فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 237

ارشاد جاهل به حكم

سؤال 772 . آيا ارشاد جاهل در احكام واجب است؟

بسمه تعالى: ارشاد جاهل در احكام با وجود شرائط واجب كفائى است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 237

شرايط و مراتب امر به معروف و نهى از منكر

سؤال 773 . شرايط و مراتب امر به معروف و نهى از منكر را بفرمائيد؟

بسمه تعالى: شرايط آن: 1ـ معروف و منكر را بشناسد . 2ـ احتمال تاًثير بدهد . 3ـ از ضرر قابل توجه مطمئن باشد . و مراتب آن: گاهى به قلب و اظهاركراهت و گاهى با زبان است و اما بيش از اين مربوط به حاكم شرع است و هركدام از اينها مراتب دارد كه گاهى به زبان نرم و گاهى تذكر است و بايد به اقل اكتفا شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 237

ارتكاب مسائل اختلافى

سؤال 774 . اگر كسى طبق فتواى مرجع تقليد در حال احرام مرتكب كار حرام يا ترك واجب مى شود ولى احتمال مى دهيم مقلد مرجع ديگرى است كه آن كار را جايز مى داند آيا امر به معروف يا نهى از منكر او جايز است؟

بسمه تعالى: هرگاه احتمال داده شود كه عمل او مطابق رأى مرجع اوست در اين صورت جاى اعتراض نيست چون منكر بودن آن ثابت نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 238

اطلاع دادن به همسر زن آلوده به گناه

سؤال 775 . اگر نعوذ بالله زن شوهر دارى با مرد اجنبى و يا فرزند شخصى با همتاى خود روابط نامشروع داشته باشد و شخص ثالث از آن باخبر بوده باشد آيا وظيفه ثالث در اين باره چيست ؟ آيا تجاهل كند و يا همسر زن فوق الذكر و پدر جوان آلوده را در جريان امر قرار دهد؟

بسمه تعالى: اگر مفسده ندارد اطلاع دهد آن هم با كمال احتياط.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره :

سؤال 776 . اگر بدانيم شخصى مرجع تقليد ندارد و عملى را مرتكب مى شود كه طبق نظر مجتهدى حرام است آيا مى توان وى را نهى از منكر يا امر به معروف نمود؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال كه منكر بودن آن از احكام قطعى شرعى نيست هرچند از نظر فرد ديگر منكر است تذكر لازم نيست البته در مورد تقليد بايد تذكر داد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 238

تنبيه خود به جهت ارتكاب حرام

سؤال 777 . آيا ضرر زدن به بدن مثلاً مقدارى سوزاندن دست كه فلان گناه را ديگر انجام ندهم جائز است يا نه؟

بسمه تعالى: وارد كردن ضرر به بدن جائز نيست و راه پاك شدن توبه است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 238

نكاح حرام و جهل به موضوع

سؤال 778 . اگر مردى با شخصى لواط كند، سپس با خواهر او ازدواج كند آيا كسانى كه از اين موضوع اطلاع دارند بايد به اين خانم اطلاع دهند؟

بسمه تعالى: آگاه كردن زنى كه جاهل به موضوع است لازم نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 239

طنز از نظر اسلام

سؤال 779 . آيا كاربرد طنز( مطلبى جدى در قالبى لطيف و كنايه) از نظر اسلام مشروع است، و آيا در آيه شريفه (ذق انك انت العزيز الكريم)(سوره دخان:49) كه نسبت به كفار است از طنز استفاده شده است؟

بسمه تعالى: هرگاه به وسيله طنز مؤمن مورد مسخره قرار نگيرد و يا روحاً ناراحت نشود اشكال ندارد و آيه مورد نظر از قبيل طنز نيست و معنى آيه اين است كه تصور مى كردى تو قدرتمند و محترم هستى . والله العالم