فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 34

مذمت اختلاف فتوا در نهج البلاغه

سؤال 71. در خطبه 18نهج البلاغه مرحوم فيض آمده كه حضرت على(عليه السلام) اختلاف فتوا را مذمت نموده اند، با توجه به اينكه مراجع فتاواى مختلف دارند مستدعى است اين موضوع را روشن نماييد؟

بسمه تعالى: هرگاه خطبه را به دقت مطالعه بفرماييد، روشن مى شود كه مقصود، نكوهش آن نوع اختلاف در فتوا است كه مدرك قرآنى يا حديثى نداشته و از روى يك رشته محاسبات و ظنون بى پايه فتوا صادر مى شده است، پس از درگذشت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مسائل نوظهورى اتفاق افتاد كه به استنباط آنها از كتاب و سنت براى كسانى كه در مصدر فتوا به صورت رسمى قرار داشتند ميسر نبود، از اين جهت از روى قياس و استحسان و قواعد خود ساخته فتوا مى دادند و مذاهب فقهى بى حد و حسابى را درست كردند و امام اين نوع اختلاف در فتوا را نكوهش مى كند و اما اگر بعد از دقت در كتاب و سنت حكمى استخراج شود و به ظاهر داراى حجت شرعى باشد هر چند منجر به اختلاف در فتوا بشود چنين اختلافى مذموم نيست بلكه مايه شكوفايى دانش فقه است رشد و بالندگى فقه بر اثر همين تضارب آراء و تقابل افكار است كه در حقيقت به تكامل مى رسد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 35

اجتهاد در تشخيص شبهات موضوعيه

سؤال 72. آيا در تشخيص شبهات موضوعيه نياز به اجتهاد هست؟

بسمه تعالى: احتياج به اجتهاد ندارد مگر اين كه موضوع بسيار پيچيده باشد در اين صورت بايد به اهل فن مراجعه كرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره :

بقاء بر تقليد مجتهد اعلم

سؤال 73. اگر مجتهدى كه از دنيا رفته اعلم از مجتهد حىّ باشد وظيفه ما در تقليد چيست؟

بسمه تعالى: اگر مجتهدى كه از دنيا رفته اعلم از حى باشد احتياط واجـب اين اسـت كـه در فتـاوايى كـه از وى فـرا گرفته باقى بماند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 35

عدول در تقليد

سؤال 74. عدول از مجتهدى كه از جهت علميّت مساوى با مجتهد ديگرى باشد جايز است؟

بسمه تعالى: عدول از مساوى به مساوى جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 35

تبعيض در تقليد

سؤال 75. اگر تشخيص اعلم ممكن نباشد وظيفه چيست؟ و آيا تبعيض در تقليد در صورت تساوى بين مجتهدين جايز است؟

بسمه تعالى: اگر شناخت اعلم ممكن نباشد بايد از محتمل الاعلميه تقليد شود و الاّ مخير است از هر كس كه طرف علم اجمالى است تقليد كند و در صورت تساوى، تبعيض در تقليد جايز است به شرط اين كه به مخالفت عمليه منجر نشود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 36

تقليد در مستحبات ومكروهات

سؤال 76. آيا تقليد مختص واجبات و محرمات است يا شامل مستحبات و مكروهات نيز مى شود؟

بسمه تعالى: انسان در همه ى احكام شرعيه يا بايد مجتهد باشد، يا مقلّد و يا عمل به احتياط كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 36

وظيفه پس از رحلت مرجع تقليد

سؤال 77. بعد از رحلت مرجع تقليدم، وظيفه ام چيست؟

بسمه تعالى: وظيفـه ى شمـا تحقيـق از مـرجع افقه است و كيفيت ثبوت افقهيت در رساله هاى عملى نوشته شده است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 36

بقاء بر تقليد

سؤال 78. اينجانب مقلد امام خمينى(رحمه الله) بودم و بعد از رحلت ايشان با اجازه ى علماى بعدى بر تقليد ايشان باقى ماندم، آيا حضرتعالى بقاى بر تقليد را جايز مى دانيد؟

بسمه تعالى: در مسائلى كه حكم آنها را در زمان حيات امام خمينى(رحمه الله)ياد گرفته ايد، مى توانيد باقى بمانيد، ولى در مسائل ديگر بايد از مجتهد زنده تقليد كنيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 36

رجوع به مجتهد ديگر در مسائل احتياطى

سؤال 79. در مسائلى كه مرجع تقليد احتياط مى كند به چه كسى بايد رجوع كرد؟

بسمه تعالى: در مسائلى كه مرجع تقليد احتياط مى كند، بايد به شخصى كه پس از او، اعلم شناخته شده مراجعه شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 36

