فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 161

ابتدا اعتكاف و استفاده از معطرها

سؤال 519 . شروع اعتكاف از چه زمانى است و آيا زعفران و ادويه جات معطر در غذا مى توان ريخت؟

بسمه تعالى: نيت اعتكاف از اذان صبح است، احتياطاً چند ثانيه قبل از اذان نيت كند و استفاده از چيز معطر جائز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 161

خروج معتكف از مسجد به گمان حيض

سؤال 520 . خانم معتكفى در ايام عادت خود لكه اى مى بيند و به گمان اينكه حيض مى باشد از اعتكاف خارج مى شود پس از نيم ساعت يقين مى كند كه استحاضه بوده است وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: بايد برگردد و اعتكاف او صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 161

حيض در روز سوم اعتكاف

سؤال 521 . زنى در روز سوم اعتكاف حائض مى شود آيا قضاى آن روز بر وى واجب است؟

بسمه تعالى: در صورتى كه اصل اعتكاف بر او واجب نباشد قضا ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 161

اعتكاف و داشتن روزه قضا

سؤال 522 . با توجه به اين كه با وجود روزه قضا نمى توان روزه مستحبى گرفت اگر به خاطر ندانستن مساًله معتكف شود و روز اول اعتكاف متوجه شود وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: اعتكاف را ادامه دهد و لحظه اى كه از حكم آگاه شد و يا به خاطرش آمد نيت روزه قضا كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 162

اعتكاف در مسجد روستا

سؤال 523 . آيا اعتكاف در مسجد روستا صحيح است؟

بسمه تعالى: هرگاه در آن مسجد نماز جمعه خوانده مى شود و يا اكثريت مردم روستا در آن مسجد نماز مى خوانند اعتكاف صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 162

نيابت در اعتكاف

سؤال 524 . آيا در اعتكاف، نيابت از حىّ يا ميّت جايز است و در صورت جواز، از چند نفر مى توان نيابت كرد؟

بسمه تعالى: نيابت از حىّ صحيح نيست و نيابت از بيش از يك نفر نيز صحيح نمى باشد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 162

شك در حاضر شدن در مسجد قبل از اذان صبح

سؤال 525 . اگر معتكف شك كند كه هنگام نماز صبح روز اول قبل از اذان صبح وارد مسجد شده است آيا مى تواند آن روز را روز اول اعتكاف حساب كند؟

بسمه تعالى: چون شك در عمل دارد لذا حساب نمى شود . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 162

اعتكاف مستحب و داشتن روزه قضا

سؤال 526 . فقهاء فرموده اند: كسى كه روزه قضا دارد نمى تواند روزه مستحبى بگيرد حال اگر شخصى به خاطر ندانستن اين مساًله روزه مستحبى نيّت كند و معتكف شود و قبل از غروب روز دوم متوجه شود وظيفه اش چيست؟ آيا قضاى اين اعتكاف در صورتى كه نذر معين باشد واجب است؟ و

بسمه تعالى: لحظه اى كه حكم الهى براى او كشف شود نيت روزه قضا كند و اعتكاف را ادامه دهد و اگر اعتكاف واجب بوده، بنابر احتياط مستحب اعاده كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 163

خروج از مسجد براى تطهير

سؤال 527 . آيا معتكف مى تواند براى تطهير يا مسواك از مسجد خارج شود؟

بسمه تعالى: اشكال ندارد . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 163

اعتكاف در مسجد محل يا دانشگاه

سؤال 528 . اعتكاف در مسجد محل يا بازار يا دانشگاه جايز است؟

بسمه تعالى: مسجدى كه محل عموم مردم باشد نه گروه خاصى، اعتكاف در آن صحيح است . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 163

اعتكاف و ديدن لكه خون

سؤال 529 . خانمى در حال اعتكاف در ايامى كه عادت او نمى باشد لكه هاى خونى مى بيند البته از پاكى آخر او ده روز گذشته است آيا بر او واجب است از مسجد خارج شود؟

بسمه تعالى: هرگاه مى داند پيش از سه روز لكه بينى قطع مى شود به اعتكاف خود ادامه دهد و اگر مى داند سه روز يا بيشتر ادامه پيدا مى كند قطعاً حائض بوده و اعتكاف خود را قطع كند و در صورت شك بايد بين احكام حيض و احكام استحاضه جمع كند طبعاً بايد اعتكاف خود را قطع نمايد و اگر اعتكاف او به واسطه نذر واجب معيّن باشد قضا لازم نيست و اگر غير معيّن باشد، بعداً قضا مى كند . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 164

