فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 121

عاجز شدن فرزند از روزه قضاى پدر

سؤال 367. اگر پسر بزرگ بعد از مرگ پدر، از گرفتن روزه ها عاجز باشد، به گونه اى كه تا آخر عمر نتواند قضاى روزه ها را بگيرد. آيا واجب است كه از مال خودش فردى را اجير كند؟

بسمه تعالى: هرگاه پسر بزرگ از قضاى نمازها و روزه هاى پدر عاجز باشد، نايب گرفتن بر او واجب نيست، ولى احتياط آن است كه از تركه ميت كسى را براى قضا نمازها و روزه ها اجير كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 121

روزه و مرض قند

سؤال 368. اينجانب به مرض قند مبتلا هستم و بر طبق دستور پزشك، در طول روز بايد دو ليوان آب مصرف كنم. آيا مى توانم اين مقدار آب بخورم و روزه ام صحيح باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه پزشك مورد اعتماد نظر داد كه روزه براى شما ضرر دارد، افطار كنيد و اگر در اثناى سال تا رمضان آينده بهبودى پيدا كرديد قضا كنيد و گرنه براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 121

جنابت در يوم الشك اول رمضان

سؤال 369. اگر كسى به حالت عمدى در يوم الشك اول رمضان با جنابت وارد صبح شود و سپس معلوم شود كه آن روز، روز اول رمضان بوده است، وظيفه ى او چيست؟

بسمه تعالى: وظيفه ى چنين فردى پس از آگاهى امساك است و سپس آن روز را قضا كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 122

جنب تيمم كند و قبل از اذان به خواب رود

سؤال 370. كسى كه جنب بوده و تيمم كرده و غسل را انجام نداده، قبل از اذان به خواب مى رود، آيا روزه اش صحيح است؟

بسمه تعالى: تيمم در صورتى صحيح است كه وقت براى غسل كافى نباشد و بايد تا طلوع فجر بيدار بماند و اگر خوابيد روزه را بايد قضا كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 122

تغيير ساعت و اشتباه در ابتداء اذان صبح

سؤال 371. اگر متوجه شويم كه به خاطر تغيير ساعات رسمى كشور، پس از اذان صبح غذا خورده ايم، آيا قضاى روزه آن روز واجب است؟

بسمه تعالى: قضا واجب است، ولى كفاره ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 122

روزه جنب اگر تيمم را فراموش كند

سؤال 372. براى شخصى غسل ضرر داشته و وظيفه ى او تيمم بدل از غسل بوده است. اگر تيمم را فراموش كند و به همان صورت روزه بگيرد و نماز بخواند، وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: بايد نماز و روزه ى آن روز را قضا نمايد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 122

اقامت در مكانى به مدت ده سال

سؤال 373. كسانى كه به عنوان مهاجر به مدت طولانى، بيش از ده سال در ايران اقامت دارند و زمان بازگشت آنها به وطنشان مشخص نيست، آيا مى توانند محل زندگى فعلى خود را وطن اختيار نمايند؟

بسمه تعالى: محل زندگى آنها وطن محسوب مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 122

كفاره روزه جنب

سؤال 374. اگر كسى عمداً با حالت جنابت وارد اذان صبح شود و سپس با چيز حلال افطار كند، آيا كفاره دو برابر مى شود؟

بسمه تعالى: يك كفاره كافى است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 123

حكم جاهل به وجوب روزه

سؤال 375. كسى كه جاهل به وجوب روزه بوده، آيا قضا و كفاره ى روزه هايى كه نگرفته، بر او واجب است؟

بسمه تعالى: هرگاه چنين شخصى در كشور اسلامى حضور داشته، جهل او پذيرفته نيست و وظيفه اش قضا و كفاره است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 123

خوردن آب در حال روزه به خاطر جهل به مسئله

سؤال 376. فردى در دوران نوجوانى به خاطر جهل به مسأله و تشنگى زياد، در ماه رمضان آب خورده است. اكنون وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، قضا و كفاره دارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 123

شك در جنب شدن قبل از اذان يا بعد از اذان صبح

سؤال 377. اگر در قضاى رمضان و پس از اذان صبح بيدار شود و شك كند كه قبل از اذان جنب بوده يا پس از اذان، وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: بنا را بر اين مى گذارد كه پس از اذان صبح جنب شده است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 123

قصد سفر و توقف قبل از مسافت شرعى

سؤال 378. شخصى به قصد طى مسافت شرعى، قبل از ظهر از وطن خارج شد. در پنج كيلومترى و قبل از مسافت شرعى توقف كرد، ولى افطار نكرد و بعد از ظهر از سفر منصرف شد. حكم روزه اش چيست؟ آيا لازم است به وطن برگردد؟

بسمـه تعـالى: اگـر قصـد سفـر كـرده و در عيـن حـال نيت قطـع روزه ننمـوده اسـت، روزه ى او در آن محـل صحيـح اسـت و لازم نيسـت به وطـن بـرگـردد. چـون قـاطع روزه محقق نشده است، ولى اگر با نيت سفر، نيت روزه نكرده است، روزه را تا غروب امساك و بعداً قضا كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 124

اگر روزه دار خون دماغ شود و خون وارد حلق شود

سؤال 379. شخص روزه دارى كه خون دماغ شده و مى داند كه اگر سر را براى بند آمدن بالا بگيرد، خون وارد حلق مى شود، آيا چنين كارى روزه را باطل مى كند؟

بسمه تعالى: نبايد سر را بالا بگيرد و در صورتى كه خون وارد حلق شود روزه اش باطل مى شود و كفاره دارد، مگر اين كه ضرورت ايجاب كند براى بند آوردن خون، سر را بالا بگيرد; در اين صورت بايد روزه ى قضا بگيرد، ولى كفاره ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 124

شك در بقاء مرض تا سال بعد

سؤال 380. مدتى مريض شدم و نتوانستم روزه ماه رمضان را بگيرم و بيمارى ام طول كشيد نمى دانم كه آيا تا ماه رمضان بعدى استمرار داشت كه روزه هاى گذشته قضا نداشته باشد يا خير، تكلفيم چيست؟

بسمه تعالى: در فرض مسأله قضا واجب نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 124

كفاره افطار در قضاى روزه

سؤال 381. اگر كسى در قضاى روزه ى ماه رمضان، بعد از ظهر افطار كند و از حرام بودن افطار اطلاعى نداشته است، آيا كفاره (دادن ده مُد طعام به ده فقير) بر او واجب است؟

بسمه تعالى: هرگاه در فرا گرفتن حكم شرعى كوتاهى كرده باشد، كفاره بر او لازم است و اگر جاهلِ قاصر باشد، كفاره لازم نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 124

