فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
موضوعات

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 351

احياء موات به قصد افساد

سؤال 1081 . شخصى زمين موات را احيا مى كند كه در آن مركز فساد ايجاد كند آيا احياء صورت گرفته است؟

بسمه تعالى: هرگاه با شرايط شرعى محلى را احياء كند و از حالت موات بيرون بياورد مالك زمين و بناء مى گردد سپس انجام كارهاى زشت سبب سلب مالكيت نمى شود بلكه بايد او را از اين كار باز داشت . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 351

عدم كشت به خاطر خشكسالى

سؤال 1082 . زمينى سالها توسط كشاورز كشت و زرع مى شده است آيا صرفاً به استناد عكس هوايى در زمانى كه به خاطر قحطى زمين خالى بوده مى توان كشاورز را مالك ندانست؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال كه عدم كشت به خاطر خشكسالى بوده است زمين ملك مالك است و جزء منابع طبيعى نيست . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 351

ادعاى مالكيت زمين موات

سؤال 1083 . قطعات زمينى كه نه سابقه كشاورزى و نه سابقه مسكونى دارند بعد از انقلاب بين افراد تقسيم شده و آنها خانه ساخته اند. حال كسانى با ادعاى داشتن سند قبل از انقلاب خود را مالك آنجا مى دانند تكليف چيست؟

بسمه تعالى: در فرض سؤال زمين موات بوده و كسى آن را جز با احيا مالك نمى شود و در فرض سؤال صاحب سند بايد ثابت كند كه او احياء كرده است . والله العالم

جلد شماره:3 - صفحه شماره : 352

سنت پيشينيان و صرفه جويى در آب

سؤال 1084 . آب قنات پس از عبور از يك روستا در روستاى ديگر مورد استفاده كشاورزى قرار گرفته وروستاى اول هم براى شرب و حمام استفاده مى كرده اند، حال كه لوله كشى شده و نياز روستاى اوّل از آب چاه تأمين مى شود ولى با كم شدن آب طبق قرارداد سازمان آب از آب قنات ه

بسمه تعالى: سنت پيشينيان پيوسته محترم مى باشد مگر اين كه دليل شرعى بر خلاف آن اقامه شود. بنابراين تغييرات جديد در مصرف آب سبب سلب حق از ديگران نمى شود و طبق قانون: «الحق القديم لا يبطله شىء» اگر طرفين سنت پيشين را پذيرفته اند بايد به آن احترام گذاشت. والله العالم