فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 148

پرداخت پول زكات از پول ديگر

سؤال 468. زكات فطره را كنارى گذاشتيم ولى از پول ديگر به فقير پرداخت كرديم آيا واجب است پول كنار گذاشته را دوباره به فقير بدهيم؟

بسمه تعالى: احتياطاً همان را به فقير بپردازد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 148

دادن رد مظالم به سادات

سؤال 469. دادن كفارات واجب و رد مظالم از طرف غير سادات به سادات جايز است يا خير؟

بسمه تعالى: احتياط آن است كه به سادات داده نشود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 148

دادن زكات به نوه

سؤال 470. اينجانب نوده اى دارم كه پدر و مادر ايشان از هم جدا و نوه در منزل ما زندگى مى كند آيا زكاتم را مى توانم به نوه بدهم؟

بسمه تعالى: نوه شما در شرايط فعلى واجب النفقه شما است وزكات را نمى توان در مورد واجب النفقه مصرف كرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 148

دادن زكات براى ازدواج و تحصيل

سؤال 471. آيا مى توان زكات اموال را در مورد ساخت مسجد و يا تزويج فرزند و تحصيل مصرف نمود؟

بسمه تعالى: براى ساختن مسجد و رفع مشكلات فقيران مانع ندارد ولى در تزويج پسر و تحصيل ايشان جايز نيست بلكه بايد از غير زكات مصرف كنند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 149

از بين رفتن زكات فطره

سؤال 472. زكات فطره را به شخصى داديم كه در شهر خودمان به فقراء برساند، و لكن بدون افراط و تفريط وى، اين پول از بين رفت (مثلاً دزديده شد) آيا بر ما واجب است دوباره زكات فطره را پرداخت نماييم؟

بسمه تعالى: هرگاه در پرداخت زكات فطره تأخيرى رخ نداده و وكيل نيز كوتاهى نكرده است هيچ كدام ضامن نيستند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 149

زكات مالى كه به حد نصاب رسيده بود

سؤال 473. اگر مالى كه به حد نصاب رسيده را دزد بربايد آيا زكات آن به عهده ما مى باشد؟

بسمه تعالى: اگر در پرداخت زكات كوتاهى نكرده ايد، چيزى بر شما واجب نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 149

تلف سماوى در مالى كه به حد نصاب رسيده

سؤال 474. اگر مقدارى خرما كه به حد نصاب رسيده يا با آفت سماوى تلف شود آيا زكات باقيمانده آن واجب است؟

بسمه تعالى: چون قبلاً زكات تعلق گرفته، زكات باقى مانده را بپردازيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 149

زكات طلا و جواهر

سؤال 475. آيا به طلا و جواهرات زن زكات تعلق مى گيرد؟

بسمه تعالى: به طلا و جواهرات زن زكات تعلق نمى گيرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 149

مصرف زكات

سؤال 476. آيا مى توان زكات فطره را در بهسازى مساجد و مسائل بهداشتى شهر و روستا مصرف نمود؟

بسمه تعالى: احتياط اين است كه زكات فطره به فقير داده شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 150

مصرف زكات در درمان

سؤال 477. اگر پدر هزينه درمان دندان فرزند را نمى دهد آيا مى توان از زكات به ايشان پرداخت كرد؟

بسمه تعالى: اگر راهى براى تأمين مخارج دندان وجود نداشته باشد، صرف زكات در آن مورد اشكال ندارد.

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 150

زكات سكه بهار آزادى

سؤال 478. آيا به سكه ى بهار آزادى زكات تعلّق مى گيرد؟

بسمه تعالى: زكات به طلا و نقره اى كه سكه ى رايج براى معامله هستند، تعلق مى گيرد و اين شرط در سكه هاى بهارآزادى و ديگر سكه ها وجود ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 150

مصرف زكات در ازدواج، جهيزيه و...