صحت روزه اگر پيش از ظهر به وطن برسد

سؤال 382. مسافرى كه پيش از ظهر به وطن برمى گردد در چه صورت روزه ى او درست است؟

بسمه تعالى: اگر در بين راه چيزى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده، و پيش از ظهر به جايى برسد كه ديوار شهر را ببيند يا صداى اذان را بشنوند، روزه ى او صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 125

مراد از وطن

سؤال 383. منظور از وطن چيست؟

بسمه تعالى: جايى را كه انسان براى اقامت و زندگى خود اختيار كرده وطن اوست; چه در آنجا به دنيا آمده و يا خودش آن جا را براى زندگى اختيار كرده باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 125

شير دادن ديگرى به بچه و روزه گرفتن مادر

سؤال 384. در توضيح المسائل آمده اگر كسى پيدا شود كه بدون دريافت اجرت بچه را شير بدهد و يا براى شير دادن از پدر يا از شخص ديگر اجرت بگيرد واجب است كه بچه را به او بدهد و روزه بگيرد. آيا تفحص براى پيدا كردن چنين شخصى لازم است؟

بسمه تعالى: اگر تفحص، ممكن و آسان است، فحص كند، در غير اين صورت فحص لازم نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 125

افطار در وطن قبل از سفر

سؤال 385. شخصى كه قصد مسافرت داشته باشد آيا مى تواند قبل از سفر در وطن افطار كند و به سفر برود؟

بسمه تعالى: قبل از رسيدن به حد ترخص (جايى كه آثار وطن يا اذان ديده و شنيده نمى شود)، نمى تواند روزه ى خود را بخورد و اگر افطار كند، قضا و كفاره دارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 125

كفاره تأخير قضاى روزه زن حامله

سؤال 386. زنى كه در ماه رمضان حامله بوده و تا ماه رمضان بعدى به خاطر شير دادن نتوانسته است روزه ى قضا بگيرد، آيا كفاره هم بايد پرداخت كند؟

بسمه تعالى: بايد روزه هاى فوت شده را قضا نمايد و كفاره عذرى نيز بپردازد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 126

افطار زن حامله با نظر پزشك

سؤال 387. آيا زن حامله، مى تواند بر اساس گفته ى پزشك روزه خود را افطار كند؟

بسمه تعالى: در صورتى كه از قول پزشك اطمينان پيدا كند كه روزه براى او ضرر دارد، مى تواند روزه را افطار كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 126

روزه حائض كه غسل انجام نداده

سؤال 388. زنى پس از هفت روز خون ديدن پاك شده و غسل مى كند. روز هشتم و نهم لكه هاى قهوه اى مى بيند، و پيش از ده روز قطع مى شود ولى به علت جهل به مسأله، غسل نمى كند، آيا روزه ى او با همان حال صحيح است؟

بسمه تعالى: بايد روزه ها و نمازهاى روزهاى هشتم و نهم را قضا كند و همچنين روزه ها و نمازهاى پس از روز نهم را تا موقعى كه غسلى انجام داده باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 126

زنى پس از اذان صبح متوجه شود كه پاك است

سؤال 389. زنى مى دانست كه وظيفه اش امتحان كردن است و روز آخر عادت او در ماه رمضان واقع شد. تا سه ساعت پس از نيمه شب امتحان نموده، ولى آلوده بود. خسته شد و خوابيد. پس از اذان صبح متوجه شد كه پاك است. وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: اگر احتمال مى دهد موقعى پاك شده است كه براى غسل و تيمم وقتى نبوده است، روزه او صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 126

وارد شدن خون به حلق بدون اختيار

سؤال 390. كسى كه آندوسكوپى كرده و بينى او زخم شده، خون به گلو مى رود و بى اختيار فرو مى رود. آيا روزه ى او باطل مى شود؟

بسمه تعالى: روزه را بگيرد و احتياطاً قضا كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 127

قصد توطن طلبه

سؤال 391. طلبه اى كه در قم قصد وطن نموده است، پس از يك سال از قم بيرون مى رود و پس از مدتى به قم برمى گردد. حكم نماز و روزه اش چگونه است؟

بسمه تعالى: اگر از قم اعراض نكرده، حكم وطن را دارد و اگر اعراض كرده بايد مدتى (اقلاً سه ماه) در قم بماند تا دوباره براى او وطن جديد محسوب شود; مشروط به اين كه قصد ماندن در قم را داشته باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 127

حرج و ضرر در روزه

سؤال 392. حرج و ضررى كه موجب سقوط روزه مى شود، آيا نسبت به شخص روزه گيرنده در نظر گرفته مى شود يا نوع مردم را بايد ملاحظه نمود؟

بسمه تعالى: ملاك در حرج خود شخص است، اما ضرر در عبادات، شخصى و در معاملات نوعى است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 127

سرمه به چشم كشيدن روزه دار

سؤال 393. اگر سرمه اى كه به چشم كشيده مى شود، سياهى آن در حلق ديده شود، آيا موجب بطلان روزه مى شود؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، اشكال ندارد و مبطل روزه نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 127

غسل جنابت مسافر

سؤال 394. كسى كه مسافر بوده و شب، جنب شده است، قبل از ظهر به محل زندگى مى رسد و تا اين لحظه كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده است. حال اگر در بين راه غسل كند روزه ى او چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر مقصود از بين راه، پيش از اذان صبح باشد روزه ى وى صحيح است و اگر مقصود، پس از اذان صبح باشد روزه باطل و بايد قضا كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 128

نيابت از ميت

سؤال 395. كسى كه روزه ى قضا به عهده اش مى باشد، آيا مى تواند به نيابت از ميت روزه بگيرد و نماز به جا آورد؟

بسمه تعالى: با داشتن قضاى روزه نمى توان در روزه از ديگران نيابت كرد، ولى با داشتن نماز قضا، مى توان در نماز از ديگران نيابت كرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 128

ريختن قطره به چشم در ماه رمضان

سؤال 396. اگر يقين داشته باشيم كه با ريختن قطره به چشم، طعم آن به حلق مى رسد، آيا روزه باطل مى شود؟

بسمه تعالى: ريختن دارو در چشم مبطل روزه نيست.

