فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 152

كوه هاى محيط منى داخل در منى است

سؤال 482. كوه هاى محيط به منى داخل در منى مى باشد و مبيت در آن مكان صحيح است؟

بسمه تعالى: آن قسمت كوه كه به طرف وادى منى است از منى مى باشد و سمت ديگر بيرون منى مى باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 152

بيتوته در كوه هاى تخريب شده در منى

سؤال 483. حكومت عربستان سعودى قسمتى از كوه هاى محيط به منى را تخريب و تبديل به ساختمان نموده است در حالى كه پايه هاى اين ساختمان بر روى زمين نيست بلكه در عمق زمين مى باشد آيا مبيت در آن جايز است؟

بسمه تعالى: هر بنايى كه بر سمت كوهى كه به طرف وادى منى است ساخته شود از منى محسوب مى شود اگر چه پايه هاى آن در عمق كوه باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 152

مال جمع آورى شده براى حج و ديون مدت دار

سؤال 484. اگر كسى منزلى دارد كه به شكل اقساط خريدارى نموده و مالى جمع آورى كرده كه براى مصارف حج كافى است و مى داند اگر اين اموال را به مصرف حج برساند با اداء ديون تزاحم نمى كند آيا مستطيع مى باشد؟

بسمه تعالى: اگر ديون مدت دار باشد حج بر او واجب است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 152

نيت مستحب يا واجب در حج نيابتى

سؤال 485. كسى كه بر حج نيابتى اجير شده است آيا واجب است كه نوع را از حج واجب يا مستحب معين كند؟

بسمه تعالى: كافى است كه نيت نمايد بر اين كه آنچه بر ذمه اش مى باشد يا آنچه بر آن اجير شده است به جاى مى آورم. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 153

نيت نايب دوم

سؤال 486. اگر براى نائب در طواف عذرى عارض شود پس ديگرى را نايب قرار دهد(با فرض اين كه مجاز براى نايب گرفتن هم بوده است) نيت نايب دوم چگونه صحيح است؟

بسمه تعالى: جايز است كه نيت كند آنچه در ذمه منوب عنه واجب است انجام مى دهم. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 153

ورود به داخل محدوده حرم

سؤال 487. اگر كسى داخل محدوده حرم شود ولى وارد مكه مكرمه نشود آيا احرام بر او واجب است؟

بسمه تعالى: در فرض مذكور جايز است در محدوده حرم بدون احرام وارد شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 153

محدوده توسعه يافته مكه

سؤال 488. آيا كسى كه داخل محدوده توسعه يافته مكه مكرمه مى شود بايد محرم شود؟

بسمه تعالى: بين مكه قديم و مكه جديد فرقى نيست وبايد محرم شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 153

شريك كردن ديگرى در عمره مستحبه

سؤال 489. آيا جايز است تبرّعاً عمره مستحبه از خود و از ديگرى را نيت كند؟

بسمه تعالى: در اين كه ديگرى را در عمره مستحبه شريك كند اشكالى ندارد كما اين كه در حجّى كه واجب نباشد جايز است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 154

رها كردن شوط طواف

سؤال 490. آيا مى توان يكى از شوط هاى طواف را رها كرد و از ابتداء آن شوط را انجام داد؟

بسمه تعالى: اگر آن شوط، شواط اوّل باشد مى تواند آن شوط را رها نمايد ولى طواف را شروع نكند مگر پس از اين كه موالات از بين برود و در غير شوط اول از مطاف خارج نشود بلكه از حجرالاسود به نيت اعمّ از شوط مستقل يا مكمّل آن شوط را انجام دهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 154

اشتباه در نيت عمره تمتع

سؤال 491. كسى كه وظيفه اش عمره تمتع بوده و لكن به نيت عمره مفرده محرم شده است تكليف او چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه نظرش اين بود كه تكليف خدا را انجام دهد و خيال مى كرد كه وظيفه اش عمره مفرده است و يا اشتباهاً بجاى عمره تمتع عمره مفرده به فكرش رسيده و يا به زبان جارى كرده، در همه صور عمره او صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 154

خواب رفتن در عرفات و بيدار شدن پس از مشعر

سـؤال 492. اگـر حاجـى پس از خروج از عـرفـات در اتوبـوس به خـواب رفتـه اسـت و پس از خروج از مشعـر(مـزدلفـه) بيـدار شـود، آيا حج او صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر هنگام عبور از مشعرالحرام به سمت منى بيدار بوده و ذكر خدا گفته است حج او صحيح است هر چند نيت وقوف نكرده باشد و الاّ حج او باطل است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 154

خون آمدن به واسطه تراشيدن سر در حج

سؤال 493. اگر حاجى بداند يا گمان داشته باشد كه اگر سر را بتراشد خون خارج مى شود وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: از دستگاه تراش كه مو را مثل تيغ مى تراشد استفاده كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 155

حلق در شب

سؤال 494. اگر ذبح را روز دهم انجام دهد و شب فرا رسد ولى تقصير يا حلق انجام نداده باشد آيا شب مى تواند حلق يا تقصير انجام دهد.

بسمه تعالى: حلق يا تقصير را در روز بعد انجام دهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 155

ورود به مكه در شب دوازدهم

سؤال 495. اگر حاجى شب دوازدهم پس از نيمه شب به مكه رود آيا واجب است قبل از ظهر به منى برگردد؟

بسمه تعالى: بـه جهـت نفـر(كـوچ كردن) واجب است برگردد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 155

خروج از منى در روز دوازدهم

سؤال 496. آيا جايز است صبح روز دوازدهم از منى خارج و قبل از ظهر براى كوچ كردن (نفر) به منى برگردد؟

بسمه تعالى: جايز است مشروط بر اين كه قبل از ظهر براى كوچ كردن (نفر) به منى بازگردد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 155

رمى در شب براى خانم ها

سؤال 497. اگر خانمها نتوانند در روز رمى انجام دهند آيا جايز است نايب بگيرند يا اين كه لازم است خودشان شب يازدهم و دوازدهم رمى نمايند؟

بسمه تعالى: اگر شخصى بتواند در شب قبل خودش رمى نمايد لازم است شخصاً رمى كند، در غير اين صورت در روز نائب بگيرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 156

محرم شدن از جده

سؤال 498. كسى كه از جده محرم شد، آيا اعمال عمره تمتع وى صحيح است؟

بسمه تعالى: بنا بر احتياط بايد در ادنى الحل تجديد احرام بكند و اگر اين كار را نكرده و عمره را به جا آورده دو مرتبه با تجديد احرام در ادنى الحل احتياطاً اعمال عمره را اعاده كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 156

حائض شدن در شوط چهارم

سؤال 499. اگر خانمى در طواف در شوط چهارم حائض شود وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه اين حادثه در عمره مفرده روى دهد بايد صبر كند پس از پاك شدن طواف را تمام كند و سعى و بقيه اعمال را انجام دهد و اگر در عمره تمتع پيش آيد و وقت ضيق باشد بايد براى حج محرم شود و پس از انجام وقوف قبل از آن كه طواف حج را انجام دهد طواف عمره تمتع را تكميل و سعى را انجام دهد و سپس اعمال حج را انجام دهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 156

استطاعت به وسيله وام

سؤال 500. آيا به واسطه گرفتن وام مستطيع مى شود؟

بسمه تعالى: مستطيع نمى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 156

تزاحم انجام حج و امتحانات دانشگاه

سؤال 501. كسى مستطيع شده است و لكن با امتحانات دانشگاه تزاحم كرده و اگر به حج برود يك سال تحصيل او از بين مى رود آيا حج بر او واجب است؟

بسمه تعالى: حج را بر امتحانات دانشگاه مقدم كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 157

احرام حائض در ميقات مسجد شجره

سؤال 502. وظيفه ى حائض نسبت به احرام در ميقات مسجد شجره چيست؟

بسمه تعالى: حائض مى تواند از پشت مسجد شجره، از سمت چپ و يا راست آن، نه جلوى مسجد، به طرف مكه احرام ببندد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 157

