فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 304

تصرف در رهن

سؤال 983 . شخصى در قبال دريافت مبلغ معيّنى، زمين خود را در اختيار شخص ديگر قرار مى دهد تا پس از پرداخت مبلغ مأخوذ، زمين را به صاحبش بازگرداند وى تا زمان دريافت پول در زمين كشاورزى كرده است، سود به دست آمده متعلق به كيست؟

بسمه تعالى: هرگاه زمين رهن بوده، حق تصرف در آن ندارد و در صورت تصرف بايد اجرت زمين به مالك آن پرداخت شود و اما اگر زمين را به صورت بيع شرط فروخته است كه هر موقع مبلغ را سرِ مدت پس داد بيع را فسخ كند در اين صورت در آمد مال خريدار است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 289

هبه ملك مرهونه با حفظ حق مرتهن

سؤال 890 . اگر راهن ملك مرهونه را با قيد حفظ حق مرتهن به ثالث هبه كند آيا مرتهن حق رد هبه را دارد؟ اگر موهوب له حاضر باشد با پرداخت دين فك رهن كند چطور؟

بسمه تعالى: از آنجا كه مبيع، متعلق حق غير است هر نوع نقل و انتقال درباره آن فضولى مى باشد، تا مرتهن اجازه ندهد عقد مذكور بى اثر خواهد بود. راه صحيح اين است كه خود واهب دين خود را پرداخته عين مرهونه را پس بگيرد و سپس آن را به موهوب له هبه كند و نيز اگر مرتهن پذيرفت كه با پرداخت دين از طرف موهوب له عقد را اجازه كند اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 289

شرط جريمه در فرض عدم فك رهن در تاريخ معين

سؤال 891 . شخصى سند منزل مسكونى خود را به عنوان وثيقه وام شخص ديگرى در رهن بانك قرار مى دهد مشروط بر اين كه در تاريخ معينى گيرنده وام فك رهن كند و در غير اين صورت مبلغى را به صاحب سند پرداخت نمايد آيا اين كار صحيح است؟

بسمه تعالى: شرط مشروع است و بايد بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 289

عقد رهن قبل از پرداخت وام

سؤال 892 . قبل از اعطاى وام به گيرنده وام، ضامن خانه اش را نزد بانك رهن مى گذارد، آيا اين عقد رهن صحيح است؟

بسمه تعالى: تا مدتى كه وام را نگرفته رهن بى اثر خواهد بود ولى از لحظه گرفتن وام رهن صحيح خواهد بود و به اصطلاح ابتداءاً صحيح نبوده ولى استدامتاً صحيح خواهد بود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 290

فك رهن پس از اداى ديون

سؤال 893 . اگر در تسهيلات بانكى شخص ثالث سند منزل خود را رهن گذارده آيا پس از تسويه حساب عقد رهن هم ساقط مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه ديون ادا شد رهن خود به خود آزاد مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 290

استفاده از رهن سابق براى قرارداد جديد

سؤال 894 . اگر پس از اداى دين و فك رهن بانك عين مرهونه را آزاد نكند آيا مى توان از آن براى قراردادهاى جديد بانك استفاده كرد يا عقد جديد لازم است؟

بسمه تعالى: بايد دو مرتبه صيغه رهن اجرا شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 290

رهن ملك بدون قرض

سؤال 895 . در سند قرارداد بين بانك و مشترى قيد مى شود كه مشترى مى تواند تا سقف صد ميليون وام بگيرد و در عوض ملك صد ميليونى به رهن بانك گذاشته مى شود. و قبل از پرداخت وام مبلغ هزار تومان به عنوان قرض پرداخت مى شود و ملك رهنى در اختيار بانك قرار مى گيرد، آي

بسمه تعالى: فرض سؤال اين است كه ملك صد ميليون در مقابل اخذ وامِ صد ميليونى باشد نه يك هزار تومان، بنابراين با پرداختِ يك هزار تومان خانه جزء رهن نمى شود . والله العالم