اعتكاف در غير مسجد يا مسجد محله

سؤال 530 . آيا اعتكاف در غير مساجد جامع مثل حسينه و مسجد محله به اميد مطلوبيت صحيح است؟

بسمه تعالى:جايز نيست .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 164

خروج از مسجد براى وضوى مستحبى يا مسواك زدن

سؤال 531 . در صورت وجود شيرآب و ظرفشويى در داخل مسجد براى مسواك زدن و وضوى مستحبى و از طرفى منع توليت مسجد به خاطر رعايت نظافت،آيا براى انجام امور مذكور معتكف مى تواند از مسجد خارج شود؟

بسمه تعالى:هرگاه وضو مقدمه اعمال مستحبى مثل قرائت قرآن و نماز مستحبى باشد اشكال ندارد و همچنين بيرون آمدن براى مسواك به صورت ضرورى در شبانه روز يكبار مانعى ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 164

خروج از مسجد براى غسل مستحبى

سؤال 532 . آيا معتكف مى تواند براى وضوى مستحبى، غسل مستحبى، مسواك زدن، هر چند نوبت در روز از مسجد خارج شود؟

بسمه تعالى:جواب اين سوال از جواب سوال قبل روشن شد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 165

موارد ضرورتها براى خروج از مسجد

سؤال 533 . موارد ضرورى كه معتكف مى تواند از مسجد خارج شود كدامها هستند و چه مدت مى تواند در خارج از مسجد بماند؟

بسمه تعالى:براى ضرورتهاى عقلى شرعى و عرفى مى تواند خارج شود و مثال هاى آن در توضيح المسائل بيان شده است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 165

خروج معتكف از مسجد براى امتحان

سؤال 534 . اگر معتكف از محل اعتكاف به دانشگاه جهت شركت در جلسه امتحان حدوداً نيم ساعت و يا بيشتر خارج شود، آيا به اعتكاف او صدمه مى زند؟

بسمه تعالى:خروج براى امتحان خلاف احتياط است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 165

بوى خوش براى معتكف

سؤال 535 . حكم استعمال بوى خوش، اعم از عطر (چه غليظ و چه رقيق) و گل براى معتكف چيست؟

بسمه تعالى:هر نوع بوى خوش حرام است .والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 165

اعتكاف مسافر

سؤال 536 . مسافر در چه صورتى مى تواند اعتكاف بكند؟

بسمه تعالى:در مدينه منوره با نذر صوم در سفر مى تواند اعتكاف كند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 165

خروج سهوى يا جهل به حكم

سؤال 537 . اگر معتكف به خاطر جهل به حكم يا سهواً از مسجد خارج شود و زود برگردد آيا اعتكاف باطل مى شود؟

بسمه تعالى:سهواً و جهلاً اگر به صورت كوتاه باشد اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 166

ضرورت خريد و فروش

سؤال 538 . حكم خريد و فروش براى معتكف در صورت ضرورت و عدم ضرورت چيست؟

بسمه تعالى: خريد و فروش ضرورى اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 166

نگاه كردنِ معتكف به آيينه

سؤال 539 . نگاه كردن به آيينه و شانه كردن سر و محاسن براى معتكف چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 166

اعتكاف مميز

سؤال 540 . آيا اعتكاف بچه مميّز (غير بالغ) صحيح است؟

بسمه تعالى:صحيح است.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 166

مريض شدن معتكف در روز سوم

سؤال 541 . اگر معتكف در روز سوم مريض شود و يا ضرورتى پيش آيد كه بايد برود و قبلاً هم شرط نكرده بود آيا مى تواند اعتكافش را بهم بزند؟ (در اعتكاف واجب و مستحبى). اگر قبلا شرط كرده بود چطور؟ از حيث قضاء و كفّاره چه وظيفه اى دارد؟

بسمه تعالى:اگر شرط كرده باشد مطلقاً مى تواند به هم بزند و در غير اين صورت اگر ادامه اعتكاف حرجى باشد مى تواند اعتكاف خود را به هم بزند ولى در صورت واجب بودن بايد بعداً قضا نمايد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 167

خروج ضرورى و رفت و برگشت از نزديكترين راه

سؤال 542 . اگر معتكف به خاطر ضرورتى از مسجد خارج شد آيا واجب است از نزديكترين راه برود و برگردد و آيا واجب است در صورت امكان در زير آفتاب راه برود و نشستن به خاطر ضرورت و استراحت چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:از نزديكترين راه برود ، و نشستن تنها در حال ضرورت اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 167

خروج براى شركت در نماز جمعه

سؤال 543 . اگر معتكف (در غير محل اعتكاف) در نماز جمعه شركت كند آيا مى تواند به اندازه نماز عصر تاخير كرده و نماز عصر را با خطيب جمعه بخواند يا بايد بعد از نمازجمعه فوراً به محل اعتكاف برگردد؟

