فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 390

مقتضيات زمان و تغيير مجازات

سؤال 1215. 1. با توجه به مقتضيات زمان و مكان و پيدا شدن ابزارهاى كيفرى مناسب و مورد قبول جامعه، آيا مجازات هاى منصوص قابل تغيير است؟2. آيا حبس ابد از مجازات هاى تعزيرى محسوب مى شود و حاكم شرع مى تواند در برخى از جرايم تعزيرى، مرتكب جرم را به حبس ابد محكوم

بسمه تعالى: 1. حقيقت اسلام، تسليم در مقابل احكام خداست و به فرمايش اميرمؤمنان(عليه السلام)«الإسلام هو التسليم»، بنابراين نمى توان مجازات هاى اسلامى منصوص را تغيير داد. 2. حبس ابد در مواردى به عنوان حد وارد شده است; مانند زن مرتّده كه توبه نكند، و گيرنده ى مقتول در صورتى كه به واسطه ى ديگرى كشته شود، و سارق پس از اجراى حد در مرتبه ى سوم. بنابراين نمى توان حبس ابد را به عنوان تعزير تلقى كرد، مگر به عنوان ثانوى و با صلاح ديد حاكم شرع.

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 390

انكار زانى پس از اقرار و علم قاضى

سؤال 1216. اگر زانى پس از اقرار انكار كند و قاضى علم داشته باشد كه وى در انكارش كاذب است، آيا قاضى مى تواند بر اساس علم خود، براى اجراى حد اقدام نمايد؟

بسمه تعالى: مقتضاى اطلاق روايات اين است كه انكار او قابل قبول است; هر چند كه قاضى بداند او دروغ مى گويد و شايد نكته آن، عمل به رأفت اسلامى است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 391

اتهام به رباخوارى

سؤال 1217. اگر شخصى به رباخوارى، متهم و بر ضد او اقامه دعوى شود و شاكى، مدعى باشد مبلغى را كه متهم اخذ كرده به عنوان ربا بوده است. آيا در فرض سؤال، مى توان حكم تعزير متهم را صادر نمود؟

بسمه تعالى: در تمام مسائل قضائى، تا وقتى كه موضوع بر طبق موازين و ضوابط شرعى ثابت نشده است، هيچ حكمى بر آن مترتب نمى شود; خواه موضوع رباخوارى باشد يا غير آن. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 391

توبه و سقوط حد

سؤال 1218. توبه اى كه در شرايط خاصى مسقط حد مى باشد، چگونه ثابت مى شود؟

بسمه تعالى: توبه اين است كه انسان از عمل گذشته نادم و پشيمان گردد و قلباً تصميم بگيرد آن را انجام ندهد ولى راه شناخت اين پديده نفسانى اين است كه از ظواهر اعمال وى چنين حالت روحى فهميده شود و وجداناً بدى گناه را درك كرده و به بدى گناه پى ببرد.والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 391

زنا با خنثاى مشكل

سؤال 1219. در صورتى كه فردى با خنثاى مشكله ارتباط جنسى و دخول در فرج نمايد يا هر دو نفر خنثاى مشكله باشند آيا زنا يا تفخيذ يا مساحقه محقق مى شود؟

بسمه تعالى: در فرض مذكور هيچكدام از اين عناوين سه گانه ثابت نمى شود آنچه ثابت مى شود اين است كه گناهى را مرتكب شده است و نياز به تعزير دارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 391

خوابيدن دو نفر بدون لباس زير لحاف

سؤال 1220. اگر دو نفر تحت يك روانداز بدون لباس جمع شوند اگر چه بدون شهوت باشد موجب تعزير تا 99 ضربه است؟

بسمه تعالى: فتاوى و روايات مطلق است ولى قدر متيقن اين است كه توأم با شهوت باشد به گواه اين كه صورت رحم بودن هر دو نفر در برخى روايات استثناء شده است كه معمولاً در آن شهوت تحريك نمى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 392

تفاوت زناى با محارم با غير محارم

سؤال 1221. با توجه به اينكه مجازات رجم سخت تر از مجازات قتل است بفرماييد چرا زانى محصن به زناى با محارم، رجماً كشته نمى شود در حالى كه اگر زنا با عنف يا با محارم نبود به رجم كشته مى شود؟

بسمه تعالى: مصالح و مفاسد راجع به احكام در اختيار ما نيست و ما گوشه اى از ملاكات احكام را از طريق روايات و يا تجارب به دست آورده ايم، بنابراين نمى توان در اين مسائل اظهار نظر قطعى كرد ولى اجمالاً يادآور مى شويم كه رجم به يك معنى خفيف تر از قتل است چون در قتل راه فرار نيست ولى در رجم راه فرار هست و اگر از آن نقطه خود را برهاند در برخى از صور رجم ساقط مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 392

حكم اهانت به يكديگر

سؤال 1222. اگر دو نفر به يكديگر توهين كنند، فرد اول كه ابتدائاً ديگرى را مورد توهين قرار داده مجرم است و يا فرد دوم نيز كه در پاسخ به فرد اول توهين نموده نيز مجرم و قابل تعزير است؟

بسمه تعالى: آن كس كه آغاز به سب كند او تعزير مى شود نه فرد ديگر هر چند متقابلاً او را سب بكند ولى بهتر است فرد دوم زبان خود را آلوده نكند.والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 393

زناى همسر صغير يا ديوانه

سـؤال 1223. اگـر مـردى، همسـر صغيـره خـود را در حـال زنا ببينـد، آيـا حـق كشتن همسـر خـود را دارد؟ و همچنيـن اگـر مـردى همسـر خـود را در حال زنا با پسر غير بالغ ببيند آيا زانى صغير را مى تواند بكشد و همچنين اگـر همسـر ديوانه باشد و زنا دهد آيا مى تواند وى

بسمه تعالى: در صورتى كه زوجه عاقله و بالغه باشد و زانى مجنون باشد مى تواند زوجه را بكشد و شمول ادله به غير اين صورت جاى ترديد است و به حكم الحدود تدرأ بالشبهات نمى تواند بكشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 393