نماز جماعت در هنگام طواف

سؤال 503. اگر هنگام طواف، نماز جماعت اقامه شود، در حالى كه برخى اوقات بيش از نيم ساعت نماز طول مى كشد و گاهى برخى از طواف كنندگان مخصوصاً بانوان مجبور مى شوند از مطاف خارج شوند، وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: اقامه ى نماز جماعت به طواف ضررى نمى زند. پس از نماز از همان مكانى كه طواف را قطع نموده، طواف را شروع نمايد و در اين فرض، خارج شدن از مطاف به طواف ضررى نمى زند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 157

معيار اختيار در راه رفتن در طواف

سؤال 504. از شرايط طواف اين است كه به اختيار خودش راه برود و لكن طواف در حج به سختى انجام مى شود و گاهى مانع از حركت مى شوند. معيار در تحقق اختيار چيست؟

بسمه تعالى: اگر راه رفتن در ازدحام جمعيت مقرون به نيت طواف باشد، طواف وى صحيح است و راه رفتن در اين حالت، جزئى از طواف محسوب مى شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 157

احرام زن بعد از اصلاح ابرو

سؤال 505. خانمى كه ابروى خود را اصلاح نموده آيا مى تواند در حال احرام روى خود را از نامحرم بپوشاند؟

بسمه تعالى: در صورت وجود نامحرم مى تواند با مقنعه يا با گوشه ى چادر، از جلوى سر تا بينى و پايين تر از آن را بپوشاند، ولى بايد پوشش ياد شده با صورت فاصله داشته و با صورت تماس نداشته باشد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 158

احرام زنى كه موهايش يا بازوهايش را بيرون آورده است

سؤال 506. اگر خانمى در اثناى طواف مقدارى از موهايش و يا مقدارى از بازويش را بيرون آورد، آيا طواف صحيح است؟

بسمه تعالى: كار اين خانم معصيت شمرده مى شود، ولى به طواف ضررى نمى زند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 158

طواف دوم بعد از قطع كردن طواف اول

سؤال 507. وظيفه ى كسى كه طواف را قطع نمايد و طواف جديد شروع كند، بدون اين كه از مطاف خارج شود و قبل از آن كه موالات از بين برود، چيست؟

بسمه تعالى: اگر قبل از نصف(سه شوط و نيم)، طواف را قطع كند پس مادامى كه موالات عرفى از بين نرفته نمى تواند طواف جديد شروع كند و اگر موالات از بين رفته طواف را اعاده كند، ولى اگر بعد از نصف، طواف را قطع كند پس از همان مكانى كه قطع كرده بايد طواف را تمام كند و احتياط اين است كه پس از تمام كردن طواف و خواندن نماز طواف دومرتبه طواف و نماز طواف را اعاده كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 158

شروع مجدد يكى از شوط ها در طواف يا سعى

سؤال 508. اگر در يكى از شوط ها، طواف يا سعى را قطع كند و آن شوط را از ابتدا شروع كند، آيا طواف يا سعى او صحيح است؟

بسمه تعالى: جهت تصحيح آن مقدارى كه از آن شوط فوت شده، بايد همان مكان را مشخص كند و زمانى كه به آن مكان رسيد به نيت طواف، باقى را انجام دهد و اگر آن مكان را نمى شناسد پس يك شوط كامل به نيت اين كه فقط به همان مقدارى كه از او فوت شده از طواف محسوب شود انجام دهد، لكن اضافه نمودن يك شوط كامل كه همه اش از طواف محسوب شود، صحيح نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 159

نايب گرفتن شخصى كه از برخى اعمال حج معذور است

سؤال 509. آيا شخصى كه در برخى از افعال حج معذور است و به حكم معذورين عمل مى كند، او مى تواند نايب شود؟

بسمه تعالى: هرگاه عذر پس از اجير شدن رخ بدهد اشكال ندارد ولى اگر قبلاً معذور باشد نمى تواند اجير شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 159

احرام در محاذى مسجد حجفه

سؤال 510. كارمند شركت هواپيمايى هستم و گاهى زمان كوتاهى براى من ميسّر مى شود كه به مكه بروم و وقت كافى براى رفتن به جحفه و محرم شدن را ندارم، آيا مى توانم در جده، محاذى مسجد جحفه محرم شوم؟

بسمه تعالى: در خارج از فرودگاه جده، در جايى كه زير سقف نباشد محرم شويد و سپس در راه مكه، در مسجد حديبيه يا مسجد تنعيم احرام را تجديد كنيد عمره شما صحيح است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 159

نخواندن نماز طواف بعد از طواف

سؤال 511. اگر پس از طواف، فوراً نماز طواف را به جا نياورد، آيا طواف او صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر پس از طواف، نماز طواف را انجام ندهد و موالات فوت شود پس احتياطاً نماز را به جا آورد و سپس طواف و نماز را اعاده نمايد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 159

موالات در سعى

سؤال 512. آيا در «سعى»، موالات (پى در پى انجام دادن) لازم است؟

بسمه تعالى: «سعى» عمل واحدى است و بايد وحدت عرفى براى موالات حفظ شود و لكن نشستن براى استراحت نمودن مضرّ به «سعى» نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 160

كراهت داشتن نائب در اعمال

سؤال 513. اگر نائب، كارش را با كراهت انجام دهد، آيا عمل وى صحيح است؟

بسمه تعالى: اگر از امور عبادى باشد كه بايد با قصد قربت انجام بگيرد، صحيح است و در غير امور عبادى، اگر عمل مطابق واقع انجام شده باشد، صحيح خواهد بود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 214

مرجع تقليد نائب

سؤال 701 . آيا در نيابت از ديگرى در حج بايد مرجع تقليد نائب و منوب عنه يكى باشد؟

بسمه تعالى: لازم نيست و نائب بايد به فتاواى مرجع تقليد خود عمل كند و احتياط آن است كه در موارد اختلاف فتوى عمل به احتياط كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 214

خريد فيش حج

سؤال 702 . آيا خريد فيش حج از افرادى كه نمى توانند به حج بروند جائز است; و اگر با خريد چنين فيشى به حج رفت حج او صحيح است؟

بسمه تعالى: خريد و فروش فيشها بايد مطابق قانون سازمان حج و زيارت باشد ولى حج با فيش خريدارى شده اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 214

احرام و بيمارى پوستى در دست و پا

سؤال 703 . شخصى كه به بيمارى پوستى مبتلاست آيا مى تواند در موقع احرام دستان و پاهاى خود را بپوشاند؟

بسمه تغالى: اگر بتواند با باند پيچى و نظائر آن مواضع مورد نظر را پنهان كند اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 214

استلام حجر و قطع طواف

سؤال 704 . آيا بوسيدن ديوار كعبه يا استلام حجر الأسود در حين طواف جائز است؟

بسمه تعالى: اگر طواف را قطع كند و استلام كند پس از استلام از همان جايى كه قطع كرده به طواف خود ادامه دهد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 215

تعيين حج مستحبى يا حجة الاسلام

سؤال 705 . در حج نيابتى غير ازنيت نيابت، تعيين نوع حج مثل حجة الاسلام يا حج مستحبى لازم است؟

بسمه تعالى: كافى است كه نيت كند بر اين كه آنچه بر ذمه منوب عنه است به جا مى آورم . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 215

14 شوط در سعى به جاى 7 شوط

سؤال 706 . اگر به خاطر جهل در سعى 14 شوط انجام دهد آيا سعى او صحيح است؟

بسمه تعالى: استحباباً سعى را اعاده كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 215

نذر احرام با علم به انجام برخى محرمات احرام

سؤال 707 . اگر نذر كند كه قبل از ميقات محرم شود در حالى كه مى داند كه برخى از محرمات احرام را مثل زير سايه رفتن مرتكب مى شود آيا نذر او صحيح است؟

بسمه تعالى: بنابر احتياط در ميقات يا موازات آن و در صورت عدم امكان در ادنى الحل احرام را تجديد كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 215

محرم و خوابيدن در كيسه خواب

سؤال 708 . آيا محرم مى تواند در كيسه خواب كه تنها سر بيرون آن مى ماند بخوابد؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 216