تقليد از چند مجتهد در يك زمان

سؤال 80. آيا مى توانم برخى از مسائل را از مجتهدى و برخى ديگر را از مجتهد ديگر تقليد كنم؟

بسمه تعالى: هرگاه دو مجتهد از نظر فقاهت يكسان باشند، مى توان برخى از مسائل را از يكى و برخى ديگر را از ديگرى تقليد كرد; مشروط بر اين كه عِلم به مخالفت قطعيه حاصل نشود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 37

عمل بر طبق نظر مرجع ديگر در مسائل جديد

سؤال 81. آيا در مسائل جديد مى توانم بر طبق نظر مجتهد ديگر عمل نمايم؟

بسمه تعالى: هرگاه از مجتهدى تقليد كرده ايد، در مسائل نوظهور مى توانيد به مجتهد ديگر، با فرض مساوات آن دو مجتهد در اعلميت، مراجعه كنيد.والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 37

بقاء در مسائل احتياطى

سؤال 82. اگر نظر مرجع تقليدم در برخى مسائل، احتياط وجوبى باشد و من به نظر مرجع ديگر رجوع نموده باشم، آيا پس از وفات آن مرجع مى توانم بر همان مسائلى كه رجوع نموده ام باقى باشم؟ همچنين در صورتى كه در اين مسائل به ديگرى رجوع ننموده باشم، آيا پس از وفات او مى

بسمه تعالى: در مسائلى كه مجتهد اوّل فتوا نداده و احتياط وجوبى را بيان كرده است، هر فردى مى تواند به مجتهد ديگر، با حفظ سائر شرايط، مراجعه كند. در اين قسمت بين رجوع در حال حيات مجتهد اول يا رجوع پس از فوت او فرقى نيست. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 37

اختيار در انتخاب چند مرجع تقليد

سؤال 83. آيا مى توان به دلخواه، به فتاواى چند نفر از مراجع در ابواب مختلف رجوع كرد؟

بسمه تعالى: بايد از مرجع اعلم تقليد كرد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 37

جواب استفتائات از طريق ايميل

سؤال 84. آيا جواب استفتائات از طريق پست الكترونيكى (ايميل) حجّيت شرعى دارد و مى توان به آن عمل نمود؟

بسمه تعالى: هرگاه اطمينان به صحت آن باشد، مانعى ندارد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 38

لزوم تقليد از اعلم

سؤال 85. برخى ادعا مى كنند كه «اعلميت» در تقليد دليل معتبرى ندارد. مستدعى است پاسخ اين شبهه را بيان فرماييد؟

بسمه تعالى: تقليد از «اعلم» از يك اصل عقلائى سرچشمه مى گيرد و پيشوايان معصوم آن را ردّ نكرده اند و آن اصل اين است كه اگر دو نفر متخصص در يك مسأله اى اختلاف نظر داشته باشند، مسلماً در مسائل مهم با وجود «اعلم» به ديگرى مراجعه نمى كنند. فرض كنيد در مورد معالجه يك بيمار، دو پزشك متخصص دو نظر مخالف دهند و يكى از آن دو نسبت به ديگرى آگاه تر و داناتر است، در چنين مواردى با وجود «اعلم» نظر ديگرى را انتخاب نمى كنند. اگر كسى به غير اعلم مراجعه كند و نظر او صحيح نباشد، در پيشگاه عقلا وى را معذور نمى شمارند، ولى اگر به داناتر مراجعه كند و نظر او خطا درآيد، در پيشگاه عقلا معذور مى باشد. امور دينى از مسائل مهم و سرنوشت ساز است و در آنجا نيز بايد از اين اصل عقلائى پيروى نمود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 38

رجوع به مجتهد ديگر

سؤال 86. هرگاه تمامى مسائل را از يكى از مجتهدين اعلم تقليد نمايم، آيا مى توانم در برخى مسائل از مجتهد مساوى ديگر تقليد كنم؟

بسمه تعالى: هرگاه از مجتهدى كه اعلم است تقليد كرده باشيد، نمى توانيد به مجتهد مساوى با او عدول كنيد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 38

تغيير در فتواى مجتهد

سؤال 87. هرگاه فتواى مرجع تقليد تغيير كند، آيا مى توانم به فتواى قبلى ايشان عمل كنم و اگر بعد از انجام تكليف، متوجه شدم كه فتواى وى تغيير نموده است، وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: بايد به فتواى جديد عمل كنيد، و اگر پس از عمل، از تغيير فتوا آگاه شديد، بايد به خود او مراجعه كنيد كه آيا عمل شما مجزى هست يا نه. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 42

تعارض در تشخيص اعلم

سؤال 87 . اگر بينه براى تشخيص اعلم متعارض باشد وظيفه مكلّف چيست؟

بسمه تعالى: در تقليد هر كدام از مجتهدين مختار است اگر مفاد بيّنه نفى اعلميت مرجع ديگر نباشد. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 42

اعتبار روايت من كان من الفقهاء…

سؤال 88 . اعتبار اين روايت از نظر سند چگونه است؟:«من كان من الفقهاء صائناً لنفسه...»