سؤال 479. آيا مصرف زكات براى امور ذيل جايز است؟ الف. ازدواج پسر; ب. جهيزيه ى دختر; ج. تشكيل صندوق قرض الحسنه; د. مخارج دانشگاه، اعم از خريد كتب و ثبت نام و شهريه و...;

بسمه تعالى: زكات را نمى توان براى ازدواج فرزندان هزينه كرد، ولى مصرف آن براى ازدواج ديگران كه مستحق زكاتند، مانعى ندارد و پرداخت زكات به فرزندان براى خريد كتب دينى اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 151

پرداخت زكات بجاى بدهى

سؤال 480. كشاورزى كه زكات به اموال او تعلق گرفته است، در صورتى كه بدهكار باشد و بخواهد زكات مال را هم بپردازد، به عسر و حرج مى افتد. آيا مى تواند زكات مال را براى بدهكارى مصرف كند و آيا مى تواند زكات را به فقير بدهد، به شرط اين كه آن فقير، زكات را به صاح

بسمه تعالى: در پرداخت زكات «غنى بودن» شرط نيست و بايد زكات واجب را پرداخت. كشاورز مورد نظر مى تواند به عنوان فقير از ديگران زكات بگيرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 151

پرداخت زكات دو فقير به همديگر

سؤال 481. دو نفر كه فقير هستند و در عين حال زكات بر آن دو واجب شده است، آيا مى توانند زكات را به يكديگر بدهند، مشروط به اين كه طرف مقابل هم زكاتش را به او بدهد؟

بسمه تعالى: در صورت دارا بودن ديگر شرايط، مى توانند از يكديگر زكات بگيرند و شرط ياد شده لغو است. اگر يكى پرداخت كرد و ديگرى نپرداخت، حق بازگشت ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 170

نان خور در زكات فطره

سؤال 554 . چه كسى نان خور در زكات فطره محسوب مى شود؟

بسمه تعالى: نان خور كسى است كه عرفاً گفته شود هزينه اش بر گردن اوست و به اصطلاح عيال صدق كند و مجرد اينكه شب عيد مهمان كسى باشد فطره او بر عهده صاحب خانه نمى باشد ولى اگر چند روز قبل مهمان او باشد در اين صورت فطريه او بر عهده صاحب خانه است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 170

تفاوت مرجع تقليد در فطريه

سؤال 555 . اگر مرجع تقليد ميزبان مى گويد با يك شب ماندن مهمان، نان خور محسوب مى شود و مرجع تقليد مهمان مى گويد نان خور محسوب نمى شود فطريه بر عهده كيست؟

بسمه تعالى: هر يك به فتواى مرجع خود عمل كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 171

مشخص نبودن كفاره عمدى و غير عمدى در صندوق كفاره

سؤال 556 . اگر در نماز عيد فطر صندوق كفاره قرار داده شود ولى كفاره عمدى يا غير عمدى آن مشخص نشده باشد وظيفه متوليان در اين خصوص چيست؟

بسمه تعالى: بايد طبق كفاره عمد عمل كنند يعنى اطعام كنند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 171

فروش گندم و نپرداختن زكات آن

سؤال 557 . پدرى گندمى را كه زكات به آن تعلق گرفته بود مى فروشد و عين پول آن را به فرزند خود هديه مى دهد آيا بر فرزند زكات واجب است؟

بسمه تعالى: هرگاه تصميم دارد كه بعداً زكات گندم را از مال ديگر بدهد، هديه او صحيح است و زكات بر ذمه پدر است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 171

دادن گندمى كه زكات دارد به عنوان اجرت

سؤال 558 . اگر حقوق كارگرى را از گندمى بدهند كه به عين آن زكات تعلق گرفته است و مالك زكات آن را نداده آيا بر كارگر واجب است زكات بدهد؟

بسمه تعالى: هرگاه تصميم دارد كه بعداً زكات گندم را به صورت نقد بپردازد در اين صورت فروش گندم يا دادن گندم به عنوان اجرت اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 171

جدا كردن زكات و مصرف آن

سؤال 559 . اگر كسى زكات فطره و يا زكات مال را كه جدا كرده بود اشتباهاً مصرف كند چه وظيفه اى دارد؟

بسمه تعالى: ضامن است بايد مجدداً بپردازد .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 172

زكات فرزند در خارج از كشور

سؤال 560 . پسرم در ژاپن بسر مى برد روز عيد فطر در طى تماس تلفنى گفت (فطره من را تو در ايران پرداخت كن) آيا بنده فطره او را به قيمت ايران پرداخت كنم و يا به لحاظ اينكه وى در ژاپن بسر مى برد به قيمت ژاپن بپردازم؟

بسمه تعالى:چون از طرف پسر مى پردازد قيمت آن منطقه را در نظر بگيرد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 172

فطريه مهمان شركت دولتى

سؤال 561 . ميهمانان شب عيد فطر كه قبل از غروب وارد مى شوند در صورتيكه ميزبان شركت دولتى و يا نهاد دولتى باشد بر عهده چه كسى خواهد بود؟