عفو قاذف، مقذوف را با شرط خاص

سؤال 1224. اگر مقذوف، قاذف را به نحو مشروط عفو كند و قاذف به اين شرط عمل كند آيا بر مقذوف لازم است به اين عفو پايبند باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه بين قاذف و مقذوف عهدى بسته شود كه اگر به اين شرط عمل كنيد من تو را عفو مى كنم هرگاه عمل به شرط كرد طرف بايد به پيمان خود پاى بند باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 393

تعارض حكم ارتداد با قوانين بين المللى

سؤال 1225. اگر حكم ارتداد با قوانين بين المللى معارض شد آيا تساهل و تسامح ممكن است؟

بسمه تعالى: احكام اسلام در صورت ثبوت موضوع با شرايطى كه فقها گفته اند قابل تسامح نيست، و قوانين بين المللى با شرايط حاكم بر خود وضع شده است و اين قوانين اين نكته را كه هر ملتى براى خود فرهنگى و دينى و آئينى دارد و به آن آيين ملتزم است و اكثريت قاطع به آن رأى داده اند، ناديده گرفته است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 394

عده اى را قذف كردن

سؤال 1226. اگر كسى با يك لفظ، جماعتى را قذف كند بدون آن كه نام آنها را ببرد آيا چند حد بر او اقامه مى شود يا يك حد؟

بسمه تعالى: هرگاه فردى گروهى را قذف كند اگر همگان يكجا به دادگاه مراجعه كردند و قذف ثابت شد يك حد ثابت مى شود و اگر تك تك آمدند حد به تعداد افراد، متعدد مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 394

اعتراف زانى بر زنا

سؤال 1227. اگر زانى از صدق و راستى به گناه خود اعتراف نمايد آيا اعتراف وى مورد پذيرش قرار مى گيرد؟

بسمه تعالى: قانون اسلامى است كه فرد زانى تا چهار بار اقرار نكند حد بر او جارى نمى شود و اين يك نوع رأفت اسلامى است كه مى خواهد در حد امكان آبروى افراد محفوظ بماند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 394

تجاوز از پشت

سؤال 1228. مردى به دختر 8ساله از دبر تجاوز كرده آيا حد زنا جارى مى شود؟

بسمه تعالى: حد زنا ثابت مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 394

توهين به مذهب

سؤال 1229. حكم كسى كه به مذهب توهين كند چيست؟

بسمه تعالى: توهين به مذهب حرام است بلكه احياناً مايه كفر است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 394

توهين به قرآن

سؤال 1230. شخصى مؤمن در حال عصبانيّت به قرآن توهين كرده و لكن پس از رفع عصبانيت توبه كرده آيا خداوند مهربان او را خواهد بخشيد؟

بسمه تعالى: ان شاء الله توبه اش پذيرفته است و بايد كوشش كند كه اين كار به هيچ وجه ديگر تكرار نشود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 395

سقوط حد در سرقت از مال فرزند

سؤال 1231. دليل سقوط حد قطع دست پدر، در صورت سرقت از مال فرزند چيست و آيا اين دليل شامل كلاهبردارى و يا خيانت در امانت نسبت به فرزند نيز مى شود؟

بسمه تعالى: دليل آن اجماع است كه در مسالك شهيد ثانى و جواهر نقل شده است، علاوه بر آن فحواى دليلى كه دلالت مى كند پدر بواسطه قتل پسر قصاص نمى شود بر آن دلالت مى كند، در روايت هست پدرى مال فرزندى را خورده بود پسر شكايت را پيش رسول خدا برد، امام صادق(عليه السلام) در اين رابطه فرمود: أو كان رسول الله يحبس الأب للابن.(1) آيا امكان داشت كه پيامبر پدر را به خاطر تصرف در مال پسر حبس كند از اين بيان حكم مسأله ديگر نيز روشن شد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 395

توبه سارق

سؤال 1232. توبه ى سارق در چه صورتى، صحيح و حد از او ساقط مى شود؟

بسمه تعالى: سارق اگر قبل از دستگيرى توبه كند، حد از او ساقط مى شود، البته بايد اموال مسروقه را پس بدهد. اگر عين اموال باقى است بايد عين آنها و اگر تلف شده، مثل يا قيمت آنها را بپردازد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 395

نسبت زنا دادن

سؤال 1233. اگر شخصى به ديگرى بگويد تو فرزند پدرت نيستى، آيا حد قذف ثابت مى شود و در صورت ثبوت، حق چه كسى است؟

بسمه تعالى: در فرض مذكور، حد قذف ثابت مى شود و اين حق از آنِ مادر شخص مورد خطاب است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 396

تعزير براى مقدمات قتل

سؤال 1234. شخصى اقدام به قتل نفس محترمه(محقون الدم) يا اقدام به جنايت بر عضو كرده ولى بر اثر عواملى، قتل و جنايت واقع نشده. آيا مى توان او را به جهت شروع در جنايت تعزير نمود؟

بسمه تعالى: اخافه فرد محقون الدم گناه كبيره شمرده مى شود و قابل تعزير است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 396

حد قذف و حق الناس

سؤال 1235. آيا حد قذف از حقوق الناس وقابل عفو است و آيا به شاكى خصوصى نياز دارد؟

بسمه تعالى: حد قذف، حق آدمى است و اگر عفو كند ساقط مى شود و با مرگ مقذوف، حق به ورثه منتقل مى شود. بنابراين، اگر شاكى خصوصى يعنى كسى كه حق به او منتقل شده، حضور نداشته باشد حاكم حق رسيدگى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 396

قصد قطع عضو سابّ النبى

سؤال 1236. اگر شخصى قصد داشته باشد كه فقط عضوى از اعضاى سابّ النبى را قطع كند، آيا قصاص مى شود؟

بسمه تعالى: قتل ساب النبى قصاص ندارد و اين مورد منصوص است، ولى قطع عضو به عنوان جنايت جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 396

زمان اجراى رجم

سؤال 1237. آيا زمان خاصى را براى اجراى رجم قائل هستيد؟

بسمه تعالى: در سرماى شديد بايد زمانى انتخاب شود كه هوا گرم باشد و در گرماى شديد وقتى را انتخاب كنند كه هوا ملايم باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 397

