فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 82

گذاردن آرنج بر زمين هنگام سجده

سؤال 243 . نماز گزار در هنگام سجده اگر به غير از كف دستها ، دستها را تا آرنج به زمين بچسباند، حكم نمازش چيست؟

بسمه تعالى: مكروه است والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 83

سجده بر اسكناس

سؤال 244 . سجده بر اسكناس كاغذى صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى: جائز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 83

تكرار آيه سجده به شوخى

سؤال 245 . اگر كسى آيه سجده دار را به خاطر اذيّت كردن و يا به شوخى به طرف مقابل يك يا چند بار قرائت كند و شنونده قصد گوش كردن را نمى كند فقط به گوشش مى رسد، آيا سجده واجب مى شود و در صورت وجوب يك سجده كفايت مى كند اگر آيه چند بار قرائت شود؟

بسمه تعالى: به تعداد هر آيه كه مى شنود بايد سجده كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 83

شنيدن آيه سجده در ماشين

سؤال 246 . انسان بعضاً در حال سواره بر ماشين و... آيات سجده را قرائت مى كند و يا مى شنود چه وظيفه اى دارد؟ آيا بايد نخواند و يا از مركب پياده شود و سجده كند؟ و آيا در سجده تلاوت و سجده شكر نيز وضع اعضاى سبعه واجب است؟

بسمه تعالى:هرگاه امكان پياده شدن هست بايد سجده اختيارى بكند و در غير اين صورت با ايماء و اشاره و گذاردن پيشانى بر پشت دست سجده بكند و در سجده تلاوت وضع اعضاى سبعه واجب نيست و تنها گذاردن پيشانى بر زمين كافى است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 83

گذاردن تمام دست بر روى زمين در سجده

سؤال 247 . عنوان كف دست در تيمّم و يا سجده ، انگشتان را نيز شامل مى شود و يا تنها جوف و باطن كف منظور شده است؟

بسمه تعالى: همه دست را حتى انگشتان را هم بايد بر زمين بگذارد و سجده نمايد و در تيمم مسح كند .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 84

سجده بر كاغذ يا دستمال

سؤال 248 . آيا سجده بر كاغد دستمالى و يا كاغذ معمولى جايز است؟

بسمه تعالى:هرگاه مواد اوليه آن چوب باشد اشكال ندارد ولى بهتر اين است كه جز در حالت اضطرار بر كاغذ سجده نكنند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 84

سجده بر تسبيح تربت

سؤال 249 . با توجه به اينكه دانه هاى تسبيح بر پيشانى كاملاً نمى چسبند سجده بر تسبيح تربت جايز است؟

بسمه تعالى: تسبيح گلى هر چند دانه هاى آن به هم نچسبد اشكالى ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 84

سجده بر سيمان

سؤال 250 . آيا به پودر سيمان و سيمانى كه سخت شده ، سجده و تيمّم جايز است؟

بسمه تعالى: بنابر احتياط تيمم بر آنها جايز نيست البته اگر روى سيمان سفت شده غبار جمع شود تيمم بر آن در صورت عدم وجود خاك و سنگ غبار آلود جايز مى باشد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 84

سجده بر كلمات تربت

سؤال 251 . سجده نمودن برطرف نوشته شده مهرها همانند كلمات ( تربت اعلا مال كربلا) بنظر حضرت عالى جايز است و يا احتياط مى فرماييد؟

بسمه تعالى:اشكال ندارد ولى بهتر اين است كه هيچ نوع نوشته يا نقشى بر روى مهر نباشد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 85

كيفيت دستها در سجده

سؤال 252 . آيا در سجده بايد نوك انگشتان دست رو به قبله باشد و يا بسته و يا باز بودن انگشتان از هم به نماز اشكال مى رساند؟

بسمه تعالى:مستحب است انگشتان به هم پيوسته و به سوى قبله باشد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 85

يكبار سبحان الله گفتن

سؤال 253 . شخصى از مقلّدين حضرت عالى زمانى متمادى در ركوع و سجود نمازهاى واجب فقط يكبار سبحان الله گفته است نماز ايشان به لحاظ صحّت چه صورت دارد؟

بسمه تعالى:اگر جاهل قاصر باشد اعاده لازم ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 85

گذاردن دست بر زمين ناهموار

سؤال 254 . اگر درسجده كف دست به علّت ناهموار بودن زمين و يا به علت وجود فضاى خالى روى سنگ فرشها يا مثلاً دو فرش به هم نرسيده و دست روى اين فضاى خالى قرار مى گيرد و اين مقدار با زمين تماس پيدا نمى كند ،آيا نماز صحيح است؟

بسمه تعالى:اگر عرفاً صدق كند كه دستها بر روى زمين است كافى است و فاصله ها مضرّ نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 85

سجده معذور نشسته بر روى صندلى

سؤال 255 . معذورى كه به مقتضاى بيمارى، نماز خود را روى صندلى مى خواند و سجده و ركوع آن را با اشاره انجام مى دهد آيا هنگام سجده با اشاره سر بايد سر انگشتان پاها را نيز بر زمين بچسباند؟

بسمه تعالى:تكليف اين شخص اين است كه ميز در برابرش باشد و دست ها را روى ميز بگذارد و بر مهر سجده كند و احتياطاً در صورت امكان سر انگشت شصت پا را روى زمين بگذارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 86

سجده نكردن هنگام شنيدن آيه سجده

سؤال 256 . موقع تلاوت آيات سجده، مايصحّ السجود در اختيار نداشتم فلذا سجده ننمودم آيا اكنون قضاى آن را در ذمّه دارم؟

بسمه تعالى:به هنگام شنيدن آيات سجده چيزى جز نهادن پيشانى بر زمين شرط نيست ، هر چند ما يصح السجود نباشد و بنابر احتياط سجده هايى را كه انجام نداده قضا كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 86

سجده بر روى صندلى براى صاحبان عذر

سؤال 257 . چند وقتى است كه در مساجد و منازل شخصى معمول شده است كه صاحبان عذر بر روى صندلى مى نشينند و در مقابل آنان كه ميز نسبتا بلندى گذاشته مى شود كه نمازگزار به هنگام سجده پيشانى خود را روى همان ميز ميگذارد اكنون سوال اين است آيا گذاردن كف دستها نيز طب

بسمه تعالى: بايد كف دستها را نيز روى ميز بگذارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 86

مسح پا

سؤال 258 . عبارت «اطراف اصابع» در مسح پاها شامل نوق انگشتان مى شود و يا منظور فقط سر انگشتان است؟

بسمه تعالى: مقصود اين است كه از نقطه اى كه ناخن روييده است به طرف بالا مسح كند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 87

گذاردن مهر بر پيشانى

سؤال 259 . مريضى كه مى توانسته محل مهر را بالا بياورد ولى مهر را به پيشانى گذاشته، و محل سجده را بالا نياورده است آيا نماز او صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه قادر بر سجده ولو به صورت ناقص باشد بايد آن را انجام دهد و بالا بردن مهر كافى نيست . والله العالم