فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 67

خونى كه پس از 60سالگى مى بيند

سؤال 188. زنى كه سيد است اگر بعد از شصت سالگى خونى مى بيند كه صفات حيض را دارد، آيا اين خون حيض است؟

بسمه تعالى: هر نوع خونى كه زن پس از شصت سالگى ببيند حيض نيست; هر چند صفات حيض در آن باشد و اگر شك كند كه خون استحاضه است يا خون ديگر، چنانچه نشانه خون هاى ديگر را نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 67

اعاده نماز مستحاضه و تكرار اعمال آن

سؤال 189. اگر براى زن مستحاضه در نماز سه ركعتى شك مبطل پيش آمد، آيا لازم است كه اعمال استحاضه را دوباره انجام دهد؟

بسمه تعالى: هرگاه در بين اعمال مستحاضه و اعاده ى نماز، فاصله ى زيادى به وجود نيايد، لازم نيست اعمال استحاضه تكرار شود. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 67

شك در خون زخم يا استحاضه

سؤال 190. زنى، در سحر ماه مبارك رمضان خون زيادى ديده است و مردد بين خون زخم و خون استحاضه است. وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى: بنابر احتياط واجب كارهاى مستحاضه را انجام دهد . والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 67

حساسيت بدن به غسل

سؤال 191. زنى پس از پاك شدن از خون حيض، به جهت حساسيت بدنش به آب گرم، اگر غسل كند دوباره خون مى بيند و با آب سرد هم نمى تواند غسل كند. آيا اين شخص مى تواند با تيمم نماز بگزارد؟

بسمه تعالى: به صرف اين كه اگر با آب گرم غسل كند خون مى بيند، مجوّز تيمم نيست. اگر خون ديد، آنگاه به احكام حيض يا استحاضه عمل كند. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 68

خون ديدن پس از ده روز

سـؤال 192. عـادت زنى ده روز اسـت و سـاعت هشت صبـح روز يـازدهـم از خون پاك شد و در ساعت ده صبح روز يازدهم دوباره خون ديد. اين خون، حيض اسـت يا استحاضه؟

بسمه تعالى: هرگاه ابتداى جريان خون، ساعت هشت روز نخست بوده و تا ساعت هشت صبح روز يازدهم ادامه يافته است، محكوم به حيض مى باشد و خون پس از آن محكوم به استحاضه است. قاعده كلى اين است كه خون حيض نمى تواند بيش از ده روز باشد. طبعاً اضافه بر آن، محكوم به استحاضه است. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 68

تفاوت خونها و بيش از ده روز خون ديدن

سؤال 193. خانمى سه روز خون ضعيف ديد و پنج روز شديد و چهار روز ديگر ضعيف. چند روز را عادت قرار دهد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال كه خون از ده روز گذشته است، اگر مصادف با ايام عادت است، از روزى كه خون ديده، «حيض» حساب بكند تا روزى كه پايان عادت اوست و باقى مانده را «استحاضه» قرار دهد و اگر عادت ماهانه ى معينى ندارد، روزهايى كه صفت حيض را دارد، «حيض» بشمارد و ماقبل و مابعد را «استحاضه» قرار دهد. والله العالم

جلد شماره:1 - صفحه شماره : 69

ديدن خون در روز يازدهم تا چهاردهم

سؤال 194. مضطربه اى در ماهى، نه روز خون ديده و پاك شده است. سپس در روزهاى يازدهم تا چهاردهم دوباره خون ديده است. كدام را حيض قرار دهد؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال، هرگاه خون، نُه روز نخست صفات حيض را دارد و خون روزهاى يازدهم تا چهاردهم صفات حيض را ندارد، اوّلى محكوم به حيض و دومى محكوم به استحاضه است و اگر عكس اين باشد، دومى محكوم به حيض است. والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 68

استحاضه زنان بالاى پنجاه سال

سؤال 179 . زنان پنجاه سال به بالا محكوم به استحاضه هستند با توجه به ضعف جسمى روزه گرفتن زياد و حمام رفتن زياد مشقت دارد آيا اجازه دارند كه به مرجع ديگرى رجوع كنند؟

بسمه تعالى: هر كدام از غسلها براى او حرجى است تيمم كند .والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 68

ديدن خون در كمتر از ده روز بعد از نفاس

سؤال 180 . خانمى چهار روز بعد از پاك شدن از نفاس خون با علائم حيض مى بيند حكم آن چيست؟

بسمه تعالى: مشهور اين است كه بايد بين حيض و نفاس همانند فاصله دو حيض، فاصله باشد، بنابراين اين خون محكوم به استحاضه است مگر آن كه جزء آن ده روز باشد. والله العالم