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 128

جنون ادوارى روزه دار

سؤال 397. شخصى دچار بيمارى جنون ادوارى مى باشد و در بين روز حالت جنون به وى دست مى دهد. آيا ادامه ى روزه بر وى واجب است؟

بسمه تعالى: ظاهراً امساك بر او واجب نيست; هر چند احتياط مستحب اين است كه اين حالت اگر پيش از ظهر رخ بدهد و تا غروب عارضه اى پيش نيايد، روزه را ادامه دهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 128

باقيماندن بر جنابت تا اذان صبح

سؤال 398. شخص جُنُب هنگام سحر بيدار شد، ولى براى غُسل وقت نداشت و مى دانست كه در مجرا منى مانده است.به خاطر ضيق وقت، بول نكرد، با تيمم صبح كرد. بعد از اذان، همراه بول، منى هم از او خارج شد. حكم نماز و روزه ى او چيست؟

بسمه تعالى: بايد غُسل كند و نماز را اعاده كند و قضاى روزه را انجام دهد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 143

حجّيت نظر طبيب در روزه

سؤال 454 . آيا مريض مى تواند به نظر طبيب براى افطار روزه عمل كند؟

بسمه تعالى: اگر طبيب مورد وثوق باشد تكليف افطار است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 143

جويدن آدامس و كندر براى روزه دار

سؤال 455 . جويدن آدامس، كندر، استفاده از نخ دندان كه حاوى فلورايد است براى روزه دار جايز است؟

بسمه تعالى: از مجموع چيزهايى كه در دهان قرار مى گيرد ذرات آن وارد حلق شود اجتناب كنند و اما اگر ذراتى از آن جدا نمى شود و يا در صورت جدا شدن بيرون مى ريزد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 143

فرو رفتن به زير آب

سؤال 456 . زيردريايى يا فرو رفتن غواص كه با كلاه مخصوص وارد آب مى شود روزه را باطل مى كند؟

بسمه تعالى: هرگاه كسى در زيردريايى باشد و آن زير آب فرو رود روزه باطل نمى شود ولى هر چيزى كه به سر بچسبد و بپوشاند فرو رفتن با آن در آب خلاف احتياط است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 143

قصد تيمم و خواب ماندن

سؤال 457 . شخص جنب، ساعاتى قبل از اذان صبح بيدار مى شود و عمداً مى خوابد به قصد اينكه غسل نكند ولى قبل از اذان تيمم كند اما خواب مى ماند آيا روزه اش صحيح است؟

بسمه تعالى: چنين فردى بايد امساك كند پسس احتياطاً قضا كند و كفاره هم بدهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 144

قرص زير زبان

سؤال 458 . برخى از افراد كه فشار خون دارند بايد قرص را زير دندان بگذارند كه سريعاً جذب مى شود و احساس فرو رفتن در حلق را نمى كند، آيا روزه او صحيح است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال كه خطر جدى است اگر در دهان جذب مى شود و به حلق وارد نمى شود، اشكال ندارد و روزه او صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 144

خونريزى لثه براى روزه دار

سؤال 459 . به جهت بيمارى لثه چند مرتبه در روز خون مى آيد و گاهى بدون توجه فرو مى رود آيا روزه باطل مى شود؟

بسمه تعالى: اگر بدون توجه فرو رود، روزه را باطل نمى كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 144

روزه و سختى كار

سؤال 460 . در شهرى هستم كه دماى آن به 45 درجه مى رسد و كار بسيار سنگينى دارم آيا مى توانم روزه نگيرم؟

بسمه تعالى: در ماه رمضان از مرخصى استفاده كنيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 145

استفاده از اسپرى براى بيمار مبتلا به آسم

سؤال 461 . آيا استفاده از اسپرى در ماه رمضان براى بيماران مبتلا به آسم يا بيماريهاى تنفسى جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه ذرات آن دارو وارد حلق نمى شود اشكال ندارد ولى اگر وارد حلق مى شود دارو را به قدر ضرورت مصرف كنيد و روزه را هم بگيريد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 145

عقب افتاده ذهنى

سؤال 462 . عقب افتاده اى كه اوقات نماز را تشخيص نمى دهد ولى به شكل اجمالى وجوب روزه را مى داند آيا روزه بر عهده او واجب است؟

بسمه تعالى: اگر اين مقدار درك دارد كه روزه چيست و از جانب خدا واجب است بايد روزه بگيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 145

استفاده از ماده اى از تنباكو و آهك

سؤال 463 . ماده اى از تنباكو و آهك تهيه مى شود كه وقتى در دهان گذاشته مى شود سبب بى حالى مى شود استفاده از آن براى روزه دار چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه ماده مزبور به تدريج حل مى شود و از گلو پائين مى رود، روزه را باطل مى كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 145

احتلام در روز و شكستن روزه

سؤال 464 . كسى كه جاهل قاصر بوده و توجه به سؤال كردن نيز نداشته است و نمى دانسته كه احتلام پس از اذان صبح، روزه را باطل نمى كند و مرتكب مفطر شده وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: اگر هيچ نوع احتمال خلاف نمى داد بايد قضا كند ولى كفاره ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 146

خروج ترشحات معمولى زنان

سؤال 465 . آيا ترشحات معمولى زنان كه هنگام ملاعبه خارج مى شود روزه را باطل مى كند؟

بسمه تعالى: باطل نمى كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 146

غسل پس از اذان صبح در ماه رمضان

سؤال 466 . كسى اين مسأله را مى داند كه در هنگام منى آمدن بايد غسل كند اما اين را نمى داند كه اگر در ماه رمضان قبل از اذان صبح منى ببيند بايد غسل كند، جهلاً بعد از اذان صبح غسل مى كرده حالا نماز و روزه هاى گذشته اش چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: نمازهاى او صحيح است ولى بايد روزه هايى كه به اين نحو گرفته قضا نمايد و بنابر احتياط واجب كفاره هم بدهد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 146

استفاده از آمپول در شب براى روزه گرفتن

سؤال 467 . اگر فردى در صورتى مى تواند روزه بگيرد كه شب قبل از آمپول يا داروى خاصى استفاده كند آيا استعمال آن واجب است؟

بسمه تعالى: اگر خوردن داروى خاص، حرجى و ضررى نداشته باشد بايد انجام دهد مثلاً اگر كسى غذاى خاصى بخورد مى تواند روزه بگيرد بايد از آن استفاده كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 146

اجير گرفتن شخص زنده براى روزه قضا

سؤال 468 . آيا مى توان در حال حيات به جهت عدم توانايى بر انجام فريضه روزه، ديگرى را اجير كرد؟

بسمه تعالى: هرگاه مقصود اين است كه در حال حيات، ديگرى روزه هاى قضاى او را بگيرد قطعاً باطل است و اگر اجير كند كه پس از درگذشت او روزه اى قضاى او را بگيرد اين نيز مشكل است چون علم به حيات او ندارد، شايد اجير قبل از آن شخص فوت كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 147

