فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 87

تشهد با جمله و عجّل فرجهم

سؤال 260 . آيا بعد از صلوات در تشهد نماز «و عجّل فرجهم» را مى توان گفت؟

بسمه تعالى:نماز را به همان نحو كه در رساله هاى عمليه نوشته اند بايد خواند و نبايد چيزى بر آن افزود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 87

اضافات در تشهد

سؤال 261 . آيا افزودن جملات: «الهاً واحداً...»، بعد از ذكر شهادت اوّل در تشهّد و جمله «ارسله بالهدى و دين الحق ...» بعد از ذكر شهادت دوّم و «بارك على محمد و آل محمد ...» بعد از ذكر صلوات از نظر حضرت عالى مشروعيّت دارد؟

بسمه تعالى:از سوال قبلى پاسخ اين سوال نيز روشن شد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 87

فراموش كردن سلام

سؤال 262 . اگر سلام آخر نماز فراموش شود بعد از زمانى متذكّر شود چه وظيفه اى دارد؟

بسمه تعالى: هر موقع خاطرش آمد بگويد و ضمناً دو سجده سهو انجام دهد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 88

خروج از نماز با سلام اوّل

سؤال 263 . شخصى مدّتى با سلام اوّل (السلام عليك ايها النبى ...) از نماز خارج شده است و معتقد بوده كه اين عمل صحيح است، آيا نمازهاى او صحيح است؟

بسمه تعالى:اگر جاهل قاصر بوده است اعاده لازم نيست.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 88

مصافحه پس از نماز

سؤال 264 . آيا خصوص مصافحه بعد از نمازهاى يوميه نصى از اهل بيت(عليهم السلام) وارد شده است؟

بسمه تعالى:نصّى وارد نشده است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 88

تبديل شك به گمان پس از نماز

سؤال 265 . اگر شخصى در بين نماز 4ركعتى، شك بين 3و4 نمايد و لكن پس از سلام نماز، شك او تبديل به گمان شود آيا مى تواند به گمان خود عمل كند؟

بسمه تعالى: حجّيت ظن مربوط به اثناء نماز است و ظن پس از فراغ از نماز حجت نيست مگر اينكه به حد اطمينان برسد كه علم عرفى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 88

سه روز در سفر و كثير السفر

سؤال 266 . آيا كسى كه در هفته دو روز يا سه روز براى سربازى يا تحصيل يا شغل سفر مى كند حكم كثيرالسفر را دارد؟

بسمه تعالى: هرگاه در هر هفته سه روز در سفر باشد حكم كثير السفر را دارد و در صورتى كه دو روز در سفر باشد احتياطاً نماز را جمع كند و در اين قسمت بين سفر براى سربازى يا محل تحصيل فرقى نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 89

فراموش كردن سجده سهو يا نماز احتياط

سؤال 267 . اگر نماز احتياط يا سجده سهو فراموش و پس از مدتى طولانى بياد بيايد آيا قضا دارد؟

بسمه تعالى: در فرض مسأله اگر نماز احتياط را فراموش كند نماز را اعاده كند و اگر سجده سهو را فراموش نمايد هر موقع يادش آمد با طهارت انجام دهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 89

حدّ مسافت در سفر شرعى

سؤال 268 . آيا در مسافت شرعى، ملاك 8 فرسخ شرعى است يا يك روز راه پيمودن چنانكه در برخى روايات آمده است؟

بسمه تعالى: ميزان همان هشت فرسخ شرعى است كه عدد معين دارد و اما پيمودن يك روز راه در گذشته غالباً برابر با هشت فرسخ بوده است . در اين مورد به كتاب ضياء الناظر فى اًحكام صلاة المسافر صفحه 27ـ30 مراجعه شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 89

سفر براى شركت در عروسى همراه با گناه

سؤال 269 . اگر شخصى به جهت شركت در عروسى همراه باگناه و رقصيدن به سفر رود، آيا سفر او سفر معصيت است و بايد نماز را تمام بخواند؟

بسمه تعالى: اين نوع سفر، سفر معصيت است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 89

خطا در قصد ده روز ماندن

سؤال 270 . مردى به دروغ به همسرش در سفر مى گويد ده روز در اين مكان مى مانيد لذا زن قصد ده روز مى كند پس از فهميدن واقع، آيا نماز او شكسته است؟