محاسبه ربا

سؤال 1238. شخصى كه ربا را محاسبه ولى دريافت نكرده است، آيا حرامى را مرتكب شده و مستوجب مجازات است؟

بسمه تعالى: اگر مقصود اين است شخصى كه شغل او محاسبه ى درآمدهاى ربوى نيست رباى پول را حساب كرده، ولى نگرفته است، او كار حرامى مرتكب نشده است، ولى بعداً اين كار را تكرار نكند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 397

مجازات مدعى امامت

سؤال 1239. مجازات مدعى امامت چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه فردى امامت را ادعا كند و بگويد من امام زمان موعودم و داراى مقام عصمت هستم، نخست بايد از اين فرد رفع شبهه شود تا شايد از طريق مذاكره مشكل او رفع گردد و به حقيقت برگردد. اگر بر ادعاى خود اصرار ورزيد، در صورتى كه ادعاى او ملازم با انكار نبوت باشد، محكوم به ارتداد است. بنابراين، هرگاه ادعاى مهدويت ملازم با انكار احاديث متضافر درباره ى خصوصيات حضرت مهدى(عج) باشد كه به نوعى تكذيب پيامبر(صلى الله عليه وآله)است، در اين صورت بر وى حكم ارتداد جارى مى شود، نه حكم قتل. ادعاى مطلق امامت، باعث ارتداد نيست، بلكه تعزير مى شود و در عين حال مسأله به تأمل بيشترى نياز دارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 525

شرط تحقّق زناى محصنه

سؤال 1663 . اگر مردى با زنى كه در عقد موقت مرد ديگرى است نزديكى كند، حكم زناى محصنه را دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه مردى همسر دائم دارد با زنى زنا كند زناى او محصن است خواه آن زن داراى شوهر باشد يا نباشد همچنين اگر زن داراى همسر دائم باشد با مردى زنا كند زناى او محصنه است خواه آن مرد داراى همسر باشد يا نباشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 525

قاعده درء

سؤال 1664 . آيا قاعده «درء» (تدرء الحدود بالشبهات) از اصول عمليه است يا امارات؟

بسمه تعالى: قاعده «درء» اصل تحديدى و به اصطلاح امروز كنترل كننده است در حقيقت مانند قاعده (لاضرر و لاحرج) از وسعت حكم مى كاهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 525

مقدار تعزير

سؤال 1665 . تهديد عليه مال و شرف مؤمن كه به اخاذى از شخص ختم شود چه مقدار تعزير دارد؟

بسمه تعالى: تعزيز حكم معيّنى ندارد، اندازه آن اين است كه بايد از حدّ شرعى كمتر باشد يعنى در انسان آزاد كمتر از هشتاد تازيانه باشد و اما مقدار آن بستگى دارد كه قاضى از آن حادثه چه دريافتى داشته باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 526

تهمت نارواى دزدى

سؤال 1666 . شخصى به ديگرى تهمت دزدى زده است آيا آن شخص مى تواند در ازاء عدم شكايت مبلغى را بگيرد؟

بسمه تعالى: هرگاه تهمت ناروا بوده جلب رضايت او نياز به كمك مالى داشته باشد پرداخت آن و دريافت آن اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 526

نفرين ظالم

سؤال 1667 . آيا نفرين كردن مؤمن جايز است؟

بسمه تعالى: اگر ظالم باشد اشكالى ندارد، در غير اين صورت مشروع نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 526

سفر و زناى محصنه

سؤال 1668 . مقدار مسافت سفر كه زنا را از زناى محصنه خارج كند به چه ميزان است؟

بسمه تعالى: ميزان اين است كه در دسترس باشد بنابراين انسان محبوس را شامل نيست و همچنين كسى كه در نقطه اى است كه عرفاً همسر وى براى او در دسترس نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 526

سنگسار و تبليغات عليه اسلام

سؤال 1669 . چنانچه سنگسار كردن موجب وهن اسلام و تبليغات سوء عليه اسلام باشد آيا مى توان مجازات رجم را به مجازات تعزيرى تبديل كرد؟

بسمه تعالى: در چنين شرائطى قاضى كوشش كند كه ثابت نشود ولى اگر ثابت شد چاره اى از اجرا نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 527

انكار پس از اقرار

سؤال 1670 . آيا انكار پس از اقرار به زناى به عنف موجب سقوط حد است؟

بسمه تعالى: در انكار پس از اقرار كامل كه موجب حد قتل باشد، احتياطاً حد قتل ساقط مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 527

توهين به مقدسات در اثر تهديد به قتل

سؤال 1671 . آيا جايز است شخصى كه تهديد به قتل يا قطع اعضاء مى شود براى نجات از آن به مقدسات سب كنند؟

بسمه تعالى: حفظ نفس و حفظ اعضاء واجب است و داستان عمّار ياسر در اين مورد معروف هست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 527

حق الناس در زنا

سؤال 1672 . آيا زنا حق الناس محسوب مى شود؟

بسمه تعالى: زنا حق الله است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 527

حق الناس و زناى محصنه

سؤال 1673 . آيا زناى محصنه (نعوذبالله) جنبه حق الناس هم دارد؟

بسمه تعالى: زناى محصنه مربوط به حق الله است و حق الناس نيست مگر در صورتى كه از يك طرف اكراه باشد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 527

ارتكاب حرام و تعزير

سؤال 1674 . آيا حاكم مى تواند جهت ارتكاب هر عمل نامشروع حتى مثلاً ترك عمدى نماز شخص گناهكار را تعزير نمايد؟

بسمه تعالى: هر معصيتى كه در شرع براى آن حدى مشخص نشده و حاكم شرع از آن آگاه شود در صورت مصلحت مى تواند تعزير كند وكيفيت تعزير منوط به صلاحديد حاكم شرع است و حتماً بايد مشروع باشد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 528

چهار بار اقرار در يك مجلس

سؤال 1675 . در اقرار به زنا يا ساير حدودى كه تعدد اقرار در آن شرط است آيا لازم است اقرار در جلسات متعدد باشد يا در يك جلسه چهار بار اقرار كافى است؟