بسمه تعالى:براى نماز عصر به مسجد برگردد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 167

خروج معتكف براى اقامه جماعت

سؤال 544 . اگر معتكف در مسجد يا جاى ديگر امام جماعت باشد آيا براى اقامه نماز مى تواند از مسجد خارج شود و در صورتى كه كسى ديگر (غير معتكف) حاضر باشد به جاى او نماز را اقامه كند؟

بسمه تعالى:براى اقامه جماعت نمى تواند از مسجد خارج شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 167

جاى گرفتن معتكف

سؤال 545 . در حال اعتكاف اگر معتكفى مكانى را براى اعتكاف معين كرده و جا گرفته و از طرفى معتكف ديگر آن مكان را بدون رضايت او بگيرد، اعتكافش در آن مكان چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى:هرگاه مكانى براى كسى مشخص شد به مكان او تجاوز نكند.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 168

عدول از اعتكاف به اعتكاف ديگر

سؤال 546 . حكم عدول از اعتكاف به اعتكاف ديگر چيست؟ چه هر دو واجب باشند يا مستحب، يا يكى واجب باشد و ديگرى مستحب، يا يكى براى خودش باشد و ديگرى براى نيابت، يا هر دو براى نيابت باشد؟

بسمه تعالى:جايز نيست . والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 168

قرض در حال اعتكاف

سؤال 547 . قرض دادن و يا قرض گرفتن در حال اعتكاف چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى: تجارت اشكال دارد و اين تجارت نيست. والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 168

بهم زدن اعتكاف در روز سوم

سؤال 548 . معتكف عمداً و بدون عذرى اعتكاف مستحبى خود را در روز سوم مى شكند آيا بر او قضا يا كفاره لازم مى آيد؟ يا فقط معصيت كرده است؟

بسمه تعالى:بنابر احتياط قضا دارد و كفاره ندارد مگر در جماع.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 168

اعتكاف فرزند بدون اذن پدر و مادر و زن بدون اذن شوهر

سؤال 549 . آيا فرزند بدون اذن پدر و مادر مى تواند معتكف شود و همچنين زن بدون اذن شوهر، با فرض منع بدون دليل آنها؟

بسمه تعالى: هرگاه مايه ايذاء پدر و مادر نشود اشكال ندارد ولى زن بدون اذن شوهر نمى تواند معتكف شود.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 169

خروج از مسجد براى وضو يا توالت رفتن

سؤال 550 . معتكف وقتى براى رفتن به توالت و يا وضو گرفتن از مسجد خارج مى شود گاهاً اتفاق مى افتد به خاطر ازدحام جمعيّت حدود ده دقيقه يا بيشتر در آنجا مى ماند آيا ضررى به اعتكاف مى زند با فرض اينكه رفع حاجت ضرورى است و يا اگر بعداً وضو بگيرد از نماز جماعت ي

بسمه تعالى: اگر خروج براى رفع حاجت است اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 169

خروج از مسجد دو راه براى حمام

سؤال 551 . مسجد جامع دو تا توالت و حمّام دارد اوّلى در100 مترى مسجد قرار دارد كه همه راهش زير سايه است و دومى در 300 مترى مسجد قرار دارد كه بيشتر راهش زير آفتاب است حال الف) معتكف مى تواند از هر كدام خواست استفاده كند يا بايد از اوّلى كه نزديك است است

بسمه تعالى: از نزديك استفاده كند مگر اينكه آنكه راهش دور است زمان كم ترى ببرد و راه رفتن در سايه اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 169

خروج برخى از اعضا از مسجد

سؤال 552 . آيا خارج كردن عضوى از بدن مثل سر يا گذاشتن يك پا به خارج از مسجد براى برداشتن چيزى يا دراز كردن دست بخارج از مسجد براى برداشتن يا گذاشتن چيزى موجب ابطال اعتكاف مى شوند؟

بسمه تعالى: خروج بعضى از اعضاى بدن اشكال ندارد.والله العالم

جلد شماره:2 - صفحه شماره : 170

خروج سهوى يا جهلاً

سؤال 553 . خارج شدن معتكف از محل اعتكاف بخاطر جهل به موضوع يا سهواً چه حكمى دارد؟(مثلاً به شبستان و يا جايى كه چسبيده به مسجد است ولى حكم مسجد را ندارد، برود).