بسمه تعالى:فطريه اين افراد بر عهده خود آنهاست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 172

مهمان بودن يك يا دو روز

سؤال 562 . فردى شب قبل از غروب روز آخر ماه مبارك رمضان وارد منزل ما شده است و تنها افطار را با ما بوده است آيا با يك افطار نان خور حساب مى شود و يا لااقل يك روز و بيشتر در تحقق اين معنا ضرورت دارد؟

بسمه تعالى: ميزان در وجوب فطريه اين است كه نان خور انسان حساب شود و مهمان يك روز و دو روز نان خور انسان حساب نمى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 172

كسر هزينه ها قبل از محاسبه

سؤال 563 . آيا باغدار و زارع مى تواند هزينه آبيارى و كود و بيلكارى را پيش از محاسبه و دفع زكات از محصول كسر كند؟

بسمه تعالى: مى تواند از محصول كسر كند و اگر باقى مانده به حد نصاب رسيد زكات بر آن واجب مى شود ولى بنابراحتياط مستحب است نصاب را بدون ملاحظه هزينه هاى انجام شده محاسبه كند و در صورت رسيدن به حد نصاب بايد پس از كسر هزينه ها زكات باقى مانده را بپردازد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 143

زكات معادن گاز و نفت

سؤال 442 . آيا آيه 267 سوره بقره شامل زكات و معادن و نفت و گاز مى شود؟

بسمه تعالى: جمله نخست يعنى (مِنْ طَيّباتِ ما كَسَبْتُمْ) ناظر به تجارت است كه خمس آن واجب و زكات آن مستحب است. و جمله دوم (وَمِمّا أخرجنا لَكُمْ مِنَ الأرض) ناظر به غلات اربع است كه در آنها زكات واجب است ولى هرگز معادن را شامل نيست به قرينه فقره سوم (وَلا تَيَمّمُوا الخَبيث...) يعنى قسمت پست آن را قصد نكنيد مسلماً اين مربوط به غله است و مربوط به گاز و معدن نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 143

زكات درختان

سؤال 443 . آيا به درختان مثمر و غير مثمر زكات تعلق مى گيرد؟(با توجه به آيه 267 بقره).

بسمه تعالى: آيه مربوط به غله و ميوه اى است كه از زمين بيرون بيايد و شامل درخت نيست كه غير مثمر را شامل شود مانند بيد و...، ضمناً نمى توان يك آيه را ملاك قرار داد و درباره وجوب زكات سخن گفت، بله بايد مجموع آيات و روايات را در نظر گرفت و درباره آن سخن گفت . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 143

زكات درآمدهاى دولت

سؤال 444 . آيا زكات بر مالكيت جهت (ادارات و اماكن دولتى) تعلق مى گيرد؟

بسمه تعالى: ما هر چند دولت را مالك مى دانيم ولى آيات و روايات درباره فرائض مالى ناظر به كسانى است كه درآمد شخصى دارند و بايد از درآمد شخصى بپردازند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 144

زكات درآمد افراد كاسب

سؤال 445 . آيا افراد كاسب مانند راننده و زنبوردار مى توانند از درآمد خود چيزى را به عنوان زكات مستحبى پرداخت نمايند؟

بسمه تعالى: بر درآمد رانندگان و زنبورداران خمس واجب است مشمول ادله زكات نيستند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 144

صرف زكات براى ايجاد شغل براى فقرا

سؤال 446 . آيا براى ايجاد شغل براى فقرا مى توان بخشى از درآمد زكات را صرف راه اندازى كارگاه هاى توليدى و صندوق قرض الحسنه براى فقرا نمود؟

بسمه تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) يا لام تمليك است يا لام مصرف، بنابر هر دو احتمال، بايد زكات را در ميان فقرا و مستمندان و مواضع ديگر پخش كرد و تمليك آنان نمود و حفظ آن به صورت قرض الحسنه بر خلاف آيه است، و براى تأمين بودجه صندوق قرض الحسنه راه هاى ديگرى هست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 171

محاسبه زكات پس از جدا شدن كاه

سؤال 539 . حد نصاب و مقدار زكات، خالص محاسبه مى شود يا ناخالص؟

بسمه تعالى: در گندم و جو پس از جدا شدن از كاه محاسبه مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 171

