فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 62

تغيير در شروع عادت

سؤال 172. دخترى كه براى اوّلين بار خون مى بيند، در نخستين ماه، ساعت هفت صبح حيض مى شود و در ماه دوم بعد از ظهر حيض مى شود. آيا چنين زنى صاحب عادت وقتيه مى شود؟

بسمه تعالى: اين مقدار تفاوت، به انعقاد عادت وقتيه ضرر نمى زند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 62

ترشحات زرد رنگ

سؤال 173. ترشحات زرد رنگى كه يقين دارم خون نيست و در ايام عادت يا پس از آن، در ظرف ده روز ديده مى شود. حكمش چيست؟

بسمه تعالى: در فرض مسأله، هرگاه ترشحات زرد رنگ در ايام عادت باشد، محكوم به حيض است و پس از انقضاى عادت، در صورتى كه سر ده روز قطع شود باز هم حيض است و اگر از ده روز تجاوز نمايد، مازاد بر ايام عادت، همگى استحاضه است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 62

ورود جنب يا حائض به حرم

سؤال 174. آيا جنب يا حائض مى تواند به حرم مطهر مشرف شود و در آنجا توقف يا از آنجا عبور كند؟

بسمه تعالى: بنابر احتياط واجب، جنب و حائض در اطراف ضريح مطهر و رواق هايى كه از آنجا ضريح مطهر مستقيماً ديده مى شود، توقف نكنند، امّا عبور، به طورى كه از يك در وارد و از درِ ديگر خارج شوند، اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 63

ديدن خون در سه روز تا ده روز با صفات حيض

سؤال 175. زنى وقت عادت او مشخص نيست، لكن روزهاى عادت او ده روز مى باشد. سه روز اول را خون ديده و سپس در طول ده روز با صفات غالبى حيض، خون ديده است. كدام را حيض و كدام را استحاضه قرار دهد؟

بسمه تعالى: سه روز اوّل حكم استحاضه را دارد و بقيه كه صفات حيض را داراست، محكوم به حيض مى باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 63

مضطربه اى كه 5 روز خون با صفات و 6 روز خون قرمز رنگ مى بيند

سؤال 176. زن مضطربه اى كه در پنج روز اول خونى كه مى بيند تمام صفات حيض را دارد و در شش روز بعد خون به رنگ قرمز مى بيند، ولى ديگر صفات حيض را ندارد. تكليف وى چيست؟

بسمه تعالى: پنج روز اول را كه با صفات حيض همراه است، حيض قرار دهد و باقيمانده را استحاضه; چون جمعاً از ده روز مى گذرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 63

مضطربه و اختلاف در رنگ خون

سؤال 177. زن مضطربه اى كه پنج روز خون قرمز و هفت روز قهوه اى رنگ مى بيند، تكليف او چيست؟

بسمه تعالى: بايد به عادت اكثريت قاطع بستگان، از نظر عدد عمل كند و اگر آنان از نظر شماره ى ايام مختلف هستند، هفت روز را حيض و باقيمانده را استحاضه محسوب كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 63

لكه بينى هاى منقطع

سؤال 178. زنى كه صاحب عادت عدديه است اگر در طول ماه لكه بينى هاى منقطع داشت و بعد از سه روز لكه بينى خون با شرايط حيض ديد و تا ده روز ادامه يافت. كدام خون را حيض قرار دهد؟

بسمه تعالى: شرط حيض، توالى سه روز اوّل است و چون در فرض سؤال، در سه روز اول، توالى وجود نداشته است، طبعاً مبدأ حيض از روز چهارم تا ده روز مى باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 64

9روز خون ديدن و پس از چند روز دوباره خون ديدن

سؤال 179. مضطربه اى، نه روز خون ديده و پاك شده است. سپس در روزهاى يازدهم تا چهاردهم دوباره خون ديده است. كدام را حيض قرار دهد؟

بسمه تعالى: در فـرض سـؤال، هرگاه خون، نُه روز نخست صفات حيض را دارد و خـون روزهاى يازدهم تا چهاردهم صفات حيض را ندارد، اوّلى محكـوم به حيض و دومـى محكـوم به استحاضه است واگر عكس اين باشد، دومى محكوم به حيض است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 64

