فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 407

شبيه سازى عضو انسان

سؤال 1294 . آيا شبيه سازى عضو انسان و يا شبيه سازى انسان به قصد كمك به ديگران و درمان ديگران جايز است يا خير؟

بسمه تعالى: شبيه سازى در عضو بدون نياز به شبيه سازى انسان كامل اشكال شرعى ندارد بلكه بسيار خوب است كه نقص اعضاء از بين مى رود، اما شبيه سازى به صورت انسان كامل مايه فساد و از بين رفتن نسب خواهد بود، علاوه بر اين نوعى دخالت در آفرينش است و حرام مى باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 407

نسبت كودك متولد شده در رحم اجاره اى

سؤال 1295 . هرگاه اسپرم زوج با تخمك زوجه تلقيح شود اما پرورش جنين را در رحم اجاره اى قرار گيرد حكم فرزند چيست؟

بسمه تعالى: فرزند ياد شده از آن زوج و زوجه است كه از اسپرم و تخمك آنها متولد شده است ولى نسبت به صاحب رحم اجاره اى احتياط شود يعنى اين فرزند احتياطاً نمى تواند با صاحب رحم و فرزندان او ازدواج كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 407

اسپرم شوهر با تخمك زن ديگر در رحم همسر

سؤال 1296 . خانمى، تخمك براى بچه دار شدن ندارد، لذا اسپرم شوهرش را با تخمك زن ديگرى بارور مى كنند و در رحم اين خانم قرار مى دهند اگر اين كار با مقدمات حلال صورت گيرد جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه زنى كه اسپرم شوهر با تخمك او تلقيح شده، زن شرعى او باشد و در اين صورت تخمك تلقيح شده را در رحم زن اول قرار دهند اشكال ندارد و فرزندى كه متولد مى شود براى زن صاحب رحم محرم خواهد بود چون فرزند شوهرش است و اما اگر آن زن زوجه شرعى نباشد چنين تلقيحى جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 407

اسپرم غير شوهر

سؤال 1297 . مردى اسپرم ندارد لذا اسپرم اجنبى را با تخمك همسرش بارور مى كند و در رحم همسرش قرار مى دهند آيا اين كار جايز است؟

بسمه تعالى: جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 408

رحم اجاره اى

سؤال 1298 . شوهرو همسر اسپرم و تخمك دارند ولى رحم قابل نگهدارى جنين را ندارد ولذا اسپرم را با تخمك در بيرون تلقيح مى كند و در رحم اجنبيه (رحم اجاره اى) قرار مى دهند اگر اين كار با مقدمات حلال صورت گيرد جايز است؟ و آيا فرزند با اين سه نفر(صاحب اسپرم، صاحب

بسمه تعالى: در صورتى كه صاحب رحم اجاره اى شوهر نداشته باشد صاحب اسپرم وى را در مدت نگهدارى جنين عقد موقت كند و فرزندِ صاحب اسپرم و تخمك مى باشد و نسبت به صاحبِ رحم بايد احتياط كرد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 408

انجماد جنين

سؤال 1299 . با توجه به امكان انجماد جنين و انتقال آن پس از سالها به رحم، آيا جنين ارث مى برد؟

بسمه تعالى: حملى موجب ارث است كه در رحم مادر به صورت زنده در حال رشد و حركت باشد در فرض مسأله منجمد است، هرگز معلوم نيست كه حالت حمل به خود بگيرد يا نه، بنابراين موضوعِ ارث منتفى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 409

تخمك اهدائى به زنى كه نازاست

سؤال 1300 . زنى كه نازاست اگر از زنى تخمك اهدائى بگيرد و پس از تلقيح داخل رحم گذاشته شود جايز است؟

بسمه تعالى: بايد تخمك را از زنى بگيرد كه به صورت عقد موقت زوجه شوهر باشد آنگاه تخمك در رحم خود قرار دهد . فرزندى كه متولد مى شود مربوط به زن صاحب تخمك است ولى مادر كه نطفه را در رحم پرورش داده مادر عرفى است و بايد مادر و فرزند به صورت احتياط با هم زندگى كنند . اگر دختر شد مشكلى نيست، اما اگر پسر شد پس از بلوغ در نگاه به يكديگر احتياط رعايت شود . والله العالم