بسمه تعالى: در اين مورد قصد زن تبعى بوده چون شوهر قصد نداشته طبعاً قصد همسر نيز بى اثر خواهد بود و بايد نمازها را قضا كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 90

حدّ ترخص روستاهاى به هم پيوسته

سؤال 271 . حد ترخص شهرها و روستاى نزديك به همديگر كه داراى شوراها و برخى مجموعه هاى مستقل مى باشد چگونه است؟

بسمه تعالى: حدّ ترخص شهرها آخرين محله است، هرگاه دو روستا محل واحدى حساب شود بايد حد ترخص را خروج از مجموع دانست ولى اگر در روستا از نظر عرفى مستقل حساب مى شوند ميزان پنهان شدن آخرين محله خود آن روستاست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 90

نماز و روزه دانشجو و ماندن او در محل تحصيل

سؤال 272 . دانشجويى هرماه يك بار به وطن مى رود و در تابستان براى انتخاب واحد به محل تحصيل مى رود وظيفه او نسبت به نماز و روزه چيست؟

بسمه تعالى: با يك مرتبه مسافرت، كثرت سفر محقق نمى شود، اين دانشجو اگر در ايام تحصيل در هر ماه يك بار به وطن مى رود نماز و روزه اش در راه شكسته، در وطن تمام است و در ايام تحصيل هرگاه تصميم دارد كه در دوران تحصيل در آنجا بماند، هرچند گاهى به وطن اصلى سر بزند، آن نقطه براى او حكم وطن دوم را دارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 91

وطن سوّم

آيا وطن سوّم را تصوّر دارد؟

بسمه تعالى: وطن سوم مانعى ندارد، فرض كنيد كسى در طول سال در هر شهرى چهار ماه زندگى مى كند نه تنها اقامت . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 91

احتمال برگشت به زادگاه

. اگر احتمال بدهم كه در آينده به زادگاهم برمى گردم آيا نماز در زادگاه تمام است؟

بسمه تعالى: مادامى كه يقين به اعراض از محل نداريد و احتمال بازگشت، احتمال عقلائى باشد نماز را در آن محل تمام بخوانيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 91

استمرار تخيير در امكان چهارگانه

آيا به نظر حضرت عالى تخيير در اماكن چهارگانه ابتدايى است يا استمرارى؟

بسمه تعالى:استمرارى است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 91

حدّ ترخّص در شهرهاى كنونى

با توجه به توسعه شهرها و آباديها تشخيص حد ترخّص مشكل شده است ، آنچه در رساله ها آمده است: آخرين ديوار شهر و آّبادى است، اكنون بجاى ديوار و خانه، مؤسسات و مراكز صنعتى است كه بصورت گسترده از طرف شهرها را احاطه كرده است. بنابراين وظيفه كسى كه وارد وطن يا عاز

بسمه تعالى:مقصود ساختمانهاى مسكونى متعارف يك طبقه و دو طبقه است. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 92

دور زدن هواپيما دور شهر و حدّ ترخّص

هواپيما بعد از پرواز از آسمان همان شهر دور مى زند، سپس بطرف مقصد اصلى خود پرواز مى كند. با توجه به نحوه حركت كه متضمن بازگشت به سوى همان شهر است به نظر حضرت عالى حدّ ترخّص براى مسافر كجاست و در قصر و افطار چه وظيفه اى دارد؟

بسمه تعالى:حركت دورى كافى نيست بايد از شهر خارج شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 92

گمان به باقى ماندن ده روز از آخر ماه

كسى به گمان اينكه دهه آخر ماه، ده روز است قصد اقامت كرده بعداً كشف شده كه ماه كم يك بوده است. اكنون با توجه به قصد اقامة عشره و كمتر از ده روز بودن آخر ماه نماز و روزه او چگونه است و نسبت به بقيّه ايّام چه وظيفه اى دارد؟

بسمه تعالى:هرگاه چنين فردى تصميم دارد ده روز بماند و تصور كرده است كه ماه هم تمام است ولى ماندن او مقيد به ماه نباشد اعمال گذشته او درست و در آينده نيز بايد تمام بخواند و اما اگر نظرش اين است كه تا آخر ماه بماند و خيال مى كرد ماه تمام است بايد در آينده وظيفه مسافر را انجام دهد ، گذشته را نيز بايد قضا كند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 92