از بين رفتن گندم بعد از وجوب زكات و قبل از ادا

سؤال 540 . اگر گندم پس از تعلق زكات و قبل از ادا از بين برود حكم زكات آن چگونه است؟

بسمه تعالى: اگر متمكن از رساندن نبوده چيزى بر او واجب نيست ولى اگر به واسطه كوتاهى نرسانده تا از بين رفته بايد عوض آن را بدهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 172

مراد از فقر در يك سال

سؤال 541 . كسى كه خرج خود و عيالاتش را در طى يك سال نداشته باشد فقير است و به او زكات مى رسد يك سال از چه زمانى محاسبه مى شود؟

بسمه تعالى: ملاك فقر، نداشتن خرج يك سال در زمان دريافت زكات است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 172

دادن مزد از محصول زكوى

سؤال 542 . اگر مزد كارگر را از محصولى كه زكات بر آن تعلق گرفته بدهد در حالى كه صاحب محصول زكات آن را نمى پردازد، آيا بر كارگر زكات واجب است؟

بسمه تعالى: مالك ضامن است نه كارگر، اگر چه بداند مالك زكات را نمى پردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 172

مزد بيش از حد نصاب از محصول

سؤال 543 . اگر كسى در ملك ديگرى كار كند و مزد او را از محصول بپردازد آيا در صورتى كه به حد نصاب برسد بايد زكات آن را بدهد؟

بسمه تعالى: زكات بر كسى واجب است كه دانه در ملك او ببندد، كارگر روز مزد به هنگام دانه بستن مالك آن نبوده است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 172

زكات دهنده اى كه مخارج سال را ندارد

سؤال 544 . كسى كه مالش به حد زكات رسيده، ولى مخارج سال خود را ندارد آيا مى تواند از ديگرى زكات بگيرد؟

بسمه تعالى: بايد زكات مال خودش را بپردازد بعداً از زكات ديگرى بهره بگيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 173

پرداخت زكات به برادر و خواهر

سؤال 545 . اگر شخصى برادر يا خواهر خود را تحت سرپرستى خود قرار دهد آيا مى تواند زكات مال خود را به اين افراد پرداخت كند؟

بسمه تعالى: مى تواند هزينه زندگى آنها را از زكات مال خود كامل كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 173

زكات مستحب

سؤال 546 . در چه مواردى زكات مستحب است؟

بسمه تعالى: زكات در موارد زير مستحب است: 1. سرمايه اى كه آن را براى تجارت آماده كرده است ضمناً اگر هم سودى پيدا كرد به تبع آن داراى زكات است با شرايطى كه ذكر شده است. 2. همه حبوبات غير از جو و گندم و مويز و خرما كه زكات آنها واجب است و نصاب آن نصاب خود گندم است و اما سبزيجات و ميوه و خيار و غيره متعلق زكات مستحب نيست. و مراد از سبزيجات چيزى است كه زود فاسد مى شود مثل باقلا. 3. اسب ماده به شرط اين كه بيابان چر باشد و يكسال از آن بگذرد. 4. درآمد زمينى كه براى انتفاع آماده شده است مانند باغ ها و مغازه ها و خانه ها و مانند اين ها. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 173

سيدى كه شجره نامه ندارد

سؤال 547 . وظيفه شرعى سيدى كه شجره نامه ندارد، راجع به احكام سادات چيست؟

بسمه تعالى: اگر به سيادت خود يقين دارد نمى تواند زكات مصرف كند و مى تواند زكات خود را به سادات بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 174

پرداخت مزد از زكات به مأمور

سؤال 548 . آيا مؤسسه خيريه مى تواند از زكات جمع آورى شده به كسانى كه در جمع آورى و محاسبه و حفاظت و تقسيم و ساير موارد فعاليت مى كنند مبلغى را به ايشان به عنوان مزد پرداخت كند؟

بسمه تعالى: كسانى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى و حفاظت و رساندن آن به بيت المال يا به دست فقراء هستند مى توانند با نظر حاكم، مزد خود را از خود زكات دريافت كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 174

زكات به عروس يا داماد يا پدر و مادر يا اولاد

سؤال 549 . آيا مى توان به عروس فقير و يا داماد فقير و يا اولاد و والدين زكات پرداخت كرد؟

بسمه تعالى: زكات را به واجب النفقه مانند اولاد و والدين نمى توان پرداخت كرد ولى به عروس فقير و داماد فقير مى توان پرداخت . والله العالم