فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 281

نصب قطعات غير مرغوب توسط شركت خودروساز

سؤال 858. هرگاه مسئول خريد قطعات يك شركت خودرو سازى، به هنگام خريد، سهل انگارى كند وقطعات غير مرغوب تهيه نمايد و مسئول بازرسى نيز بى دقتى كرده و مسئول نصب قطعات نيز على رغم وظيفه اش كه بايد قطعات را بررسى كند و سپس نصب كند، بى توجهى نمايد و اتومبيل به دل

بسمه تعالى: هرگاه نقص ماشين براى راننده پنهان باشد و كيفيت رانندگى در حادثه آفرينى مؤثر نباشد، ضمان بر مجموع سبب هاى پيشين تعلّق مى گيرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 281

خسارت به ديوار به جهت نصب تبليغات

سؤال 859. اشخاصى، عكس هاى تبليغاتى خود را به ديوار منازل مردم مى چسبانند. در صورت عدم رضايت صاحب خانه، اگر خسارت به ديوار منزل وارد شود، آيا آن اشخاص ضامن مى باشند؟

بسمه تعالى: بدون رضايت صاحب ملك نمى توان آگهى بر ديوار آن الصاق كرد و اگر خسارتى وارد شد، ضامن است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 281

كار با مواد سرطان زا

سؤال 860. كارگرى كه در مكانى مشغول به كار است كه احتمال ابتلا به سرطان در سن پيرى مى باشد اگر كارگر بيمار شود با توجه به اين كه كارگر از اين موضوع مطلع است آيا كارفرما، ضامن ديه مى باشد؟

بسمه تعالى: با توجه به آگاهى كارگر و نيز با توجه به اين كه افراد كمى دچار چنين بيمارى مى شوند، ديه ثابت نمى شود ولى در عين حال كارفرما احسان و نيكى را نبايد فراموش كند و در شرايط بد كمك كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 282

مرگ در صورت جراحت اتفاقى

سؤال 861. اگر جانى عمداً جراحتى وارد كند كه غالباً منجر به مرگ نمى شود و لكن اتفاقاً در اثر جراحت بميرد آيا جانى محكوم به قصاص است؟

بسمه تعالى: محكوم به پرداخت ديه نفس است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 282

تغيير كيلومتر شمار اتومبيل

سؤال 862. با توجه به اين كه شركت هاى خودرو ساز جهت خدمات پس از فروش، بر اساس سقف مشخصى بر اساس كيلومتر، به طور رايگان ارائه ى خدمات مى نمايند. در اين صورت آيا جايز است كسى كيلومتر شمار را موقتاً از كار بيندازد تا از خدمات رايگان بهره مند گردد؟

بسمه تعالى: هر نوع تغيير كيلومتر شمار كه به ضرر شركت هاى خودروساز تمام شود، شرعاً حرام است و بايد وجه تعميراتى كه بر اين اساس از سوى شركت انجام مى گيرد بپردازد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 345

خسارت ناشى از پرتاب سنگ از زير چرخ

سؤال 1062 . اگر به جهت عوامل طبيعى مانند سيل يا ريزش كوه سنگ در جاده بيفتد و به جهت عبور ماشين سنگ از زير چرخ پرتاب شده و به ماشين ديگرى اصابت كند، چه كسى ضامن است؟

بسمه تعالى: صاحب ماشين كه سنگ از زير چرخ آن پرتاب شده ضامن است، البته اين كار جرم حساب نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 345

گودبردارى و خسارت به بناى قديمى مجاور

سؤال 1063 . چنانچه شخصى به واسطه گودبردارى در ملك خود سبب فرو ريختن بناى قديمى مجاور شود و بر طبق مقررات فعلى شهردارى اجازه ترميم بنا را به شكل سابق ندهد آيا مقصر حادثه بايد خسارت بناى قديمى را بپردازد يا قيمت ترميم يا تجديد بنا؟

بسمه تعالى: بايد از عهده خسارتى كه به وسيله گودبردارى وارد شده است برآيد و عوارض بعدى مربوط به اين فرد نيست . والله العالم چسباندن برچسب بر زنگ منازل

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 345

سؤال 1064 . چسبانيدن برچسب صلوات بر زنگ منازل جايز است؟

بسمه تعالى: بدون اجازه صاحب منزل جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 345

گرفتن خسارت از دزد احتمالى

سؤال 1065 . كيف و مقدارى پول در آن به سرقت رفت پليس عده اى را دستگير و آنها را ملزم به پرداخت خسارت كرده است اگر علم ندارم كه همان دزدى باشد كه كيف را به سرقت برده است، آيا مى توانم از او خسارت بگيرم؟

بسمه تعالى: در اين صورت نمى توانيد خسارت بگيريد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 346

شكستن غير عمدى عينك ديگرى

سؤال 1066 . اگر فردى براى خريد عينك وارد مغازه شد و به طور غير عمدى دستش به ويترين مغازه خورد و يك عينك گرانقيمت شكسته شد، آيا پرداخت مبلغ عينك برعهده او است؟