اقامت در شهر قم براى تحصيل و چند روز در سفر

طلاب علوم اسلامى مى پرسند: ما كه حدوداً چهار سال يا بيشتر و يا كمتر اراده كرده ايم در اين حوزه اقامت كنيم، اگر چنانچه هر روز و يا هفته اى، دو سه بار جهت تدريس يا اقامه نماز يا سخنرانى به محلى كه فوق مسافرت شرعى است برويم و برگرديم، در اين صورت حكم نماز و

بسمه تعالى:چنين افرادى محل كار آنها براى آنها وطن دوم است و در سفرها نيز حكم كثيرالسفر را دارند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 93

اقامت چند سال در يك مكان

شخصى بعنوان مسئول عقيدتى در پادگانى مشغول خدمت است و چند سال در آنجا به همين مسئوليت خواهد بود و شغل او ايجاب مى كند در طى هفته يكبار يا دوبار به مافوق مسافت رفته و به واحدهاى مربوطه سركشى كند نامبرده و كسانيكه در شرايط او كار مى كنند به لحاظ قصر و اتمام

بسمه تعالى:نقطه اى كه شخص در آنجا خدمت مى كند و مى خواهد چند سال به همين منوال در آنجا بماند، براى او وطن دوم است و اگر دو روز در هر هفته سفر مى كند و بر مى گردد احكام كثيرالسفر دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 93

تحقق وطن

آيا كسى كه بعد از اعراض از محلى بخواهد در همان محل متوطن گردد. آيا اقامت شش ماه در تحقق هر وطن واجب است؟

بسمه تعالى:تجديد وطن نياز به اقامت شش ماه ندارد، همين قدر مدتى بماند كه عرفا بگويند زندگى را به آنجا منتقل كرده و آنجا را وطن خود قرار داده است، كافى است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 94

اعراض از وطن و نفروختن خانه آن مكان

اينجانب از وطن خود اعراض كرده ام ولى خانه مسكونيم را هنوز نفروخته ام حالا وظيفه من نسبت به نماز و روزه در آنجا چيست؟

بسمه تعالى:نماز چنين فردى در آن محل در صورت عدم قصد اقامه قصر و روزه را بايد افطار كند .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 94

تحقق كثيرالسفر

سؤال 282 . اقل مدتى كه بايد درتحقق كثير السفر بودن در نظر گرفته شود به نظر حضرت عالى چقدر است؟

بسمه تعالى:هرگاه فردى هر هفته دو روز سفر مى كند و مدتى به اين كار ادامه مى دهد كثيرالسفر است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 94

يك سفر طولانى زيارتى يا تفريحى

سفر براى زيارت يا تفريح يا صرفاً همراهى با يك مسافر ديگر كه در مدت نسبتاً متمادى انجام مى گيرد،آيا موجب قصر و افطار است؟

بسمه تعالى:سفرهاى زيارتى و تفريحى اگر يك سفر حساب شود هر چند طولانى باشد حكم كثيرالسفر را ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 94

همراه زن با شوهر كثيرالسفر

زنى كه همراه همسرش هفته اى دو روز صرفاً به عنوان مصاحب سفر مى كند بدون اينكه شغلى داشته باشد حكم كثيرالسفر بر او صدق مى كند؟

بسمه تعالى:حكم زن با حكم شوهر يكسان است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 95

نماز در اتوبوس به ناچار

دانشجويى سؤال مى كند كه موقعيت زمانى من ايجاب مى كند در تمام فصول تحصيلى وقت نماز صبح در اتوبوس راهى مقصد شبستر باشم در شيوه انجام فريضه صبح چه تكليفى داريم؟

بسمه تعالى: كوشش كند شيوه سفر را عوض كند و در صورت ناچارى و عدم امكان توقف نماز خود را در اتوبوس بخواند و سپس قضا كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 95

