فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 517

لزوم پاسخ متهم به مقام قضايى

سؤال 1594 . آيا متهم شرعاً ملزم به پاسخگويى به مقام قضايى است؟

بسمه تعالى: اگر اتهام، حقوق مردمى است حتماً بايد پاسخ بگويد. ولى اگر حدود الهى است تا ثابت نشده است ملزم به پاسخ نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 518

كشف خلاف پس از حكم قاضى

سؤال 1595 . معامله اى انجام شده و بعداً فسخ شده است. خريدار بر اساس مبايعه نامه شكايت كرده و چون فسخ نامه در اختيار نبوده دادگاه به نفع خريدار حكم كرده است. و پس از ارائه فسخ نامه دادگاه مى گويد حكم قطعى است و حكم نقض نمى شود آيا اين مطلب صحيح است؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال دو حالت ممكن است: الف. اگر براى قاضى ثابت شود كه داورى او با متن واقع مخالف است بايد حكم خود را شخصاً يا به وسيله قاضى ديگر نقض كند ودادرسى دوباره شروع شود. ب. اگر قاضى به متن واقع دسترسى ندارد ولى بر اساس شهادت شهود حكم كرده است بعداً روشن شد كه شهادت شاهد بر عدم فسخ خلاف بوده است در اينجا حكم به قوت خود باقى است و آن كس كه شهادت خلاف داده در حد شهادت خود بايد متحمل ضررى باشد كه بر يكى از دو طرف وارد كرده است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 518

مخالفت با داور مرضى الطرفين

سؤال 1596 . داورى در موضوع اختلافى تعيين شد و داور رأى بر صلحنامه صادر كرد آيا پس از رأى داور مى توان به قاضى مراجعه كرد؟

بسمه تعالى: اگر داور مرضى الطرفين همان قاضى تحكيم باشد با دو شرط حكم او نافذ است: 1. داورى او بر خلاف شرع نباشد، 2. در داورى از حدود متعارف تجاوز نكند كه در صورت تجاوز رضايت طرفين شامل حال آن نمى باشد. با وجود اين دو شرط حكم او نافذ و بايد به پيمان خود عمل كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 519

احترام حكم دادگاه شرع

سؤال 1597 . آيا سازمان ها و نهادها مى توانند از اجراى حكم قضايى و حقوقى دادگاه خوددارى كنند؟

بسمه تعالى: حكم دادگاه شرع از احترام بالا برخوردار است همه مقامات بايد به حكم قضايى و حقوقى كه افراد صلاحيت دار صادر مى كنند عمل نمايند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 519

اعلام برائت پس از قسم متهم و اعلام لوث پس از آن

سؤال 1598 . شاكى بينه ندارد و به دادگاه مى گويد اگر متهم قسم بخورد كه بينى و فك مرا نشكسته من مى پذيرم. متهم قسم مى خورد ودادگاه او را تبرئه مى كند. سپس شاكى عده اى را شاهد مى آورد كه متهم در صحنه نزاع بوده است، آيا دادگاه تجديد نظر مى تواند با اعلام لوث

بسمه تعالى: هرگاه سوگند منكر به امر دادگاه بوده حكم نافذ است وتجديد بردارنيست وبر فرض اين كه محل مورد لوث بوده خود طرف اين حق را ساقط كرده و به قسم او اكتفا كرده وقاضى هم علم به فساد قضاوت خود ندارد در چنين موردى جاى نقض نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 519

اختصاص علم قاضى به مجتهد جامع الشرايط

سؤال 1599 . آيا قضات مأذون هم مى توانند با حصول علم به وقوع جرم، متهم را به حدود الهى محكوم نمايند يا اين اختصاص به قضات مجتهد جامع الشرايط دارد؟

بسمه تعالى: علم قاضى مجتهد جامع الشرايط، در صورتى معتبر است كه مدارك به نحوى باشد كه اگر به ديگران نيز ارائه شود براى آنان نيز علم حاصل مى شود. ولى قضات مأذون داراى چنين مقامى نيستند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 520

خطا در محكوميت و خسارات مادى و معنوى

سؤال 1600 . شخصى به دليل شكايت اشخاصى از طريق محاكم قضائى به حبس و جزاى نقدى محكوم مى گردد و پس از تحمّل كيفر با پيگيرى هاى ديوان عالى كشور برائت صادر مى شود، خسارات مادى و معنوى برعهده چه كسى مى باشد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال كه برائت متهم از طريق ديوان عالى كشور صادر شده است خسارت مادى بايد توسط دادگاه جبران شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 520

دريافت هزينه هاى دادرسى از بدهكار

سؤال 1601 . آيا طلبكار مى تواند پول هزينه هايى كه براى گرفتن طلب خود كرده مثل دستمزد وكيل و غيره را از بدهكار با فرض رضايت او بگيرد؟

بسمه تعالى: بدون رضايت بدهكار حقوق دادرسى را نمى توان از او دريافت نمود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 520

دريافت وجه براى رضايت شاكى

سؤال 1602 . در طرح شكايت در مراجع قضايى، مشتكى عنه به دنبال جلب رضايت شاكى است ولى شاكى رضايت خود را منوط به دريافت وجه مى كند آيا در صورت توافق گرفتن و دادن اين وجه مجاز است؟

