فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 33

وضو و سپس خروج رطوبت مشكوك به بول يا منى

سؤال 69 . اگر انسان بعد از بول ، استبراء كند و وضو بگيرد چنانچه بعد از وضو رطوبتى ببيند كه بداند يا بول است يا منى، واجب است احتياطاً غسل كند و وضو هم بگيرد ولى اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو كافى است. مستند اين حكم چيست؟

بسمه تعالى: در صورت نخست اين شخص متطهّر بوده ويقين دارد كه طهارت او شكسته شده يا با حدث اصغر يا حدث اكبر، بايد بين دو وظيفه جمع كند ولى در صورت دوم محدث به حدث اصغر بوده ولى نمى داند تبديل به حدث اكبر شده يا نه ، به حكم استصحاب فقط وظيفه حدث اصغر را دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 33

خروج رطوبت پس از ساعت پس از بول

سؤال 70 . اگر انسان بعد از بول استبراء نكند، پس از مدّتى مثلاً سه ساعت بعد از بول آبى ببيند حكمش چيست؟

بسمه تعالى: اگر بداند كه در مجرى بولى نمانده است حكم استبراء را دارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 33

پوشاندن سر در حال تخلى

سؤال 71 . مستحب است در حال تخلّى سر را بپوشاند» آيا اين فقط شامل قسمتى كه به طور معمول موى سر روييده مى شود يا شامل صورت هم مى شود؟

بسمه تعالى: استحباب مربوط به سر است نه صورت.والله العالم