ممانعت از نماز در وقت ادارى

سؤال 286 . آيا كارفرما مى تواند مانع از اقامه نماز به صورت جماعت يا فرادى شود؟

بسمه تعالى: هرگاه ممانعت كارفرما از اقامه نماز به صورت جماعت يا فرادى سبب فوت شدن نماز باشد جائز نيست و در غير اين صورت بايد طبق قرارداد رفتار كنند و البته اگر قانون كار اين پيش بينى را كرده است و طرفين امضاء كرده اند بايد طبق آن عمل كنند و در غير اين صورت طبق قرارداد خصوصى . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 95

نماز فرادى اول وقت يا تأخير با جماعت

خواندن نماز جماعت در غير اول وقت افضل است يا نماز فرادى در اول وقت؟

بسمه تعالى: نماز جماعت افضل است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 95

اقتداء در حال حركت

كسى وارد مسجد شد ديد امام در ركوع است از فاصله چهار مترى بعد از گفتن تكبيره الاحرام به سرعت حركت كرده و در ركوع به امام و مأمومين ملحق شده است نماز او چگونه است؟

بسمه تعالى:بايد پس از تكبيره الاحرام به ركوع برود و در حال ركوع و يا پس از انجام سجدتين و يا در حال قيام دوم حركت كند و به جماعت ملحق بشود اما راه رفتن پس از تكبيره الاحرام و قبل از ركوع جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 96

اقتداء به اهل سنت و خواندن حمد و سوره

اگر شخصى مقلّد مرجعى بوده كه اقتداء به ائمه اهل سنت را مجزى مى دانست، در عين حال مدتى حمد و سوره را جهلاً خودش قرائت نموده است آيا نمازهاى مزبور نياز به اعاده دارد؟

بسمه تعالى: در فرض سوال نماز او صحيح است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 96

اقتداء به اهل سنت و نخواندن حمد و سوره

كسى كه زمانى متمادى نماز خود را با اقتداء به اهل سنت خوانده و حمد و سوره را قرائت ننموده است حالا متوجه شده كه مرجع تقليد وى قرائت خلف امام را در اين صورت واجب مى داند، آيا اعاده آنها واجب است؟

بسمه تعالى:در صورت وجود شرايط تقيه نماز او صحيح است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 96

اقتداء به اهل سنت، خوفى يا تحبيبى

آيا اقتداء به اهل سنت در مناطق سنّى نشين، صورى است و يا جدى و واقعى؟

بسمه تعالى: در تقيه خوفى ، اقتداء جدى است و مجزى است اما در تقيه تحبيبى احتياطاً بايد اعاده كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 97

نماز جماعت در 5 وقت

اگر امام جماعتى از متشرّعه بخواهد جهت عمل به استحباب نمازهاى يوميّه را در كشور شيعه با جماعت در پنج وقت بخواند كار خوبى انجام داده يا نه؟

بسمه تعالى:چنين عملى چون مايه تفرقه است ترك كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 97

نماز به شكل دائره اى

اگر شرايط تقيّه در مسجد الحرام حاكم نباشد و مردم بخواهند خلف امام عادلى نماز بخوانند آيا نمازشان به نحو استداره اى چگونه است ؟

بسمه تعالى:هرگاه در دايره بعد از امام قرار گيرد يعنى فاصله امام نسبت به كعبه از فاصله مأموم كم تر باشد مادامى كه مأموم روبروى امام قرار نگرفته نماز او صحيح است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 97

وجود حائل بين زنان و مردان

در ايوان زنانه كه تنها با يك پنجره به فضاى مسجد اتصال دارد و نمازها را به امامت پيش نماز آن مسجد مى خوانند، آيا موازى بودن صفوف زنان در ايوان با صفوف مردان در كف مسجد ضرورت دارد؟ و يا معيار تنها عدم تقدم بر امام است؟

بسمه تعالى:حائل ميان مردان و زنان اشكال ندارد به شرط اينكه زنان بتوانند از امام متابعت كنند و براى حفظ اتصال بايد از مردها جلوتر نباشند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 97

اتصال زنان به مردان

ايوان زنانه مسجد از پشت و طرف راست با چند پنجره و دريچه كوچك اتصال به مسجد دارد كه هميشه بسته مى باشد آيا با اين وصف اقتداء زنان به جماعت منعقده در مسجد مزبور به نظر حضرت عالى صحيح است؟

بسمه تعالى:حكم اين مسئله از جواب سؤال قبل روشن شد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 98