انجام غسل جنابت يا سحرى خوردن

سؤال 469 . اگر در ماه رمضان قبل از اذان صبح محتلم شود و اگر بخواهد غسل را انجام دهد براى خوردن سحرى وقتى نمى ماند تكليف او چيست؟

بسمه تعالى: غسل را مقدم دارد و گرسنگى را تحمل كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 147

شب قدر

سؤآل 470 . هر سال در ثبوت اول ماه رمضان دچار اختلاف مى شويم، تكليف شب قدر چيست؟

بسمه تعالى: اگر نزد حاكم ثابت شد از حكم او پيروى كند و در صورت عدم ثبوت وظايف را در شش شب تكرار كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 147

تهيه غذا براى روزه خوار

سؤال 471 . آيا مادر مى تواند براى فرزندان بالغ و روزه خوار خود غذا تهيه كند؟

بسمه تعالى: اين كار را انجام ندهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 147

نذر انجام روزه ماه رمضان در سفر

سؤال 472 . آيا مى توان در وطن نذر كنيم كه روزه ماه رمضان يا قضاى آن را در سفر به جا آوريم؟

بسمه تعالى: روزه ماه رمضان را مطلقاً چه اداء و چه قضا در سفر نمى توان گرفت حتى با نذر كردن . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 148

تأخير در قضا تا رمضان آينده

سؤال 473 . اگر مادرى به علت شير دادن بچه اش روزه نگرفته و تا سال آينده با تمكن از روزه، قضاى آن را انجام نداده بايد يك كفاره دهد يا دو كفاره؟

بسمه تعالى: دو كفاره بايد بدهد، يكى براى روزه نگرفتن در ماه رمضان، به خاطر شيردادن تا ثواب از دست رفته را جبران بكند . و دوم كفاره تأخير و نيز قضا دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 148

عدول از روزه به روزه ديگر

سؤال 474 . آيا عدول از روزه اى به روزه ديگر صحيح است؟

بسمه تعالى: از نيت روزه اى به نيت روزه ديگر نمى توان عدول كرد خواه هر دو واجب يا هر دو مستحب يا مختلف . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 148

نيت روزه قضا يا مستحبى در بعد از ظهر

سؤال 475 . آيا اگر كسى تا ظهر چيزى نخورده باشد مى تواند نيت روزه كند؟

بسمه تعالى: روزه مستحب را مى توان بعد ازظهر نيت كرد نه روزه واجب . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 148

فراموش كردن تيمم در مورد زن مستحاضه

سؤال 476 . زنى كه وظيفه او در روز ماه مبارك رمضان غسل استحاضه بوده است و عمداً تاًخير مى اندازد تا تنگى وقت به اين اميد كه در تنگى وقت تيمم كند ولى در تنگى وقت تيمم را فراموش مى كند حكم روزه او چيست؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال روزه اش باطل است و بايد قضا كند و احتياطاً كفاره هم بدهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 149

فراموش كردن تيمم شخص جنب

سؤال 477 . اگر شخصى در شب ماه رمضان جنب شود ولى براى او غسل ضرر دارد و تيمم را نيز فراموش كند حكم روزه او چيست؟

بسمه تعالى: اگر غسل براى او ضرر داشته و وظيفه او تيمم بوده است فقط روزه آن روز را قضا نمايد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 149

مراد از سفر

سؤال 478 . در آيه «من كان مريضاً اًو على سفر فعدّةٌ من اًيام اًخر» چون سفر تنوين نكره دارد دليل بر تبعيض است، يعنى در سفرى كه عسر و حرج باشد روزه واجب نيست آيا اين مطلب صحيح است؟

بسمه تعالى: تنوين «سفر» ناظر به اين است كه هر سفرى سبب افطار نيست بلكه سفر خاصى كه نماز در آن شكسته مى باشد و آن اين است كه مسافت شرعى را طى كند و هرگز ناظر به سفر سخت و مشكل نيست گذشته بر اين اجماع فقهاء بر خلاف گفتار ياد شده است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 149

دادن مبلغى معادل اطعام 60 فقير

سؤال 479 . شخصى روزه را به حرام باطل كرده آيا مى تواند پولى كه معادل اطعام 60 فقير است را بپردازد؟

بسمه تعالى: بايد شصت مسكين را اطعام كند و پرداخت مبلغ كافى نيست، و دفتر مراجع تسهيلاتى در اين مورد دارند، علاوه بر اين بايد شصت روز روزه بگيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 150

تأخير قضا تا سال آينده و حكم كفّاره آن

سؤال 480 . اگر در زمان باردارى روزه نگرفتيم و تا سال آينده هم نتوانستيم قضاى آن را به جا آوريم كفاره آن به عهده شوهر است يا بر عهده زن؟

بسمه تعالى: در اين مورد دو كفاره هست: 1 . كفاره افطار . 2 . كفاره تأخر قضا . كفاره اول به عهده شوهر كه بخشى از نفقه است و كفاره دوم بر عهده خودش است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 150

شك در پرداخت كفاره روزه

سؤال 481 . اگر فراموش كنم كه كفاره روزهايم را داده ام يا نه، تكليف چيست؟

بسمه تعالى: بايد كفاره را پرداخت كنيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 150

پراخت كفارات و مظالم و صدقات به سيد

سؤال 482 . آيا كفارات و مظالم و صدقات تبرعى را مى توان به سادات داد؟

بسمه تعالى: احتياطاً به غير سيد بپردازد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 150

شك در پرداخت كفاره توسط همسر يا خودم

سؤال 483 . اگر شك كنم كه كفاره روزه هايم را خودم پرداخته ام يا همسرم آن را از طرف من پرداخته است، آيا تجديد كفاره لازم است؟

بسمه تعالى: اگر علم داريد كه كفاره داده شده، ولى نمى دانيد خودتان داده ايد يا همسرتان، پرداخت مجدد لازم نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 151

حكم حاكم و ثبوت اول ماه

سؤال 484 . آيا حكم حاكم در مساًله اثبات اول ماه در حق مجتهدها و مقلدها نافذ است؟

بسمه تعالى: حكم حاكم در مورد ثبوت هلال با دو شرط نافذ است: 1. علم به خطاى او در كار نباشد . 2. علم به خطاى مستند او نيز منتفى باشد .

