فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 385

ديدن، لازمه شهادت به لواط

سؤال 1203. آيا در شهادت دادن به جرائمى مثل لواط، ديدن به چشم لازم است يا يقين و علم نيز كافى است و آيا بيان جزئيات در لواط شرط است و نيز در تفخيذ و مساحقه بايد جزئيات بيان شود؟

بسمه تعالى: شهادت بايد بر اساس حس باشد و علم و يقين كافى نيست و از اين نظر بين زنا و لواط و تفخيذ و مساحقه فرقى نيست و احتياط اين است كه شخص شهادت دهنده در لواط و مساحقه و تفخيذ نيز قادر به بيان جزئيات باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 386

اختلاف دو شاهد

سؤال 1204. اگر در اظهارات يكى از شهود بگويد: «ديدم دونفر، شخصى را كتك مى زدند» و شاهد ديگر بگويد:«ديدم كه ضارب الف، فلان مضروب را كتك مى زد» آيا نحوه شهادت از مصاديق تعارض است؟

بسمه تعالى: آنچه بيان شد، اختلاف نيست، بلكه «اجمال و تفصيل» است و اگر شهادت به نحوى باشد كه يكديگر را تكذيب كنند، بيّنه تمام نمى شود.

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 386

تعارض در شهادت

سؤال 1205. آيا تعارض در اظهارت شهود در خصوص نحوه ى شهادت در باره ى يك موضوع، موجب بى اعتبارى شهادت آنها مى شود؟

بسمه تعالى: اختلاف دو شاهد با يكديگر، دو صورت دارد: الف. گاهى اختلاف آنان حالت«اقل و اكثر» دارد به اين صورت كه يكى مى گويد بدهى بدهكار صدتاست و ديگرى مى گويد صد و بيست تا. در اين صورت اصل بدهى و مقدار صدتا ثابت مى شود. ب. گاهى اختلاف آنان به تكذيب يكديگر منجر مى شود; مثلاً هر دو، انجام عمل واحدى را از شخصى گواهى مى دهند، ولى در مكان يا در زمان آن اختلاف پيدا مى كنند. در اين صورت، هر دو شهادت از حجيت و اعتبار ساقط مى شود و بيّنه ناتمام است.

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 387

عدالت شاهد

سؤال 1206. ملاك در عدالتِ شاهد چيست؟

بسمه تعالى: كسى كه به انجام واجبات و اجتناب از محرمات ملتزم باشد، شهادت او نافذ است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 384

خروج زن از منزل براى شهادت

سؤال 1207. اگر به شخصى ظلم شود و شاهد يك خانم باشد، آيا براى شهادت دادن و خروج او از منزل، اجازه ى شوهرش لازم است؟

بسمه تعالى: در صورتِ درخواست قاضى يا شخصى كه به او ظلم شده است، اجازه ى شوهر لازم نيست.

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 387

شهادت زنان در تولد

سؤال 1208. آيا شهادت زنان بر اين كه ما مى دانيم فلان شخص از فلان مادر متولد شده است كافى است يا بايد در زمان زايمان در محل حضور داشته و تولد طفل را از بطن مادر ببينند؟

بسمه تعالى: هرگاه چهار زن بر نسب شهادت دهند، نسب ثابت مى شود به شرطى كه شهادت آنها مستند به حس باشد يعنى موقع ولادت حاضر باشند و يا اين كه به واسطه قول تعداد كثيرى از زنان محل، براى قاضى علم حاصل شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 387

شهادت صبى مميز

سؤال 1209. در چه موردى شهادت صبى مميّز مورد پذيرش است؟

بسمه تعالى: شهادت صبى در سن 10سالگى با داشتن صفت تمييز در مورد قتل كه ميان خودشان رخ مى دهد حجّت است و ديه ثابت مى شود به شرطى كه از آن حادثه متفرق نشده باشند و در مورد افراد بالغ حجت نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 388

شهادت فردى كه از يك طرف زنازاده و از طرف ديگر وطى به شبهه باشد

سؤال 1210. آيا شهادت فردى كه فقط از يك طرف زنازاده بوده و نسبت به طرف ديگر وطى به شبهه باشد پذيرفته مى شود؟

بسمه تعالى: شهادت او پذيرفته مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 388

شهادت بر پرداخت و ادعاى بقاء دين

سؤال 1211. اگر شهود شهادت دهند بر اين كه بدهى، پرداخت شده است و لكن طلب كار مدعى است طبق چك و يا سند موجود، بدهكار، بدهى خود را اداء ننموده است، آيا شهادت مقدم مى شود يا اسناد موجود؟

بسمه تعالى: هرگاه دو شاهد عادل گواهى دهند كه وجه مربوط به اين چك يا سند عادى پرداخت شده است و طرف چك را تحويل نداده يا بدهكار نگرفته است در اين صورت شهادت بر سند و چك مقدم است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 388