ويلچر و محل طواف

سؤال 709 . برخى از افرادى كه با ويلچر طواف را بجا مى آورند گاهى به جهت ازدحام جمعيت سبب مزاحمت و اذيت ديگران مى شوند، آيا چنين طوافى صحيح است؟ آيا مى توانند از طبقه دوم مسجد الحرام طواف كنند؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال بايد با ويلچر در صحن مسجد الحرام طواف بدهند البته در حين طواف رعايت حال سائر طواف كنندگان را بكنند بنابراين در فرض مذكور طواف در طبقه دوم كافى نيست مگر اين كه طواف با ويلچر از طرف مأمورين ممنوع باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 216

ماسك در حال احرام

سؤال 710 . آيا پوشاندن صورت به وسيله ماسك براى خانمها در حال احرام به منظور مسائل بهداشتى خصوصاً بيماريهاى مهلك جايز است؟

بسمه تعالى: پوشاندن صورت براى زنها در حال احرام جائز نيست ولى در صورت احساس خطر اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 216

سؤال 711 . وصل ماسك به صورت براى مردان جايز است؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد و كوشش كنند كه بند آن مخيط نباشد و در صورت انحصار به مخيط، اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 216

سفر محرم با ماشين سرپوشيده

سؤال 712 . برخى از عوامل سازمان حج به صورت قهرى جهت انجام ذبح حجاج در حال احرام از منى به مذبح كه خارج از محدوده منى است با ماشين سرپوشيده مى روند لطفاً حكم آن را بيان فرمائيد؟

بسمه تعالى: اگر رفتند كفاره دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 217

كمربند پهن

سؤال 713 . در حال احرام مى توان از كمربند پارچه اى دوخته استفاده كرد؟

بسمه تعالى: اگر پهن باشد به گونه اى كه پوشش حساب شود نبايد استفاده كرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 217

منحصر بودن تشرف به حج به ثبت نام

سؤال 714 . شخصى در سالى كه سازمان حج و زيارت ثبت نام مى نمود به محض شنيدن اطلاعيه، بدون مسامحه و تأخير با تهيه هزينه لازم در ثبت نام شركت كرد به علت كثرت متقاضى كار به قرعه انجاميد. در اين قرعه كشى نام اين شخص در رديف سالهاى بعد اعلام گرديد كه در اثر كهول

بسمه تعالى:اگر راه منحصر به ثبت نام در سازمان حج و زيارت بوده است و نيز وصيت به حج نكرده است حج بر آن واجب نمى شود ولى شايسته است ورثه فيش را در اختيار كسى بگذارند كه از طرف او به حج برود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 217

انصراف از حج

سؤال 715 . آيا وجهى كه به عنوان حج تمتّع واجب به بانك واريز نموده ام و هنوز به سال تشرفم چند سال ديگر زمان باقى است مى توانم مسترد كرده و از حج منصرف شوم يا نه؟

بسمه تعالى:اگر ديگر جهات استطاعت در او جمع است نمى تواند مسترد كند .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 218

انجام عمره مفرده و اسقاط استطاعت حج

سؤال 716 . آيا كسى كه خود را براى ثبت نام حج آماده مى كند، در وسط سال مى تواند به عمره مشرف شود؟ با توجه به اينكه اين تشرف وى را از استطاعت ساقط خواهد كرد.

بسمه تعالى:اگر موقع ثبت نام حج فرا رسيده است حتماً براى حج ثبت نام كند و از عمره منصرف شود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 218

نوبت تشرف به چند سال بعد و فيش حج براى امسال

سؤال 717 . شخصى از نظر مالى و توان جسمى متمكّن است و در قرعه كشى سازمان حج و زيارت نوبت تشرف او به سال بعد واگذار گرديده است. ولى يكى از افراد خانواده فوت كرده و فيش او را در اختيار وى مى گذارند كه از طرف او به حج برود، در اين صورت آيا بايد از طرف خود حج

بسمه تعالى:احتياط اين است كه از خانواده خود اجازه بگيرد سال جارى از طرف خود و سال بعد از طرف منوبِ عنه حج بجا آورد مگر اينكه حج منوب عنه فوريت داشته باشد و اين شخص بواسطه نيابت از او استطاعت طريقى پيدا كند در اين صورت بايد ابتداءً حج منوب عنه را انجام دهد و سال بعد حج خودش را. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 218

مانع از اتمام حج استيجارى

سؤال 718 . شخصى در حج اجير شخصى بوده است بعد از انجام اعمال عمره تمتع به سكته قلبى دچار شد و از برگزارى اعمال حج معذور گرديد و به ايران مراجعت كرد در سال آينده مى خواهد مشرف شود ،آيا اعلام اين وضعيت به اوّلياء منوب عنه و اجازه مجدد با نيابت از منوب عنه در

بسمه تعالى:هرگاه در استيجار سال مذكور قيد يا شرط شده باشد بايد جريان را به ولى ميت اطلاع دهد بار ديگر اجير شود واگر موافقت نكردند وجه اجاره را برگرداند و اگر قيد نبوده يا رويكرد نيابت ، سال معين نبوده تذكر لازم نيست. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 219

تأخير حج و همراهى با كاروان بهتر

سؤال 719 . كسى كه نام او براى امسال در ليست حجاج اعلام شده است آيا شرعاً مى تواند به جهت همراهى با كاروان فلان روحانى كه حال معنوى خوبى دارد، حج خود را به آينده موكول نمايد؟يا تشرف واجب فورى است؟

بسمه تعالى:حج فورى است نمى تواند به سال ديگر موكول كند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 219

استقرار حج بر پدر و فوت وى

سؤال 720 . پدرى كه حج بر او مستقر شده بود، بدون اينكه به نيابت از خودش دربارة حج وصيّت كند از دنيا رفته است.آيا با اينكه اولاد از وضعيت پدر متوفّى مطلع هستند بر آنان واجب است كه از جانب پدر حج بجا آورند يا نه؟ و اگر مؤظف اند آيا از اصل مال و يا ثلث آن؟

بسمه تعالى:بر ورثه واجب است از اصل مال براى پدر حج نايب بگيرند مگر اينكه انجام حج به نحو خاصى را مانند حج بلدى وصيت كرده باشد كه در اين صورت خصوصيات مورد وصيت از ثلث مال تأمين مى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 219

انجام دادن نائب، عمره مفرده از طرف خود

سؤال 721 . شخصى از طرف شخصى نائب شده كه حج بلدى بجاى آورد آيا نائب مى تواند اوّل از طرف خود عمره مفرده بجاى آورد و از حرم خارج شود اعمال را به نيت منوب عنه شروع كند؟

بسمه تعالى: جايز نيست چون ظاهر نيابت اين است كه نخستين اعمال را از طرف منوب عنه انجام دهد .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 220

پرداخت هزينه حج به زن و منع شوهر از حج

سؤال 722 . اگر هزينه حج زنى را اولاد او كاملاً بپردازد آيا شوهر او مى تواند وى را از قبول چنين حجى منع كند؟

بسمه تعالى:اگر زن مستطيع شد اجازه شوهر ساقط است مشروط بر اينكه امنيت زن تأمين باشد در كاروانهاى فعلى اين شرط موجود است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 220

پرداخت هزينه حج به فرزند و منع مادر

سؤال 723 . پدرى، يكى از اولاد خود را مى خواهد به حج بفرستد و تمام هزينه را پرداخت مى كند از سوى ديگر مادر وى مانع سفر او مى شود و مى گويد به لحاظ اينكه هنوز سنش جوان است اوّل ازدواج كند بعد به حج مشرف شود. آيا در اين صورت پسر مستطيع است و بايد قبول كند و

بسمه تعالى: اگر پدر در فرض مزبور هزينه حج را بذل كند براى پسر قبول واجب مى شود و اطاعت مادر لازم نيست و اگر در حد گفتگو باشد و بذل محقق نشود مستطيع نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 220