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 151

روزه بيمارى وارى كوسل

سؤال 485 . كسى كه مبتلا به بيمارى خاص است كه به طور غيراختيارى منى از او خارج مى شود چگونه روزه بگيرد؟

بسمه تعالى: هرگاه يقين دارد كه آنچه خارج مى شود منى است نه آبهاى ديگرى كه شبيه منى است بايد براى روزه غسل كند اگر شب باشد بايد قبل از طلوع فجر غسل كند و اگر روز باشد بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند و روزه اش صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 151

نزديكى مرد در قضاى روزه زن در وسعت وقت

سؤال 486 . خانمى در وسعت وقت قضاى روزه گرفته است آيا اگر مرد راضى به روزه گرفتن زن نبوده است مى تواند با او همبستر شود ؟

بسمه تعالى: احتياطاً پيش از ظهر و به صورت قطعى بعد از ظهر حق همبستر شدن را ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 151

مسافرت در روز عيد به مكانى كه عيد نشده

سؤال 487 . كسى در ايران 30 روزه ماه رمضان را روزه گرفته و روز عيد فطر به كشورى سفر مى كند كه در آنجا هنوز ماه شوال رؤيت نشده است آيا در آن مكان بايد روزه بگيرد؟

بسمه تعالى: مورد مساًله دوران امر بين دو محذور است يا روزه واجب است و يا حرام، بهتر اين است كه قصد اقامه در آن محل نكند و اگر آنجا وطن اوست سفر كند و روزه خود را افطار نمايد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 152

رسيدن به وطن دوم قبل يا بعد از ظهر

سؤال 488 . برخى دو وطن اختيار كرده اند اگر از وطنش به وطن ديگر برود چه زمانى بايد به وطن دوم برسد تا روزه اش صحيح باشد؟

بسمه تعالى: چنين فردى بايد پيش از ظهر به وطن ديگر برسد تا روزه او صحيح باشد و اگر بعد از ظهر برسد روزه او باطل است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 152

خطا در روز عيد به جهت پيروى از مجتهد ديگر

سؤال 489 . شخص مكلفى به تبعيت از مجتهد ديگر روز آخر ماه رمضان را عيد قرار داده و افطار مى كند ولى مجتهدى كه از او تقليد مى كرده، يك روز بعد عيد اعلام مى كند وظيفه او چيست؟

بسمه تعالى: يك روز قضا كافى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 152

كفاره رمضان و نفقه زن

سؤال 490 . كفاره روزه ماه رمضان جزء نفقه مى باشد؟

بسمه تعالى: كفاره عمدى و كفاره تأخير قضا جزء نفقه نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 153

تبديل كفاره از گندم به برنج

سؤال 491 . آيا جايز است كفاره روزه غيرعمد كه با احتساب از گندم محاسبه شده است برنج خريدارى و به نيازمندان تحويل گردد؟

بسمه تعالى: تبديل كفاره هاى موجود به برنج صحيح نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 153

روزه خوارى و معذور بودن در واقع

سؤال 492 . شخصى چند سال عمداً روزه نگرفته است سپس متوجه شده است كه از قبل بيمارى زخم معده داشته و نمى توانسته روزه بگيرد وظيفه اش نسبت به قضاء و كفاره چيست؟

بسمه تعالى: براى سالهاى گذشته كفاره عذرى بدهد و نسبت به سال اخير در صورتى كه پس از خوب شدن به مقدار قضا تا رمضان آينده وقت داشته باشد بايد تنها قضاى رمضان آخر را بگيرد و اگر مسامحه كرد و از بهبودى استفاده نكرد باز كفاره تأخير قضا بدهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 153

فورى بودن كفاره

سؤال 493 . آيا كفاره روزه را بايد فوراً ادا كرد؟ و آيا مى توان كفاره را به سيد بپردازيم؟

بسمه تعالى: در صورت تاًخير پرداخت كفاره، چيزى بر آن افزوده نمى شود ولى نبايد بيش از متعارف در انجام وظيفه تاًخير كرد و احتياطاً غير سيد كفاره خود را به سيد ندهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 153

يقين به استمرار مرض و پرداخت كفاره پيش از پايان سال

سؤال 494 . كسى كه تمام ماه رمضان را مريض بوده است و يقين دارد مريضى وى تا ماه رمضان آينده طول مى كشد آيا مى تواند كفاره اش را در بين سال بپردازد؟

بسمه تعالى: شرط پرداخت كفاره استمرار عذر است نه علم به استمرار، بنابراين تا رمضان آينده نرسيده، نمى تواند به عنوان كفاره بپردازد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 154

قى كردن و عدم امساك

سؤال 495 . اگر كسى عمداً قى كند روزه او باطل مى شود ، حالا اگر پس از قى كردن امساك نكند و مفطرى انجام دهد كفاره بر او تعلق مى گيرد؟

بسمه تعالى: كفاره دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 154

جاهل به كفاره تاًخير

سؤال 496 . اگر شخصى روزه قضا به عهده اش بوده آن را نگرفته و به خاطر جهل كفاره تأخير آن را نپرداخته است، آيا كفاره ساقط است؟

بسمه تعالى: ساقط نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 154

اجير شدن زن براى روزه كفاره

سؤال 497 . زنى كفاره عمد بر عهده اش بود اگر بميرد آيا مى توان خانمى را اجير نمود در حالى كه مى داند كه در بين اين 31 روز كه بايد پشت سر هم روزه بگيرد قطعاً حيض مى بيند؟

بسمه تعالى: فرد معذور نمى تواند از غير معذور نيابت كند بنابراين نيابت زن در فرض ياد شده صحيح نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 154

تحويل آرد يا نان به فقرا

سؤال 498 . تحويل آرد يا نان به عنوان كفاره روزه فقراء مشكل است و شايد نتوان انجام داد وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: راه عملى آن اين است كه عالم محل كه كفاره عذرى پيش او جمع مى شود مقدارى گندم در اختيار داشته باشد و آن گندم ها را به عنوان كفاره فقراء بدهد و آنها قبول كنند سپس همان گندم را از فقيران به قيمت بخرد و به آنها پول بپردازد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 155

امساك در سفر و بازگشت قبل از ظهر

سؤال 499 . اگر بنده حقير از اوّل شب قصد سفر فردا در ماه رمضان داشته باشم با اينكه در نظر دارم كه امكاناً تا ظهر برگشته و روزه ام را ادامه دهم، بنظر حضرت عالى چه وظيفه اى دارم، آيا بايد نيّت روزه نكنم و بعد از برگشتن به وطن قصد روزه نمايم؟

بسمه تعالى:هرگاه با همان شرايط پيش از ظهر برگردد و افطار نكرده باشد روزه او صحيح است و در مدت سفر امساك كافى است و نيت روزه نبايد داشته باشد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 155

در هنگام انجام كفاره روزه، سفر و بازگشت قبل از ظهر

سؤال 500 . با توجه به اينكه در كفّاره روزه، 31 روز بايد پشت سر هم باشد. مكلّف مى تواند در اثناى اين مدت پيش از ظهر سفركند و تا اذان ظهر به وطن برگردد، با ملاحظه اينكه در ساعاتى كه مسافر است قهراً روزه دار نخواهد بود.

