فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 127

شك در ركعات در غير آنچه در رساله آمده

. تكليف نمازگزار در شكيات در غير مواردى كه چاره انديشى شده است مثلاً شك بين 2 و3 پيش از اكمال سجدتين چيست؟

بسمه تعالى:نماز باطل مى شود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 128

عاجز از قيام و يك ركعت نماز احتياط

كسى كه وظيفه اش، نماز در حال نشسته است اگر موظّف به خواندن نماز احتياط باشد كه مثلاً دو ركعت نماز ايستاده است و با توجه به اينكه دو ركعت نشسته يك ركعت نماز ايستاده حساب مى شود در اين صورت وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى:وظيفه اين آدم دو ركعت نماز بصورت نشسته است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 128

يك اذان براى دو نماز مقرون به هم

اگر شخصى نماز مغرب و عشاء را با هم بخواند اذان گفتن براى نماز عشاء چه قبل و چه بعد از نافله و تعقيبات نماز مغرب چه حكمى دارد؟ همچنين در نماز ظهر و عصر؟(چه در نماز فرادا و چه در نماز جماعت)

بسمه تعالى:در صورتى كه نماز مغرب و عشا را يكجا بخواند اذان براى عشاء ساقط است. مگر اينكه فاصله زياد باشد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 128

شك در صحت نمازهاى گذشته

شخصى الآن شك مى كند نمازهايى كه در گذشته خوانده آيا با تمام شرايط و بطور صحيح خوانده يا نه؟ وظيفه اش در حالت ظنّ و اطمينان چيست؟

بسمه تعالى:به حكم قاعده فراغ محكوم به صحت است مگر اينكه اطمينان به عدم صحت داشته باشد در اين صورت قضاء كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 128

نماز جعفر يا نوافل ديگر به جاى نماز شب

بعضى مسأله را به اينصورت مطرح مى كنند كه كسى كه براى نماز شب برمى خيزد مى تواند بجاى نماز شب بهمان تعداد نماز قضا بخواند و يا در ليالى قدر به عنوان تداخل نماز مخصوص شب قدر را بخواند و يا در شبهاى جمعه جعفر طيّار را بخواند كه در همه اين صور نماز شب حساب مى

بسمه تعالى:نماز جعفر طيار را به جاى نماز شب و ديگر نوافل مى توان حساب كرد و در بقيه دليلى در كار نيست ولى خداى متفضل انشاءالله مى پذيرد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 129

نماز غفيله به جاى نافله مغرب

آيا بنظر حضرت عالى نماز غفيله جزء نوافل نماز مغرب حساب مى شود؟

بسمه تعالى: نماز غفيله به جاى دو ركعت نافله مغرب حساب مى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 129

گوش دادن اذان يا نافله خواندن

در مواقعى كه اذان گفته مى شود و فقط همان وقت براى نوافل باقى است آيا حكايت اذان بهتر است يا خواندن نماز؟ و ضمناً خيلى اتّفاق مى افتد كه اذان و نوافل با هم در وقت معارض هستند؟

بسمه تعالى:هنگام گفتن اذان ، گوش دادن و تكرار آن همراه مؤذن و همچنين خواندن دعاهاى مأثوره بر همه چيز مقدم است ولى در حالت تعارض بين اذان و نوافل مى تواند نوافل را مقدم كند اما در وقت اقامه خواندن نافله مكروه است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 129

حكم ظن در اجزاى نماز

حكم ظن در اجزاى نماز چيست؟

بسمه تعالى: ظن در اجزاى نماز حجت است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 130

قطع نماز مستحبى

اگر در حال نماز باشيم و مادر و يا پدر ما را صدا كند، آيا مى توانيم جهت اجابت دعوت آنها نماز را قطع كنيم؟

بسمه تعالى:هرگاه نماز نافله باشد مى توانيد قطع كنيد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 130

غلط خواندن ذكر مستحبى

غلط خواندن ذكرهاى مستحبى در نماز، عمداً، سهواً ، جهلاً چه حكمى دارد؟آيا پررى به نماز مى رساند وظيفه نسبت به نمازهاى گذشته چيست؟

بسمه تعالى:اگر عمدا نباشد اشكال ندارد ولى بايد كوشش كند در آينده صحيح بخواند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 130

گريه بر سيدالشهداء(عليه السلام) در نماز

آيا گريه بر سيدالشهداء صلوات الله عليه در حال نماز مبطل است؟

بسمه تعالى:خوددارى كند فقط گريه از خوف خدا، جايز است.والله العالم تفريق بين نمازها به نافله

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 130

آيا با اتيان نوافل مقررّه تفريق بين نمازهاى پنجگانه محقق مى شود و يا اين قدر فاصله مجزى نيست؟

بسمه تعالى:تفريق بين نمازهاى مغرب و عشا با خواندن نافله مغرب و تعقيبات به صورت معمولى حاصل مى شود و بعيد نيست در تفريق بين ظهر و عصر هم همين مقدار كافى باشد. البته در برخى از روايات معيار اين رسيدن سايه شاخص به اندازه خود آن قرار داده شده است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 131

به ياد آوردن نماز احتياط يا سجده سهو در نماز دوم

اگرنماز احتياط فراموش شود در اثناى نماز دوم متذكر شود و همچنين اگر سجده سهو كه در ذمه داشته در اثناى نماز دوم يادش بيايد چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه محل عدول گذشته باشد مثل اينكه به ركوع ركعت دوم وارد شود در حاليكه نماز احتياط او يك ركعت است ، احتياط اين است كه نمازش را قطع كند و نماز احتياط را بجا آورد و سپس نماز بعدى را بخواند و اگر از محل عدول نگذشته ، عدول به نماز احتياط كند ولى احتياط اين است كه نماز را قطع كند و نماز احتياط را بجا بياورد، سپس نماز بعدى را بخواند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 131

شك قبل از سر برداشتن از سجده

نوعاً در ارتباط با شكيات موارد بعد از برداشتن سر از سجده عنوان شده است پس اگر شك پيش از اتمام سجدتين باشد و تكليف در اين باره چگونه است؟

بسمه تعالى:هرگاه مقصور شك بين دو وسه و بين دو و چهار و بين دو و سه و چهار باشد چنين شكّى قبل از سر برداشتن از سجده دوم مايه بطلان نماز است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 131

سجده شكر

در مورد سجده شكر بين عده اى از مومنين اختلاف بود برخى گفتند بلافاصله بعد از نماز عده اى گفتند پس از تعقيبات نماز انجام مى شود كدام شرعاً بهتر است؟

بسمه تعالى: براى هر دو صورت روايت وارد شده است يعنى بلافاصله پس از سلام نماز و پس از ادعيه ، ولى بزرگان مانند شيخ طوسى و سيد بن طاووس دومى را ترجيح مى دهند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 132

نماز مستحبى در حال حركت

سؤال 421 . اگر نماز مستحبى را در غير حال حركت بخوانيم آيا رعايت قبله و استقرار بدن و شرايط سجده و ركوع لازم است يا نه؟ با توجه به اينكه در حال حركت رعايت آن همه شروط لازم نيست؟

بسمه تعالى: رعايت شروط ذكر شده در حال حركت ساقط است نه در حال سكون ، در حال سكون بايد همه شرايط را انجام دهد. والله العالم