جهر امام جماعت در اذكار

آيا امام جماعت در ظهرين اذكار قنوت و ركوع و سجود و تشهد را جهرى بخواند بهتر است يا اخفات در آنها استحباب دارد؟

بسمه تعالى:جهراً بخواند بهتر است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 98

ترك نماز جماعت توسط امام راتب

امام راتب مسجدى به هر عنوان مدتى است كه آن مسجد را ترك نموده و در آنجا نماز نمى خواند آيا امام ديگر مى تواند به جاى او اقامه جماعت كند؟

بسمه تعالى:هرگاه به ظاهر از مسجد اعراض كرده حق او ساقط است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 98

كيفيت نماز پيامبر در مسجد دو قبله

در مسجد قبلتين به هنگام تطبيق آيات قبله آيا رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در حال نماز جماعت بود و يا فراداى؟ و اگر جماعت بود موضوع امام و مأموم چگونه جابجا گرديد؟

بسمه تعالى:زنان جاى مردان و مردان جاى زنان رفتند و اين عمل به خاطر رعايت قبله در حال نماز انجام گرفته است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 98

اذان نالغ در نماز جماعت

اذان گفتن كودك نابالغ در نماز جماعت مجزى است يا نه؟

بسمه تعالى: هرگاه نابالغ مميز باشد اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 99

اقتداء در حين رفتن امام به ركوع

اقتداء به امام در ركعت اوّل و يا دوّم در حين رفتن به ركوع (ما بين قيام و ركوع) صحيح است؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 99

معذور در صف اوّل

در برخى از اوقات جانباز و يا معلول با چرخ ويلچر خود و با كفش در صف اوّل جماعت براى نماز مى ايستد و ركوع و سجود را با اشاره بجا مى آورد، آيا بودن او در صف اوّل براى بقيّه صف اشكال ايجاد مى كند؟

بسمه تعالى: در صورتى كه وظيفه وى نماز خواندن به همان صورت است اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 99

عدم رعايت مخارج حروف توسط امام جماعت

امامت اشخاصى كه در قرائت لهجه خاصى دارند و مخارج كلمات و حروف را كاملاً رعايت نمى كنند و يا به لحاظ كسالت چشم از سجده معمولى معذور هستند و همچنين افرادى كه احياناً بعضى از انگشتان را از دست داده اند آيا اقتداء به آنان صحيح است يا نه؟

بسمه تعالى: هرگاه مخارج حروف را صحيح اداء نمى كند، نبايد امامت كند، و همچنين كسى كه بخاطر بيمارى چشم از سجده معذور است نمى تواند امام باشد ولى امامت كسانى كه انگشتان خود را از دست داده اند اشكال ندارد. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 99

شك در عدالت خودم

بنده در عدالت خودم شك دارم آيا مى توانم نمازى را كه عدّه اى به همراه من مى خوانند به نيّت جماعت بخوانم و اگر حقير نيّت فرادا كنم نماز آنان به نيّت جماعت صحيح است؟

بسمه تعالى: در نماز جماعت لازم نيست امام نيت جماعت كند بلكه اين وظيفه مأموم است كه نيّت جماعت كند .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 100

سهو امام يا خطاى امام

اگر امام سهواً كلمه يا آيه اى را در نماز يا غلط خواند و يا اصلاً نخواند حكم نماز امام و مأموم چيست؟ (با فرض اينكه مأموم نمى تواند به امام بفهماند).

بسمه تعالى:اگر امكان دارد به امام تذكر دهند و در غير اين صورت خود مأموم صحيح آن را بخواند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 100

حركت بدن در حين قرائت امام

اگر مأموم وقتى امام مشغول قرائت حمد و سوره است بدنش را كمى حركت دهد يا كمى به طرف راست و چپ يا عقب قدم بردارد حكم نمازش در حال عمدى و سهوى چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه حركت مايه محو صورت صلاتى نشود اشكال ندارد ، مگر اينكه به قدرى حركت دهد كه از قبله منحرف شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 100

كراهت طولانى شدن نماز

در صورتى كه مأمومين به طولانى شدن نماز و قرائت سوره هاى طولانى مايل باشند با توجه براطلاق ادله كراهت به طول دادن در نماز جماعت براى امام باز هم مكروه است؟