استطاعت زن و تهديد شوهر به طلاق در رفتن به حج

سؤال 724 . زنى كه حج بر او استقرار يافته ولى زوج شديداً ممانعت مى كند به طورى كه در صورت رفتن به حج او را تهديد به طلاق مى نمايد آيا وظيفه او نسبت به مسأله حج چيست؟

بسمه تعالى:اگر گفتار شوهر قطعى باشد و مى داند عمل مى كند و زندگى براى زن حرجى مى شود فعلاً دست نگه دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 221

زن مستطيع و فرزند شيرخوار

سؤال 725 . خانمى كه به لحاظ مالى و بدنى و راه، مستطيع است ولى طفل شيرخوارى دارد كه با غير او آرام نمى گيرد، اكنون وظيفه او در برگزارى حج چيست؟

بسمه تعالى:اگر نتواند به همراه بچه به حج مشرف شود و دايه اى مناسب براى بچه پيدا نشود صبر كند تا از شير گرفته شود و بعداً به حج برود .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 221

ازدواج يا رفتن به حج

سؤال 726 . زنى شوهرش مرده است و اداره خانه به عهده اوست با داشتن اولاد در شرف ازدواج و ترس از به گناه افتادن ايشان، آيا ازدواج بر حج آنها مقدم است يا بايد حج بجا آورند؟

بسمه تعالى: هرگاه ازدواج براى آنها نياز ضرورى باشد آن را بر حج مقدم بدارند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 221

خريد فيش آزاد

سؤال 727 . در صورتى كه كسى مى تواند فيش آزاد حج بخرد و اين قيمت با نرخ متعارف خيلى تفاوت داشته باشد و مستلزم تأخير افتادن نوبت ديگران باشد آيا حج بر او واجب است.

بسمه تعالى: هرگاه قيمت فيش آزاد براى او حرجى نباشد خريدن فيش بر او واجب است و در شرايط فعلى سبب به تأخير افتادن نوبت ديگران نمى شود چون صاحب فيش نوبت پيش داشته است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 222

مصرف اموال و مستطيع نشدن

سؤال 728 . آيا مى توانم در طول سال اموالم را طورى مصرف كنم كه به حد استطاعت نرسم؟

بسمه تعالى: اگر اسراف كارى نباشد اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 222

روحانى كاروان و سفر اول به حج

سؤال 729 . آيا طلاب علوم دينى كه به عنوان روحانى كاروان و يا معين روحانى به حج مشرف مى شوند و بعد از رجوع حداقل بخشى از زندگى خود را با دريافت شهريه تأمين خواهند نمود و بدون شهريه به تكلف خواهند افتاد .در بار اوّلى كه مشرف مى شوند، آيا نيّت حجه الاسلام نم

بسمه تعالى:مستطيع است و بايد نيت حجة الاسلام بكند زيرا زندگى او، به حج برود يا نرود فرق نخواهد كرد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 222

انجام عمره مفرده در ايام عادت

سؤال 730 . زنى در عمره مفرده ، در ايّام عادت محرماً وارد مكه معظّمه گرديد و چون عجول بود به تذكرات روحانى گوش نداده با اين وضع بقيّه اعمال را انجام داد، توضيح اينكه وقت وسيعى تا پاك شود داشته است ، اكنون كه به ايران برگشته اعمال او چگونه است و اگر در احرا

بسمه تعالى:در صورت امكان بايد به مكه برگردد و پس از انجام عمره مفرده با پوشيدن لباس احرام و با طهارت طواف و نماز و سعى و تقصير و طواف نساء و نماز آن را انجام دهد و در صورت حرجى بودن براى انجام طواف و نماز طواف و سعى و طواف نساء و نماز آن نائب بگيرد در صورت استنابه، نايب پس از انجام سعى اطلاع دهد تا خود شخص تقصير كند و سپس ، نايب طواف نساء و نماز آن را انجام دهد .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 223

زن مستحاضه و دو ركعت نماز قبل از طواف

سؤال 731 . زن مستحاضه جهت انجام طواف واجب وضو گرفته و هنگام تشرف به حرم دو ركعت نماز تحيّت خوانده سپس طواف واجب را انجام داده است. طواف او (بدون تجديد وضو) چگونه است؟

بسمه تعالى: اگر يقين ندارد درحالت نماز خون از او خارج شده است عمل او صحيح است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 223

خروج از مكه و ورود پس از تبدّل ماه قمرى

سؤال 732 . در سالهاى اخير متداول شده است كه زائرين را بعد از انجام عمره مفرده جهت ديدار كوتاهى از اطراف به عرفات و مشعر و منى مى برند سپس به مكه بر مى گرداند اگر اين ديدار بعد از تبدّل ماه قمرى باشد براى ورود به مكه معظّمه احرام مجدد را لازم مى دانيد؟ و ي

بسمه تعالى:ميزان ماه قمرى است بايد با احرام از ادنى الحل وارد شوند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 223

تراشيدن نصف سر در منى

سؤال 733 . آيا تراشيدن نصف سر در منى براى محرم كافى است و در اين صورت مى تواند از احرام خارج شود؟

بسمه تعالى:تراشيدن نصف سر كافى نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 224

نماز در عرفات و كم بودن فاصله بين مكه و عرفات

سؤال 734 . در محاسبات اخير مسافت بين مكه معظّمه و عرفات شرفها الله را 22 كيلومتر اعلام نموده اند در اين صورت وظيفه زائرين به لحاظ قصر و اتمام در عرفات و مشعر و منى چيست؟ و ثانياً اعتماد بر اين محاسبه به نظر حضرت عالى چگونه است؟

بسمه تعالى:هرگاه در مكه قصد اقامه كرده و اقامت او محقق شده باشد چون فاصله عرفات كم شده است سفر شرعى محقق نمى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 224

بستن دستمال بر سر به جهت سردرد و كفاره آن

سؤال 735 . آيا كسى كه جهت سر درد در حال احرام دستمال بر سر مى بندد بطوريكه تمام سر را مى گيرد كفّاره دارد؟

بسمه تعالى:احتياطاً كفاره بدهد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 224

طواف بدون وضوى زن

سؤال 736 . شخصى به همراه همسرش به عمره يا به حج مشرف شده و بعد از بستن احرام و انجام اعمال بعدى به منزل مراجعه كردند و با همسرش نزديكى مى نمايد سپس زن اظهار مى دارد كه من موقع آمدن به مكه در ماشين خوابم برده بود و جهت طواف وضو نگرفته بودم آيا اعمال اين دو

بسمه تعالى:عمره مرد صحيح است و عمره زن فاسد نمى شود و بايد وضو بگيرد و اعمال طواف و نماز و سعى و تقصير را بجا آورد و بنابراحتياط عمره را دو مرتبه بجا آورد زن در صورت علم به مسأله بايد يك شتر كفاره دهد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 225

منصرف شدن از نيابت پس از احرام

سؤال 737 . زائرى احرام حج يا عمره را به نيابت از فردى و يا اشخاصى بست و تلبيه گفت سپس پيش از اينكه ميقات را ترك نمايد از نيابت مذكور منصرف گرديد اكنون مى تواند از نيت اوّلى عدول كرده و احرام را از طرف افراد ديگر ببندد يا نه؟

بسمه تعالى:بايد به همان نيت اول ادامه دهد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 225

سجده بر موكت بدون اثر منفى بر آنچه صحيح است سجده برآن

سؤال 738 . شخصى با وجود مايصح السجود عليه و بدون داشتن اثر منفى به لحاظ تقيّه سجده نماز طواف را اعم از طواف زيارت و يا نساء بر روى موكت و يا فرش انجام داده است عمره و حج او چه صورت دارد؟

بسمه تعالى:شخص بدون محذور بايد بر مايصح السجود سجده كند و نبايد بر غير آن سجده كند و در غير اين صورت بايد نماز را اعاده كند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 225

فراموشى تلبيه پس از اعمال عمره

سؤال 739 . زنى پرسيده است در مسجد شجره گم شدم لباس احرام پوشيده و به اتّفاق كاروان ديگرى به مكه رفته و به گروه خود پيوسم بعد از انجام كليه اعمال عمره هنگام بررسى اعمال توسط روحانى گروه متوجه شده ام كه در موقع احرام در مسجد شجره تلبيه نگفته ام آيا با اين