5 روز خون حيض و 15روز پاك بودن

سؤال 180. اگر زنى پنج روز حيض مى بيند و پانزده روز پاك است و سپس دوباره به همين شكل خون مى بيند و پاك مى شود. آيا اين خانم صاحب عادت وقتيه است؟

بسمه تعالى: چون فاصله ى عادت ها ده روز يا بيشتر است قهراً خون دومى نيز محكوم به حيض است و بعيد نيست كه به اين نحو عادت وقتيه پيدا كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 64

خواندن قرآن يا ادعيه هنگام عادت ماهيانه

سؤال 181. آيا خواندن قرآن و ادعيه و زيارات مثل زيارت عاشورا، هنگام عادت ماهيانه گناه است؟

بسمه تعالى: غير از سوره هايى كه سجده ى واجب در آن هست، خواندن بقيه ى سوره ها اشكال ندارد و اگر گفته مى شود مكروه است، معناى آن اين است كه ثواب آن از خواندن قرآن در حال پاكى كمتر است. ادعيه نيز همين حكم را دارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 65

لكه و ترشحات مشكوك

سؤال 182. لكه ها و ترشحاتى كه زن در ابتداى ماه مى بيند و شك دارد كه خون است يا ترشحات ديگر، چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: اگر در ايام عادت وى نباشد، تا وقتى كه خون بودن آن محرز نشده، پاك است و بايد نماز و روزه را انجام دهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 65

اگر نزديكى كند قبل از تمام شدن ده روز خون مى بيند

سؤال 183. زنى عادت او هفت روز مى باشد و پس از آن پاك مى شود، ولى مى داند كه اگر قبل از گذشتن ده روز از آغاز حيض نزديكى كند، لكه ى خون مى بيند (و يقين دارد كه آن، خون رحم است). آيا مى تواند نزديكى كند؟

بسمه تعالى: احتياطاً نزديكى نكند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 65

ديدن لكه ى خونى و شك در استمرار

سؤال 184. زنى كه عادت وقتيه ندارد، پس از گذشت ده روز از حيض قبلى، لكه ى خونى مى بيند كه نمى داند استمرار دارد يا ندارد. آيا در ماه رمضان مى تواند روزه را بخورد يا تا سه روز احتياط كند؟

بسمه تعالى: هرگاه خون، صفات حيض را داشته باشد، آن را حيض فرض كند و گرنه، احوط اين است كه بين تروك حائض و اعمال زن مستحاضه تا سه روز جمع كند; يعنى دست به قرآن نزند، مسجد نرود و در عين حال، نماز و روزه را به نحوى كه در مورد زن مستحاضه انجام مى دهد، به جا آورد. حال اگر پس از سه روز خون ادامه پيدا كرد، بنابراين مى گذارد كه از اول حائض بوده است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 66

ديدن خون 7روز به رنگ قرمز و سپس لكه زرد

سؤال 185. زنى كه به خاطر بيمارى و ضعف كمر، هفت روز خون به رنگ قرمز و بعد از آن لكه هاى زرد مى بيند، وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: اگر مجموع روزهايى كه خون مى بيند از ده روز تجاوز نكند همه حيض است و در صورت تجاوز از ده روز، آن هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 66

استفاده از پنبه براى مستحاضه در نماز

سؤال 186. آيا براى تحفظ از خون استحاضه در حين نماز، گذاشتن پنبه در داخل رحم و مجرا لازم است؟

بسمه تعالى: بايد پنبه را در داخل قرار دهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 66

استفاده از نوار بهداشتى به جاى پنبه در حال نماز

سؤال 187. زنى كه مستحاضه بوده به جاى پنبه براى استعلام (امتحان كردن براى فهميدن نوع استحاضه)از نوار بهداشتى استفاده كرده است واكنون شك دارد كه استحاضه ى او از چه نوع بوده است و مدتى به اين حال نماز خوانده است. وظيفه ى او چيست؟

بسمه تعالى: اگر در اين حالت، به احتياط عمل كرده، اعمال او صحيح است، مثلاً اگر احتمال قليله و متوسطه مى داده، به وظيفه ى متوسطه عمل كرده و اگر احتمال متوسطه و كثيره مى داده، به وظيفه ى كثيره عمل كرده، اعمال او صحيح است. اگر اعمال وى بر وفق احتياط نبوده است، نماز رااعاده يا قضا كند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 61