بسمه تعالى:حكم ماه رمضان را دارد اگر پيش از ظهر برگردد و امساك كند يك روز روزه حساب مى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 155

آندوسكوپى

سؤال 501 . آندوسكوپى نمودن از بيمار در ماه رمضان چطور است؟ و ضمناً بُخور كردن با عرق علفيّات و يا داروهاى شيميايى كه قهراً بخار وارد ششها مى شود به نظر حضرت عالى چطور است؟

بسمه تعالى:هرگاه در آندوسكوپى چيزى وارد حلق نشود و لوله نيز آلوده به روغن نگردد اشكال ندارد. ولى بخور و عرق علفيات ويا داروهاى شيميايى كه بخار را وارد مجارى تنفس مى كند اشكال دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 156

واقع شدن ايام نذر به روزه گرفتن با رمضان

سؤال 502 . شخصى نذر شرعى نموده است كه چند ماه پشت سر هم چه در سفر و چه در وطن روزه بگيرد اكنون متوجه مى شود ايّام نذر او با ماه رمضان مصادف شده است .آيا با اينكه شخص در ايّام ماه مبارك در سفر خواهد بود روزه بگيرد يا نه؟ و اگر بايد روزه بگيرد با ملاحظه اين

بسمه تعالى:در ماه رمضان هيچ نوع روزه غير از روزه ماه رمضان پذيرفته نمى شود هر چند با نذر باشد .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 156

پايين رفتن خون از حلق

سؤال 503 . آيا خونى كه بى اختيار از دماغ روزه دار از حلق پايين مى رود مبطل روزه است؟ توضيح اينكه به فضاى دهان وارد نمى شود؟

بسمه تعالى:موجب بطلان نيست .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 156

دوش بزرگ و مبطل بودن

سؤال 504 . شخص روزه دار در هنگام استحمام به خاطر بزرگ بودن دوش آب، شك مى كند آبى كه از دوش مى آيد تمام سرش را مى گيرد يا نه، وظيفه اش چيست؟ و اگر به شك خود اعتنا نكند و زير دوش بايستد حكم روزه اش چيست؟

بسمه تعالى:غسل كردن زير دوش هر چند همه سر را فرا گيرد موجب بطلان نيست آنكه موجب بطلان است سر زير آب كردن است البته اگر زير آبشار بايستد كه يكجا سر را فرا مى گيرد و يا دوش به قدرى بزرگ باشد كه بسان آبشار باشد روزه او اشكال پيدا مى كند. والله العالم نهى

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 157

سؤال 505 . عده اى از جوانان پاك به علت نهى والدين در گذشته كه ماه رمضان با ايّام امتحانات آنان مصادف بود، روزه خود را به زعم اينكه معذورند افطار كرده اند. سپس متوجه شده اند كه معذور شرعى نبوده اند. آيا اكنون تكليف شان نسبت به كفّاره روزه هايى كه افطار نمو

بسمه تعالى:بايد هم قضا بگيرند هم كفاره بدهند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 157

گمان به شروع عادت و ترك روزه

سؤال 506 . خانمى در روز ماه مبارك رمضان لك ديد به گمان اينكه ايّام عادت شروع شده ، روزه خود را افطار نمود فرداى آن روز خون قطع گرديد معلوم شد كه خون حيض نبوده است. سوأل مى كند در افطار روزه مزبور كفّاره هم دارد؟

بسمه تعالى:هرگاه شك داشت كه در اين ايام عادت شروع شده مع الوصف افطار كرد قضا و كفاره دارد و اگر اطمينان داشت كه ايام عادت است فقط قضا دارد .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 157

وقت انجام كفاره روزه

سؤال 507 . كسى كه يقين دارد تا ماه رمضان آينده قدرت گرفتن قضاى روزة رمضان گذشته را نخواهد داشت آيا مى تواند كفّاره را بدهد؟ و يا بايد تا آخر شعبان منتظر بماند و در روز آخر شعبان به وظيفه ى كفّاره عمل نمايد؟

بسمه تعالى:بايد صبر كند تا آخر شعبان. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 158

نيت به جا آوردن آنچه بر ذمه دارم

سؤال 508 . كسى با اين نيت روزه بگيرد: ( اگر روزه قضايى در ذمّه دارم از بابت آن و اگر ندارم روزه مستحبى محسوب گردد) آيا اين روزه با نيت فوق صحيح است؟

بسمه تعالى:هرگاه به نيت امتثال امر فعلى روزه بگيرد روزه او صحيح است . اگر روزه بر ذمه داشته باشد امر فعلى همان است و الا امر فعلى امر استحبابى است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 158

عدول از مستحب به واجب

سؤال 509 . روزه مستحبى گرفته بودم در وسط روز يادم آمد كه روزه واجبى دارم چه كنم؟ آيا عدول صحيح است؟

بسمه تعالى:هرگاه پيش از ظهر متوجه شود مى تواند نيت قضاى روزه ماه رمضان را بكند و روزه او صحيح است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 158

روزه مستحبى با وجود روزه واجب

سؤال 510 . با وجود روزه نذر، آيا مى شود روزه مستحبى گرفت؟ و نيز با وجود روزه قضاى ماه مبارك رمضان نذر روزه صحيح است؟

بسمه تعالى: در هر صورت نمى تواند روزه مستحبى بگيرد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 158

قضا در سفر با نذر

سؤال 511 . گرفتن قضاء روزه ماه رمضان با نذر در سفر چطور است؟

بسمه تعالى:صحيح نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 159

نذر كردن و بر عهده داشتن روزه واجب

سؤال 512 . كسى كه روزه واجب در ذمّه دارد آيا مى تواند روزه نذركند و يا روزه استيجارى را بپذيرد؟

بسمه تعالى:نذرش صحيح است ولى مادامى كه روزه واجب بر گردن دارد نمى تواند روزه نذرى بگيرد و همچنين روزه استيجارى. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 159

نماز استيجارى و تقسيم بين اعضا خانواده

سؤال 513 . در بعضى موارد سرپرست خانواده روزه و نماز استيجارى را بعهده مى گيرد سپس اعمال مزبور را با اجازه شخص مستأجر ( صاحب روزه و نماز) در بين اعضاء خانواده اش كه بعضى از آنان صغير هستند تقسيم مى كند تا در اسرع وقت عمل را به اتمام برساند آيا اين اجاره و

بسمه تعالى:در فرض سوال تقسيم ميان خانواده به جز صغير اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 159