بسمه تعالى: مشهور اين است كه چهار بار اقرار كند خواه در يك مجلس يا در مجالس متعدده، در اين ميان فقط شيخ طوسى در خلاف مى گويد: بايد در مجالس چهارگانه باشد، ضمناً قاضى پرونده بايد مجتهد باشد تا يكى از اين دو قول را با اجتهاد خود انتخاب كند و نمى تواند بر اساس فتواى كسى قضاوت كند در غير اين صورت بايد احتياط كند و اقرار در چهار مجلس انجام گيرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 528

كبودى در اثر اجراى حد شلاق

سؤال 1676 . گاهى اجراى حكم شلاق موجب كبودى يا جراحت مى شود ايا اجراى حد به اين شكل جايز است؟

بسمه تعالى: اجراى حد براى زن با پوشش كامل صورت پذيرد، و در مورد مرد بايد زدن شلاق حالت متوسط به خود بگيرد نه تند و نه خيلى آرام مع الوصف اگر پيامدى داشت اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 529

حد قذف براى مادر

سؤال 1677 . اگر شخصى به كسى بگويد كه تو فرزند فلانى نيستى آيا حد قذف ثابت مى شود؟

بسمه تعالى: حق قذف براى مادر وى ثابت مى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 529

فراهم كردن شرايط سرقت

سؤال 1678 . فردى براى فراهم شدن شرايط سرقت، محل مورد نظر را خلوت نموده و مانع درگير شدن افراد با متهمين شده است و سارق سرقت خود را انجام داده است آيا فردى كه شرايط را فراهم كرده است، حدّ سرقت بر او نيز جارى مى شود؟

بسمه تعالى: فردى كه در امر سرقت معاونت و كمك كرده است حدّ سرقت بر او جارى نمى شود ولى تعزير مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 528

تنافى رجم با كرامت انسان

سؤال 1622 . آيا حكم رجم يا ساير حدود با آيه شريفه (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...)سازگار است؟

بسمه تعالى: فرزند آدم موقعى داراى تكريم است كه شؤون انسانيت و كرامت خود را حفظ كند، سارق با سرقت، دست امانت خود را به دست خيانت تبديل كرده است همچنين است كسى كه محكوم به رجم و يا اعدام مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 528

اجراء حد در سرزمين كفر

سؤال 1623 . فقهاء فرموده اند: در سرزمين كفر حد اجرا نمى شود به جهت اين كه ممكن است پس از اجراى حد به دشمن ملحق شود، اگر احتمال ملحق شدن به سرزمين كفر وجود داشته باشد آيا موجب توقف اجراى حد مى شود؟ و آيا عدم اجراى حد مربوط به همه جرائم است؟

بسمه تعالى:اجرا نكردن حد مخصوص سرزمين كفر است يعنى در صورتى كه همگان در سرزمين كفرند در آنجا نمى توان بر مرتكب گناه حد جارى كرد و اما اگر خارج از سرزمين كفر هستند اگر چه احتمال ملحق شدن به سرزمين كفر است حد بر او جارى مى شود، همچنان كه امام(عليه السلام) حد را بر نجاشى شاعر جارى كرد و او ملحق به معاويه شد. و مراد از عدم اجراء حد مطلق حدود غير قتلى است كه با وجود ترس از پيوستن به دشمن اجرا نمى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 529

استناد به علم قاضى در رجم

سؤال 1624 . آيا استناد به علم قاضى در صدور حكم رجم وجاهت شرعى دارد؟

بسمه تعالى:به كتاب ما «نظام القضاء والشهادة» ص 190 مراجعه كنيد. در ضمن لازم نيست كه قاضى به علم خود عمل كند بلكه مى تواند پرونده را به ديگرى واگذار كند .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 529

شرايط رجم

سؤال 1625 . آيا پى در پى زدن سنگ در رجم شرط است وآيا زدن به وسيله ابزار جايزاست و فاصله رجم كنندگان با مرجوم چه مقدار است؟

بسمه تعالى:پى در پى بودن عرفى شرط است و اما وسيله مضر نيست مگر اين كه بيش از زدن با دست شدت داشته باشد و فاصله به مقدارى باشد كه سنگها اصابت كند به گونه اى كه دردآور باشد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 530

قطع حقوق محكوم به رجم

سؤال 1626 . كارمندى فقط به رجم محكوم شده است و نه چيز ديگر، آيا اداره اش مى تواند حقوق او را قطع كند؟

بسمه تعالى:اگر قرارداد خاصى نداشته باشند سبب قطع حقوق نمى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 530

انكار پس از اقرار در رجم

سؤال 1627 . در مورد سقوط حد رجم و قتل به سبب انكار پس از اقرار آيا حد مزبور به حد جلد(صد تازيانه) تبديل مى شود؟ و نيز آيا سقوط در حين اجراء حكم نيز ثابت است؟

بسمه تعالى: در روايات آمده است كه او را مى زنند به عنوان تعزير و هرگز در اين مورد صد شلاق وارد نشده است. دليل سقوط رجم اطلاق دارد و حين اجراى حكم را نيز مى گيرد و چون بناى شارع در رجم بر تخفيف است و لذا اگر از گودال فرار كند تعقيب آن حرام است ضمناً مورد نصّ رجم است نه قتل. البته ممكن است ملاكاً ملحق به رجم شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 530

استحقاق تعزير قبل از اجراى جلد

سؤال 1628 . اگر فردى مرتكب زنا شود و قبل از اجراى حد مرتكب عمل منافى عفت ديگرى كه تعزير دارد شود، آيا فقط حد جلد اجرا مى شود؟

بسمه تعالى: حد و تعزير هر دو اجرا مى شوند و جارى شدن حد موجب سقوط تعزير نمى شود مشروط بر اين كه هر دو نزد قاضى ثابت شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 531