مسافرت حائض

اگر زنى حائض به سفر غير ضررى برود و مى داند در سفر از حيض پاك مى شود ولى نمى تواند غسل كند آيا رفتن به سفر جايز است؟

بسمه تعالى: تيمم كند و نماز بخواند، ولى اگر بداند كه نماز از او فوت مى شود سفر جائز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 62

لكه بينى پس از ايام عادت

سؤال 168 . خانمى كه عادت او 6 روز مى باشد و اين ماه روز هشتم لكه بينى دارد، نمى داند از ده روز مى گذرد يا خير، وظيفه او چيست؟

بسمه تعالى: اگر از عادت گذشت بين محرّمات حائض و واجبات مستحاضه جمع كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 62

استفاده از قرص براى جلوگيرى از عادت

سؤال 169 . اگر زنى قرص ضدّ باردارى مصرف كند و در ايام عادت، خون نبيند آيا نزديكى جايز است؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 62

نزديكى در روزهايى كه بايد براى خود حيض قرار دهد .

سؤال 170 . آيا در روزهايى كه حيض زن قطعى نيست ولى شرعاً بايد حيض قرار دهد جايز است كه نزديكى كند؟

بسمه تعالى: جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 62

باردار و ديدن خون

سؤال 171 . اگر زن باردار خونى را كه داراى علائم حيض باشد در خود احساس كند از نظر نماز و صوم چه تكليفى دارد؟

بسمه تعالى: در ايام باردارى خون حيض كم تر ديده مى شود و لذا بايد استظهار كند يعنى تا علم به ادامه تا روز سوم نداشته باشد بين تروق حيض و اعمال مستحاضه جمع كند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره :

سؤال 172 . زنانى كه دستگاه رحم آنان برداشته شده و يا جهت پيش گيرى از حاملگى وسيله خاصى در رحم ايشان گذاشته مى شود اگر در ايّام عادت و يا غير عادت خون مشاهده كنند چه وظيفه اى دارد؟

بسمه تعالى: اگر يقين به حيض نبودن آن ندارد، محكوم به حيض است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره :

سؤال 172 . زنانى كه دستگاه رحم آنان برداشته شده و يا جهت پيش گيرى از حاملگى وسيله خاصى در رحم ايشان گذاشته مى شود اگر در ايّام عادت و يا غير عادت خون مشاهده كنند چه وظيفه اى دارد؟

بسمه تعالى: اگر يقين به حيض نبودن آن ندارد، محكوم به حيض است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 63

نزديكى از پشت

سؤال 173 . نزديكى از پشت در ايام حيض يا غير ايام حيض با رضايت زن جايز است؟

بسمه تعالى: بنابراحتياط جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 63

غسل جنابت در حال حيض

سؤال 174 . زنى كه حائض است مى خواهد غسل جنابت و يا يكى از اغسال ديگر را بجا آورد آيا صحيح است؟

بسمه تعالى: مى تواند براى جنابت و غير آن در حال حيض غسل كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 63

ولد الحيض

سؤال 175 . رواياتى در زمينه حرمت آميزش با زنان در حال حيض وارد شده است و از تشكيل نطفه به عنوان ولد الحيض هشدار داده شده و از سوى ديگر كارشناسان زيست شناسى انعقاد نطفه در حال حيض را منكرند توجيه روايات وارده با اين نظرات كارشناسانه علمى چگونه خواهد بود؟

بسمه تعالى: هر چند كارشناسان مى گويند نطفه منعقد نمى شود ولى احيانا ممكن است منعقد گردد هر چند بصورت نادر در اواخر حيض.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 64

ندانستن سنّ تكليف

سؤال 176 . كسى كه سنّ خود را فراموش كرده است و يا در اخذ شناسنامه سهل انگارى شده حالا به هنگام ديدن خون از لحاظ صوم و صلاة چه وظيفه اى دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه خون حيض را ببيند نشانه سبق بلوغ است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 64

لكه بينى پس از مصرف قرص براى جلوگيرى از حيض

سؤال 177 . زنانى كه در سفر حج به علّت مصرف دارو نظم ماهانه خود را از دست مى دهند در طى شبانه روز چند بار فقط لكه پر رنگ و احياناً كم رنگ مى بينند و در بقيّه اوقات پاك اند، چه وظيفه اى دارند؟ آيا از نظر اعمالى كه مستلزم طهارت است اجتناب نمايند و يا مى توان