بسمه تعالى:هرگاه همه مأمومين علاقمند باشند كراهت مرتفع مى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 101

نگفتن ذكر تشهد هنگام تشهد

كسى كه تا حالا به خاطر عدم آگاهى از مسأله موقع تجافى ذكر تشهد را نگفته است، نمازهاى گذشته او شرعاً چه حكمى خواهد داشت؟

بسمه تعالى:در حال تجافى ذكر تشهد واجب نيست .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 101

نگاه به چپ و راست پس از نماز

چنانچه مستحضر هستيد اهل سنت و جماعت هنگام سلام آخر به شانه راست و سپس به طرف شانه چپ روى مى گردانند آيا از نظر فقه اماميه نيز اين عمل استحباب دارد؟

بسمه تعالى:در فقه اماميه مستحب است كه امام با گوشه چشم يا بينى به طرف راست اشاره كند و مأموم اگر در هر دو طرف او نمازگزار باشد به هر دو طرف اشاره كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 101

رفتن مأموم به ركوع به جاى قنوت

اگر مأموم در ركعت دوّم امام اقتداء كرد به عوض اينكه با امام قنوت بگيرد سهواً به ركوع برود وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى:وظيفه اش اين است كه از حالت ركوع بيرون بيايد و با امام قنوت بگيرد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 101

بازگشت ملكه عدالت

اگر از بين رفتن ملكه عدالت با انجام كبيره حاصل مى شود آيا بازگشت اين ملكه زمان مقررى لازم دارد؟

بسمه تعالى:هرگاه به حالتى رسيد كه گناه كردن براى او برخلاف خواسته درونى او شد ملكه عدالت برگشته است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 102

ذكر الحمد لله... در نماز

ذكر «الحمدالله رب العالمين» كه گفتن آن بعد از حمد مستحب است اگر مأموم بعد از اينكه امام سوره را شروع كرده بگويد آيا اشكالى به نماز مى رساند؟

بسمه تعالى: ذكر الحمدلله در همه جاى نماز اشكال ندارد ولى ورود آن پس از اتمام سوره حمد است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 102

شك در صحت نماز امام

اگر مأموم شك كند امام آن چيزى را كه در نزد مأموم رعايت آن واجب است را انجام داده يا نه وظيفه اش چيست ؟

بسمه تعالى: حمل به صحت مى كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 102

اقتدا به امامى كه رعايت مرجع مأموم را نمى كند

آيا مأموم مى تواند به امام جماعتى كه مسائل مرجع مأموم را رعايت نمى كند اقتـداء كند؟

بسمه تعالى: تفتيش لازم نيست در صورت علم به عدم رعايت احتياطاً اقتداء نكند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 102

فرادى شدن يك نفر در نماز جماعت

اگر شخصى كه وسيله اتصال در صف جماعت است نمازش شكسته بود بعد از سلام مجدداً براى نماز ديگرى اقتدا نمايد اين خلاء واقع شده در صف را مى تواند ترميم نمايد؟

بسمه تعالى: به وسيله يك نفر اتصال به هم نمى خورد بالاخص كه مجدداً اقتداء مى كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره :

سؤال 315 . آيا بنده كه در ظهرين به حضرت عالى اقتداء كردم مى توانم همان نماز را در محل ديگر با جماعت ديگر به عنوان امام اعاده نمايم؟

بسمه تعالى: نمى تواند در جاى ديگر امام باشد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 103

برداشتن حايل بين امام و مأموم بدون فاصله

اگر در بين نماز جماعت بين امام و مأموم فاصله افتاد مثلاً پرده اى حايل شد و مأموم بلافاصله حايل را برطرف كرد حكم نمازش چيست؟ آيا باعث فرادا شدن نمازش مى شود؟

بسمه تعالى: اگر بلافاصله حايل برطرف شود پرر به اتصال نمى زند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 103

عدول به نماز مستحبى و شكستن و اقتداء به جماعت

اگر نماز در جماعت به دليلى فرادا شد آيا مى تواند قصد نماز مستحبى كند و نماز را شكسته و به جماعت بضيوندد؟

