده نكند مسلّماً كافى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 523

غلط بودن قرائت نماز شاهد

سؤال 1659 . اگر چنانچه شاهد نتواند حمد و سوره خود را صحيح بخواند آيا اين ملاك فسق شاهد مى باشد؟

بسمه تعالى: اگر متوجه باشد كه حمد و سوره او صحيح نيست مع الوصف در يادگيرى آن سهل انگارى كند مرتكب گناه شده است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 523

سؤال 1660 . اگر بلوغ قاتل در قتل عمدى در زمان جنايت مورد ترديد باشد آيا شهادت نساء در بلوغ قاتل كافى در ثبوت قصاص است؟

بسمه تعالى: شهادت نساء در مورد بلوغ حجّت نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 523

شهادت صبى

سؤال 1661 . آيا شهادت صبى مميز در مورد جنايت مورد پذيرش مى باشد؟

بسمه تعالى: شهادت صبى در سن 10 سالگى با داشتن صفت تمييز در مورد جراحتها كه ميان خودشان رخ مى دهد حجّت است و ديه ثابت مى شود به شرطى كه از آن حادثه متفرق نشده باشند و در مورد افراد بالغ حجت نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 524

شهادت فردى كه از يك طرف نسب صحيح دارد

سؤال 1662 . با توجه به اين كه شهادت ولد الزنا پذيرفته نمى شود حال اگر فردى، نسبت به يك طرف (زانى يا زانيه) زنازاده بوده آيا شهادت وى معتبر است؟

بسمه تعالى: فردى كه از يك طرف نسب صحيحى داشته باشد مانند وطى به شبهه هرچند از طرف ديگر موصوف به زنا است شهادت او پذيرفته مى شود . والله العالم