شهادت پنجاه نفر بر جنايت با عدم حضور در محل جنايت

سؤال 1212. شخصى را به جرم قتل دستگير كردند. آيا شهادت پنجاه نفر كه در محل نزاع حضور نداشته اند و مى گويند ما يقين داريم كه اين شخص توسط اين فرد به قتل رسيده است، قتل را ثابت مى كند؟

بسمـه تعـالى: «قسـامه» عبـارت از سـوگند خـوردن پنجـاه نفـر از اقـوام مقتـول بر صـدور قتـل از شخص معيّـن است; هر چند برخى قتل را مشاهده نكرده اند، ولى سوگند پنجاه مـؤمن، قاطعانه حاكى از اين است كه جريان مشتمل بر قرائن بوده اسـت، از اين رو موجب علم آنان شده است، البته قسامه در جايى است كـه لوث يعنى اماره و دليل روشن بر قاتل بودن شخص ظواهر وجود داشته باشد.والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 389

قسامه توسط بستگان

سؤال 1213. اگر با قَسامه(پنجاه قسم براى اثبات قتل) همراه با لوث(نشانه اى كه موجب ظن غالب حاكم به قاتل بودن شخص مى شود)، قتل ثابت شود، آيا لازم است كسانى كه قسم مى خورند از بستگان درجه ى اول و دوم مقتول باشند و آيا بيان نسبت خود با مقتول، هنگام قسم خوردن و

بسمه تعالى: كافى است كسانى كه قسم ياد مى كنند، از بستگان مقتول باشند و كسى كه قسم مى خورد بايد اين چهار قيد را به زبان بياورد: 1. نام قاتل و نام مقتول; 2. ذكر نسب قاتل و مقتول به طورى كه رافع ابهام باشد; 3. اين كه قاتل تنها قتل را صورت داده يا دستيارى در قتل داشته است; 4. عمد، شبه عمد يا خطا بودن قتل; هرگاه اين چهار قيد را همراه قسم بگويد كافى است و نيت ديگرى لازم نيست. اگر برخى از اعضاى قسامه، به صورت صحيح قسم بخورند و برخى ديگر به صورت غير صحيح، بايد به صورت صحيح تكميل شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 389

اقرار زن بر زنا

سؤال 1214. هرگاه زنى در چهار جلسه اقرار كند كه با مردى زنا كرده است، ولى هيچ گونه اطلاعاتى در خصوص آن مرد ندهد، آيا اقرار او نافذ است؟

بسمه تعالى: اقرار زن مسموع است ولو طرف را مشخص نكند; چه بسا نمى خواهد آبروى او را بريزد و فقط مى خواهد خود را از بار گناه رها سازد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 524

رجوع شاهد از شهادت

سؤال 1611 . الف به شوخى ب را هل مى دهد، ب و ج با هم به رودخانه مى افتند، ب بيرون مى آيد، ولى ج غرق مى شود، فقط يكى از شهود مى گويد ب در وقت سقوط دستش به ج خورده است و بعد هم از شهادت خود برمى گردد، در اين جا حكم چيست؟

بسمه تعالى: يك شاهد كافى نيست، گذشته بر اين، قبل از حكم از شهادت خود برگشته است، در اين صورت غرق شدن ج توسط ب ثابت نمى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 524

شرط بودن اختيار و هوشيارى در تأثير اقرار

سؤال 1612 . اگر كسى بعد از عمل جراحى و قطع عضو و در حال مصرف داروهاى شديد ضد درد و بى حال كننده به مطلبى اقرار كند و انگشت سبابه پاى نوشته اى بزند آيا اثر شرعى دارد؟

بسمه تعالى: هر نوع اقرار لفظى يا كتبى مشروط بر اين است كه فرد با كمال اختيار و هوشيارى اين كار را انجام دهد. و اقرار خارج از اختيار يا در غير هوشيارى اثر شرعى ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 524

منكر واقع شدن شخصيت حقوقى

سؤال 1613 . اگر شخصيت حقوقى مانند شركت پست به عنوان منكر قرار گيرد آيا سوگند شخصيت حقوقى امكان پذير است؟

بسمه تعالى: قسم متوجه كسى مى شود كه متهم به خيانت و غير آن باشد ودر شخصيت حقوقى بايد آن كس كه سبباً يا مباشرتاً متهم به اخلال در عمل پست مى باشد قسم بخورد نه هر فردى در اداره پست و در اين قسمت بين شخصيت حقيقى و حقوقى فرقى نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 525

بلوغ هنگام قسامه

سؤال 1614 . شخصى در موقع وقوع قتل بالغ نبوده است اكنون به عنوان شاهد قتل بر عليه قاتل در مراسم قسامه شركت مى كند آيا قسم خوردن وى بر تعيين قاتل مشروع و مجزى است؟

بسمه تعالى: ميزان، بلوغ در موقع شهادت و يا قسامه است ولى چون باب قسامه تا حدى بر خلاف قواعد است احتياطاً فردى قسم بخورد كه موقع تحمّل شهادت بالغ بوده است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 525