بسمه تعالى:جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 103

حضور قلب در نماز فرادا

كسى كه انفرادا نماز بخواند با حال و حضور قلب بيشترى مى خواند ولى در نماز جماعت به عللى كسل مى شود آيا كدام را انتخاب كند؟

بسمه تعالى:نماز جماعت را انتخاب كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 104

مقدار صحيح عقب ماندن از امام

مأموم در نماز جماعت چه قدر از امام عقب بماند كه باعث فرادا شدن نمازش شود؟

بسمه تعالى:اگر در مجموع ركوع و سجود عقب بماند فرادا مى شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 104

گفتن ذكر ركوع را در سجود وبالعكس

اگر كسى عمداً در سجده سبحان ربى العظيم و در ركوع سبحان ربى الاعلى بگويد چه طور است؟

بسمه تعالى:جابجا كردن اذكار خلاف وظيفه اى است كه در روايات مقرر شده است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 104

نماز مميز و واسطه شدن بين امام و مأموم

حكم نماز بچه مميّز و غير مميّز چيست؟ اگر به صورت صحيح نماز بخواند، مى تواند واسطه بين امام و مأموم باشد؟

بسمه تعالى: هرگاه بچه مميز باشد و شرايط نماز را مثل مكلف انجام دهد و اطمينان به دارا بودن شرايط صحت نماز چون طهارت در آنها باشد مى تواند بين امام و مأموم واسطه باشد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 104

قرائت به غير معروف

. اقتداء كردن به كسى كه حمد و سوره را به قرائت متداوله (حفص از عاصم) نمى خواند چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:بايد به كسى اقتداء كند كه قرائت او قرائت معروف و متداول است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 105

تسبيحات اربعه در ركعت اول و دوم در نماز جماعت

سؤال 323 . اگر كسى تا بحال در اثر جهل به حكم در ركعت اوّل و دوّم خود كه ركعت سوم و چهارم امام است به جاى حمد و سوره تسبيحات اربعه را گفته وظيفه اش نسبت به نمازهاى گذشته اش چيست؟

بسمه تعالى:هرگاه در آموزش مسئله كوتاهى نكرده يعنى جهل او قصورى بوده نماز او صحيح است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 105

آهسته خواندن بسم الله مأموم

در ركعت دوّم مأموم كه ركعت سوم امام است مأموم بسم الله الرحمن الرحيم و حمد و سوره را بلند بخواند يا آهسته؟(در نمازهايى كه بلند خوانده مى شود)

بسمه تعالى:بايد آهسته بخواند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 105

اقتداء اهل علم به غير

اقتداء طلبه به غير طلبه و اقتداء معمّم به غير معمّم چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:اگر به صورت مستمر نباشد و به صورت تصادفى پيش بيايد اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 105

اقتداء به كسى كه قسمتى از نماز به جماعت خوانده

اقتداء به كسى كه قسمتى از نماز خود را به جماعت خوانده ولى حالا نمازش فرادا شده جايز است؟

بسمه تعالى: اقتداء جايز است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 106

يك نماز با دو امام

اگر در نماز جماعت دو نفر با هم به ركعت سوم برسند و طورى است كه بايد بعد از سلام نماز جماعت ، بقيّه نماز را فرادا بخوانند آيا يكى از اين دو مى تواند بدون قصد فرادا كردن ، نيّتش را از جماعت اوّل به امامت اين شخص برگرداند و بقيّه نماز را به امامت ديگرى بخوان

بسمه تعالى:يك نماز را با دو امام خواندن جايى است كه بر امام اول عذرى رخ دهد مانند موت يا حدث مبطل ، بنابر اين اقتداء به دومى بدون عذر جايز نيست. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 106

امام فاقد دست يا پا

بعضى از آقايان كه فاقد يك پا و يا يك دست مى باشند مى توانند در نماز جماعت امامت را بعهده بگيرند؟

بسمه تعالى:هرگاه در هيئت و افعال ، اختلافى در كار نباشد اقتداء جايزاست، بنابراين اگر امام نشسته و مأموم ايستاده يا امام سجده اش اشاره اى و مأموم سجده اش اختيارى باشد نمى تواند اقتداء كند .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 106

اقتدا قبل از شروع نماز جماعت

در نماز جماعت وقتى امام تكبيرات مستحبى را مى گفت مأموم اشتباهاً تكبير واجب را گفت وظيفه چيست؟