بسمه تعالى: در احتجاج از امام عسكرى(عليه السلام) روايت شده و قوت متن در اعتبار روايت، كافى است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 43

اعتبار روايت الحوادث الواقعة

سؤال 89 . اين روايت از لحاظ سند چگونه است؟«أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا...».

بسمه تعالى: اين حديث، توقيع مبارك از صاحب العصر والزمان(عليه السلام) به وسيله يكى از نواب اربعه است و از اعتبار خاصى برخوردار است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 43

يادگيرى مسائل فقهى واجب

سؤال 90 . اگر فردى نتوانست احكام واجب خود را ياد بگيرد آيا او فاسق است؟

بسمه تعالى: اگر كوتاهى نكند فاسق نيست.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 43

تأثير زمان بر احكام

سؤال 91 . تأثير گذر زمان بر احكام چگونه است؟

بسمه تعالى: مسأله تأثير زمان و مكان بحث علمى و گسترده است، مى توانيد اين مسأله را از كتاب «مصادر الفقه الاسلامى» به طور مفصل مطالعه كنيد. حاصل جواب اين است كه در اصل حكم تأثير ندارد ولى در مصاديق اثرگذار است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 43

معنى برخى عبارات رساله

سؤال 92 . فرق بين جمله هاى زير در رساله ها و استفتائات چيست؟ جايز نيست، حرام است، صحيح نيست، گناه است، بر خلاف شرع است.

بسمه تعالى: جمله «جايز نيست» را غالباً در مورد صحيح نيست به كار مى برند; جمله «حرام است» به معنى گناه است; جمله «صحيح نيست» معادل با «جايز نيست» مى باشد ولى از آن روشن تر است; جمله «گناه است» اشاره به نتيجه عمل است; جمله «بر خلاف شرع است» جمله جامعى است كه ترك واجب يا ارتكاب حرام را شامل مى شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 44

رجوع به اعلم

سؤال 93 . اگر تشخيص دهم كه مرجع ديگرى غير از مرجع خودم در پاره اى از مسائل اعلم از مرجع بنده مى باشد، آيا مى توانم در آن مسائل از مجتهد ديگر تقليد كنم؟

بسمه تعالى: از مرجعى نمى توان عدول كرد مگر اينكه دومى به تصديق اهل خبره اعلم و افقه تشخيص داده شود و در اين قسمت بين همه مسائل يا بخشى از آن فرقى نيست. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 44

انجام عبادات بدون تعيين مرجع تقليد

سؤال 94 . پدرم در زمان حياتش از مرجع مشخصى تقليد نمى كرد آيا اعمالش صحيح است؟

بسمه تعالى:هرگاه نماز و روزه او مطابق رأى مرجع زمان خودش بوده صحيح است، هر چند از او تقليد نمى كرده است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 44

فيلم اهانت به علما

سؤال 95 . ساخت فيلم با محتواى تهمت به مراجع چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:هر نوع فيلمى كه در آن اهانت به مسلمانان باشد، ساخت و پخش آن حرام است چه رسد به اين كه در آن به علما و مراجع اهانت شود.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 45

راه شناخت اعلم

سؤال 96 . آيا تأليفات يك مجتهد در مباحث مختلف اسلامى يا داشتن اجازه اجتهاد ا ز استاد خويش نشان اعلميت او محسوب مى شود؟

بسمه تعالى: نشانه فضيلت و كمال او است ولى دليل بر اعلميت نمى شود. راه تشخيص اعلميت در آغاز رساله عمليه نوشته شده است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 45

شوراى فتوا

سؤال 97 . چه اشكالى دارد كه يك شوراى مرجعيت داشته باشيم تا در آن بحث شود و يك فتوا صادر شود؟

بسمه تعالى: مسأله «شورا در افتاء» را ما در كتاب «معالم الحكومة الاسلامية» به طور مبسوط بحث كرده ايم، به آن كتاب و يا ترجمه آن به قلم مرحوم استاد داود الهامى مراجعه فرماييد و نقاط قوت و ضعف آن بيان گرديده است.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 45

تقليد و حرمت موسيقى

سؤال 98 . در رابطه با حرمت انواع موسيقى آيا اجازه مى فرماييد مقلّدين حضرتعالى براى خروج از عسر و حرج در اين مسئله از مرجع ديگرى تقليد كنند؟

بسمه تعالى: مى توانند رجوع كنند.والله العالم