قسم قسامه بر طبق حدس

سؤال 1615 . اگر پرونده اى منجر به قسامه شد افرادى كه براى اجراى قسامه حاضر شده اند سالهاى زيادى آن محل را ترك كرده و در جاى ديگر زندگى مى كنند اگر قسم آنان بر طبق حدس باشد آيا قسم پذيرفته است؟

بسمه تعالى: شرط صحت قسامه اين است كه آن كس كه سوگند ياد مى كند علم قطعى و جزمى بر قاتل بودن طرف داشته باشد ظن و تخمين و محاسبات ذهنى كافى نيست. از طرف ديگر اينكه افرادى كه قسم مى خورند مدتهاست محل را ترك كرده و در نقطه دور زندگى مى كنند، نوعى اماره بر خلاف است اعتماد به قسم اينها مشكل است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 525

قسامه

سؤال 1616 . در قتلى كه در صحنه فقط دو نفر متهم و يك مقتول حضور داشته اند هر يك از دو نفر ديگرى را متهم به قتل كرده اند و كارشناسان نيز اختلاف نظر دارند، آيا قاضى مى تواند با قسم گرفتن از پنجاه نفر از منسوبين مقتول حكم به قصاص نفس متهم صادر كند؟

بسمه تعالى: هرگاه آن پنجاه نفر علم بر قتل دارند و قاتل را مشخصاً مى شناسند قسم اينها معتبر است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 526

شهادت زنان تحصيل كرده معادل مردان

سؤال 1617 . با توجه به افزايش سطح تحصيلات بانوان آيا مى توان شهادت زنان را نيز مانند مردان قرار داد؟

بسمه تعالى: اين اشتباه است كه تصور شود وجود زنان آگاه اختصاص به عصر حاضر دارد، بلكه در اعصار گذشته هم چنين زنانى وجود داشته اند. بنابراين بايد به همان نص شرع عمل شود. گذشته از اين اثبات اين مطلب كه اين زن آگاهى لازم را دارد يا ندارد خود منشأ اختلاف خواهد بود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 526

ثبوت جرم با شهادت زن

سؤال 1618 . در چه مواردى با شهادت يك زن جرم ثابت مى شود؟

بسمه تعالى: ضابطه كلى اين است كه هر چيزى كه مردان شرعاً نمى توانند بر آن مطلع شوند مثل شهادت بر بكارت و يا خون زايمان شهادت زن، منفردات يا منضمات پذيرفته است و نيز در عيوبى مانند رتق و قرن و برص و ولادت و رضاع شهادت زنها پذيرفته است. امّا حقوق دو قسم است: 1. حق الله كه حدّ جارى مى شود مثل لواط، سحق، شهادت زنها، قبول نيست، مگر در زنا اگر سه مرد و دو زن شهادت دهند، 2. حق الناس اگر قتل باشد شهادت زنها پذيرفته نمى شود ولى اگر شهادت ديه را ثابت كند مانند خطاى محض و شبه عمد در اين صورت شهادت زنها پذيرفته مى شود. همچنين شهادت زنها در وكالت و وصايت غير تمليكى مقبول نيست و نيز در نسب و رؤيت هلال كه مستلزم امر مالى نباشد مقبول نيست و نيز در طلاق شهادت آنان پذيرفته نيست ولى دِين با يك مرد و دو زن و يا دو زن و قسم مدعى نيز ثابت مى شود و در ارث اگر يك زن شهادت دهد ربع ميراث و ربع الوصية و اگر چهار زن باشد تمام آن ثابت مى شود و در زكات و خمس و نحوهما مقبول نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 527

شهادتِ مجرِم محكوم شده

سؤال 1619 . شخصى در دادگاه نظام پيشين به علت ارتكاب جرم محكوم شده است، آيا شهادت او قبول است؟

بسمه تعالى: هرگاه خود او جرم را منكر نيست وتوبه هم نكرده شهادت او پذيرفته نيست ولى اگر خود او منكر است، محكوميت او در آن دادگاه كه اسلامى بودن آن ثابت نيست سبب ردّ شهادت نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 527

ذى نفع بودن شاهد

سؤال 1620 . چنانچه شخصى در ملكى به صورت مشاع ذى نفع باشد آيا شهادت او به نفع يا بر ضرر شريك نافذ است؟

بسمه تعالى: چون شهادت شاهد در صورتى كه ذى نفع باشد مورد پذيرش نيست بنابراين شهادت شخص بر له يا عليه شريك خود در صورتى كه شهادت به نفع شخص او باشد نافذ نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 528

تقدم شهادت شهود بر سند رسمى

سؤال 1621 . مهريه در سند رسمى و براى زيبندگى در مقابل فاميل و صورى 700 سكه اعلام شد در صورتى كه قصد باطنى و صحبت هاى قبل از عقد 300 سكه بود، اكنون همسر تقاضاى دريافت مهريه را كرده است، اگر شهود شهادت بر 300 سكه بدهند آيا قول شهود مقدم بر سند رسمى مى باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه شهود مورد وثوق دادگاه هستند قول آنها مقدم بر نوشته است.والله العالم