بسمه تعالى: هرگاه اين لكه ها پشت سر هم باشد به طورى كه معلوم شود در داخل فرج خون حيض است ، محكوم به حيض است و در غير اين صورت محكوم به استحاضه است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 64

سؤال 178 . زنى كه عادت ماهانه او هميشه 7 روز باشد و تا 10 روز لك ببيند وظيفه او در اين سه روز چيست؟

بسمه تعالى: محكوم به حيض است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 64

كفاره جماع در حال حيض

سؤال 179 . كفاره نزديكى با زن در حال حيض چيست؟

بسمه تعالى: اگر نزديكى در قسمت اول ايام حيض باشد كفاره آن هجده نخود طلا كه برابر است با سه چهارم مثقال صيرفى رايج در بازار و اگر در قسمت دوم از ايام يادشده باشد كفاره آن نه نخود طلا ودر قسمت سوم چهار و نيم نخود طلاست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 65

استفاده از قرص براى جلوگيرى از لكه بينى

سؤال 180 . اگر خانمى براى جلوگيرى از باردارى از قرص و يا آمپول استفاده كرده است حكم لكه و خونى كه در ايام عادت مى بيند چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه لكه هاى خون سه روز به صورت متوالى باشد محكوم به حيض است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 65

خون ديدن بيش از سه روز و كمتر از ده روز

سؤال 181 . زنى سه روز به طور مستمر خون مى بيند ولى در طى هر ماه بيش از سه روز و كمتر از ده روز با غالب صفات حيض خونريزى دارد آيا مى تواند جايى را كه با غالب صفات خون ديده، حيض حساب كند؟

بسمه تعالى: هرگاه عادت وقتيه و عدديه ندارد، روزهايى كه صفات حيض دارد را حيض قرار دهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 65

تجاوز از ده روز به مدت طولانى

سؤال 182 . خانمى داراى عادت عدديه بوده و اكنون بيش از يك سال است حيض او متجاوز از ده روز است آيا هنوز عادت عدديه اش باقى است؟

بسمه تعالى: هرگاه عادت عدديه او در ظرف يك سال داراى صفات حيض بوده و بقيه صفات استحاضه داشته است، عادت عدديه او محفوظ است مگر اين كه صفات خون در آن ايام كم يا زياد شود، در اين صورت حكم مضطربه را دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 66

قطع شدن خون قبل از تمام شدن روزهاى عادت

سؤال 183 . زنى عادتش هفت روز است آيا پس از تمام شدن روز هفتم بايد غسل كند يا هر ساعتى كه خون قطع شد غسل براى نماز واجب مى شود؟

بسمه تعالى: هر موقع اطمينان پيدا كرد كه خون قطع شده است، بايد غسل كرده و نماز بخواند هرچند هفت روز كامل نشده باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 66

سه روز ابتداى حيض

سؤال 184 . اگر زنى در ايام عادت وقتيه خويش خونى ببيند و تا سه روز ادامه پيدا كند ولى آزمايش نكرده است كه در درون آلوده بوده يا نه، وظيفه اش در اين سه روز ابتدائى چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه عادت وقتيه دارد اختبار لازم نيست، اختبار، وظيفه كسانى است كه عادت وقتيه ندارند يا آغاز خون ديدن آنها است يا از نظر وقت مضطربه است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 66

تجاوز از ده روز به طور اتفاقى

سؤال 185 . خانمى كه عادت وى مشخص نيست گاهى اوقات از ده روز بيشتر خون مى بيند و گاهى اوقات كمتر از ده روز و گاهى كمتر از سه روز، وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: اگر خون از ده روز گذشت روزهايى كه نشانه هاى حيض را دارد حيض قرار داده، و باقيمانده را استحاضه، و اگر همگى از نظر اوصاف يكسان است به عادت اكثريت خويشان از نظر عدد عمل كند و اگر خويشان از نظر عدد مختلف هستند هفت روز را حيض و مابقى را استحاضه قرار دهد، و اگر از ده روز نگذشت همه حيض است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 67

نداشتن رحم

سؤال 186 . زنى رحمش را برمى دارد اگر خونى مشاهده كند آيا اين خون محكوم به حيض است؟