بسمه تعالى: هرگاه شكايت جنبه مالى دارد بايد به مقدار خسارت از طرف بگيرد و مازاد بر آن جايز نيست. و اگر شكايت جنبه ديگرى دارد مثل آبرو و حيثيت، در اين صورت شاكى مى تواند اعلام رضايت خود را مشروط به دريافت وجه مورد نظر خود نمايد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 521

رشوه

سؤال 1603 . آيا رشوه مختص به باب قضاست؟

بسمه تعالى: رشوه اختصاص به قضا ندارد بلكه هر وجهى كه سبب شود طرف حقى را پايمال كند رشوه حساب مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 521

تعارض بين ادعاى متهم و نظر كارشناس

سؤال 1604 . متهم مى گويد مواد مكشوفه، مورفين است و آزمايشگاه آن را ترياك مى داند قول كدام حجت است؟

بسمه تعالى: اگر كارشناسان معتبر و مورد اعتماد موضوع را تصديق كردند به شرط تعدد، قول آنها حجت است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 521

ادعاى جهل، عدم اراده و اضطرار

سؤال 1605 . آيا ادعاى متهم مبنى بر عدم آگاهى از حكم يا موضوع يا عدم اراده و قصد و انجام كار بر اساس ضرورت و اضطرار بدون بينه و سوگند پذيرفته است؟

بسمه تعالى: در صورت ادعاى جهل به حكم يا موضوع بايد شرايط زندگى او را در نظر گرفت كه در چه محيطى زندگى كرده است. و در صورت ادعاى عدم اراده و قصد، بايد قرائن موجود در جرم را در نظر گرفت كه آيا بدون اراده بوده يا خير. و در صورت ادعاى اضطرار بايد قرائن قطعى آن را ثابت كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 522

وثيقه

سؤال 1606 . سند خانه ام را براى آزادى متهم تا صدور رأى به عنوان وثيقه به دادگاه دادم ولى نتوانستم در مدت مقرر متهم را معرفى كنم. و رأى دادگاه هم فقط منجر به جريمه مالى شد، الآن متهم در دسترس مقامات قضايى است و شاكيان براى آزادى سند اعلام رضايت كرده اند، آ

بسمه تعالى: اگر خانه شما وثيقه براى معرفى شخص متهم بوده كه او را به دادگاه تحويل دهيد چون اين كار انجام گرفته است، تحويل دادن تمام مى شود و اگر اين وثيقه براى اين بود كه حقوق از متهم گرفته شود و در غير اين صورت از وثيقه استفاده كنند. بايد وثيقه به همين حالت بماند، ولى اگر شاكى يا شاكيان راضى به آزادى وثيقه باشند ديگر حبس وثيقه لازم نيست. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 522

قسم زوجه براى دريافت مهريه از حق صغير

سؤال 1607 . زوج در تصادف فوت كرده و يك زوجه و يك فرزند باقيمانده است كه وارث منحصر او هستند چون فرزند جد پدرى ندارد دادگاه زوجه را قيم او قرار داده است سهم فرزند از ديه به حساب اداره سرپرستى واريز مى شود، ولى زوجه مدعى مهريه بر ذمه زوج است تكليف چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه از طريق شهادت دو عادل مقدار مهريه زوجه ثابت شود در اين صورت دينى بر گردن همسر اوست و بايد پرداخت شود. البته زوجه بايد قسم بخورد بدين شكل كه بگويد: «بالله الذى لا اله إلاّ هو ولقد مات وانّ حقى لعليه» و معنا به او تفهيم شود. ولى همه اين كارها بايد به وسيله قاضى دادگاه انجام شود كه بعداً مشكلى پيدا نشود، اگر زوج تركه اى نداشته باشد مهريه زوجه از ديه پرداخت مى شود وباقيمانده سهم وارث است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 523

كنكاش در زندگى مجرم و اعلام آن

سؤال 1608 . اگر فردى مورد اتهام يا محاكمه در موردى خاص است آيا قاضى رسانه ها يا افراد ديگر مجازند خارج از مورد ابهام، سوابق و زواياى ديگر زندگى متهم را مورد كنكاش و يا اعلام قرار دهند؟ آيا كسى حق دارد متعرض آبرو و هتك حرمتت او يا خانواده اش گردد؟

بسمه تعالى: اگر سوابق و يا زواياى زندگى او در كشف جرم مؤثر باشد قاضى مى تواند در پرونده ذكر كند و مبناى حكم قرار ددهد. اما پخش آن به هر وسيله ديگر غيبت و هتك حرمت مسلمان است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 523

وكالت از طرف مجرم

سؤال 1609 . اگر براى وكيل مشخص شود كه موكل مجرم است آيا قبول وكالت صحيح است؟ اخذ مبلغ براى آن حلال است؟

بسمه تعالى: از آنجا كه بايد مجرم در دادگاه وكيل داشته باشد پذيرش وكيل مانع ندارد ولى دفاع او بايد بر خلاف واقع نباشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 523

محاكمه مجنون

سؤال 1610 . آيا محاكمه مجنون در دعاوى كيفرى يا حقوقى جايز است؟

بسمه تعالى: طبق حديث «رفع القلم عن ثلاثة... وعن المجنون حتى يفيق» قابل محاكمه نيست ولى مى توانند او را از كارهاى خلاف باز دارند. . والله العالم