فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 305

فسخ معامله و عدم اطلاع عامل

سؤال 984 . هرگاه جاعل، عقد جعاله را فسخ كند ولى عامل مطلع نشود و عمل را انجام دهد آيا عامل مستحق اجرت مى باشد؟

بسمه تعالى: تا اخطار جاعل به عامل نرسيده عمل او محترم است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 305

فسخ جعاله توسط عامل و پذيرش مجدّد

سؤال 985 . هرگاه عامل در اثناء جعاله عام يا خاص عمل را ترك و جعاله را فسخ كند آيا دوباره مى تواند به همان كار مشغول شود؟

بسمه تعالى: در جعاله خاص عقد باطل مى شود ولى در جعاله عام فسخ اثرى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 305

كم كردن اجرت بدون اطلاع عامل

سؤال 986 . هرگاه جاعل از اجرتى كه اعلان كرده بود به اجرت كمتر عدول كند و عامل اطلاع نداشته باشد مستحق چه مقدار اجرت مى باشد؟

بسمه تعالى: تا گزارش به عامل نرسد كاهش در اجرت جائز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 305

فسخ جعاله و انجام كارهاى مقدماتى از سوى عامل

سؤال 987 . هرگاه جاعل، جعاله را فسخ كند و عامل كارهاى مقدماتى را انجام داده باشد آيا مستحق اجرت المثل است ؟

بسمه تعالى: هرگاه جاعل از آن مقدمات منتفع مى باشد به نحوى كه عامل دوم بتواند از آن مقدمات به نتيجه مورد نظر جاعل برسد، مستحق اجرت مى باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 306

نگهدارى نتيجه عمل براى اخذ اجرت

سؤال 988 . آيا عامل در جعاله مى تواند براى به دست آوردن اجرت خود نتيجه عمل را نگه دارد تا پس از گرفتن اجرت آن را تسليم كند؟

بسمه تعالى: هرگاه احتمال تخلف مى دهد مى تواند با اعلان نگه دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 306

تلف شدن مال پيدا شده

سؤال 989 . اگر عامل مال گمشده را پيدا كند ولى بر اثر افراط و تفريط تلف شود و عامل بدل را رد كند آيا مستحق اجرت مى باشد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال پس از پرداخت مثل و يا قيمت، اقل الأمرين از اجرت المثل و اجرت المسمى احتياطاً پرداخته شود و به اين سؤال قبلاً نيز پاسخ داده شد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 306

پيدا كردن مال گمشده بدون اطلاع از جعاله

سؤال 990 . هرگاه عامل پيش از اطلاع از قراردادى كه جاعل تعيين كرده، آن كار را انجام دهد مستحق اجرت مى باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه عمل پس از انشاء جعاله انجام بگيرد و جاعل از آن عمل منتفع گردد و عامل قصد مجانى نداشته باشد مستحق حق جعل است مگر اينكه قبل از انشاء انجام دهد يا عامل قصد تبرع داشته باشد در آن صورت مستحق نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 307

انجام كار جعاله توسط چند نفر

سؤال 991 . در موارد جعاله به شكل اعلان عمومى مثل اينكه بگويد هر كس براى من فلان كتاب را خريدارى كند به او پاداش مى دهم اگر افراد متعدد بدون آگاهى از انجام آن كار توسط ديگران آن كار را انجام دهند همه مستحق اجرت مى باشند؟

بسمه تعالى: هرگاه كارها در طول هم باشند نخستين فرد مستحق جعل است و اگر در عرض هم باشند، مصالحه كنند يا قرعه بكشند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 307

استحقاق اجرت در جعاله خاصّ توسط شخص ثالث

سؤال 992 . در جعاله خاص اگر از قرائن معلوم شود طرف مقابل، خصوصيت نداشته و منظور جاعل، رسيدن به نتيجه است آيا انجام آن توسط شخص ثالث موجب استحقاق اجرت معيّن مى شود؟

بسمه تعالى: در صورتى كه عامل قصد تبرع نداشته باشد مستحق اجرت المثل خواهد بود . والله العالم