قدرت نداشتن بر روزه به جهت تأمين معاش

سؤال 514 . كارگرى كه نان آور خانواده است اگر در ماه رمضان روزه بگيرد قهراً توان كار نخواهد داشت ( البته مريض نيست فقط بخاطر گرما و طولانى بودن روز)آيا صرفاً بلحاظ تأمين معاش عيال مى تواند روزه نگيرد و در روزهاى كوتاه قضا كند؟

بسمه تعالى: بايد روزه بگيرد ولو با اخذ مرخصى و فروختن برخى از لوازم زندگى و رفع نياز يكماه .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 160

مرگ زن حامله در اثناء رمضان

سؤال 515 . اگر زن حامله و يا مرضعه در اثناى ماه مبارك و يا مثلاً يكماه بعد فوت كند. آيا قضا و يا كفاره بر وراث او متوجه است؟

بسمه تعالى: هرگاه در اثناى ماه رمضان بميرد قضاء ندارد و اگر پس از گذشتن ايامى از ماه رمضان بميرد در صورتى كه در اين مدت توانايى قضاء داشته قضاى واجب است و متمكن از قضاء نباشد قضاء ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 160

ديوانه ادوارى و افاقه در مقدارى از روز

سؤال 516 . ديوانه ادوارى كه بخشى از روز افاقه پيدا مى كند قضا دارد؟ و يا كفاره؟

بسمه تعالى: قضاء و كفاره ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 160

اجير شدن غير بالغ در صوم و صلاة

سؤال 517 . آيا افراد غير بالغ كه مى توانند بطور صحيح اعمال انجام دهند شرعاً مجازند كه جهت صوم و صلاة اجير شوند؟

بسمه تعالى: نمى توان اجير كرد .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 160

بطلان روزه و امساك تأدّبى

سؤال 518 . كسى كه روزه خود را با جماع و يا استمناء (نعوذ بالله) خراب مى كند بقيه روز را مى تواند غذا بخورد؟

بسمه تعالى: بايد بقيه روز را به صورت امساك تأدبى امساك كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 130

تزريق آمپول حاجب در رگها براى عكس بردارى

سؤال 393 . آيا تزريق آمپول حاجب كه رنگ را وارد رگها كرده تا عكس از بدن با وضوح انجام شود مبطل روزه است؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 130

خلط سينه

سؤال 394 . اگر خلط سينه وارد فضاى دهان شود و آن را به ناچار فرو برم آيا روزه ام باطل و قضا دارد؟

بسمه تعالى: احتياطاً روزه آن روز را قضا كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 130

نخوردن دارو و تأخير در بهبودى

سؤال 395 . اگر تأخير در خوردن دارو مايه تأخير در بهبودى بيمارى شود آيا مى تواند روزه را افطار و پس از ماه رمضان قضا كند؟

بسمه تعالى: اگر بيمارى او جدى است و تأخير در مصرف دارو باعث تأخير در بهبودى است مى تواند دارو مصرف كرده و بعداً قضا كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 130

تصفيه خون در حال روزه

سؤال 396 . اگر خون شخص وارد دستگاه تصفيه شده و بلافاصله پس از تصفيه دوباره تزريق مى شود آيا روزه اش باطل مى شود؟

بسمه تعالى: ضررى به روزه نمى رساند به شرطى كه چيزى به آن خون اضافه نكنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 131

خروج منى با تماشاى فيلم

سؤال 397 . اگر روزه دار در ماه رمضان فيلم مستهجنى را تماشا كند و بى اختيار منى خارج شود وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: اگر خروج منى در اثر رؤيت اين فيلم ها براى او امر عادى بوده قضا و كفاره دارد و اگر امر عادى نبوده، اتفاقاً واقع شد روزه را قضا كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 131

حرفى كه واقعيت ندارد به معصوم نسبت دادن

سؤال 398 . اگر روزه دار حرفى را كه واقعيت ندارد به شوخى به يكى از معصومين نسبت دهد آيا روزه اش باطل مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه قرينه بر شوخى و مزاح باشد مبطل روزه نيست ولى به احترام ماه رمضان و منزلت معصومين(عليهم السلام) اين كار را انجام ندهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 131

اسپرى بى حس كننده لثه

سؤال 399 . آيا استفاده از اسپرى بى حس كننده لثه در حال روزه جايز است؟

بسمه تعالى: اگر داخل حلق نرود اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 131

كاشت ناخن و غسل واجب

سؤال 400 . خانمى كه غسل واجب برعهده او است ولى ناخن يا مژه مصنوعى كاشته چگونه غسل انجام دهد و روزه بگيرد؟

بسمه تعالى: احتياط واجب اين است غسل جبيره و تيمم بدل از غسل انجام دهد و روزه اش صحيح است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 132

تمام نشدن غسل قبل از اذان صبح

سؤال 401 . اگر شخصى قبل از اذان صبح مشغول غسل جنابت يا حيض و نفاس شود و پس از تمام شدن اذان نيز به غسل ادامه دهد آيا قضا و كفاره بر او واجب مى شود؟

بسمه تعالى: اگر مى داند كه قسمتى از غسل وى پس از طلوع فجر انجام مى گيرد قضا و كفاره بر او واجب است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 132

صحت روزه با شك در غسل قبل از اذان

سؤال 402 . شخصى قبل از اذان صبح به حمام رفته ولى شك دارد غسل را قبل يا بعد از اذان انجام داده حكم روزه او چيست؟

بسمه تعالى: غسل و روزه صحيح است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 132

جنابت در روزه قضا و مستحبى

سؤال 403 . اگر نيت روزه قضا و يا مستحبى كرد و خوابيد و بعد از اذان صبح بيدار شد و متوجه شد جنب شده است آيا روزه اش چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر قبل از خوابيدن نيت روزه كرده باشد علم او به احتلام پس از اذان صبح مبطل نيست خواه وقت ضيق باشد يا موسَّع. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 132

نذر روزه و عادت ماهيانه

سؤال 404 . زنى نذر كرده روز عيد غدير روزه بگيرد و در آن روز عادت شده است تكليف چيست؟

بسمه تعالى: از آنجا كه نذر او نذر معيّن است و با مانع مواجه شده است نمى تواند روزه بگيرد و قضا ندارد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 133