بسمه تعالى:در صورت سهو يا جهل قصورى اشكال ندارد به شرط اينكه توقف او زياد نباشد.والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 137

قطع اعتكاف مستحبى

سؤال 423 . قطع اعتكاف مستحبى در روز اول يا دوم و يا حتى روز سوم كفاره هم دارد يا صرفاً گناه مرتكب شده است؟

بسمه تعالى: قطع اعتكاف مستحبى در روز اوّل و دوم جايز است و در روز سوم جايز نيست و اگر با جماع اعتكاف را باطل كند كفاره دارد و در غير اين صورت كفاره ندارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 137

عارض در بحث اشتراط

سؤال 424 . مراد از عارضى كه در بحث اشتراط اعتكاف مطرح شده است چيست و حدود آن كدام است؟

بسمه تعالى: مراد از عارض پيش آمدهايى است كه انسان دوست دارد به خاطر آن انجام اعتكاف را به هم بزند مثل ديدار با همسر و يا ديدار پدر و مادرى كه از سفر برگشته اند يا شركت در درس كه براى او اهميت دارد و هكذا . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 138

شك در عارض با اشتراط آن

سؤال 425 . اگر كسى اشتراط عارض كند و در روز سوم اعتكاف مسأله اى پيش آيد كه شك كند عارض است يا نه آيا مى تواند خارج شود؟

بسمه تعالى: در شك در صدق عارض، بايد اعتكاف را ادامه دهد .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 138

شك در مسجد بودن

سؤال 426 . اگر در حين اعتكاف، معتكف شك كند كه قسمتى از محل جزء مسجد هست يا نه، مى تواند به آن قسمت وارد شود؟

بسمه تعالى: خوددارى كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 138

لزوم قصد برگشت در هنگام خروج جايز

سؤال 427 . آيا هنگام خروج از مسجد در صورتى كه خروج جايز باشد قصد برگشت داشتن شرط است؟

بسمه تعالى: قصد لازم نيست عمل شرط است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 138

اعتكاف نذرى در مكان رجايى

سؤال 428 . آيا كسى كه نذر كرده است تا معتكف شود مى تواند در مكانى كه اعتكاف در آن رجايى است معتكف شود؟

بسمه تعالى: بايد در جايى اعتكاف كند كه صحت اعتكاف در آنجا قطعى باشد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 139

احتلام در حين اعتكاف

سؤال 429 . آيا معتكفى كه محتلم شده است بايد سريعاً مسجد را ترك كند يا مى تواند تأخير كند؟

بسمه تعالى: بايد در حد امكان هر چه زودتر مسجد را ترك كند و حمام نزديك را بر حمام دور مقدم بدارد . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 139

شك در روزه قضا

سؤال 430 . كسى كه شك دارد روزه قضا بر گردن دارد براى روزه اعتكاف چگونه نيت كند؟

بسمه تعالى: مى تواند نيت براى اعتكاف كند . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 139

شركت در راهپيمايى

سؤال 431 . آيا خروج از مسجد در حال اعتكاف براى شركت در راهپيمايى جايز است؟

بسمه تعالى: خلاف احتياط است از آن خوددارى شود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 139

خارج شدن از محل اعتكاف براى امتحان

سؤال 432 . اگر دانشجو يا محصل معتكف شود آيا مى تواند براى امتحان در روز سوم از اعتكاف خارج شود؟

بسمه تعالى: اگر قبلاً پيش بينى نشده و از اهميت بالايى برخوردار باشد مى تواند بيرون برود . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 140

نامگذارى به مسجد جامع و محل اعتكاف

سؤال 433 . در شهر مسجدى به نام جامع وجود دارد، آيا مى توان مسجد بازار را نيز به نام مسجد جامع ناميد و در آن اعتكاف نمود؟

بسمه تعالى: ميزان مسجد جامع لفظى نيست بلكه جامع واقعى است، هر مسجدى كه طبقات مختلف در آن نماز بخوانند و براى صنف معيّنى نباشد مسجد جامع است خواه در زبان مسجد جامع ناميده شود يا نه بنابراين هر يك از اين دو مسجد داراى چنين خصوصيتى باشد مسجد جامع است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 140

نيت خروج از ابتداء

سؤال 434 . اگر معتكف از ابتدا مى داند كه در ايام اعتكاف دو ساعت براى امتحان از محل اعتكاف خارج مى شود آيا نيت اعتكاف او صحيح است و آيا خروج از مسجد جهت انجام مستحبات مانند وضو و غسل ضررى به اعتكاف مى زند؟

بسمه تعالى: اگر از اوّل تصميم بر اين داشته است كه براى امتحان از مسجد بيرون برود اعتكاف او منعقد نمى شود و خارج شدن براى امور مستحب در حد متعارف اشكالى ندارد . والله العالم