بسمه تعالى: نماز او فرادا مى شود در اين صورت عدول به نماز مستحبى كند و به پايان برساند و سپس اقتداء كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 107

گمان رسيدن به ركوع امام

اگر كسى گمان كند به ركوع امام رسيده يا نه ،كفايت مى كند يا نه؟

بسمه تعالى: هرگاه ابتداى نماز باشد بايد يقين كند به امام رسيده است و گمان كافى نيست و در صورت گمان، محكوم به نرسيدن است ولى احتياط اين است كه نماز را به صورت فرادا تمام كند و سپس اعاده كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 107

تكبير قبل از اقتداء صفوف مقدم

پس از تكبير امام جماعت، هنوز صف هاى جلو تكبير نگفته اند، كسى در صف هاى بعدى تكبيرة الاحرام مى گويد، نمازش چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:هرگاه صف هاى جلو آماده تكبير گفتن باشند صف هاى بعدى مى توانند تكبير بگويند و وارد نماز جماعت شوند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره :

جواز امامت زن به زنان در نوافل كه از برخى از روايات استفاده مى شود بنظر حضرت عالى چه طور است و منظور كدام نافله ها هستند؟

بسمه تعالى: خواندن نماز نافله به صورت جماعت جايز نيست و رواياتى كه دلالت بر جواز امامت زن در نوافل دارد در مورد آنها دو تعريف است 1. حمل بر تقيه 2. حمل بر اينكه نماز واجب است، ولى به جـماعت خواندن آن مـستحب است (مثل نمازهاى يوميه) و زن مى تواند براى زنان در اين نمازها امامت كند. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 107

بهترين عمل

بهترين ذكر براى برآورده شدن نيازها چيست؟

بسمه تعالى: يكى از اسباب برآورده شدن حاجات اين است كه انسان در صلاة وتر حاجت خود را بخواهد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 108

تكرار نماز

آيا امام يا ماًموم مى تواند نمازى را كه به جماعت خوانده است دو مرتبه با جماعت بخواند؟

بسمه تعالى: نمازى را كه به جماعت خوانده شده، دو مرتبه نمى شود آن را با جماعت بخواند، خواه امام باشد خواه ماًموم . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 108

نماز فرادى هنگام اقامه نماز جماعت

در مسجدى كه امام جماعت عادل نماز را برگزار مى كند شخصى در حالى كه نماز جماعت برگزار شده، به قصد اينكه به ديگران بفهماند كه امام عادل نيست نماز را فرادى مى خواند آيا نماز وى صحيح است؟

بسمه تعالى: نماز چنين شخصى باطل است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 108

امام جماعت و عدم قدرت بر اداى حروف

اگر امام جماعت دندان ندارد و نمى تواند حروف را به شكل صحيح اداء كند وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: هرگاه در قرائت نماز نمى تواند مخارج حروف را رعايت كند امامت نكند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 108

ايستادن بچه در صف اول

چند نفر بچه كه هنوز به سن بلوغ نرسيده اند در صف اول ايستاده اند، آيا نماز افراد ديگر كه در ادامه صف ايستاده اند صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه از نظر شرائط نماز قابل اعتماد باشند اشكال ندارد ولى بهتر است در كنار هم نايستند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 109

گواهى امام جماعت بر عدم عدالت خويش

اگر امام جماعت بگويد من عادل نيستم آيا مى توان به او اقتدا كرد؟

بسمه تعالى: اگر ماًموم اعتقاد به عدالت او دارد، اقتدا اشكالى ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 109

امام جماعت زن

در صورت نبود امام جماعت مرد، آيا زن مى تواند براى بانوان امام جماعت شود؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، زنى را كه به تقوى و آراستگى معروف است انتخاب كنيد وى در وسط صف بانوان مى ايستد و با هم نماز بخوانيد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 109

امام جماعت جانباز

شخصى كه پا ندارد نمى تواند امام جماعت شود، آيا اين حكم شامل جانبازان نيز مى شود؟

بسمه تعالى: چون در اين صورت امام بايد نشسته نماز بخواند و مأموم ايستاده بخاطر اختلاف در هيأت نمى تواند امامت كند . والله العالم