زنا با همسر مطلقه پدر

سؤال 1629 . زناى فرزند با همسر مطلقه پدر چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: در روايات وارد شده است:«وقع على امرأة أبيه»(وسائل، ج18، باب19 من أبواب حد الزنا)، ظاهر اين است كه موقع انجام عمل، همسر پدر بوده باشد، ولى از مطلقه پدر منصرف است. بنابراين حكم رجم برداشته مى شود، امّا حدّ در جاى خود باقى است چون مرتكب زنا شده است .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 531

احراز احصان در زنا توسط حاكم

سؤال 1630 . اگر زنا به اقرار يا شهادت يا علم قاضى ثابت شود، آيا احراز تحقق احصان وظيفه حاكم است يا عدم آن توسط متهم؟

بسمه تعالى: در مورد اقرار اگر متهم چهار بار به زناى محصنه اقرار نكند موضوع ثابت نمى شود و اگر پس از اقرار انكار كند انكار او پذيرفته است(البته در خصوص اين مورد) و اما در صورت شهادت شهود، بستگى دارد به مقدار شهادت كه مقدار شهادت آنها بر زنا باشد يا بر احصان، در اين صورت بايد محكمه احراز كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 531

احصان با وجود غده مانع از مقاربت

سؤال 1631 . وجود غده مانع از مقاربت از قُبُل، آيا سبب خروج زوج و زوجه از احصان مى شود؟

بسمه تعالى: در فرض مزبور زناى مرد، زناى محصن شمرده نمى شود زيرا شرط احصان اين است كه «من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن»، و همچنين چون زن از قُبُل امكان نزديكى ندارد عمل جنسى وى در اين شرايط احصان شمرده نمى شود. و لااقل در موارد شك، قاعده درء حاكم است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 532

ادعاى عدم احصان

سؤال 1632 . اصل زنا اثبات شده ولى مجرم مدعى عدم احصان است آيا تحقيق دادگاه در اين مسأله جايز است حتى اگر باعث اذيت و يا افشاى اسرار خانوادگى گردد؟ اگر مجرم مدعى در دسترس نبودن همسر است و همسر مدعى خلاف آن قول كدام مقدم است؟

بسمه تعالى: تا آنجا كه امكان دارد دادگاه بايد تحقيق كند تا مناسب موضوع، حكم صادر كند ولى اگر مايه هتك حرمت از ديگران باشد حريم آنها را حفظ كند. البته اقرار زن درباره شوهرش حجت نيست ولى گفتار شوهر بايد با ظواهر تطبيق كند. مثلاً اگر در يك نقطه زندگى كنند و مانعى در كار نباشد ادعاى مرد پذيرفته نيست .

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 532

سؤال 1633 . اگر براى شهادت دادن به تحقق زنا به مدت طولانى نگاه كند آيا شهادت وى پذيرفته مى شود؟

بسمه تعالى: نگاه اتفاقى صدق گناه نمى كند ولى در غير اين صورت در مرحله اوّل گناه صغيره است و اگر تكرار شود حكم كبيره دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 532

زناى به عنف

سؤال 1634 . زنا با اشخاص بيهوش ومست و خواب وشخصى كه هيپنوتيزم شده آيا زناى به عنف است؟

سؤال 1634 . زنا با اشخاص بيهوش ومست و خواب وشخصى كه هيپنوتيزم شده آيا زناى به عنف است؟بسمه تعالى:زنا با اشخاص بيهوش و مست و خواب و كسانى كه از طريق هيپنوتيزم بيهوش شده اند دو حالت دارد: اوّل: گاهى زانى اين حالت ها را به وجود مى آورد تا مرتكب زنا شود طبعاً حكم زناى به عنف دارد. دوم: ديگرى اين حالت را بوجود آورده ولى زانى ازاين حالت سوء استفاده مى كند، اين زناى به عنف نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 533

استمناء با عروسك

سؤال 1635 . ارضاى جنسى با يك عروسك بزرگ در خلوت چه حكمى دارد؟ مجازات آن چيست؟

بسمه تعالى: اين عمل حرام است و مشمول تعزير مى باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 533

ضرر در اجراى حد زنا در محل معيّن شده

سؤال 1636 . اگر اجراى حد زنا در نقطه معينى از بدن (مثل كمر) ضرر داشته باشد ولى جاهاى ديگر ضرر نداشته باشد آيا مى توان حد زنا را در غير محل معيّن جارى كرد؟

بسمه تعالى: اگر احتمال خوب شدن او در آينده نزديك باشد اجراى حد تا زمان بهبودى به تأخير بيافتد در غير اين صورت به طريق ضغث حد جارى شود. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 533

ادعاى اكراه در زنا و مهرالمثل

سؤال 1637 . زنى مدعى است كه زانى به عنف پرده بكارت را از بين برده است، ولى نمى تواند اكراه را ثابت كند ولى مرد مدعى اختيار زن است، آيا به زن مهرالمثل تعلق مى گيرد؟

بسمه تعالى: مسئله از قبيل متداعيين است، زن مدعى اكراه است و مرد مدعى اختيار، از آنجا كه اصل زناى مرد مسلّم است حكم زنا بر او مترتّب مى شود ولى از جانب زن چون زنا ثابت نشده است محكوم به زنا نمى شود ولى چون از طرف ديگر اكراه ثابت نشده، موضوعى براى مهرالمثل نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 534

حد زناى مجرد با متأهل

سؤال 1638 . زناى زن مجرد با مرد متأهل آيا حكمش سنگسار است؟ زناى مرد مجرد با زن شوهردار چطور؟

بسمه تعالى: اگر زانيه مجرد باشد صد تازيانه دارد نه سنگسار و همچنين اگر مرد مجرد با زن شوهردار زنا كند حكم آن صد تازيانه است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 534

قتل زانى با همسر توسط شوهر

سؤال 1639 . اگر شوهر مطلع شود كسى با همسرش زنا كرده آيا مى تواند زانى را بكشد؟

بسمه تعالى: در دو حالت شوهر مى تواند مرد زانى را بكشد:1. او را در حال عمل جنسى مشاهده كند، 2. در حال دفاع از ناموس خود باشد. ولى اگر قبلاً عمل جنسى را انجام داده و بعداً شوهر متوجه شده است مشمول اين حكم نيست و اجراى حكم وظيفه حاكم است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 534