بسمه تعالى: هرگاه شرائط خون حيض را داشته باشد محكوم به حيض است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 67

ديدن خون پس از يائسگى

سؤال 187 . خانمى در سن يائسگى است ولى به خاطر كيست موجود در رحم خون مى بيند وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: احتياطاً عمل استحاضه را انجام دهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 67

غسل براى نماز قضا

سؤال 188 . اگر زن مستحاضه كثيره نماز صبح وى قضا شود و بخواهد نماز ظهر را بجا آورد آيا براى نماز قضاى صبح غسل جداگانه لازم است يا مى تواند يك غسل انجام دهد و نماز قضا و ظهر و عصر را بجا آورد؟

بسمه تعالى: احتياطاً غسل ديگرى انجام دهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 67

چگونگى تبديل پنبه براى مستحاضه

سؤال 189 . مستحاضه كثيره تبديل پنبه را بعد از غسل و وضو انجام دهد يا قبل از آن؟

بسمه تعالى: محل را تطهير و غسل نمايد و براى تحفظ از خروج خون، پنبه پاكى را داخل بگذارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 68

شك در انجام غسل

سؤال 190 . خانم مستحاضه كثيره پس از خواندن نماز ظهر شك دارد غسل انجام داده يا نه،آيا واجب است براى نماز عصر غسل كند؟

بسمه تعالى: نماز ظهر صحيح است ولى بايد براى نماز عصر غسل كند و وضو بگيرد و در موردى كه وضو و غسل واجب است احتياط واجب آن است كه قبل از غسل، وضو بگيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 68

ترك غسل صبح براى مستحاضه

سؤال 191 . اگر زنى مستحاضه متوسط است، صبح غسل را انجام ندهد آيا مى تواند قبل از ظهر غسل كند؟

بسمه تعالى: مى تواند پيش از ظهر غسل كند و نماز صبح را قضا كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 68

خواندن نماز قضا پس از نماز صبح

سؤال 192 . آيا زن مستحاضه متوسطه كه براى نماز صبح غسل كرده است مى تواند پس از نماز صبح، نمازهاى قضاى خود را بخواند؟

بسمه تعالى: با تجديد وضو براى هر نماز مى تواند نمازهاى قضا بخواند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 68

ديدن خون پس از 50 سال در زنان غيرقرشى

سؤال 193 . زنانى كه غير قريشى هستند اگر پنجاه سال قمرى را گذرانده باشند و باز هم خون با شرايط حيض را در خود ببينند به نظر حضرت عالى اين زن چه تكليفى دارد؟

بسمه تعالى: حكم استحاضه را دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 69

غسل مستحاضه در شب براى صحت روزه

سؤال 194 . در غسل مستحاضه ليلى و يا نهارى كه براى صحّت صوم و صلوه انجام مى گيرد دخول وقت نماز را واجب مى دانيد؟

بسمه تعالى: اگرمستحاضه متوسطه و كثيره بخواهد روزه بگيرد بايد غسلهاى متوسطه و كثيره را پس از دخول وقت نماز به ترتيبى كه در كتاب طهارت و صوم گفته شده است انجام دهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 67

اقامت 10 روز و 3 روز را پاك بودن

سؤال 176 . زنى قصد دارد 10 روز در مكانى اقامت كند ولى مثلاً 7 روز آن در عادت ماهانه است آيا در 3 روز باقى مانده نماز را تمام بخواند و روزه بگيرد؟

بسمه تعالى: حكم او مانند حكم زنى است كه در همه ده روز پاك بوده باشد، طبعاً بايد در باقيمانده ده روز نماز را تمام بخواند و روزه بگيرد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 67

كفاره جماع در حال حيض بر زن

سؤال 177 . آيا در جماع در حال حيض علاوه بر مرد كفاره بر زن هم در حال اختيار و يا اجبار واجب مى شود؟

بسمه تعالى: كار زن در صورت اختيار حرام است ولى كفاره ندارد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 67

زيارت امام زادگان توسط حائض و نفسا

سؤال 178 . آيا زنان در عادت ماهيانه و يا حال نفاس مى توانند در حرم امامزادگان حضور پيدا كنند؟

بسمه تعالى: در حرم امام زادگانى كه زيارت مخصوص دارند، آنجا كه ضريح ديده مى شود نروند. والله العالم