فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 56

تيمم بر سنگ خيس

سؤال 147. آيا تيمم بر سنگ خيس جايز است؟

بسمـه تعـالى: تـا آنجـا كه ممكـن اسـت بايـد بـر خـاك پـاك تيمـم كـرد و اگـر خـاك نبـود، مى توان بر سنگ خاك آلود به گونه اى كه گرد خاك بر دست بنشيند تيمم كرد و تيمم بر سنگ خيس و همچنين بر سنگ صافى كه گردى بر آن نيست صحيح نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 56

وضوى كسى كه عمل جراحى شده

سؤال 148. بيمارى كه پس از عمل جراحى، صورت و دست هايش آغشته به خون است و به علت ضعف يا اتصال تجهيزات پزشكى به بدنش، قادر به حركت نيست، وظيفه ى او چيست؟

بسمه تعالى: در صورتى كه وضو گرفتن براى او ضرر يا مشقت شديد داشته باشد بايد و لو به كمك ديگرى، مواضع تيمم را تطهير و سپس تيمم نمايد و در صورت عدم امكان، ديگران او را تيمم بدهند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 56

تيمم بر موزائيك

سؤال 149. آيا تيمم بر موزائيك و آسفالت صحيح مى باشد؟

بسمه تعالى: با وجود خاك نمى توان بر موزائيك تيمم كرد. در صورتى كه خاك نباشد، اگر بر روى موزائيك يا آسفالت گرد و غبارى باشد مى توان بر آن تيمم كرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 56

تيمم كسى كه قادر به غسل جنابت است

سؤال 150. شخصى كه مى تواند غسل جنابت انجام دهد، اگر تيمم كند، آيا مى تواند در مسجد توقف كند؟

بسمه تعالى: تيمم اين شخص باطل است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 57

تيمم بدل از غسل به خاطر ورود به مسجد

سؤال 151. اگر جنب بخواهد غسل كند به درسى كه در مسجد منعقد است نمى رسد، آيا مى تواند براى درس با تيمم وارد مسجد شود؟

بسمه تعالى: تيمم در صورتى است كه وقت ضيق باشد و يا ضرورت اقتضا كند. بنابراين براى ورود به مسجد و شركت در درس، بايد قبلاً غسل كند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 62

با هم زدن هر دو دست به زمين

سؤال 158 . در تيمم آيا بايد هر دو دست با هم به زمين بخورد يا تك تك هم كفايت مى كند؟

بسمه تعالى: هر دو دست را با هم به زمين بزند. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 62

تيمم در هواپيما

سؤال 159 . اگر شخصى در تمام وقتِ نماز در هواپيما باشد و امكان وضو نباشد وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: بر موكت هواپيما و يا هر چيزى كه غبار دارد تيمم كند و نماز بخواند . والله العالم