زنا در ايام عده و قتل زانى

سؤال 1640 . مردى، زن مطلقه رجعى خود را در ايام عده در حال زنا با مرد اجنبى مى بيند زانى را مى كشد آيا خون مقتول هدر است؟

بسمه تعالى: از نظر فقهاء حكم اين زنا، حكم محصنه است و زوجه مطلقه رجعيه حكم زوجه را دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 535

ادعاى نكاح معاطاتى

سؤال 1641 . اگر زن و مردى به عنوان ارتكاب زنا دستگير شوند ولى آن دو مدعى نكاح معاطاتى باشند آيا حد از آنان ساقط مى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه قرائن تأكيد كند كه اين دو نفر نكاح معاطاتى داشته اند يعنى عند العرف اين شبهه در حق آنان جارى باشد و آنان يقين به صحت نكاح خود داشته باشند حد ساقط است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 535

زنا با متعلقه پدر و جد

سؤال 1642 . با توجه به اين كه حكم زنا با زوجه پدر قتل است در موارد زير حكم چگونه است:1. زنا با زن جد، 2. زنا با زن پدر رضاعى، 3. زنا با مزنى بهاى پدر؟

بسمه تعالى: 1. لسان دليل اين است: «من زنى بذات محرم» و طبعاً زن جد به انسان محرم است، ولى از آنجا كه در وجود چنين اطلاقى حتى در مورد زن جد، ترديد ضعيفى وجود دارد موضوع داخل مى شود در: «الحدود تدرء بالشبهات». 2. اطلاق منصرف است به محارم نسبى و مصاهرتى، اما رضاعى را شامل نيست، 3. موضوع زنا با ذات محرم اعم از نسبى و مصاهرتى است و مزنى بهاى پدر بر پسر حرام است اما محرم نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 535

انكار پس از اقرار به زناى محصنه يا زناى به عنف

سؤال 1643 . پس از اقرار به زناى محصنه يا زناى به عنف يا با محارم آيا انكار شخص موجب سقوط حد قتل مى شود؟

بسمه تعالى: گروهى از علماء انكار پس از اقرار را گسترش داده و در هر موردى كه موجب قتل باشد اگر انكار كند سبب سقوط حد دانسته اند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 536

انكار ملوط پس از اثبات حكم

سؤال 1644 . شخصى مدعى شده كه دوستش با او لواط كرده است و به بعضى از شواهد استناد كرده و سپس منكر اين مطلب شده است و از دادگاه خواسته حكم اعدام طرف را لغو كند، تكليف چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه موضوع با شهادت چهار شاهد عادل كه فعل را بالعين ديده باشند يا با چهار بار اقرار طرف ثابت شده باشد انكار ملوط مؤثر نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 536

تفخيذ از روى لباس

سؤال 1645 . حد عمل تفخيذ از روى لباس (شلوار) چه مقدار است؟

بسمه تعالى: مورد سؤال تفخيذ نيست، بايد تعزير شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 536

سقوط حد با توبه

سؤال 1646 . شخصى با شهادت شهود مرتكب دو گناه شرب خمر و تفخيذ شده است، پس از تشكيل پرونده قضايى توبه كرده است آيا امكان عفو وجود دارد؟

بسمه تعالى: از آن جا كه اين جرم به وسيله شهادت افراد ثابت شده است در اين صورت سقوط حد در صورتى است كه قبل از گواهى آنان مجرم توبه كند ولى اگر پس از گواهى آنان در دادگاه توبه كند حد از او ساقط نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 537

سقوط حد و توبه و عفو

سؤال 1647 . آيا غير از قصاص ساير مجازات هايى كه محكوم به قتل مى شود قابل عفو هستند؟

بسمه تعالى: هرگاه مجرم قبل از اقامه بينه توبه كند حد ساقط مى شود ولى پس از اقامه بينه ساقط نمى شود. و نيز اگر جرم به وسيله اقرار مجرم ثابت شد حاكم مى تواند در صورت توبه عفو كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 537

قاعده درء در حدود و قصاص

سؤال 1648 . آيا قاعده درء در همه جرائم حدّى پذيرفته مى شود؟

بسمه تعالى: قاعده درء در حدود آمده است ولى علماء قصاص را نيز جزء حدود مى دانند و مى گويند حد به معناى منع است يعنى بازدارنده از گناه و خطا، به جواهر ج61، ص 436 مراجعه شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 537

مشكلات اجراى سنگسار

سؤال 1649 . با توجه به اين كه سنگسار مبناى ظاهرى در قرآن ندارد و در شرايط كنونى موجب وهن احكام شرعى از سوى دشمنان اسلام و قرآن قرار گرفته آيا اين مجازات جزو حدود لا يتغير الى الابد است؟

بسمه تعالى: سؤال شما پيشينه ديرينه دارد، در كتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتيم، اجمال آن اين است:1. ثبوت زناى محصنه شرايطى دارد كه غالباً امكان پذير نيست، مثل اين كه چهار نفر با چشم خود موضوع را ببينند، 2. راههايى براى تخفيف وجود دارد، يكى از آن راه ها اين است كه اگر از گودال گريخت تعقيب آن حرام است، در صورتى كه جرم از راه اقرار ثابت شده باشد. 3. اگر روزى از نظر عنوان ثانوى مشكل پيدا شود ولى فقيه مى تواند حكم را به شيوه ديگرى اجرا كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 538

اجراء حدود در ملأ عام

سؤال 1650 . با توجه به شرايط امروز دنيا و امكان سوء استفاده تبليغاتى عليه اسلام اجراء حدود در ملأ عام چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: در قرآن آمده است:(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)يعنى گروهى از مؤمنين براى اجراى حدود حضور داشته باشند. در اين صورت اجراى حدود در ملأ عام جزء دستور اسلام نيست كه نشود از آن پرهيز كرد اگر تالى فاسد دارد انجام ندهند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 538