كرم ويتامين پوست

سؤال 405 . آيا استفاده از كرم ويتامينه پوست روزه را باطل مى كند؟

بسمه تعالى: باطل نمى كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 133

مهلت پرداخت كفاره روز

ه سؤال 406 . كسانى كه كفاره عذر بر ذمه دارند تا كى تأخير براى آنان جايز است

بسمه تعالى: اگر بيمارى از رمضان تا به رمضان ديگر ادامه پيدا كند، كفاره دارد و در اين جهت هرگاه وضع بيمارى روشن نباشد صاحبان عذر بايد صبر كنند تا موضوع كفاره محقق شود اما كفاره عمد را بايد بدون تساهل پرداخت نمايند اگر چه فوريت ندارد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 133

سه روز ماندن در مدينه و روزه گرفتن

سؤال 407 . آيا جايز است مسافرى كه در مدينه سه روز مى ماند و عصر روز سوم از مدينه خارج و به طرف مكه حركت مى كند اين سه روز را روزه مستحبى بگيرد؟

بسمه تعالى: ظاهر روايت ابن عمار اين است كه هر سه روز را در مدينه روزه بگيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 133

هفت روز عادت و تجاوز از ده روز

سؤال 408 . زنى عادت او هفت روزه بوده تا روز دهم خون ديد و آن را حيض قرار داد و روزه نگرفت لكن دو روز ديگر نيز خون ادامه پيدا كرد كه وظيفه اش همان هفت روز حيض و مابقى استحاضه است، اكنون وظيفه اش نسبت به روزه هايى كه نگرفته چيست؟

بسمه تعالى: مازاد بر ايام عادت را قضا كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 134

روزه مستحبى با فراموشى روزه واجب

سؤال 409 . كسى كه روزه واجب بر ذمه داشته و فراموش كرده و روزه مستحبى گرفته بعد از ظهر يادش آمده كه روزه واجب بر ذمه داشته است تكليف او چيست؟

بسمه تعالى: اگر پيش از ظهر متوجه شود مى تواند روزه قضا حساب كند ولى اگر بعداز ظهر متوجه شود روزه او باطل است .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 134

سفر با هواپيما به مكانى كه هنوز ماه رمضان است

سؤال 410 . در روزى كه در كشور ما عيد اعلام شد ولى در كشورى كه قصد سفر با هواپيما به آن كشور است هنوز ماه رمضان باقى است وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: اگر در كشور ما عيد فطر اعلام شده است و افطار نموده است ديگر امساك براى او واجب نيست هر چند در كشورى باشد كه آنجا ماه رمضان است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 134

حركت از شرق به غرب و در جهت حركت خورشيد

سؤال 411 . در پرواز از شرق به غرب و در جهت حركت خورشيد كه مدت روز اضافه مى شود چه موقع مى توان افطار كرد؟

بسمه تعالى: مادامى كه غروب نشده است بايد امساك كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 134

روزه در روز 20ساعته

سؤال 412 . در سفر به مناطقى كه شبانه روز، 20 ساعت روز و 4 ساعت شب است آيا بايد تمام 20 ساعت را روزه گرفت؟

بسمه تعالى: بايد مطابق روز منطقه روزه بگيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 135

روزه گرفتن يا كار كردن

سؤال 413 . كارگرى نان آور خانواده است آيا مى تواند در ماه رمضان به جهت گرمى هوا روزه را افطار و براى تأمين معاش كار كند؟

بسمه تعالى: نمى تواند روزه خود را بخورد براى معاش قرض كند و يا اسباب غير لازم را بفروشد و يا نصف روز كار كند، يا هر روز تا مسافت شرعى به سفر برود و افطار كند و پيش از ظهر به وطن برگردد و كار كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 135

افطار روزه براى شير دادن به كودك و شير خشك

سؤال 414 . زنى كه بچه اش را شير مى دهد اگر با وجود شير خشك به جهت شير دادن به كودك روزه را افطار كند و يك ماه پس از ماه رمضان فوت كند آيا قضا بر وارث واجب است؟

بسمه تعالى: قضا واجب است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 135

وجود شيرخشك و افطار روزه

سؤال 415 . آيا زن مى تواند با وجود شيرخشك براى تغذيه كودك شيرخوار خود روزه را افطار كند؟

بسمه تعالى: هرگاه كودك به شير مادر نياز دارد و روزه گرفتن مادر به بچه ضرر مى رساند مى تواند افطار كند و براى هر روز، براى درك ثواب روزه، كفاره بدهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 135

مصرف قرص به جهت جنون لحظه اى

سؤال 416 . پسرم به علت جنون لحظه اى قرص مصرف مى كرده است و نمى توانست روزه بگيرد و برخى از نمازهايش را نمى خواند اكنون پس از فوت او آيا نماز و روزه از او ساقط است و قضا لازم نيست؟

بسمه تعالى: اگر به خاطر جنون قرص مصرف كرده است تكليف اين است: روزهايى كه مى توانست وقت نماز را تشخيص دهد و نخواند، قضا شود و همچنين روزه اما در غير اين صورت قضا واجب نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 136

روزه و فراموشى شديد

سؤال 417 . اگر شخصى فراموشى شديد دارد آيا مكلّف به نماز و روزه است؟

بسمه تعالى: هرگاه اين شخص اوقات نماز و روزه را تشخيص نمى دهد و اگر هم تذكر بدهند دوباره فراموش مى كند، روزه بر او واجب نيست بهتر است كفاره عذرى بدهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 136

ابتداء سفر و غروب آفتاب و پايان سفر قبل از غروب

سؤال 418 . اگر در آغاز سفر با هواپيما در مكانى كه آفتاب غروب كرده افطار كنيم ولى در پايان سفر به مقصدى برسيم كه هنوز آفتاب غروب نكرده باشد، وظيفه روزه دار چيست؟

بسمه تعالى: امساك واجب نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 136

ديدن نور خورشيد قبل از غروب در هواپيما

سؤال 419 . با توجه به ارتفاعى كه هواپيما پرواز مى كند، نور خورشيد از فاصله دور ديده مى شود هر چند بر روى زمين مغرب شده است، آيا مى توان افطار كرد؟

بسمه تعالى: بايد طبق افق حاكم بر هواپيما نماز بخواند و روزه بگيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 137

روزه استيجارى مميز

سؤال 420 . آيا بچه مميز مى تواند روزه استيجارى بگيرد؟

بسمه تعالى: روزه مميز كافى نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 137

شكستن روزه استيجارى در بعد از ظهر

سؤال 421 . آيا روزه استيجارى را بعدازظهر مى شود شكست؟

بسمه تعالى: احتياط اين است كه نشكند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 137

شب قدر

سؤال 422 . با توجه به اختلاف رؤيت هلال ماه رمضان در كشور ما و كشورهاى عربى آيا شب قدر در دو شب وجود دارد؟

بسمه تعالى: شب قدر در كره زمين 24 ساعت است . والله العالم