بسمه تعالى:بايد از ادنى الحلّ احرام ببندد و تلبيه بگويد و اعمال عمره را انجام دهد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 226

ختنه نبودن محرم

سؤال 740 . شخصى كه ختنه نشده بود عالماً يا جاهلاً احرام بسته و اعمال عمره و يا حج را انجام داده است. آيا اعمال او صحيح است؟

بسمه تعالى:هرگاه بتواند در خود مكه ختنه انجام بگيرد اعمال را تجديد كند به شرط اينكه وقت آن نگذشته باشد مثلا عمره مفرده همواره وقت آن باقى است ولى عمره تمتع و يا طواف حج ، وقتش ضيق است و در صورت عدم امكان پس از بازگشت به وطن و انجام ختنه براى خروج از احرام مجدداً عمره مفرده به جا آورد و طواف ها و نمازهاى آن را اعاده كند و در صورت عدم امكان پس از ختنه براى انجام طواف ها و نمازهاى آن نايب بگيرد و اگر مستطيع بوده بار ديگر به حج تمتع مشرف شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 226

استفاده از ماسك و ساق بند به جهت ضرورت

سؤال 741 . استفاده از ماسك جهت مصونيّت از گرد و غبار و دود و زانو بند و ساقه بند و جوراب واريس (جهت پيش گيرى از بيمارى واريس) در حال احرام چگونه است؟

بسمه تعالى:در صورت ضرورت جايز است و كفاره ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 226

استفاده از پتو در حال احرام

سؤال 742 . استفاده از پتو كه حاشيه آن را با دستگاه خياطى زيگزال كرده اند در حال احرام چطور است؟ آيا به پتوى مذكور مخيّط گفته مى شود؟

بسمه تعالى:اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 227

بستن احرام با چند سنگ ريزه شبيه لباس

سؤال 743 . بعضى از زائران لباس احرام را از ناحيه سينه با چند عدد سنگريزه از بالا به پايين بطورى كه سر هم محكم مى كند كه شبيه يقه لباس مى شود به نظر حضرت عالى چه صورت دارد؟

بسمه تعالى: اگر صورت لباس پيدا كند اشكال دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 227

بيرون نگه داشتن سر از اتومبيل براى عدم استظلال

سؤال 744 . محرم جهت اجتناب از گناه و فرار از كفّاره سر خود را از شيشه اتومبيل بيرون كرده است كه استظلال صدق نكند آيا عمل او صحيح است؟

بسمه تعالى:كافى نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 227

انداختن تسبيح به گردن يا مچ دست در حال احرام

سؤال 745 . آيا آويختن تسبيح و نظاير آن به گردن به هنگام وضو (در حال احرام) ويا دو لايه كردن آن در بازو در حال احرام اشكال دارد؟

بسمه تعالى:اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 227

قرآن خواندن در حال طواف

سؤال 746 . اخيراً بعضى از زائران ايرانى قرآن را در دست گرفته و در حال طواف مشغول قرائت قرآن مى شوند تا حدى كه بعضاً از حالت طواف غافل مى شوند.آيا در اين مورد نصى و يا دستورى از ائمه دين وارد شده است؟ و آيا چنين مواضعى تلاوت قرآن بهتر است و يا دعا و تضرع؟

بسمه تعالى:خواندن ادعيه مأثوره و قرآن هر دو خوب است ولى مواظب باشد كه از نيت طواف غافل نشود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 228

ترك طواف نساء توسط كودك نابالغ

سؤال 747 . كودك نابالغى در عمره مفرده طواف نساء را انجام نداده است.آيا ترك عمدى و يا سهوى اين طواف او را از مطلق تمتع جنسى ممنوع خواهد كرد؟ و چنانچه اگر ازدواج كند عقدش نيز باطل است؟

بسمه تعالى:بايد از طرف آن كودك كسى نائب شود تا طواف نساء را انجام دهد و اگر انجام نداد عقدش صحيح است ولى حق استمتاع ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 228

طواف آنچه بر ذمه دارد به جاى طواف نساء

سؤال 748 . شخصى طواف نساء را فراموش كرده ولى طبق اظهار خود طوافى با نيّت طواف وداع انجام داده است آيا طواف وداع از بابت طواف نساء مجزى است يا نه؟

بسمه تعالى:اگر طواف وداع را به نيت آنچه كه در ذمه اوست انجام داده از طواف نساء مجزى است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 228

فوت قبل از طواف نساء و غسل دادن همسر

سؤال 749 . اگر حاج يا معتمر پيش از انجام طواف نساء فوت كرد آيا همسرس مى تواند او را غسل دهد؟

بسمه تعالى:اشكال ندارد ولى مورد سؤال مثل عنقاى مغربى است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 228

حمل مريض در طواف

سؤال 750 . شخصى در حال طواف شخص ديگر را كه مريض است با خود حمل مى كند، و هر دو نيت را از مبدأ به عنوان طواف و يا سعى، مى نمايند. آيا طواف با رعايت تمام شرايط لازم از حامل و محمول مجزى مى باشد يا نه؟ و اگر محمول طفل غير مميّز بوده باشد ولى هم براى خود و هم

بسمه تعالى:براى هر دو مجزى است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 229

حمل كودك و لباس آلوده اش در حال طواف

سؤال 751 . آيا حمل كودكى كه لباس خود را آلوده كرده است در حال طواف به نظر حضرت عالى چه صورت دارد؟ و آيا حمل كودك با وصف مذكور حمل نجس محسوب مى شود و يا حمل متنجس؟

بسمه تعالى:حمل نجس در حالت طواف اشكال دارد و بايد اجتناب شود بنابراين از حمل طفل با حالت ياد شده احتياطاً اجتناب شود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 229

طواف بدون طهارت و متذكر شدن پس از تقصير

سؤال 752 . اگر بعد از تقصير در عمره متذكر شد كه طواف را بدون طهارت انجام داده است و يا طواف اساساً به هر علت باطل بوده در اين صورت وظيفه معتمر تنها اعاده طواف و نماز است و يا اعاده تمام اعمال و ضمناً پوشيدن لباس احرام مجدداً واجب است؟

بسمه تعالى: احتياطاً طواف و نماز و سعى و تقصير را با پوشيدن لباس احرام اعاده كند و سپس طواف نساء و نماز آن را بجا آورد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 229

قطع طواف و شروع مجدد

سؤال 753 . بعد از قطع طواف اختياراً، آيا مى توانم بلافاصله از نو شروع كنم يا احتياج به مكث و قطع موالات دارد؟

بسمه تعالى: قطع طواف واجب اختياراً جايز نيست و اگر بعد از تجاوز از نصف قطع كند بايد بقيه را تكميل كند ونماز طواف را بخواند و دو مرتبه طواف را اعاده كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 230

طواف و نماز جماعت

سؤال 754 . فقهاى معظّم (دامت بركاتهم) در مناسك حج در اشواط طواف يا نماز طواف و سعى موالات عرفى را معتبر دانسته اند، بفرماييد كه آيا اگر در بين اشواط طواف و يا سعى اقامه را گفته و نماز را شروع كردند و ما نيز به تبعيت آنها نماز را در همانجا كه بوديم خوانديم

بسمه تعالى: اقامه نماز در وسط طواف و سعى ضرر به آن دو نمى زند و مسأله منصوص است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 230

انجام پى در پى سعى

سؤال 755 . آيا در لزوم رعايت موالات عرفى سعى نيز مانند طواف است؟ و يا در شوطهاى بيشتر از يكبار (يعنى دوّم و سوم و الخ ) رعايت موالات را لازم نمى دانيد؟ و اگر احياناً شخصى شوط سوم و چهارم و پنجم را با فاصله يكساعت و يا بيشتر انجام داد مجزى است يا نه؟

بسمه تعالى: سعى عمل واحد است و موالات عرفى در همه آن معتبر است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 231