اعدام با روش هاى جديد بيهوشى يا تزريق سم

سؤال 1651 . اعدام محكومين توسط تزريق سم و يا بيهوشى آيا مجاز است؟

بسمه تعالى: اعدام مجرم مسلمان به وسيله شمشير و يا سلاح گرم كاملاً بى اشكال است و اين دو راه مقدم بر حلق آويز است، ولى راه هايى كه در سؤال آمده است شرعيت آنها ثابت نشده است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 538

احتمال روگردانى مردم از اسلام به سبب اجراء حد

سؤال 1652 . اگر احتمال دهيم اجراى حد موجب روى گرداندن مردم از احكام اسلام شود تكليف چيست؟

بسمه تعالى: احتمال روگردانى مردم از اسلام سبب عدم اجراء حد نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 539

تأخير در اجراى حد

سؤال 1653 . اگر شرايط براى اجراى حكم رجم موجود نباشد چه بايد كرد؟

بسمه تعالى: اجراى آن را به تأخير بيندازند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 539

حد قذف

سؤال 1654 . اگر جد جد پدرى يا بالاتر نتيجه و يا نبيره خود را قذف كند آيا حد بر او جارى مى شود؟

بسمه تعالى: حد جارى نمى شود ولى تعزير مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 539

حد قذف

سؤال 1655 . شخصى در تنهايى به فردى انتساب زنا و لواط دهد و اتفاقاً شخصى آن كلمات را مى شنود و يا در دفترچه خاطرات خود نوشته و اتفاقاً آن نوشته را مى بيند، آيا مقذوف مى تواند شكايت كند و اگر مقذوف فوت كند و ورثه اى نيز نداشته باشد آيا حاكم مى تواند حد قذف

بسمه تعالى: در قذف قصد جدى كافى است و لازم نيست كه مستمعى بشنود و بلكه سماع خود مقذوف كافى است. ولى آنچه كه در دفترچه نوشته است چون احتمال ديگر در كار است قذف ثابت نمى شود و در صورتى كه ورثه نداشته باشد حد قذف ساقط نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 539

آبروريزى و تعزير بدنى يا جريمه نقدى

سؤال 1656 . در صورت آبروريزى و تعرض به حيثيت آيا تعزير به جزاى نقدى قابل تصوّر است؟

بسمه تعالى: تعرض به حيثيت تعزير دارد و تعزير بايد بدنى باشد نه پرداخت جريمه مگر اين كه طرف راضى به مصالحه باشد كه در اين صورت مى تواند با پرداخت مالى رضايت طرف را جلب كند والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 540

حد قوادى

سؤال 1657 . حكم افرادى كه به صورت تشكيلاتى اقدام به قوادى در داخل يك شهر يا در كل كشور و خارج كشور كنند چيست؟

بسمه تعالى: چنين افرادى محكوم به هفتاد و پنج ضربه شلاق شده و از آن شهرى كه در آن دست به چنين كار زشتى زده اند تبعيد مى شوند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 540

مجازات ممسك حد يا تعزير

سؤال 1658 . مجازات ممسك حبس ابد است آيا اين مجازات حد است يا تعزير؟

بسمه تعالى: حدّى است كه حق الناس است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 540

مرخصى و نماز جمعه براى محكومان حبس ابد

سؤال 1659 . آيا محكومان به حبس ابد در مجازات هاى حدى مانند ممسك و ناظر را در دوران تحمل محكوميت مى توان به مرخصى فرستاد؟ و آيا در مراسم مذهبى مثل نماز جمعه مى توان آنها را از زندان بيرون آورد؟

بسمه تعالى: هرگاه جرم زندانى بدهكارى و يا تهمت باشد آوردن آنها براى نماز جمعه و عيد اشكال ندارد، چون حبسِ ممسك حق ولى دم است با اجازه او مى توان در مراسم شركت داد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 541

شرايط محاربه

سؤال 1660 . آيا در محاربه علاوه بر قصد اخافه و تشهير السلاح، تحقق خوف در مردم هم شرط است؟

بسمه تعالى: تحقق خوف شرط است، بنابراين اگر بچه چنين سلاحى را به دست بگيرد و يا بزرگى كه مردم از او ترس ندارند در اين صورت محاربه محقق نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 541

كمك در حمله مسلحانه به مردم

سؤال 1661 . گروهى به مردم حمله مى كنند و با ضرب و جرح اموال آنها را مى برند، فردى از آنان با اسلحه حمله مى كند و ديگران در حد نگهداشتن فرد تا ديگرى اموال را ببرد كمك مى كنند ولى اسلحه ندارند، حكم آنان چيست؟

بسمه تعالى: آن كس كه مسلح شود و از طريق ايجاد ترس، قصد غصب اموال يا هتك حرمت اعراض كند و اين حالت براى او يك امر عادى و تكرارى باشد به گونه اى كه فساد در ارض صدق كند حكم محارب را دارد. ولى آنان كه معين هستند و غير مسلح، محارب محسوب نمى شوند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 541

فوت شاكى و ادامه رسيدگى به شكايت

سؤال 1662 . اگر فردى شكايتى تحت عنوان توهين و تهديد اقامه كند و در هنگام رسيدگى به پرونده فوت كند آيا وارث مى تواند ادامه رسيدگى و تعقيب متهم را مطالبه نمايد؟

بسمه تعالى: وارث مى تواند اقامه دعوا كند زيرا «ما تركه الميت فلوارثه» و اين حق چيزى است كه مورّث آن را استيفاء نكرده و نيز عفو نكرده است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 542

اتهام ارتداد

سؤال 1663 . اگر فرد يا افرادى شخصى را متهم به ارتداد كنند حكم شرعى افراداتهام زننده چيست؟

بسمه تعالى: تعزير مى شوند مگر اين كه با دليل شرعى ارتداد طرف را ثابت كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 542

اقرار زبانى به كفر

سؤال 1664 . اگر مسلمانى لفظاً بگويد كه مسلمان نيستم ولى در باطن اين گونه نباشد آيا اين كار حرام است و باعث ارتداد مى شود؟