بسمه تعالى: ضامن است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 346

ضرر به حيوان ديگرى

سؤال 1067 . گاو زيد به باغ عمرو وارد مى شود، بچه ها با سگشان آن را بيرون مى كنند به خاطر حمله سگ گاو به درون چاهى مى افتد كه در جاده جلو باغ كنده بودند نگهبان گاو داخل چاه مى شود گاو زنده بوده و امكان نجات داشته تصميم به ذبح مى گيرد ولى ذبح صحيح انجام نم

بسمه تعالى: از آنجا كه بيرون آوردن گاو از چاه به صورت صحيح امكان پذير بود، ضامن فردى است كه گاو را سربريده است و بايد قيمت روز بپردازد ولى لاشه گاو متعلق به ضامن است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 346

خسارت ناشى از بازداشت غير قانونى

سؤال 1068 . در فقه اسلامى درباره خسارت هاى مادى و معنوى افرادى كه غير قانونى بازداشت شده اند چه ديدگاه هايى وجود دارد؟

بسمه تعالى: بازداشت غير شرعى كارگر و امثال آن كه مى تواند در صورت آزاد بودن مبدء درآمد باشد، ضمانت دارد هر چند مشهور ميان علما عدم ضمانت است ولى از نظر ما اگر بازداشت غير شرعى باشد، ضمانت دارد. در اين مورد به كتاب احكام البيع تأليف اين جانب مراجعه كنيد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 347

ضامن در استفاده غير صحيح از دستگاه

سؤال 1069 . سازنده دستگاه بالابر برقى، جهت حمل بار با ظرفيت مشخص، براى يك سال دستگاه را براى رستوران ضمانت كرده است ولى استفاده كننده بعد از 5 سال از آن براى حمل نفر استفاده كرده، اگر حادثه اى پيش بيايد سازنده ضامن است يا استفاده كننده در رستوران؟

بسمه تعالى: چون يك سال ضمانت كرده است، ضامن نيست، و اگر مسئول رستوران در تعمير و نگهدارى آسانسور كوتاهى كرده است ضامن است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 347

حوادث ناشى از وجود چاله در خيابان

سؤال 1070 . حادثه اى به خاطر وجود چاله در خيابان پيش مى آيد مسئول كيست؟ آيا مسئوليت كيفرى نيز دارد؟

بسمه تعالى: چاله هاى كوچك كه غالب خيابان ها از آن برخوردارند موجب ضمان نيست زيرا امر متعارفى است و راننده بايد مراقبت كند، ولى گودال بزرگ كه مظنه افتادن افراد است بايد با نصب چراغ يا نوار خاص اعلام خطر كنند به گونه اى كه اگر طرف هشيار باشد بتواند از خطر محفوظ بماند، در غير اين صورت مسلماً ضامن كسى است كه بدون اعلام خطر اين چاله را كنده است، اما كيفرى بودن، مربوط به تشخيص قاضى است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 348

خسارت به اموال دولتى

سؤال 1071 . آيا خساراتى كه به دولت وارد مى كنيم مى توان از باب رد مظالم به فقرا بدهيم؟

بسمه تعالى:به صندوق دولت بريزيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 348

حفر چاه مضر به همسايه

سؤال 1072 . شخصى در ملك خود چاه فاضلاب حفر كرده، همسايه مدعى است كه به خاطر نفوذ رطوبت به ساختمانش متضرر شده است، تكليف چيست؟

بسمه تعالى: بايد صاحب چاه جلوى ضرر را بگيرد، و حفر چنين چاهى كه مايه ضرر همسايه است جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 348

ضرر مالى ناشى از اعتراضات عمومى

سؤال 1073 . در اعتراض هاى عمومى مانند انتخابات اگر به اموال و يا اماكن شخصى مردم خسارتى وارد شود آيا دعوت كنندگان يا حكومت اسلامى ضامن خسارت مى باشند؟

بسمه تعالى: مسلّماً تلف كننده ضامن است چنانچه در قاعده معروف آمده است«من أتلف مال الغير فهو له ضامن» فقط در قتل است كه اگر در ازدحام قاتل شناخته نشود حكومت اسلامى ديه آن را مى پردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 348

رفع سد معبر و خسارت زدن پليس

سؤال 1074 . اگر راننده اى وسيله خود را در اثر اشتباه يا بى توجهى به رعايت قانون در مقابل تابلويى توقف ممنوع پارك كند و پليس ماشين را با جرثقيل ببرد و به جهت اين كه ماشين روى دنده بوده خسارت وارد شود مسئول خسارت ها چه كسى است؟

بسمه تعالى: از آنجا كه معابر عامه مربوط به عموم مردم است آن هم براى استفاده عمومى نه شخصى بنابراين فردى كه ماشين خود را در آنجا پارك مى كند نوعى تعدّى به حقوق عامه نموده طبعاً احترام مال خودش را حفظ نكرده است، با توجه به اين كه قبلاً اعلام شده كه توقف در اينجا ممنوع است و با جرثقيل منتقل مى شود، اگر پليس با تجهيزات و احتياط كامل رفع مانع كند و خسارتى ناخواسته بر ماشين وارد شود ضامن نيست . والله العالم