قطع از طواف يا سعى به علت عدم اطمينان از صحّت

سؤال 756 . زائرى بعد از انجام چند شوط از طواف و يا سعى به علت عدم اطمينان از صحت، عمل شوط را قطع نموده و پس از چند دقيقه آن را از سر گرفته آيا عمل بعدى او صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه نظرش در تجديد شوط اين باشد از آنجا كه عملم باطل شده انجام شود شوط او صحيح است و همچنين اعمال بعدى .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 231

سلب آرامش ديگران در طواف

سؤال 757 . عده اى از كاروانهاى زيارتى به هنگام طواف و يا در اشواط سعى جهت حفظ تشكل و انسجام نفرات خود و ضمناً براى شنيدن آنها فقرات دعا را با صداى خيلى بلند مى خوانند كه قهراً حال خشوع از ديگران سلب مى كنند، اين شيوه شرعاً مستحسن است يا مرجوح؟

بسمه تعالى: در طواف و يا سعى نبايد سلب آرامش از ديگران نمود. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 231

سعى در طبقه بالا

سؤال 758 . زائرى سعى خود را از طبقه بالا انجام داده است كه بعد از انجام حج به هنگام بررسى اعمال معلوم شده است. آيا بنظر حضرت عالى اين سعى و اعمال مترتّبه صحيح است؟ و اگر فاسد است اكنون وى چه وظيفه اى دارد؟

بسمه تعالى: چون حج در تمام عمر غالباً يكبار اتفاق مى افتد ناآشنايى از روى قصور است نه تقصير، بنابراين پس از حركت از منى به مكه سعى را اعاده كند سپس طواف حج را انجام دهد و احتياطاً پس از اعمال ، يك عمره مفرده هم بجا آورد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 232

فراموشى اشواط سعى

سؤال 759 . شخصى در اثر اختلال در حافظه و كهولت سن چند شوط از اشواط سعى، را در عمره تمتع فراموش كرده و توسط نيروهاى ستاد گمشدگان به منزل مراجعت نموده و بدون توجه به بقيّه اشواط سعى تقصير كرده است و پس از چند روزى به حج احرام بسته و اعمال حج را انجام داده و

بسمه تعالى: پس از بازگشت از منى قبلاً يك سعى كامل به نيت اعم از تكميل سعى پيشين و سعى مستقل انجام دهد و سپس اعمال مكه را انجام مى دهد و گاوى هم به عنوان كفاره ذبح مى كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 232

بطلان وضو در طواف

سؤال 760 . شخصى بعد از انجام اعمال عمره حج يا عمره مفرده متوجه شده است كه در طواف اوّل وضويش بهر علت باطل بوده آيا با تدارك طواف مشكل اعمال وى حل مى شود يا نه؟

بسمه تعالى: بايد با وضو همه اعمال عمره تمتع يا عمره مفرده را به جا آورد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 232

سكته مغزى قبل از احرام

سؤال 761 . شخصى در مدينه منوّره به سكته مغزى مبتلا مى شود ولى مشاعر خود را از دست نمى دهد ولى در بيمارستان بسترى مى شود. هيئت پزشكى بعد از مشاوره وى را برحسب ضوابطى كه دارند، آورده و از مسجد شجره محرم نموده اند و پس از رسيدن به مكه معظّمه نيز بيمار مذكور

بسمه تعالى: وظيفه اين فرد اين است كه اعمال شخص محصور را انجام بدهد و احتياطاً شخصى را براى انجام بقيه اعمال عمره از طرف خود نائب بگيرد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 233

اختلال حواس در مسير مدينه به مكه

سؤال 762 . شخصى بعد از احرام از مسجد شجره در مسير مكه و مدينه دچار اختلال حواس گرديده اكنون در مكه معظّمه تحت مراقبت پزشكى بسر مى برد و در مراسم حج تمتع نخواهد توانست شركت كند. آيا او شرعاً در جهت حج تمتع وظيفه اى دارد؟ با اينكه حج بروى مستقر نبوده است؟

بسمه تعالى: حكم محصور را دارد اگر دو مرتبه عاقل شد بايد به وظيفه محصور عمل كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 233

نماز طواف در حجر و متوجه شدن در حال سعى

سؤال 763 . زائرى نماز طواف را در حجر اسماعيل خوانده در اثناى سعى متوجه شده بنظر حضرت عالى چه وظيفه اى دارد؟ و همچنين اگر پس از سعى متذكر شود چه وظيفه اى خواهد داشت؟

بسمه تعالى: سعى را قطع مى كند و نماز را در پشت مقام به جا مى آورد و سپس بقيه سعى را تكميل مى كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 233

خواب در حال سعى

سؤال 764 . كسى كه به علت خستگى مفرط كه بر چرخ سوار بوده و از صفا به مروه و از مروه به صفا برده مى شد در بعضى حالات رفت و برگشت در حال خواب بوده آيا سعى با اين وضع صحيح است؟

بسمه تعالى: سعى را اعاده كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 234

گذشتن از ميقات بدون احرام

سؤال 765 . آيا گذشتن از ميقات اوّل براى زائرى كه قصد حج يا عمره دارد بدون احرام جايز است؟

بسمه تعالى: جايز نيست .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 234

معذور در داخل شدن به مسجد در ميقات يا نذر قبل از ميقات

سؤال 766 . آيا بعد از رسيدن به ميقات در مورد اشخاصى كه از دخول به مسجد معذورند امكان نذر وجود دارد و يا بايد نذر احرام قبل از رسيدن به منطقه احرام باشد؟

بسمه تعالى: افراد معذور مى توانند سمت راست و چپ مسجد شجره احرام ببندند و همچنين مى توانند با نذر قبل از ميقات مُحرم شوند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 234

معذور در داخل شدن به مسجد

سؤال 767 . زنى كه اكنون در مسجد شجره است و از دخول به مسجد معذور است و زوج وى اجازه نذر احرام از مدينه را به او نداد چه وظيفه اى دارد؟ با اينكه محاذات جحفه را دقيقاً نمى شناسد؟

بسمه تعالى: مى تواند سمت راست و چپ مسجد شجره احرام ببندد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 235

گم شدن پول قربانى

سؤال 768 . اگر پول قربانى زائر در منى مفقود يا دزديده شد و روز پرواز نيز نزديك شده با توجه به آيه شريفه (وسبعة اذا رجعتم...)، چه وظيفه اى دارد؟ توضيح اينكه براى صيام ثلاثه در سفر امكان ندارد .

بسمه تعالى: اگر چيزى زايد بر مؤنه سفربراى فروش و تهيه قربانى داشته باشد بايد قربانى تهيه كند و در غير اين صورت اگر بتواند بايد در مكه پس از ايام تشريق روزه بگيرد و اگر نتوانست در راه روزه مى گيرد يا پس از مراجعت و قبل از پايان ماه ذى الحجه .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 235

سه قسمت كردن قربانى در منى

سؤال 769 . چنانچه استحضار داريد در سالهاى اخير قربانى در منى توسط بانك اسلامى معامله و به وسيله متصديان ذيربط ذبح مى شود و بلافاصله پوست و گوشت و پاچه آنها با دستگاه هاى اتوماتيك جابجا مى گردد و مجالى براى تثليث باقى نمى ماند تكليف مقلّدين حضرت عالى چيست؟

بسمه تعالى: خوردن خود شخص و هديه دادن به دوستان واجب نيست ولى نسبت به سهم فقير بايد از فقيرى در ايران وكالت بگيرد تا ثلث قربانى را از طرف او تملك كند و سپس رها سازد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 235

فراموشى تقصير

سؤال 770 . شخصى بعد از اعمال منى يقين كرده است در عمره تمتع تقصير نكرده بود تكليف او چيست؟ و اگر چنانچه تقصير در حج را فراموش نمايد وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: اگر در عمره تمتع تقصير را فراموش كرده و اعمال حج را انجام داده است اعمال او صحيح است ولى بايد يك قربانى كفاره بدهد و اما در حج تمتع اگر حلق يا تقصير را فراموش كند بايد برگردد به منى و حلق يا تقصير انجام دهد در صورت عدم تمكّن، موى خود را بتراشد به منى بفرستد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره :

وجوب حج بر ميت و عدم ذكر آن و تأخير ورثه

سؤال 771 . در صورتيكه موصى نيابت را ذكر نكرده باشد ورثه مى توانند چند سال تأخير بياندازد؟ با اينكه يقين دارند كه ذمّه متوفّى مشغول به حج واجب است؟

بسمه تعالى: هرگاه در ذمه ميت حج باشد خواه وصيت بكند يا نكند بايد در اولين فرصت براى او نائب بگيرند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 174

پرداخت خمس يا ثبت نام براى حج

سؤال 550 . اگر فردى مستطيع شود ولى قبل از ثبت نام حج سال خمسى او فرا برسد اگر بخواهد خمس بپردازد ديگر وجه كافى براى ثبت نام نخواهد داشت آيا خمس را بپردازد؟

بسمه تعالى: پرداخت خمس مقدم بر هزينه ثبت نام است .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 175

پول كنار گذاشته شده براى عمره و زيارت

سؤال 551 . آيا به درآمدى كه براى رفتن عمره و يا زيارت مستحبى كنار گذاشته مى شود خمس تعلق مى گيرد؟

بسمه تعالى: چون مصرف نشده و سال بر آن گذشته خمس تعلق مى گيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 175

خريد فيش و فوت خريدار

سؤال 552 . فردى يك فقره فيش حج تمتع خريدارى مى كند و پس از يك سال فوت مى كند و يكى از وراث صغير است آيا حج بر او واجب شده است؟

بسمه تعالى: هرگاه فرد متوفى نوبت حجش رسيده ولى به علّتى نرفته و فوت كرده است به خاطر داشتن صغير فيش حج را به قيمت روز بفروشند و با آن يك حج ميقاتى بخرند و مابقى را ميان وراث تقسيم كنند به شرط اين كه متوفى وصيت به حج بلدى نكرده باشد و اگر پيش از نوبت درگذشته است اين شخص مستطيع نيست و فيش حج جزء ارثيه حساب مى شود ولى در عين حال شايسته است در هر دو صورت حج ميقاتى كه اجرت آن سنگين نيست براى متوفى بخرند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 175

حج بلدى و يا ميقاتى از طرف ميت

سؤال 553 . شخصى مى خواست براى حج ثبت نام كند ولى حال او براى هواپيما مساعد نبود و با ماشين و يك نفر همراه رفتن هم مشكلات زياد داشت، و به هر حال او از دنيا رفت، حال تكليف چيست؟

بسمه تعالى: اگر وصيت كرده كه حج بلدى بگيرند بايد به آن عمل كنند مشروط بر اين كه هزينه بلدى بيش از ثلث مال نباشد. و در غير اين صورت حج ميقاتى كافى است، يعنى مى توانند يكى از روحانيون كه همراه حجاج به مكه مى رود را نائب بگيرند كه او حج را از طرف او انجام دهد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 176

نيابت زن

سؤال 554 . آيا زن مى تواند از مرد در حج واجب يا مستحب نيابت كند؟

بسمه تعالى: نيابت زن از مرد اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 176

ثبت نام حج با وجوه شرعى

سؤال 555 . كسى كه از وجوه شرعى ارتزاق مى كند آيا مى تواند مقدارى از آن را براى ثبت نام حج ذخيره كند؟

بسمه تعالى: از وجوه شرعيه به مقدار هزينه زندگى مى توان مصرف كرد و نمى توان آن را براى حج ذخيره كرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 176

قدرت و استطاعت

سؤال 556 . تفاوت قدرت و استطاعت در حج چيست؟

بسمه تعالى: مقصود از قدرت، قدرت بدنى و مقصود از استطاعت استطاعت مالى است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 176

ارث و عدم ثبت نام براى حج

سؤال 557 . ارثيه ام بيست ميليون است و اكنون ثبت نام براى حج انجام نمى شود آيا مى توانم اين مبلغ را خرج ازدواج فرزندان كنم يا اين كه وظيفه ام حفظ پول تا موقع ثبت نام حج است؟

بسمه تعالى: جنابعالى فعلاً مستطيع نيستيد مگر اين كه پول تا زمان ثبت نام محفوظ بماند و اگر در مورد فرزندان يا مورد ديگر خرج كرديد اشكالى نخواهد داشت . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 177

ويلا به عنوان ارث و استطاعت

سؤال 558 . اگر باغ و ويلا به ارث برسد مستطيع مى شود؟

بسمه تعالى: اگر در حد شأن وى باشد و در زندگى به آن نيازمند است در اين صورت مايه استطاعت نيست اما اگر جنبه تفريحى و خوش گذرانى دارد بايد بفروشد و حج برود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 177

استطاعت با پول خود و مهريه

سؤال 559 . اگر زنى با پول خود مستطيع شده و در ضمن شوهرش مهريه اش را به او بپردازد با كداميك از اين دو مال بايد حج به جا آورد؟

بسمه تعالى: اگر با پول خود حج برود پول دوم خمس ندارد ولى اگر با پول مهريه حج برود پول اول خمس دارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 177

تعارض حج و بدهكارى مادر

سؤال 560 . از شوهرم به من ارث رسيده و از طرفى مادرم بدهكار است آيا بدهكارى مادر را بدهم يا مستطيع هستم و حج بروم؟

بسمه تعالى: مستطيع هستيد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 177

خمس سپرده حج

سؤال 561 . سپرده حج كه توسط متقاضيان به حساب كوتاه مدت واريز مى شود ماهيت وكالت دارد كه بانك به عنوان وكيل با آن كار كرده و سود را به فرد پرداخت نمايد آيا اين پول و سود آن خمس دارد و آيا پول حج و عمره در اين مسأله فرق مى كند؟

بسمه تعالى: هرگاه پولى را كه واريز مى كند تمليك سازمان حج كند نه خمس تعلق مى گيرد و نه حق مطالبه سود دارد ولى اگر تمليك نكند بلكه در اختيار او بگذارد كه به هنگام حج بابت هزينه حج حساب شود در اين صورت چون تمليك نكرده بر فرع آن با گذشت يك سال خمس تعلق مى گيرد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 178

تزاحم بين ازدواج فرزندان با حج

سؤال 562 . اگر پسر و دختر در سن ازدواج باشند و پدر اگر پول خود را صرف ازدواج فرزندان كند مستطيع نخواهد شد و اگر پول را براى ازدواج آنان خرج نكند مستطيع خواهد بود كدام مقدم است؟

بسمه تعالى: اگر استطاعت او براى حج قبل از آمادگى فرزندان براى ازدواج باشد حج مقدم است و اگر در سال واحد باشد مى تواند در مورد ازدواج مصرف كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 178

حج بدون پرداخت خمس

سؤال 563 . اگر كسى به حج تمتع برود و از روى علم و يا جهل خمس ندهد آيا حج او صحيح است؟

بسمه تعالى: حج او صحيح است و بايد خمس بپردازد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 178

حج با پول ربوى

سؤال 564 . بانك به متقاضيان اعلام مى كند به پول وديعه شما مبلغى سود تعلق گرفته است اگر اين سود ربا باشد آيا تشرف به حج با اين پول ربوى جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه اين شخص با قطع نظر از اين مبلغ كه بانك در اختيار او مى گذارد مستطيع باشد بايد به حج برود و پول را به عنوان مجهول المالك در اختيار مرجع تقليد بگذارد تا با اجازه او در ميان فقرا مصرف شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 179

نيابت در حج فاسد

سؤال 565 . اگر كسى در حج تمتع عملى را انجام دهد كه حج او فاسد شود با فرستادن نايب در سال بعد برى الذمه مى شود؟

بسمه تعالى: اگر حج شخص فاسد شد بايد خودش بار ديگر به حج برود و نيابت صحيح نيست، مگر اين كه به حدى برسد كه يقين كند كه رفتن به حج براى او امكان ندارد، در اين صورت مى تواند وصيت كند كه براى او حج به جا آورند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 179

استطاعت با شيوع بيمارى

سؤال 566 . اگر بيمارى كشنده و ويروسى «كرونا» در عربستان شيوع پيدا كند و احتمال پيشرفت آن در ايام حج باشد آيا اين امر تأثيرى بر استطاعت دارد؟