بسمه تعالى: چنين اقرارى بسيار ناجوانمردانه وحرام قطعى است ولى چون جدى نبوده ارتداد حساب نمى شود. ولى يك مسلمان نبايد به خاطر منافع شخصى شخصيت دينى خود را انكار كند مگر اين كه به خاطر دفع ضرر باشد كه در آن صورت حكم تقيه را دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 542

تكفير وتقسيم اموال

سؤال 1665 . آيا فردى مى تواند شخصى را تكفير نمايد و اموال او را بين فرزندانش تقسيم كند؟

بسمه تعالى: ارتداد بايد نزد حاكم شرع ثابت شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 542

جسارت به ائمه

سؤال 1666 . حكم كسى كه به ائمه اطهار(عليهم السلام) جسارت كند چيست؟

بسمه تعالى: اگر اظهار عداوت با اهل بيت(عليهم السلام) نمايد ناصبى مى باشد وناصبى از نظر احكام حكم كافر را دارد و حكم وى به نظر حاكم است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 543

توهين به مقدسات

سؤال 1667 . توهين به مقدسات چه حكمى دارد آيا تعزير دارد؟

بسمه تعالى: توهين به مقدسات حكم واحدى ندارد، توهين به خدا و كتاب آسمانى قرآن و يا به انبياء و ائمه(عليهم السلام) مايه ارتداد است و در غير اين صورت تعزير مى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 543

اكراه به شرب خمر

سؤال 1668 . دست و پاى فردى را گرفته و به حلق او شراب ريخته اند حكم مباشر و ديگران در اين مسأله چيست؟

بسمه تعالى: فرد مباشر و آن افرادى كه دست و پاى او را گرفته اند و او را مجبور به شرب خمر كرده اند تعزير دارند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 543

علم ژنتيك و تحت تأثير قرار دادن اراده

سؤال 1669 . با توجه به يافته هاى علم ژنتيك مبنى بر اين كه برخى از رفتارها در نتيجه ژنتيك است كه تا حدودى اراده فرد را به صورت ناقص تحت تأثير قرار مى دهد آيا مى توان به ابراء يا تخفيف جانى حكم كرد؟

بسمه تعالى: توجيه جنايات از طريق ژنتيك سبب مى شود كه بسيارى از قصاص ها و حدود به حالت تعليق درآيد و در نتيجه افراد جنايتكار از اين مسئله سوء استفاده كرده و به جنايت خود ادامه دهند ارجاع هر جنايتكار به پزشك كار آسانى نيست زيرا پزشكان نيز در تشخيص، اختلاف دارند فقط در جايى كه ثابت شود كه فرد از نظر درك و شعور در درجه پايين قرار دارد مى توان درباره تخفيف او فكرى كرد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 544

سرقت از حرز در خودرو

سؤال 1670 . خودرو كنار خيابان پارك شده و مسائل ايمنى مثل قفل بودن درب ها و بالا بودن شيشه ها رعايت شده، آيا سرقت لوازم آن سرقت از حرز محسوب مى گردد؟

بسمه تعالى: عرفاً امثال اين موارد را از قبيل حرز تلقى مى كنند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 544

ورود به منزل براى سرقت با فريب

سؤال 1671 . اگر شخصى به منظور سرقت يا جنايت ديگر با فريب و حيله، رضايت صاحب منزل را بدست آورد و وارد منزل شود آيا در حكم ورود به عنف بوده و قابل مجازات است؟

بسمه تعالى: شامل ورود به عنف نمى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 544

سرقت توسط چند نفر و چگونگى رد اموال

سؤال 1672 . اگر چند نفر در سرقتى مشاركت كنند ولى مشخص نباشد هر كدام چه مقدار از اموال را غصب كرده است. بايد هر كدام چه مقدار از اموال را برگردانند؟

بسمه تعالى: اگر كسى حرز را شكسته، معيّن باشد و آن كس كه متاع را برده است معيّن باشد قانون اين است كه على الهاتك ما هتك و على السارق ما سرق ولى در فرض سؤال چيزى مشخص نيست بنابراين همه آنها بالسويه ضامن مال مسروقه هستند چون همه آنها استيلاء بر مال غير پيدا كرده اند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 545

سرقت لقطه يا مجهول المالك

سؤال 1673 . آيا حد سرقت در مورد ربودن لقطه و يا اموال مجهول المالك اجرا مى شود؟

بسمه تعالى: حد سرقت در صورتى اجرا مى شود كه صاحب مال شكايت كند و چون مالك در اينجا مشخص نيست حد ساقط است ولى تعزير مى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 545

حكم روزه خوارى

سؤال 1674 . اگر مسلمانى منكر وجوب روزه باشد مرتد است و اگر كسى عمداً با علم به وجوب روزه روزه خوارى كند در دفعه اوّل كه دستگير مى شود 25 ضربه شلاق و دفعه دوم نيز 25 ضربه، اگر چند بار اين مسئله تكرار شود حكم آن چيست؟

بسمه تعالى: اين نوع مسائل مربوط به حكومت اسلامى و حاكم اسلامى است. افراد عادى يا نهادهاى ديگر حق مداخله و اجراى آن را ندارند، از نظر حكم شرعى احتياط اين است كه حكم در مرحله چهارم اجرا شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 545

پخش صداى نوار مبتذل

سؤال 1675 آيا پخش صداى نوار مبتذل از اتومبيل و مغازه حرام است و تعزير دارد؟

بسمه تعالى: پخش نوار مبتذل از اتومبيل و مانند آن كه طبعاً موجب سماع و اشاعه حرام است در هر شرايطى حرام مى باشد و تعزير در هر گناهى ثابت است به اين معنى كه هرگاه گناه پيش حاكم ثابت شد مى تواند تعزير كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 545

انواع تعزير

سؤال 1676 . آيا تعزير شامل كيفر بدنى (تازيانه) و زندان و توبيخ و جريمه هاى نقدى مى شود؟

بسمه تعالى: غير از جريمه مالى بقيه مشمول تعزير است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 546

اعدام مربوط به مواد مخدر

سؤال 1677 . آيا اعدام مربوط به مواد مخدر از باب تعزير است؟

بسمه تعالى: از نظر برخى به خاطر عنوان مفسد فى الارض است . والله العالم