بسمه تعالى:آنچه در مورد بيمارى ويروسى كرونا بيان شد مانع استطاعت نيست. اما چنانچه اين بيمارى و يا هر بيمارى خطرناك و مسرى ديگر آنقدر شيوع پيدا كند كه متخصصين و اطباء خود را از مهار آن عاجز بدانند حاكم شرع مى تواند اعمال محدوديت و يا ممنوعيت عمومى در اعزام حجاج بنمايد. و اگر شخص مستطيع خود به خاطر بيمارى نتوانست به حج برود بايد نايب بگيرد زيرا استطاعت بدنى شرط مباشر است نه شرط وجوب . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 180

وجوب حج بر مادر سه فرزند

سؤال 567 . از همسرم طلاق گرفته ام حضانت سه فرزند به عهده من است آيا حج بر من واجب است؟

بسمه تعالى: هرگاه استطاعت مالى داريد و نيز براى سه فرزند شما مشكلى درست نمى كند حج براى شما واجب است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 180

وجوب عمره

سؤال 568 . زيارت خانه خدا به عنوان حج يك بار واجب مى شود آيا اين شامل عمره مفرده هم هست؟

بسمه تعالى: عمره مفرده مستحب است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 180

لباس سفيد در احرام

سؤال 569 . آيا پوشيدن لباس احرام سفيد براى خانم ها الزامى است؟

بسمه تعالى: در لباس احرام رنگ خاصى در روايات نيامده است بنابراين در اين مورد بين رنگ سفيد و مشكى فرقى نيست و شايد اصرار بر يك نوع از طرف سازمان حج براى اين است كه لباس هاى رنگارنگ نپوشند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 180

نيت احرام و تلبيه طفل

سؤال 570 . طفل مميز يا غير مميز نيت احرام و تلبيه را خودش بگويد يا والدين هم مى توانند انجام دهند؟

بسمه تعالى: در غير مميز ولىّ بايد نيت كند و در حد امكان به كودك تلبيه را تلقين كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 181

ورود برخى افراد به مكه بدون احرام

سؤال 571 . چه كسانى مى توانند بدون احرام وارد مكه شوند؟

بسمه تعالى: كسانى كه به مقتضاى شغلشان زياد وارد مكه مى شوند واجب نيست در ورود به مكه احرام ببندند و همچنين كسانى كه اعمال عمره را انجام داده اند و قبل از گذشتن ماه قمرى از مكه خارج بشوند و دوباره وارد مكه گردند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 181

لباس ندوخته در احرام

سؤال 572 . شورت مردانه اى كه هيچ دوختى در آن به كار نرفته و مانع عرق سوز شدن و ديده شدن عورت در نشست و برخاست مى باشد پوشيدن آن در حال احرام جايز است؟

بسمه تعالى: پوشيدن لباس براى مصونيت از سرما و گرما و غير آن براى محرم جايز نيست، چه دوختنى و چه بافتنى باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 181

استعمال طلا به هنگام طواف

سؤال 573 . آيا استعمال طلاى زينتى براى مرد در هنگام طواف موجب بطلان طواف مى شود؟

بسمه تعالى: استعمال طلا براى مردان و آراستن به آن كار حرام است ولى موجب بطلان طواف نمى شود ولى لازم است آدمى كه دور كعبه طواف مى كند از چنين عمل حرامى خوددارى كند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 181

يك نماز طواف به جاى دو نماز

سؤال 574 . اگر نماز طواف عمداً يا سهواً ترك شود در حج يا عمره بعدى يك نماز به نيت نماز طواف قبلى و فعلى كفايت مى كند؟

بسمه تعالى: بايد دو نماز بخواند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 182

يك شوط كم در طواف

سؤال 575 . اگر كسى بعد از حج و در ايران متوجه شود كه شش شوط طواف كرده تكليفش چيست؟

بسمه تعالى: بايد نائب از طرف او در ابتدا يك شوط احتياطاً انجام دهد سپس يك طواف كامل هم انجام دهد و بعد از اتمام طواف با تلفن همراه اطلاع دهد تا خود شخص دو ركعت نماز بخواند.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 182

طواف در طبقه دوم سازه

سؤال 576 . طبقه دوم سازه فلزى مسجدالحرام براى طواف معذورين و افراد ويلچرى چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:طبقه دوم سازه كه بالاتر و يا مساوى با پشت بام كعبه است افراد معذور مى توانند در آنجا طواف كنند و ضمناً يك نفر را نائب بگيرند كه از طرف وى در سطح مسجد طواف كند، سپس خود نيز نماز طواف را در پايين و اگر مشقت دارد در بالا، جورى كه در پشت مقام قرار گيرند، بخوانند .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 182

نماز طواف در سازه فلزى

سؤال 577 . سازه فلزى دور كعبه فعلاً سنگ فرش نيست، آيا خواندن نماز طواف در قسمتى كه پشت مقام است صحيح است؟

بسمه تعالى:افرادى كه طواف در سازه مذكور براى آنها جايز است اگر بتوانند سجده خود را بر «ما يصحّ السجود عليه» در همان طبقه اول سازه، پشت مقام، بجا آورند مانعى ندارد و الاّ بايد نماز را در پايين بخوانند و فاصله زمانى بين طواف در سازه و نماز طواف در سطح مسجد اگر فاصله زيادى نداشته باشد اشكالى ايجاد نمى كند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 183

نماز طواف و قرائت باطل

سؤال 578 . كسى كه قرائت نماز او باطل است وظيفه اش در نماز طواف چيست؟

بسمه تعالى: اگر موفق به آموزش نشد كسى را وادار كند كه قرائت صحيح را به او تلقين كند و اگر امكان نداشت به هر نحوى كه مى تواند به جا آورد و بنابر احتياط مستحب نائب نيز بگيرد. والله العالم توسعه مكه…

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 183

سؤال 579 . در اثر توسعه مكه، عرفات كمتر از مسافت شرعى است كسى كه در مكه قصد اقامت ده روز كرده و سپس عازم عرفات شود نماز او تمام است يا قصر؟

بسمه تعالى:نمازش تمام است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 183

تقصير و نداشتن موى سر

سؤال 580 . كسى كه موهاى سر او مصنوعى است براى تقصير چه وظيفه اى دارد؟

بسمه تعالى:اگر هيچ نوع ولو تك موى طبيعى ندارد با گرفتن ناخن تقصير كند .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 183

ناخن گرفتن قبل از تقصير در عمره

سؤال 581 . اگر در عمره مفرده اول ناخن بگيرد و بعد تقصير نمايد اشكال دارد؟

بسمه تعالى:اشكال ندارد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 184

آميزش بعد از تقصير در عمره

سؤال 582 . در عمره مفرده به خاطر جهل به مسأله بعد از تقصير آميزش كرده آيا كفاره دارد و بايد اعمال را از اول انجام دهد؟

بسمه تعالى:چون جاهل بوده كفاره ندارد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 184

تقديم اعمال مكه بر وقوفين با خوف ابتلا به بيمارى

سؤال 583 . 1. چنانچه زائر خانه خدا به جهت وجود مبتلايان به بيمارى ويروسى و احتمال سرايت آن در ازدحام جمعيت خوف ابتلا به بيمارى خطرناك را داشته باشند آيا جايز است اعمال مكه را بر وقوفين مقدم داشته و آيا كفايت از حجة الاسلام مى كند؟ 2. اگر بعد از ايام تشر

بسمه تعالى:1. چنانچه عذر اين افراد عرف پسند باشد مى توانند اعمال مكه را مقدم دارند و كفايت از حجة الاسلام مى كند. 2. اگر فقط به خاطر همين خوف و عذر مقدم داشته است و جزء دسته هاى سه گانه ديگر كه مى توانند اعمال را مقدم دارند نبوده است و سپس كشف خلاف شد و معلوم شد كه اين خوف بى مورد بوده است بايد اعمالى را كه مقدم داشته بعد ازاعمال مِنى اعاده كند.والله العالم